eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2010 › Sygn. akt: KIO/UZP 494/10
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2010-04-07
rok: 2010
sygnatury akt.:

KIO/UZP 494/10

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Dagmara Gałczewska - Romek Członkowie: Katarzyna Brzeska, Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Rafał Komoń

wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 6 kwietnia 2010 r. odwołania wniesionego
przez
wykonawców
wspólnie
ubiegających
się
o
udzielenie
zamówienia:
1. ELEKTROTIM S.A., 2. Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP S.A.,
3. BIPROGEO-PROJEKT Sp. z o.o., adres dla pełnomocnika: ul. Stargardzka 8, 54-156
Wrocław

od
rozstrzygnięcia
przez
zamawiającego
Miejskie
Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne Sp. z o.o., ul. Bolesława Prusa 75-79, 50-316 Wrocław
protestu z dnia
4 marca 2010 r.


postanawia:

1. Umorzyć postępowanie odwoławcze.

2. NakazaćUrzędowi ZamówieńPublicznych zwrot z rachunku dochodów własnych Urzędu
ZamówieńPublicznych na rzecz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia: 1. ELEKTROTIM S.A., 2. Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP
S.A., 3. BIPROGEO-PROJEKT Sp. z o.o., adres dla pełnomocnika: ul. Stargardzka 8,
54-156 Wrocław
kwoty 18 000 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero groszy)
stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

U z a s a d n i e n i e

Pismem z dnia 6 kwietnia 2010 r. (wpływ do Urzędu ZamówieńPublicznych:
7 kwietnia 2010 r.), przed otwarciem posiedzenia Izby, Odwołujący cofnął odwołanie
wniesione do Prezesa UZP w dniu 25 marca 2010 r.
Uwzględniając powyższe skład orzekający Izby, działając na podstawie art. 189 ust. 1
zd. 2 oraz art. 191 ust. 1 zd. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655), postępowanie odwoławcze w niniejszej
sprawie umorzył.

Zgodnie z art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówieńpublicznych skład orzekający Izby
postanowił zwrócićna rzecz Odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w
terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Urzędu ZamówieńPublicznych do Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Przewodniczący:
…………………………………

Członkowie:


………………………………….

………………………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie