eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2016 › Sygn. akt: KIO 1465/16
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2016-08-23
rok: 2016
sygnatury akt.:

KIO 1465/16

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Marek Koleśnikow Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 23.08.2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5.08.2016 r. przez wykonawcę Sodexo Polska sp. z o.o.
z siedzib
ą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Sąd Najwyższy, PI. Krasińskich
2/4/6, 00-951 Warszawa

przy udziale wykonawcy K. M. działający pod firmą KAMA, ul. Nowobielańska 45A, 96-
100 Skierniewice
zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie zamawiającego


postanawia:

1) umarza postępowanie odwoławcze;
2) nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy Sodexo Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137,
02-231 Warszawa
kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych
zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodnicz
ący:
……………
Sygn. akt: KIO 1465/16

U z a s a d n i e n i e


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej z 12.04.2016 r. pod nrem 2016/S 071-124491.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej w skrócie »Pzp« lub
ustawą bez bliższego określenia.

Izba ustaliła, że 5 sierpnia 2016 r. wykonawca Sodexo Polska sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa
złożył odwołanie w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą
»Obsługa hotelu służbowego i gastronomii w kompleksie urbanistycznym wymiaru
sprawiedliwości«.
Odwołanie w imieniu odwołującego zostało wniesione przez pełnomocnika, którym jest
pan M. O. . Do odwołania odwołujący załączył pełnomocnictwo oraz informację
odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, z których to dokumentów
wynika przedmiotowe pełnomocnictwo.
Odwołujący, reprezentowany przez tego samego pełnomocnika, wycofał odwołanie
przed otwarciem rozprawy 23 sierpnia 2016 r. Wobec ustalenia, że odwołujący wycofał
skutecznie odwołanie, Izba stwierdziła, że zachodzą przesłanki umożliwiające umorzenie
postępowania, zgodnie z unormowaniem art. 187 ust. 8 zdanie drugie Pzp, wobec czego
odwołującemu zwraca się 90% wpisu uiszczonego przez odwołującego na rachunek
Urzędu Zamówień Publicznych, czyli wycofującemu odwołanie zwraca się kwotę 13 500 zł
00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy).

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
w zw. z art. 187 ust. 8 zdanie drugie Pzp
oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania
wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

Przewodniczący:
……………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie