eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2009 › Sygn. akt: KIO/UZP 783 /09
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2009-07-07
rok: 2009
sygnatury akt.:

KIO/UZP 783 /09

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Izabela Kuciak Członkowie: Izabela Niedziałek - Bujak, Luiza Łamejko Protokolant: Jadwiga Ząbek

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lipca 2009 r. w Warszawie odwołania wniesionego
przez Konsorcjum: Plan S.A., Intergraph Sp. z o.o. ul. Podwale 17, 02-252 Warszawa od
rozstrzygnięcia przez zamawiającego Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
protestu z dnia 25 maja 2009 r.

przy udziale Wykonawców występujących wspólnie: Sygnity S.A., InterTIM Pietrzak
Ludmiła, ESTEREOFOTO GeoEngenharia S.A., Al. Jerozolimskie 180, 02-486
Warszawa
zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego.


orzeka:
1. Uwzględnia odwołanie.

2. Kosztami postępowania obciąża Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
i nakazuje:

1)
zaliczyćna rzecz Urzędu ZamówieńPublicznych koszty w wysokości
4 574 zł 00 gr (słownie: cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote zero
groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Konsorcjum: Plan S.A.,
Intergraph Sp. z o.o. ul. Podwale 17, 02-252 Warszawa;

2)
dokonaćwpłaty kwoty 8 174 zł 00 gr (słownie: osiem tysięcy sto
siedemdziesiąt cztery złote zero groszy) przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
na rzecz
Konsorcjum: Plan S.A., Intergraph Sp. z o.o. ul. Podwale 17,
02-252 Warszawa
stanowiącej uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu
wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika;

3)
dokonaćwpłaty kwoty XXX (słownie: XXX) przez XXX na rzecz Urzędu
ZamówieńPublicznych na rachunek dochodów własnych UZP;

4)
dokonaćzwrotu kwoty 10 426 zł 00 gr (słownie: dziesięćtysięcy czterysta
dwadzieścia sześćzłotych zero groszy) z rachunku dochodów własnych
Urzędu ZamówieńPublicznych na rzecz Konsorcjum: Plan S.A., Intergraph
Sp. z o.o. ul. Podwale 17, 02-252 Warszawa.


U z a s a d n i e n i e


Zamawiający prowadzi, w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o
udzielenie zamówienia, którego przedmiotem „Weryfikator Jakości Danych (WJD2) –
wykonanie kontroli jakości i produkcyjne wdrożenie danych: cyfrowej ortofotomapy oraz
wektorowych warstw sytemu LPIS/GIS”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w
dniu 10 marca 2009 r., w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, pod nr 2009/S 47-068461.

W dniu 25 maja 2009 r. Konsorcjum: Signity S.A., InterTIM Ludmiła Pietrzak,
ESTEREOFOTO GeoEngenharia S.A. (dalej Przystępujący) wniosło protest wobec
czynności odrzucenia jego oferty, zarzucając Zamawiającemu naruszenie następujących
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieńpublicznych (dalej ustawa
Pzp): art. 89 ust. 1 pkt 2 i 4 oraz art. 7 ust. 1 i wnosząc o: unieważnienie wyboru oferty
najkorzystniejszej, unieważnienie protokołu z demonstracji Przystępującego i dokonanie
powtórnej oceny demonstracji przeprowadzonej przez Przystępującego, z uwzględnieniem

uwag Przystępującego, uwzględnienie wyjaśnieńProtestującego dotyczących ceny oferty,
dokonanie powtórnej oceny ofert, wybór oferty Protestującego jako najkorzystniejszej.
W uzasadnieniu Przystępujący podaje,że zgodnie z postanowieniami rozdziału XVIII
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), zamówienie miało byćudzielone temu
wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie
Pzp, SIWZ oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o jedyne ustanowione
kryterium wyboru. Łącznie z ofertą, wykonawca zobowiązany był złożyćoświadczenie, iż
system wykorzystany do realizacji przedmiotu zamówienia spełnia minimalne obligatoryjne
wymogi zestawu narzędzi do kontroli oraz raportowania, jakie określił Zamawiający w
Załączniku nr 7 do SIWZ. Dalej, zgodnie z rozdziałem XVIII pkt 6 SIWZ, Zamawiający
zastrzegł sobie możliwośćsprawdzenia w każdej ofercie, czy deklarowane minimalne
wymogi zestawu narzędzi do kontroli oraz raportowania sązgodne ze stanem faktycznym
(zaoferowanym).
W
tym
celu,
Zamawiający
zaprosił
wszystkich
wykonawców
niewykluczonych, do przeprowadzenia demonstracji. Celem demonstracji - co wyraźnie
wynika z SIWZ - było wykazanie, iżzadeklarowane możliwości obsługi funkcjonalności
wskazane w ofercie i wymagane przez Zamawiającego, rzeczywiście zawarto w
opracowanym zestawie narzędzi do kontroli oraz raportowania. Demonstracja miała być
przeprowadzona w oparciu o scenariusze demonstracji, opracowane przez Zamawiającego i
identyczne dla każdego z wykonawców. Scenariusze te nie były częściąSIWZ i były
przekazywane wykonawcom dopiero w dniu otwarcia ofert. Przystępujący podkreśla, iż
wymogi w nich zawarte nie majązatem tego samego statusu co SIWZ, będący podstawądo
sporządzenia oferty, bowiem nie stanowiąjego części. Nie można ich traktowaćrównieżjako
zmianębądźuzupełnienie SIWZ, gdyżprzekazane zostały wykonawcom jużpo etapie
otwarcia ofert. Zapisy zawarte w scenariuszach, niezgodne z treściąSIWZ lub wykraczające
poza niąw swych wymaganiach co do demonstracji, nie mogązatem byćbrane przez
Zamawiającego pod uwagęprzy ocenie zgodności oferty z treściąSIWZ. Aby uznaćofertę
za zgodnąz treściąSIWZ, wykonawca musi wykazaćpodczas demonstracji zawarcie w
narzędziach do kontroli i raportowania wyłącznie tych funkcjonalności, które wynikająz
Załącznika nr 7 do SIWZ. Dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie demonstracji
przez Wykonawcębył, zgodnie z SIWZ, Raport z wynikami demonstracji. Raport ten miał
zawieraćszczegółowąpunktacjęoraz stwierdzenie, czy wykonawca zdobył wymaganąprzez
Zamawiającego liczbępunktów (maksymalnie wykonawca mógł zdobyć40 punktów), a tym
samym, czy wykonawca potwierdził zawarte w oświadczeniu wymogi dla zestawu narzędzi
do kontroli i raportowania. W przypadku, gdy łączna liczba punktów uzyskanych przez
wykonawcępodczas demonstracji wyniosła mniej niż90% liczby punktów możliwych do
zdobycia, oferta wykonawcy podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy
Pzp, Zamawiający uznawał jąza niezgodnąz SIWZ.

Ponadto, ocenie podlegało spełnianie funkcjonalności, a nie wykryte w nich
ewentualne błędy. Jeżeli zatem demonstracja wykazała zawarcie w narzędziach do kontroli i
raportowania funkcjonalności z Załącznika nr 7 do SIWZ, winna byćona oceniona
maksymalnąliczbąpunktów. Na ocenęnie mógł miećnatomiast wpływu ewentualny błąd w
działaniu funkcjonalności wykazany przez scenariusz. Raport mógł w takiej sytuacji
stwierdzaćjedynie niezgodnośćze scenariuszem, co jednak nie było podstawądo
odrzucenia oferty. SlWZ nie przewidział zasad sporządzenia Raportu, poinformowania
wykonawców o Raporcie i wynikach demonstracji, a także zasad dostępu do niego przez
wykonawców.
W ocenie Przystępującego demonstracja wykazała posiadanie przez proponowane
narzędzia wszystkich minimalnych wymogów zestawu narzędzi do kontroli oraz raportowania
wskazanych w Załączniku nr 7 do SIWZ.
Przystępujący, z powołaniem sięna zapisy SIWZ, wskazuje, iżcelem demonstracji,
było stwierdzenie zgodności deklarowanych funkcjonalności ze stanem rzeczywistym. A
zatem, jeżeli Przystępujący zadeklarował, iżnarzędzie będzie wyposażone w możliwość
generowania określonych raportów, to w trakcie demonstracji taka funkcjonalnośćwinna być
zaprezentowana. Jeżeli w trakcie demonstracji funkcjonalności pojawił siępewien brak lub
błąd, nie oznacza to,że na gruncie postanowieńSIWZ, mamy do czynienia z sytuacją, w
której Zamawiający mógłby nie przyznaćpunktów. Przystępujący wskazuje tu na zapis
rozdziału XVIII pkt 6 SIWZ, zgodnie z którym zadeklarowana przez wykonawcęmożliwość
obsługi funkcjonalności wymienionych w ofercie, zostanie uznana za zgodnąze stanem
faktycznym, jeżeli wykonana przez Wykonawcędemonstracja wykaże,że sąone
rzeczywiście zawarte w opracowanym zestawie narzędzi. Powyższe wskazuje, iżdla
Zamawiającego nie jest istotna forma przedstawienia funkcjonalności, ale sam fakt ich
zaprezentowania w trakcie demonstracji. Potwierdza to równieżscenariusz demonstracji.
Zamawiający w scenariuszu wskazał, iżbędzie oceniał poszczególne funkcjonalności na
zasadzie spełnia/nie spełnia, przyznając za danąfunkcjonalnośćalbo pełnąliczbępunktów,
zgodnie z punktacjąokreślonąw Załączniku nr 7 do SIWZ, albo zero punktów. Dalej, w treści
scenariusza Zamawiający wskazał (str. 6 -7), jakie tabele i jakie pozycje z tabel obejmuje
scenariusz dla każdego z narzędzi wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zamówienia.
Opisując szczegółowo każdy etap demonstracji, Zamawiający wskazywał wyraźnie,że
demonstracja powinna wykazać,że odpowiednio każde demonstrowane zgodnie z tabelą
narzędzie, zawarte w ofercie, posiada wybrane cechy i funkcjonalności z zakresu wymagań
podstawowych, które podlegaćbędąocenie. W tym miejscu Przystępujący wskazuje na
rozbieżnośćzapisów SIWZ i scenariusza. Otóż, zgodnie z przytoczonym wyżej zapisem pkt
6 Rozdziału XVIII SIWZ, Zamawiający oceniał istnienie lub nieistnienie pewnego
zadeklarowanego faktu. W scenariuszu natomiast, do samej oceny faktu, dodany został

element poprawności lub jej braku w badanym elemencie. Zamawiający zapisał bowiem,że
przyznanie pełnej liczby punktów nastąpi w przypadku, gdy funkcjonalnośćzostała
zrealizowana poprawnie, a zero punktów, w sytuacji, w której funkcjonalnośćzostała
zrealizowana niepoprawnie. Wszelkie wymogi w zakresie demonstracji wskazane w
scenariuszu, a prowadzące do oceny innej, niżocena spełniania funkcjonalności, winny być
traktowane jako nieuprawniona zmiana postanowieńSIWZ po terminie otwarcia ofert. W
szczególności, za takąwinno byćuznane nie ocenienie faktu zawarcia w opracowanym
zestawie narzędzi do kontroli i raportowania, zgodnych z deklaracjąw ofercie, ale sposobu
ich wyświetlania czy teżwyglądu na podstawie zrzutów z ekranu wykonanych w dowolnej
chwili demonstracji. Nie sposób równieżpominąćroli zrzutów z ekranu, które stanowią
materiał, na którym opiera sięZamawiający, stawiając zarzuty, co do niezgodności
oferowanych narzędzi z SIWZ, powołując sięna nie w informacji o odrzuceniu oferty.
Przystępujący zauważa,że zgodnie z treściąSIWZ, demonstracji podlegało narzędzie.
Zrzuty z ekranu, nie mogły podlegać, zgodnie z SIWZ, ocenie i badaniu podczas
demonstracji, miały jedynie moc dowodowądo stwierdzenia błędnego zadziałania narzędzi
do kontroli oraz raportowania. Jeżeli zatem, narzędzie w jegośrodowisku informatycznym,
spełnia wszystkie wymagania wynikające z SIWZ, nie ma podstaw by, tak jak to czyni
Zamawiający, zarzucaćwykonawcy,że czegośnie ma na wydruku zrzutu ekranowego.
Zrzuty z ekranu nie mogły być(zgodnie z SIWZ) podstawądo przyznania punktów
wykonawcy, a mogły byćjedynie dowodem na błędne działanie badanego narzędzia.
Odnośnie przebiegu demonstracji, Przystępujący podkreśla,że
wszystkie
funkcjonalności wyszczególnione w scenariuszu prezentacji zostały przez Przystęującego
zademonstrowane, a w trakcie demonstracji Zamawiający nie sygnalizowałżadnych braków
- jużsame wydruki zrzutów ekranowych sądowodem,że wszystkie wymagane
funkcjonalności były zademonstrowane. Demonstracja każdej z funkcjonalności trwała od
kilku do kilkunastu minut, w tym czasie było wyświetlanych przynajmniej kilka ekranów o
różnej zawartości i w różnej skali, różniących sięnp. ilościąszczegółów wynikających z
aktualnie wybranej skali. W trakcie demonstracji każdej z funkcjonalności wykonano po
jednym zrzucie zawartości ekranu, w momentachżądanych przez Zamawiającego. Nie
zawsze był to moment zapewniający utrwalenie najistotniejszego momentu pokazu. Ze
względu na naturęsystemów graficznych i ograniczenia techniczne, takie jak rozdzielczośći
rozmiar ekranu, niemożliwe jest zobrazowanie wszystkich wymaganych informacji na jednym
ekranie (w konsekwencji na jego wydruku), tak aby informacja była czytelna. Przebieg całej
demonstracji nie był rejestrowany.
Odnośnie zarzutów zawartych w treści informacji o odrzuceniu oferty, Przystępujący
przytacza argumentację, w odniesieniu do każdego z punktów. Argumentacja, dotycząca
punktów będących przedmiotem zarzutów odwołania, przedstawia sięnastępująco:

Ad. 3.4. Kontrola wykazała,że wszystkie pliki posiadająpoprawne nagłówki geotiff, zgodne
ze specyfikacjąpliku geotiff 1.8, w tym teżpliki N-34-95-B-a-3-1 i N-34-95-B-c-3-2. Kontrola
przypisania ortofotomapy do ramki plików 8.203.l1.1.tif i 8.2D3.11.2.tif wykryła,że wszystkie
pliki przekazane na płycie DVD posiadająnarożniki zgodne z nominalnymi kryteriami
przestrzennymi, nie było jej celem zbadanie poprawności nazewnictwa plików.
Ad 8.7 Aplikacja wykonała kontrole poprawności geometrii i topologii plików GO zgodnie z
zasadami zdefiniowanymi w trakcie prezentacji, nażądanie Zamawiającego, przez operatora
i parametrami dokładnościowymi wpisanymi przez operatora. W wyniku tej operacji, kontrola
poprawności geometrii i topologii plików GO mogła daćinne wyniki. Zgodnie ze
scenariuszem prezentacji, należało zaprezentowaćtąfunkcjonalność, a Zamawiający
korzystał z zapisanej w rozdziale XVIII SIWZ, możliwościżądania zmian parametrów, aby
sprawdzić, czy funkcjonalnośćnie jest symulowana. Nie ma podstaw do twierdzenia,że nie
zaprezentowanożądanej w tym punkcie prezentacji funkcjonalności albo,że była ona
niewłaściwa.
Ad. 9.1a) Prezentując możliwości narzędzia kontrolującego, Przystępujący musiał przyjąć
uznaniowo parametry dokładnościowe, z uwagi na brak takiej informacji w SIWZ oraz
scenariuszu testowym. Przyjęto 10m
2
jako dokładnośćpowierzchni zapisanej w pliku GML z
faktycznąpowierzchnią. Ten parametr można dowolnie ustawićwg wymagań
dokładnościowych Zamawiającego. Zamawiający w tym wypadku nie skorzystał z zapisanej
w rozdziale XVIII SIWZ możliwościżądania zmian parametrów, aby sprawdzić, czy
funkcjonalnośćnie jest symulowana. Przyjął do wiadomości wynik prezentacji, polecił
wykonanie zrzutu ekranowego i przejście do następnego punktu prezentacji.
b) Minimalna odległośćmiędzy punktami z uwagi na brak założeńw SIWZ oraz w
scenariuszu testowym została ustalona na zaokrąglanie do 1 cm. Aplikacja posiada
możliwośćdowolnego ustawiania tego parametru, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Zamawiający w tym wypadku nie skorzystał z zapisanej w rozdziale XVIII SIWZ możliwościżądania zmian parametrów, aby sprawdzić, czy funkcjonalnośćnie jest symulowana. Przyjął
do wiadomości wynik prezentacji, polecił wykonanie zrzutu ekranowego i przejście do
następnego punktu prezentacji. Ponadto, Przystępujący stwierdza,że punkty położone w tak
bliskiej odległości sąbłędem w opracowaniu i wynikająz niedokładnej wektoryzacji lub
dwukrotnie pomierzonego tego samego punktu w pomiarach geodezyjnych.
Przystępujący podnosi, iżzostał wezwany przez Zamawiającego do złożenia
wyjaśnień, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokośćceny i wyjaśnienia w
tym zakresie złożył, wskazując na odpowiednie dowody. Mimo to, Zamawiający odrzucił
ofertęPrzystępującego stwierdzając, iżzachodząprzesłanki z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy
Pzp. Przystępujący zauważa,że odrzucenie oferty z rażąco niskąceną, zgodnie z
postanowieniami art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, może nastąpićwyłącznie w przypadku, gdy

wykonawca wezwany nie złożył odpowiednich wyjaśnieńdotyczących ceny albo ocena
złożonych wyjaśnieńpotwierdza,że oferta zawiera rażąco niskącenę.
W przedstawionych wyjaśnieniach z dnia 4 maja 2009 r., Przystępujący wykazał co
ma wpływ na cenęoferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu. W ocenie
Przystępującego, wskazane czynniki mającharakter czynników obiektywnych, a na ich
istnienie Przystępujący przynajmniej w części powołał odpowiednie dowody. W
szczególności, na cenęma wpływ doświadczenie Przystępującego zdobyte w innych
zbliżonych projektach. Przystępujący poznał zasady ich organizowania, prowadzenia,
rozliczania i wiedząc z doświadczenia, jakie czynniki mogąbyćistotnie kosztotwórcze,
doprowadził do ich eliminacji. Przykładem może byćzatrudnienie do realizacji projektu
wyłącznie jużprzeszkolonych i przygotowanych pracowników i współpracowników - co ma
wpływ na koszt szkoleńprzygotowawczych, a także czas realizacji i ilośćosób
zaangażowanych do realizacji projektu. Powołując sięna doświadczenie, Przystępujący
wskazał konkretne projekty, przy czym jeden z projektów, realizowany był właśnie dla
Zamawiającego. Przystępujący wskazał również,że oszczędnościąw ustalaniu przez niego
ceny okazało sięoprogramowanie, jakie zamierza wykorzystaćdo realizacji przedmiotu
zamówienia. Oprogramowanie to jest jużwyprodukowane przez niego i nie sąwymagane w
związku z tym dalsze nakłady (równieżosobowe) na jego uzyskanie. Przystępujący, bazując
na własnym oprogramowaniu, nie jest zmuszony do ponoszenia kosztów zewnętrznych
licencji, czy teżnabywania praw majątkowych autorskich do oprogramowania. Dodatkowo,
Przystępujący załączył do wyjaśnieńzbiorcząkalkulacjękosztów usługi WDJ2, z której
wynika równieżpoziom zarobku Przystępującego (marża). Wyjaśnieniom tym Zamawiający
zarzucił brak obiektywizmu, a także to,że wyjaśnienia sąlakoniczne i nie przekonujące orazże nie wykazują, iżcena oferty jest wiarygodna i nie stanowi rażąco niskiej ceny.
Przystępujący nie zgadza sięz takimi twierdzeniami Zamawiającego. Przepis ustawy mówi o
przedstawieniu przez wykonawcęwyjaśnień, nakazując Zamawiającemu dokonanie oceny
tych wyjaśnień, w sposób nie naruszający art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, w sposób obiektywny,
mając na uwadze wszystko to, co wykonawca powołał w wyjaśnieniach. Odrzucićofertę
można jedynie w sytuacji, gdy wyjaśnienia nie zostały przez wykonawcęzłożone (co nie ma
miejsca w przedmiotowej sprawie) albo ocena wyjaśnieńprzez Zamawiającego potwierdza,że oferta zawiera rażąco niskącenęw stosunku do przedmiotu zamówienia.
Przeprowadzona przez Zamawiającego ocena, a przynajmniej jej wynik zakomunikowany w
informacji o odrzuceniu oferty, nie jest ocenąani obiektywną, ani biorącąpod uwagę
wszystko to, co nakazuje art. 90 ust. 2 ustawy Pzp, ale teżnie potwierdza,że oferta
Przystęującego zawiera rażąco niskącenę. Ocena dokonana przez Zamawiającego
ogranicza siędo braku dania wiary wyjaśnieniom i powołanym dowodom, bez
przedstawienia uzasadnienia tego faktu. Zamawiający odnosi sięw szczególności do

załączonej kalkulacji cenowej, twierdząc,że nie uprawdopodabnia ona w dostatecznym
stopniu poprawności cen, a poziom jej ogólności uniemożliwia Zamawiającemu kontrolęjej
prawidłowości. Przystępujący zauważa,że zgodnie z treściąSIWZ, każdy wykonawca
zobowiązany był jedynie do podania cen jednostkowych netto, wartości wynagrodzenia
netto, należnego podatku VAT oraz ceny brutto. Przystępujący złożył w wyjaśnieniach
więcej, niżjakikolwiek inny wykonawca, wykazując maksimum dobrej woli, a także to,że
jego oferta nie odbiega od cen rynkowych, nawet jeżeli odbiega od szacunkowej wartości
zamówienia ustalonej przez Zamawiającego. Przystępujący nie zarzuca Zamawiającemu
nierzetelności w dokonywaniu wyceny, jednak zwraca uwagę,że Zamawiający szacując
wartośćzamówienia i biorąc pod uwagęmożliwości przeciętnego wykonawcy, powinien mieć
równieżna uwadze,że podmiot taki jak Przystępujący, specjalista na rynku i duży integrator,
jest w stanie zaoferowaćniższe ceny poprzez efekt synergii oraz efekt skali. Należy również
zwrócićuwagęna to, co orzecznictwo uważa, za rażąco niskącenę: jest to cena
niewiarygodna, nierealistyczna (sygn. akt KIO/UZP 587/08), nie ma możliwości realizacji
zamówienia przy założeniu osiągnięcia zysku (sygn. akt KIO/UZP 466/08), jest
nierealistyczna w stosunku do ofert rynkowych podobnych zamówień, tj. cena wskazująca na
fakt wykonania zamówienia poniżej kosztów wytworzenia przedmiotu zamówienia (sygn. akt
KIO/UZP 273/08), oferta, której realizacji nie pozwala na utrzymanie rentowności
wykonawcy, naraża go na straty, realizowania zadania poniżej kosztów (sygn. akt KIO/UZP
226/08). W przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia zżadnym z tych przypadków.

Do postępowania toczącego sięw wyniku wniesienia protestu zgłosiło przystąpienie
Konsorcjum: PLAN S.A., Integraph Sp. z o.o. (dalej Odwołujący się). Odwołujący sięnie
zgadza sięz twierdzeniem Przystępującego,że Zamawiający nieprawidłowo dokonał oceny
demonstracji. Odwołujący sięzwraca uwagę,że Zamawiający w rozdziale IX pkt 1 SIWZ
określił wymagane dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyćwraz z ofertą.
Jednym z wymaganych dokumentów w pkt 1 lit. (p) było "Oświadczenie spełnienia
minimalnych obligatoryjnych wymogów zestawu narzędzi do kontroli oraz raportowania
wyników kontroli produktów stanowiących przedmiot zamówienia (wg Załącznika nr 7 do
SIWZ)." Zgodnie z obligatoryjnątreściąZałącznika nr 7, zestaw narzędzi do kontroli i
raportowania wyników kontroli produktów stanowiących przedmiot zamówienia zapewnia
kontrolęw zakresie poprawności wykonania poszczególnych produktów z Warunkami
technicznymi (Załącznik nr 8 do SIWZ) i Warunkami technicznymi realizacji zamówienia dla
Wykonawców LPIS oraz w szczególności posiada cechy oraz funkcjonalności opisane w
Załączniku nr 7 oraz w rozdziale 11.1.4 Warunków technicznych opisujących zakres usługi
kontroli. Celem demonstracji - co jednoznacznie wynika z SIWZ - było wykazanie,że

zadeklarowane w Załączniku nr 7 narzędzia zapewniająprawidłowe wykonanie kontroli
jakości produktów opracowanych przez Wykonawców LPIS.
Zamawiający w rozdziale XVIII pkt 6 określił,że "zadeklarowane przez Wykonawcę
możliwości obsługi funkcjonalności wymienionych w ww. załączniku, zostanąuznane za
zgodne ze stanem faktycznym, jeżeli wykonana przez Wykonawcędemonstracja wykaże,że
sąone rzeczywiście zawarte w opracowanym zestawie narzędzi do kontroli oraz
raportowania." Weryfikacja funkcjonalności zgodnie z zapisami Załącznika nr 7 miała
polegaćna kontroli poprawności wykonania poszczególnych produktów z Warunkami
technicznymi. W tym celu Wykonawcy otrzymali w dniu otwarcia ofert scenariusze
demonstracji, zgodnie z którymi należało zademonstrowaćwymaganąfunkcjonalnośćpod
kątem kontroli poprawności wykonania poszczególnych produktów z Warunkami
technicznymi. Celem demonstracji było zatem zweryfikowanie, czy zadeklarowane przez
Wykonawcęnarzędzia wykonująkontrolępoprawnie, zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Warunkach technicznych. W przypadku, gdy demonstrowana funkcjonalnośćdziałała
błędnie, została zgodnie z zapisami w rozdziału XVIII pkt 6 SIWZ udokumentowana zrzutami
ekranowymi, które stanowiły załącznik do raportu z demonstracji. Błędnie działająca
funkcjonalnośćnarzędzi do kontroli, była podstawądo nie przyznania punktów za powyższą
funkcjonalność. Sposób przeprowadzenia demonstracji został szczegółowo opisany w
powołanym postanowieniu SIWZ. Zgodnie z zapisem ww. rozdziału, każdy z Wykonawców
miał otrzymaćscenariusz demonstracji w dniu otwarcia ofert. Jeżeli Przystępujący nie
zgadzał sięz powyższym trybem przeprowadzenia demonstracji, w szczególności z brakiem
możliwości zapoznania sięze scenariuszami przed terminem złożenia oferty, miał
możliwości wniesienia protestu w terminie ustawowym, jak równieżmógł zgłosićuwagi do
samego scenariusza demonstracji. Zatem, zdaniem Odwołującego się, zarzut dotyczący
statusu scenariuszy, jak i samej treści scenariuszy, należy uznaćza przeterminowany i jako
taki podlega odrzuceniu na podstawie art. 180 ust. 7 ustawy Pzp. Wymagania zawarte w
scenariuszu demonstracji sąwybranymi wymaganiami z listy obligatoryjnych wymogów
zestawu narzędzi do kontroli oraz raportowania wyników kontroli zawartych w Załączniku nr
7 do SIWZ, stąd twierdzenie,że sąone niezgodne z treściąSIWZ jest bezzasadne.
Scenariusz demonstracji jest jedynie instrukcjąpostępowania, mającąna celu ułatwienie
oferentowi przeprowadzenia demonstracji w zakładanym przez Zamawiającego i określonym
w rozdziale XVIII pkt 6 SIWZ w czasie 4 godzin. Zarzut,że "SIWZ nie przewidział zasad
sporządzenia Raportu, poinformowania wykonawców o Raporcie i wynikach demonstracji, a
także zasad dostępu do niego przez Wykonawców", należy traktowaćjako wniesiony po
terminie, określonym w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. Sporządzenie raportu z demonstracji
należy do czynności Komisji Przetargowej. Raport i wyniki demonstracji sąjawne, zgodnie z
zapisem art. 96 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

Ad 3.4 Zgodnie z zapisami w Załączniku nr 7 zestaw narzędzi miał zapewniaćkontrolęw
zakresie poprawności wykonania poszczególnych produktów z Warunkami technicznymi. W
Warunkach technicznych Zamawiający wskazał,że kontroli podlegająortofotomapy
przekazywane w układach PUWG1992 i PUWG2000. Jeżeli w nagłówku pliku GeoTIFF
wpisane sąnieprawidłowe wartości parametrów układu współrzędnych, to taka ortofotomapa
nie jest poprawną, zgodnie z Warunkami technicznymi, gdyżnie sąto wtedy ortofotomapy w
układzie PUWG1992 czy teżPUWG2000. Tak więc kontrola powinna wykazaćtakie
ortofotomapy jako błędne. Zostanąone wyświetlone wśrodowisku graficznym ZSZiK w
niewłaściwym miejscu. Podobnie błędną, zgodnie z Warunkami technicznymi, jest
ortofotomapa, której nazwa (godło arkusza) określa inne położenie treści ortofotomapy niż
wyświetlona treśćtej ortofotomapy wśrodowisku graficznym. Zasięg obszarowy treści
poszczególnych arkuszy ortofotomapy jest określony przez nazwępliku ortofotomapy. Tak
więc, nieprawidłowa jest ortofotomapa o nazwie 8.203.11.1.tif jeśli jej treśćwyświetla sięwśrodowisku graficznym w ramce arkusza 8.203.11.2.tif.
Ad 8.7 W Raporcie z oceny przeprowadzonej w dniu 23 kwietnia 2009 r. demonstracji
działania zestawu narzędzi informatycznych przeznaczonych do kontroli ilości i jakości
technicznej produktów opracowańwykonywanych na rzecz ARiMR oraz do raportowania
wyników tej kontroli (raport z demonstracji przeprowadzonej przez Przystępującego) na
stronie 7 w punkcie Ad.8.7 jest napisane: "Wykonawca w ramach przeprowadzonej kontroli
nie wykrył wszystkich błędów przypisanych do punktu 8.7 Scenariusza". Po analizie listy
plików, w których wystąpiły granice odniesienia z niepoprawnągeometriąi topologiąwraz z
opisem rodzaju błędu i zrzutami ekranowymi je obrazującymi (strony 7-15 ww. raportu), jak
równieżzrzutów z demonstracji przeprowadzonej przez Przystępującego, dotyczących
scenariusza 8.7 można stwierdzić,że nie zostały znalezione błędy geometrii, które nie
zależąod parametrów dokładnościowych zasad przeprowadzenia kontroli, np. błędy pętli
(błędy nr 3 i 4 w ww. raporcie), błąd typu "bagnet", odcinki granic nie będące częściami
zamkniętych konturów obiektów powierzchniowych (błąd nr 7w ww. raporcie). Błędy te są
przedmiotem kontroli Produktu 2 zgodnie z Warunkami technicznymi. Równieżbłędy
topologiczne, które nie zostały znalezione przez Przystęującego, nie zależąod parametrów
dokładnościowych, np. błąd nakładania obejmujący całądziałkę(błąd nr 1 w ww. raporcie),
warstwa granic odniesienia nie stanowi jednego spójnego obszaru - tzw. "dziura", która
wynika z braku całej działki (błąd nr 5 w ww. raporcie). Błędy te powinny byćznalezione
przez Przystępującego, nawet jeśli Zamawiający zmienił parametry dokładnościowe kontroli.
W raporcie z oceny przeprowadzonej demonstracji nie ma jakiejkolwiek wzmianki o
definiowaniu
podczas
prezentacji
nażądanie
Zamawiającego
parametrów
dokładnościowych. Zatem wydaje sięnieprawdopodobne,żeby taka sytuacja miała miejsce.

Ad. 9.1 a) W SIWZ nie ma zapisanej wartości parametru dokładności powierzchni zapisanej
w pliku GML z faktycznąpowierzchnią. Nigdy teżwe wcześniejszych i aktualnych
opracowaniach wartośćtego parametru nie była określona. Nie było więc potrzeby ani
podstawżeby przyjmowaćjego wartośćna 10 m
2
. Zatem bezpodstawne i nieuzasadnione
przyjęcie nieprawidłowych parametrów kontroli spowodowało zwrócenie błędnych wyników
kontroli. Daje to podstawędo stwierdzenia,że kontrolęprzeprowadzono niewłaściwie.
b) W SIWZ nie ma zapisanej minimalnej wartości odległości między punktami, nigdy teżwe
wcześniejszych i aktualnych opracowaniach nie była ona określona. Nie było więc potrzeby,
ani podstaw,żeby przyjmowaćjej wartośćna 1 cm. Ponadto współrzędne wierzchołków w
plikach z polami zagospodarowania nie sązapisane w miarach liniowych (metrycznych) tylko
kątowych, tak więc nie ma mowy o zaokrąglaniu ich do 1 cm. Zatem bezpodstawne i
nieuzasadnione przyjęcie nieprawidłowych parametrów kontroli spowodowało zwrócenie
błędnych wyników kontroli. Daje to podstawędo stwierdzenia,że kontrolęprzeprowadzono
niewłaściwie.
W Warunkach technicznych nie ma zdefiniowanej minimalnej odległości pomiędzy
wierzchołkami konturów pól zagospodarowania. Nigdy we wcześniejszych, jak i obecnych
opracowaniach, parametr ten nie był określony. Geodezyjne instrukcje techniczne mają
zastosowanie jedynie do Produktów 1 i 2, natomiast nie dotycząProduktu 3 (zaktualizowana
wektorowa mapa pól zagospodarowania). Produkt 3 jest tworzony na potrzeby systemu
ZSZiK i nie podlega weryfikacji względem geodezyjnych instrukcji technicznych. Nigdy też
wykazanie takich punktów nie leżało w obowiązku Weryfikatora Jakości Danych. Zgodnie z
Warunkami
technicznymi
przedmiotowego
Zamówienia,
jak
również
Warunkami
technicznymi realizacji zamówienia dla Wykonawców LPIS, nie jest przewidziana taka
kontrola.
W przedmiocie rażąco niskiej ceny, Odwołujący siępodnosi, iżZamawiający
zwracając sięw formie pisemnej do Wykonawcy, wyznacza termin na złożenie wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokośćceny, przerzucając tym samym
ciężar dowodu na Wykonawcę, w którego najlepszym interesie pozostaje udowodnienie,że
zaoferowana cena nie jest cenąrażąco niską. Zgodnie bowiem z art. 6 Kodeksu cywilnego,
ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. W
opinii Odwołującego się, Przystępujący w wyjaśnieniach nie wykazał czynników o
obiektywnym charakterze, które mogłyby wpłynąćna tak znacznąredukcjęceny. Z uwagi na
lakonicznątreśćwyjaśnieńnależy stwierdzić,że zakwestionowana oferta zawiera rażąco
niskącenę, wynikającąz niedoszacowania zakresu prac w przedmiotowym zamówieniu.

Pismem z dnia 3 czerwca 2009 r. Zamawiający poinformował o uwzględnieniu
protestu, stwierdzając,że dokona czynności zgodnie zżądaniem Przystęującego.

W dniu 12 czerwca 2009 r. Odwołujący sięwniósł odwołanie, w którym podniósł
zarzut naruszenia przepisów ustawy Pzp: art. 180 ust. 7 poprzez zaniechanie odrzucenia
części protestu wniesionych po terminie dotyczących treści SIWZ oraz treści scenariuszy,
art. 7 ust. 1, art. 183 ust. 6, art. 89 ust. 1 pkt 2 i 4, art. 96 ust. 2 i 3.

W przedmiocie zarzutu rażąco niskiej ceny Odwołujący siędodaje, iżkalkulacja
cenowa została przez Przystępującego objęta tajemnicąprzedsiębiorstwa, jednakże
niezależnie od powyższego, wskazuje,że prawidłowo wykonana kalkulacja dla tego
zamówienia, powinna zawieraćco najmniej następujące pozycje: koszt kontroli Produktów 1-
4, koszt importu Produktów 1-4, koszt wykonania aplikacji do przenumerowańobrębów
jednostek ewidencyjnych, koszt wykonania aplikacji do tworzenia Zestawu danych do
Importu Danych, pozostałe koszty (infrastruktura, biuro), koszty zarządzania.
Dodatkowo Odwołujący siępodnosi, iżdoświadczenie w realizacji zamówienia na
rzecz Zamawiającego nie obejmowało importu danych do bazy ZSZiK. Odwołujący sięna tej
podstawie wysuwa wniosek, iżPrzystępujący mógł niepoprawnie ocenićkoszt wykonania
tych prac.
Na brak zrozumienia przedmiotu zamówienia przez Przystępującego, wskazuje
równieżfakt,że zakłada on „użycie specjalizowanych narzędzi informatycznych
zwiększających wydajnośćpoprzez automatyzacjępraktycznie całego procesu realizacji
usługi". Jednak z Warunków Technicznych wynika,że podstawowym elementem prac
związanych z kontroląjakości danych LPIS sąkontrole wizualne - a takich nie da się
zautomatyzowaći powinny byćwykonywane przez doświadczonych operatorów. Natomiast
w tych kontrolach, które wymagająużycia narzędzi informatycznych, Raport Zamawiającego
z oceny przeprowadzonej demonstracji jednoznacznie wskazuje,że posiadane przez
Przystępującego narzędzia, mające byćwykorzystywane w procesie kontroli, nie działają
poprawnie.
Odwołujący sięwnosi o dopuszczenie dowodu z przesłuchaniaświadków, członków
komisji przetargowej Zamawiającego: Zbigniew Antonik, pracownik Departamentu Zamówień
Publicznych, Renata Piłat, pracownik Departamentu Ewidencji Gospodarstw, na okoliczność
udokumentowania przebiegu i oceny demonstracji w kontekście zapisów SIWZ oraz
scenariuszy demonstracji.

Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, Przystępujący zgłosił
przystąpienie, ponawiając argumentacjęprzedstawionąw przystąpieniu do postępowania
toczącego sięw wyniku wniesienia protestu.

Na podstawie dokumentów znajdujących sięw aktach sprawy, dokumentacji
postępowania oraz stanowiska stron i uczestnika postępowania, zaprezentowanego na
rozprawie, Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdza, iżOdwołujący sięposiada interes prawny we
wnoszeniuśrodków ochrony prawnej, w rozumieniu przepisu art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Bez
wpływu na ocenęprzedmiotowej okoliczności pozostaje fakt, iżOdwołujący sięzłożył ofertę,
której cena przewyższa wartośćszacunkowąprzedmiotu zamówienia.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kontrola polegająca na pełnieniu zadań
Weryfikatora Jakości Danych (WJD), w zakresie kontroli ilości i jakości technicznej każdej
partii danych, dotyczących czterech produktów, import tych danych do systemu ZSZiK oraz
wykonanie i wdrożenie określonych aplikacji (rozdział I, pkt 4 SIWZ). Wykonywanie kontroli
przedmiotowych danych, wykonawca przeprowadza przy użyciu zestawu narzędzi do kontroli
i raportowania, który w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest stworzyć, zgodnie
z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w warunkach technicznych (Załącznik nr 8 do
SIWZ) oraz warunkach technicznych realizacji zamówienia dla wykonawców LPIS.
Minimalne obligatoryjne wymogi zestawu narzędzi do kontroli oraz raportowania zostały
określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 7 do SIWZ (rozdział I, pkt 5 SIWZ).
Jednocześnie Zamawiający postanowił, iżdokona sprawdzenia, czy zadeklarowane przez
Wykonawcęw wypełnionym oświadczeniu (wg Załącznika nr 7 do SIWZ) minimalne wymogi
zestawu narzędzi do kontroli oraz raportowania sązgodne ze stanem faktycznym. W tym
celu, każdy z Wykonawców zobowiązany był przeprowadzićdemonstracjędziałania
przedmiotowego zestawu narzędzi (rozdział XVIII, pkt 6 SIWZ). Demonstracjęnależało
przedstawićw oparciu o scenariusz demonstracji, który zawierał zestaw wybranych przez
Zamawiającego z Załącznika nr 7 do SIWZ, minimalnych obligatoryjnych funkcjonalności
zestawu narzędzi do kontroli oraz raportowania. Zamawiający postanowił, iż„zadeklarowane
przez Wykonawcęmożliwości obsługi funkcjonalności wymienionych w w/w załączniku,
zostanąuznane za zgodne ze stanem faktycznym, jeżeli wykonana przez Wykonawcę
demonstracja wykaże,że sąone rzeczywiście zawarte w opracowanym zestawie narzędzi
do kontroli oraz raportowania. Postanowienia niniejszego akapitu nie pozostająw
sprzeczności z dalszątreściąpunktu” (akapit drugi, pkt 6, rozdział XVIII SIWZ).

Dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie demonstracji był Raport z wynikami
demonstracji. Raport ten zawierał szczegółowąpunktacjęoraz „stwierdzenie, czy
Wykonawca zdobył wymaganąprzez Zamawiającego minimalnąilośćpunktów, a tym
samym potwierdził zawarte w oświadczeniu wymogi dla zestawu narzędzi do kontroli oraz
raportowania”. W przypadku wystąpienia podczas demonstracji błędów, załącznikami do

Raportu, były wydrukowane zrzuty ekranowe, „stwierdzające błędne zadziałanie narzędzi do
kontroli oraz raportowania” (akapit ósmy, pkt 6, rozdział XVIII SIWZ).

Jednocześnie Zamawiający zastrzegł, iżuzna opracowany zestaw narzędzi do
kontroli oraz raportowania za zgodny z treściąSIWZ, jeśli łączna liczba punktów uzyskanych
przez Wykonawcę, podczas przeprowadzonej demonstracji, wyniesie co najmniej 90% liczby
punktów możliwych do zdobycia. Wagi (punkty) dla każdej funkcjonalności określone zostały
w Załączniku nr 7 do SIWZ. W przypadku zaś, gdy łączna liczba punktów uzyskanych przez
Wykonawcę, podczas przeprowadzonej demonstracji, wyniesie mniej niż90% liczby punktów
możliwych do zdobycia, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp (akapit dwunasty i trzynasty, pkt 6, rozdział XVIII SIWZ).

W dniu 23 kwietnia 2009 r. Przystępujący przeprowadził demonstracjęi jak wynika z
raportu oceny przeprowadzonej demonstracji, wszystkie dokonane czynności były zgodne z
wymaganiami Zamawiającego w aspekcie kompletności, nie spełniały zaśwymagańw
zakresie poprawności (dotyczy to w szczególności pkt 3.4, 8.7. i 9.1, będących przedmiotem
zarzutów odwołania, a ponadto pkt 1.2., 1.7, 1.8., 8.8.).

W tym stanie faktycznym powstał spór, czy podstawąoceny, wświetle przytoczonych
postanowieńSIWZ, może byćjedynie fakt zawarcia, określonych w Załączniku nr 7,
funkcjonalności. W celu rozstrzygnięcia przedmiotowego zagadnienia należy zauważyć,że
celem demonstracji, wbrew twierdzeniom Przystępującego, było sprawdzenie minimalnych
wymogów zestawu narzędzi do kontroli oraz raportowania, a nie jedynie funkcjonalności.
Zamawiający wprost bowiem wskazał, iżdemonstracja obejmuje działanie opracowanego
zestawu narzędzi do kontroli i raportowania (akapit pierwszy, punkt 6, rozdział XVIII SIWZ).
Po pierwsze więc, celem demonstracji jest sprawdzenie przedmiotowego zestawu narzędzi,
po drugie, ocena była dokonywana w aspekcie działania. Z tych względów, za
niewystarczające należy uznać, jak to uczynił Przystępujący, jedynie wykazanie
funkcjonalności. Powyższe potwierdza równieżoświadczenie zawarte w Załączniku nr 7 do
SIWZ, z którego wynika,że „zestaw narzędzi do kontroli i raportowania wyników kontroli
produktów stanowiących przedmiot zamówienia zapewnia kontrolęw zakresie poprawności
wykonania poszczególnych produktów z warunkami technicznymi (załącznik nr 8 do SIWZ) i
Warunkami technicznymi realizacji zamówienia dla Wykonawców LPIS oraz w szczególności
posiada cechy oraz funkcjonalności opisane w poniższym dokumencie”.

Jednocześnie, Zamawiający w odniesieniu do funkcjonalności postanowił,że
możliwośćobsługi funkcjonalności zostanie uznana za zgodnąze stanem faktycznym, jeżeli
demonstracja wykaże,że sąone zawarte w opracowanym zestawie narzędzi. Oznacza to,że w istocie sam fakt ujęcia funkcjonalności w zestawie narzędzi, przesądza o jej istnieniu i
możliwości korzystania z niej. Jednakże powyższe zastrzeżenie, Zamawiający uczynił
jedynie w stosunku do funkcjonalności. Zabieg ten jest zrozumiały i uzasadniony, bowiem o

funkcjonalności możemy mówićwtedy, gdy jest przewidziana w jakimśsystemie. Zaś, o
stwierdzenia istnienia narzędzi do kontroli i raportowania, można mówićwyłącznie w sytuacji,
w której oprócz tego,że istniejąfunkcjonalności, to spełniająone określone wymogi i
zapewniająkontrolę. W niniejszym postępowaniu, na zestaw narzędzi składająsię
funkcjonalności, które zapewniająkontrolępoprawności wykonania poszczególnych
produktów. Zaś, poprawnośćta oceniana jest w oparciu o warunki techniczne i warunki
techniczne realizacji zamówienia dla wykonawców LIPS. W tych okolicznościach
Zamawiający uprawniony był do sprawdzenia istnienia funkcjonalności, ale równieżdziałania
zestawu narzędzi. O działaniu można mówić, gdy przedmiotowy zestaw narzędzi spełni cel,
dla którego został stworzony, tzn. dokona kontroli poprawności produktów.

Wobec powyższego stwierdzićnależy, iżcelem demonstracji było sprawdzenie
zestawu narzędzi, pod kątem posiadania określonych funkcjonalności i poprawności ich
działania. Powyższe było równieżpodstawąoceny. Potwierdzająto postanowienia SIWZ, z
których wynika,że Zamawiający ilośćpunktów odnosi do zestawu narzędzi do kontroli oraz
raportowania oraz okolicznośćstwierdzania błędów przez Zamawiającego. Zamawiający
wprost wskazuje,że wykonawcę, który zdobył minimalnąilośćpunktów uznaje sięza
wykonawcę, który potwierdził zawarte w oświadczeniu wymogi dla zestawu narzędzi (akapit
ósmy, pkt 6, rozdział XVIII SIWZ). Nie ulega zatem wątpliwości,że punkty nie są
przyznawane jedynie za funkcjonalność. Ponadto, obowiązek stwierdzania przez
Zamawiającego błędów i ich dokumentowania, równieżwskazuje,że wykazanie błędów nie
pozostaje bez wpływu na ocenę. Gdyby bowiem Zamawiającemu chodziło jedynie o ocenę
funkcjonalności, okolicznośćwystąpienia błędu nie byłaby przedmiotem zainteresowania
Zamawiającego.

Stwierdzenie, iżwagi (punkty) dla każdej funkcjonalności określone sąw Załączniku
nr 7 do SIWZ, ma jedynie to znaczenie, iżnie wszystkie funkcjonalności sądla
Zamawiającego tak samo istotne. Nie oznacza to jednakże,że ocena dokonywana jest
jedynie w odniesieniu do istnienia funkcjonalności, ale równieżjako elementu zestawu
narzędzi, zapewniającego kontrolępoprawności określonych produktów.

Z powyższego wynika, iżpostanowienia SIWZ były dostatecznąpodstawądo
dokonania oceny funkcjonalności, w aspekcie kompletności i poprawności. Stwierdzenie, iż
funkcjonalnośćbyła kompletna, nie przesądza,że mamy do czynienia z narzędziem. Na tym
tle, argumentacja Przystępującego, dotycząca statusu scenariusza, jest bezprzedmiotowa.
Niezależnie od powyższe stwierdzićnależy,że postanowienia scenariusza nie wykraczają
poza postanowienia SIWZ, co więcej Przystępujący nie protestował na wskazany w
scenariuszu sposób oceny demonstracji. Podobnie, za bezprzedmiotowąuznaćnależy
argumentację, iżzrzuty z ekranu sądowodem na to,że wymagane funkcjonalności zostały
zademonstrowane. Istnienie funkcjonalności, o czym była wyżej, jest niewystarczające dla

stwierdzenia zestawu narzędzi. Uwagi Przystępującego, dotyczące sposobu dokonania
oceny zrzutów, podobnie jak, brak szczegółowych regulacji w SIWZ kwestii dotyczących
sporządzania raportów powoduje, iżnie mogąbyćbrane pod uwagę, gdyżw istocie stanowią
zarzuty wobec postanowieńSIWZ i scenariusza i jako takie należy je uznaćza spóźnione.
Jednakże, wbrew twierdzeniom Odwołującego się, przepis art. 180 ust. 7 ustawy Pzp, nie
stanowi podstawy do odrzucenia części protestu, w konsekwencji spóźnionych zarzutów.
Wskazana regulacja nie przewiduje bowiem instytucji częściowego odrzucenia protestu.

Zamawiający na rozprawie przyznał, iżpodtrzymuje twierdzenie zawarte w informacji
o odrzuceniu oferty Przystępującego, w zakresie stwierdzonych błędów. W związku z
powyższym przedmiotowąokoliczność, należy uznaćza bezspornąmiędzy stronami. Z treści
rozstrzygnięcia protestu, a w szczególności ze stwierdzenia,że „Zamawiający dokona
czynnośćzgodnie zżądaniem Protestującego”, przy braku uzasadnienia faktycznego, nie
wynika bowiem, iżwszystkieżądania Przystępującego zostały uwzględnione.Świadczy o
tym równieżfakt, iżZamawiający, zgodnie z przepisem art. 183 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp, nie
podejmowałżadnych dalszych działańzwiązanych z uwzględnieniem protestu, czekając na
jego ostateczne rozstrzygnięcie. Brak aktywności Przystępującego w przedmiocie uzyskania
informacji dotyczących okoliczności faktycznych będących podstawąrozstrzygnięcia protestu
powoduje, iżwobec złożonego na rozprawie oświadczenia, nie ma możliwości wnoszeniaśrodków ochrony prawnej w tym zakresie i w konsekwencji, jego twierdzenia w tym
przedmiocie pozostawały w sprzeczności z twierdzeniami Zamawiającego.

W tych okolicznościach, uznaćnależy, iżistniejąpodstawy do odrzucenia oferty
Przystępującego, stąd zarzut naruszenia przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zasługuje
na uwzględnienie. W konsekwencji znalazł potwierdzenie równieżzarzut naruszenia
przepisu art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.

W przedmiocie zarzutu rażąco niskiej ceny, Krajowa Izba Odwoławcza stoi na
stanowisku, iżbrak podstaw do jego uwzględnienia. Nie ulega wątpliwości, iżciężar
udowodnienia,że w konkretnym postępowaniu nie zaoferowano ceny rażąco niskiej,
spoczywa na składającym wyjaśnienia w tym przedmiocie. Jednakże, w sytuacji
uwzględnienia przedmiotowych wyjaśnieńprzez zamawiającego, wykazanie okoliczności
przeciwnej, obciąża Odwołującego się.

Przedstawiony przez Odwołującego sięsposób kalkulacji ceny, przy uwzględnieniu
czynników jąkształtujących, w istocie stanowi jedynie wskazanie, iżkalkulacja ceny wymaga
uwzględnienia kosztów wszystkich elementów składających sięna przedmiot zamówienia. Z
powyższego nie wynika, iżktóregokolwiek ze wskazanych elementów nie uwzględnił
Przystępujący. Ponadto, przedstawiony sposób kalkulacji jest z jednym możliwych, przy
użyciu którego można przedstawićstrategiębudowania ceny, ale z pewnościąnie jest to

sposób jedyny i wiążący. Wydaje sięnawet,że jest zbyt ogólnikowy i nie daje możliwości
obiektywnego przedstawienia czynników cenotwórczych. Kalkulacja sporządzona przez
Przystępującego jest bardziej rozbudowana, nie wykazuje cech nierzetelności, nie sposób jej
teżuznaćza nierealistyczną.

Doświadczenie w realizacji podobnego zamówienia na rzecz Zamawiającego, nawet
jeśli nie odpowiada przedmiotowi niniejszego zamówienia, nie jest jedynym elementem
kształtującym cenęoferty Przystępującego. Stąd, zakwestionowanie jednego z czynników
cenotwórczych nie powoduje, iżcenęoferty należy uznaćza rażąco niską. Faktu tego nie
zmienia okoliczność, iżpodczas demonstracji, wykryto błędy w działaniu określonych
narzędzi. Nie wykazano bowiem związku między wskazanymi wadami a ich wpływem na
cenę. Nie sposób uznać, iżPrzystępujący nie wykonał pewnych narzędzi po to, aby obniżyć
koszty wytworzenia przedmiotu zmówienia.

Okoliczność, iżproponowany przez Przystępującego system informatyczny posiada
szereg funkcji automatyzujących proces kontroli danych nie oznacza, iżPrzystępujący
zaniecha przeprowadzenia kontroli wizualnych, do których w ramach realizacji zamówienia
jest zobowiązany.

Wskazanie przez Odwołującego sięorzecznictwa w zakresie definicji rażąco niskiej
ceny nie przesądza o tym, iżz przedmiotowącenąmamy do czynienia w niniejszym
postępowaniu. Odwołujący sięnie wykazał okoliczności, które jak wynika z treści
wskazanych orzeczeń, stanowiąpodstawędo uznania ceny za rażąco niską. W tym stanie
faktycznym, zarzut naruszenia przepisu art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, należy uznaćza
chybiony.

Zarzut naruszenia przepisów: art. 183 ust. 5 i 6 oraz art. 96 ust. 2 i 3 ustawy Pzp,
Krajowa Izba Odwoławcza pozostawiła bez rozpoznania, na podstawie art. 191 ust. 3 ustawy
Pzp. Zgodnie bowiem z powołanym przepisem, Izba nie może orzekaćco do zarzutów, które
nie były przedmiotem protestu.

Krajowa Izba Odwoławcza nie dopuściła wnioskowanego przez Odwołującego się
dowodów z przesłuchaniaświadków z uwagi na ich bezprzedmiotowość. Przebieg
demonstracji oraz ocena zostały zawarte w raporcie z przeprowadzonej demonstracji.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji, na podstawie przepisu art. 191 ust. 1 i
1a ustawy Pzp. Jednocześnie Izba zauważa, iżwobec stwierdzenia prawidłowości
odrzucenia oferty Przystępującego, brak podstaw do nakazania jakiegokolwiek działania ze
strony Zamawiającego.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy, na podstawie art.
191 ust. 6 i 7 ustawy Pzp w zw. z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. Nr 128, poz. 886 z późn. zm.), uznając za uzasadnione koszy wynagrodzenia
pełnomocnika Odwołującego sięw kwocie 3600,00 zł.

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówieńpublicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ) na niniejszy wyrok -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Urzędu ZamówieńPublicznych do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:

………………………………

Członkowie:

………………………………

………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie