eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2010 › Sygn. akt: KIO/UZP 276/10
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2010-03-17
rok: 2010
sygnatury akt.:

KIO/UZP 276/10

Komisja w składzie:
0: Przemysław Dzierzędzki

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron w dniu 17 marca 2010 r.
w Warszawie odwołania z dnia 19 lutego 2010 r. wniesionego przez KaVo Polska sp. z o.o.,
ul. Pomorska 251, p. 405, 92-213 Łódź
, w postępowaniu prowadzonym przez Akademię
Medyczną we Wrocławiu, ul. Pasteura 1, 50-367 Wrocław


postanawia:
1. umorzyćpostępowanie odwoławcze,
2. nakazaćUrzędowi ZamówieńPublicznych zwrot z rachunku Urzędu Zamówień
Publicznych na rzecz KaVo Polska sp. z o.o., ul. Pomorska 251, p. 405, 92-213
Łódź
kwoty 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), stanowiącej uiszczony
przez Odwołującego wpis.

U z a s a d n i e n i e

W pierwszej kolejności Izba ustaliła,że wobec wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, którego dotyczy rozpoznawane przez Izbęodwołanie w dniu
02 lutego 2010 r., tj. po dniu 29 stycznia 2010 r., w którym weszły wżycie przepisy ustawy
z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówieńpublicznych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 223, poz. 1778), do jego rozpoznawania majązastosowanie
przepisy ustawy Pzp w brzmieniu nadanym ustawąz dnia 2 grudnia 2009 r.

Jednocześnie Izba ustaliła,że na podstawie art. 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r.
o zmianie ustawy - Prawo zamówieńpublicznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 223, poz. 1778) do przedmiotowego odwołania zastosowanie znajdująprzepisy
dotychczasowego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie
wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów
w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 128, poz. 886 z późn.
zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2007 r. w sprawie
regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań(Dz. U. Nr 187, poz. 1327 z późn.
zm.).
Nadto Izba ustaliła,że odwołanie zostało złożone w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego pt. „dostawa urządzeńi sprzętu stomatologicznego oraz urządzeńi
sprzętu współpracującego, podzielonego na części A-E, dla Katedr Wydziału Lekarsko-
Stomatologicznego AM przy ul. Krakowskiej 26, 50-425 Wrocław” przez Odwołującego -
KaVo Polska sp. z o.o., ul. Pomorska 251, p. 405, 92-213 Łódźw dniu 19.02.2010 r.,
pismem z dnia 09 lutego 2010roku wobec treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego
w dniu 30.01.2010 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2010/S 21 – 029707) oraz
wobec postanowieńspecyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszczonej na stronie
internetowej Zamawiającego w dniu 2 lutego 2010roku.

Biorąc pod uwagęokolicznośćuwzględnienia przez zamawiającego złożonego
odwołania, co ten uczynił w odpowiedzi na odwołanie złożonej w dniu 08 marca 2010roku
pismem datowanym na dzień05 marca 2010 r. Izba postanowiła umorzyćpostępowanie
odwoławcze.

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenia art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieńpublicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655
z późn. zm.) (dalej ustawa Pzp), a także art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009roku o
zmianie ustawy Prawo zamówieńpublicznych (Dz.U. Nr 223, poz. 1778) oraz niektórych
innych ustaw,żądając:
1. zmiany opisu przedmiotu zamówienia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
poprzez wyeliminowanie z opisu przedmiotu zamówienia elementów postanowień
wskazujących na jednego producenta sprzętu stomatologicznego,
2. zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez doprowadzenie jej
postanowieńdo zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w chwili wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Odwołanie podpisał: Zbigniew Nowakowski - Członek Zarządu odwołującej sięspółki,
ujawniony w załączonym do odwołania odpisie z KRS Nr 0000025361 z dnia 12.02.2010 r.,
przewidującym - w zakresie reprezentacji podmiotu – samodzielne działanie każdego z
członków zarządu.

Odwołujący przekazał kopięodwołania Zamawiającemu pocztąelektronicznąoraz pisemnie
w dniu 12 lutego 2010roku oraz doręczył Zamawiającemu w dniu 15 lutego 2010roku. Kopię
potwierdzenia odbioru kopii odwołania Odwołujący załączył do odwołania.
Zamawiający przesłał kopięodwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu
pocztąelektronicznąw dniu 15 lutego 2010roku. Wykonawcy otrzymali kopięodwołania w
dniu 16 lutego 2010roku.

W dniu 22 lutego 2010roku inny wykonawca uczestniczący w niniejszym postępowaniu
Amadar sp. z o.o. z siedzibąw Warszawie doręczył Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w
formie pisemnej przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego.
Kopięprzystąpienia wykonawca ten przesłał Zamawiającemu, zgodnie z oświadczeniem
Zamawiającego zawartym w odpowiedzi na odwołanie w dniu 17 lutego 2010roku.
Przystępujący nie wykazał przesłania kopii przystąpienia Odwołującemu.

Izba, na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej zamawiającego
ustaliła,że od dnia 15.02.2009 r. „Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu” oraz kopia
odwołania znajdująsięna stronie internetowej zamawiającego.

Pismem z dnia 05.03.2010 r., doręczonym do Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
08.03.2010roku, Zamawiający – Akademia Medyczna we Wrocławiu odpowiedziała na
odwołanie, uwzględniając je w całości oraz zobowiązując siędo zmiany kwestionowanych
przez Odwołującego postanowieńdotyczących opisu przedmiotu zamówienia oraz zmiany
postanowieńspecyfikacji istotnych warunków zamówienia w celu uwzględnienia stanu
prawnego obowiązującego po wejściu wżycie ustawy z dnia 2 grudnia 2009roku o zmianie
ustawy Prawo zamówieńpublicznych oraz niektórych innych ustaw.
Odpowiedźna odwołanie podpisał Kanclerz Akademii Medycznej we Wrocławiu Artur
Parafiński. Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła,że Pan Artur Parafiński pełni funkcję
Kanclerza Akademii Medycznej, zaśzgodnie z § 225 ust.1 Statutu Akademii Medycznej im.
we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2006 roku zamieszczonego na stronie internetowej
Zamawiającego Kanclerz uczelni jest uprawniony do złożenia odpowiedzi na odwołanie.

Powyższe ustalenia Izba poczyniła na podstawie danych zawartych na podstawie strony
internetowej Zamawiającego.

Izba ustaliła,że do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w ustawowym, trzydniowym
terminie, tj. do dnia 19.02.2010 r.żaden wykonawca nie zgłosił skutecznie przystąpienia do
postępowania odwoławczego (art. 185 ust. 2 ustawy Pzp). Izba uznałaże wykonawca
Amadar sp. z o.o. z siedzibąw Warszawie nie przystąpił skutecznie do postępowania
odwoławczego po stronie Zamawiającego, gdyżnie zachował 3 dniowego terminu
wymaganego zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy Pzp. oraz nie wykazał przesłania kopii
przystąpienia Odwołującemu. Wobec powyższego Izba postanowiła nie dopuścićwykonawcy
do udziału w postępowaniu odwoławczym.

Skoro Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie oświadczył,że po przeanalizowaniu
stanowiska Odwołującego uznał słusznośćargumentacji Odwołującego oraz zobowiązał się
do zmiany SIWZ zgodnie zżądaniem Odwołującego, to stwierdzićnależy,że Zamawiający
uznał w pełni zarzuty Odwołującego oraz uczynił zadośćżądaniom Odwołującego.

Wobec ustalenia,że:
1. Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu oraz uczynił
zadośćw całościżądaniom odwołującego,
2. po stronie Zamawiającego nie przystąpił skutecznieżaden wykonawca
Izba stwierdziła,że zachodząprzesłanki umożliwiające umorzenie postępowania na
posiedzeniu niejawnym bez obecności stron, zgodnie z przepisem art. 186 ust. 2 ustawy
Pzp.

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego Izba uwzględniła okoliczność, iż
koszty te znosząsięwzajemnie z mocy przepisu art. 186 ust. 6 ust. 1 ustawy Pzp, orzekając
w tym zakresie jednocześnie o konieczności zwrotu kwoty wpisu uiszczonego przez
odwołującego na rachunek Urzędu ZamówieńPublicznych.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu.


………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie