eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2009 › Sygn. akt: KIO/UZP 777/09
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2009-07-03
rok: 2009
sygnatury akt.:

KIO/UZP 777/09

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Sylwester Kuchnio Członkowie: Izabela Kuciak, Luiza Łamejko Protokolant: Paulina Zalewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 lipca 2009 r. w Warszawie odwołania wniesionego
przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Czyścioch bis” Sp. z o.o., ul. Hubala 18,
16 – 400 Suwałki
od rozstrzygnięcia przez zamawiającego Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Al. Warszawska 89, 10 – 083 Olsztyn

protestu z dnia 19 maja 2009 r.


orzeka:

1. oddala odwołanie

2. kosztami postępowania obciąża Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Czyścioch
bis” Sp. z o.o., ul. Hubala 18, 16 – 400 Suwałki

i nakazuje:

1)
zaliczyćna rzecz Urzędu ZamówieńPublicznych koszty w wysokości 4 574
00 gr (słownie: cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote zero groszy)

z kwoty wpisu

uiszczonego

przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
„Czyścioch bis” Sp. z o.o., ul. Hubala 18, 16 – 400 Suwałki,


2)
dokonaćzwrotu kwoty 10 42600 gr (słownie: dziesięćtysięcy czterysta
dwadzieścia sześćzłotych zero groszy) z rachunku dochodów własnych
Urzędu ZamówieńPublicznych na rzecz Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych „Czyścioch bis” Sp. z o.o., ul. Hubala 18, 16 – 400 Suwałki.


U z a s a d n i e n i e


POSTĘPOWANIE
Zamawiający, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Rejon w
Ełku prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieńpublicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze
zm.) – zwanej dalej "ustawą" lub "Pzp" – postępowanie o udzielenie zamówienia na na
zimowe utrzymanie dróg krajowych w Rejonie Ełk - zadanie nr 1 na sezon zimowy
2009/2010 i 2010/2011 do 15.05.2011.

WYBÓR OFERTY
W dniu 13.05.2009r. zamawiający poinformował wykonawców biorących udział w
postępowaniu o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. oferty Firmy Usługowej Henryk
Chyliński, ul. Chopina 19/10, 19-300 Ełk.

PROTEST
W dniu 19.05.2009r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "CZYŚCIOCH BIS" Sp. z o.o. z
siedzibąw Suwałkach wniosło protest na ww. czynnośćzamawiającego.

Protestujący zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 22 ust. 1 i 2, art. 26 ust. 1 w zw. z art.
11 ust. 8 ustawy oraz § 1 ust. 2 pkt 2, § 1 ust. 2 pkt 3a rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich możeżądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogąbyćskładane (Dz. U.
Nr 87, poz. 605 ze zm.) i wniósł o:
1. uchylenie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty,

2. wykluczenie Firmy Usługowej Henryk Chyliński w Ełku,
3. ponowne dokonanie oceny ofert i dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty.

ewentualnie

4. unieważnienie postępowania.

W uzasadnieniu protestu podniesiono:
„ (...)
1. Firma Usługowa Chylińskiego Henryka w Ełku nie może ubiegaćsięo udzielenie
zamówienia, ponieważnie spełnia wymogów określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 2 Pzp, t.j : nie
posiada niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także nie
dysponuje dostatecznąilościąosób zdolnych do wykonania zamówienia.
Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp o udzielenie zamówienia mogąubiegaćsięwykonawcy,
którzy posiadająniezbędnąwiedzęi doświadczenie oraz dysponująpotencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiąpisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych
do wykonania zamówienia.
Spełnieniem warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z § 1 ust. 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich możeżądaćzamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogąbyć
składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 ze zm.) jest:
- należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie"
usług odpowiadających swoim rodzajem i wartościądostawom lub usługom stanowiącym
przedmiot zamówienia,
- dysponowanie potencjałem technicznym i wystarczającąilościąosób zdolnych do
wykonania zamówienia.
Według Protestującego, Henryk Chyliński złożył nieprawdziwe oświadczenie o spełnieniu
warunków określonych w art. 22 ust.1 pkt 2 Pzp.
Henryk Chyliński prowadzący FirmęUsługowąw Ełku w okresie ostatnich trzech lat przed
dniem
wszczęcia
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
nie
wykonał
usług
odpowiadających swoim rodzajem i wartościąusługom stanowiącym przedmiot zamówienia.

Ponadto według złożonych dokumentów:
- nie dostateczna ilośćosób przewidzianych na zapotrzebowany sprzęt,

- brak jest wskazania kwalifikacji zawodowych osób którymi dysponuje lub będzie
dysponowaćHenryk Chiliński.

Z informacji posiadanych przez Protestującego wynika również,że:

Leszek D. nie jest właścicielem pojazdu samochodowego marki LIAZ o nr rej. NEL
367H,

Marek S. nie jest właścicielem pojazdu samochodowego marki KAMAZ o nr rej. NEL
128K,

Mirosław J. nie jest właścicielem pojazdu samochodowego marki IVECO o nr rej.
USD 324H ,

2. Wartośćprzedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem przekracza wartość
133 tys. euro.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp zamawiającyżąda od wykonawcy dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wartośćzamówienia
jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8.
Przepis art. 26 ust. 1 Prawo zamówieńpublicznych zobowiązuje Zamawiającego przy
wartości szacunkowej zamówienia powyżej 133 tys. EURO dożądania od wykonawców
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Rodzaj tych
dokumentów został określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r.
w sprawie rodzaju dokumentów, jakich możeżądaćzamawiający od wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty mogąbyćskładane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 ze zm.).
Według § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich możeżądaćzamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich
te dokumenty mogąbyćskładane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 ze zm.); W celu potwierdzenia
opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcęniezbędnej wiedzy i
doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, zamawiający możeżądaćnastępujących dokumentów:
1) wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy -w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartościąrobotom
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i
miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających,że roboty te zostały
wykonane należycie;
2) wykazu wykonanych, a w przypadkuświadczeńokresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartościądostawom lub usługom
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających,że te dostawy lub usługi zostały
wykonane należycie;
3) wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje
lub będzie dysponował wykonawca;
3a) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do
wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 3,
wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował;
4) informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebności
personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres
prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, jeżeli przedmiotem zamówienia są
roboty budowlane lub usługi;
5) wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą
uczestniczyćw wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności;
5a) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do
wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 5, wykonawca wskazał
osoby, którymi będzie dysponował;
6) stwierdzających,że osoby, które będąuczestniczyćw wykonywaniu zamówienia,
posiadająwymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładająobowiązek posiadania takich
uprawnień". "
śądane dokumenty mająuwiarygodnićsamo oświadczenie wykonawcy,że posiada wiedzęi
doświadczenie oraz potencjał techniczny zapewniające realizacjęzamówienia.
Potwierdza to równieżliczne orzecznictwo.
Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej Urzędu ZamówieńPublicznych z dnia 20
grudnia 2007 r. KIO/UZP/1421107 ( Lex Polonica nr 1809719) "Art. 26 ust. 1 Pzp jasno
określa,że Zamawiającyżąda od wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wartośćzamówienia jest równa lub przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8".
Według wyroku Zespołu Arbitrów - Urząd ZamówieńPublicznych z dnia 24 stycznia 2006 r.
UZP/ZOIO-138/06 Lex Polonica nr 1121535" Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy -Prawo
zamówieńpublicznych w przypadku wartości zamówienia powyżej 60 tys. Euro ( obecnie
133 tys. Euro ) , Zamawiający jest zobowiązanyżądaćdokumentów anie oświadczeń.".

W myśl wyroku Krajowej Izby Odwoławczej Urzędu ZamówieńPublicznych z dnia 2 stycznia
2008r. ,KIO/UZP 11107 (LEX nr 393495 )" Przepisy art. 25 ust. 1, art, 26 ust. 1 i 2 p.z.p.
przewidująjednoznacznąsytuację,że w postępowaniach o wartości równej lub
przekraczającej wartości progów unijnych zamawiający, jeśli stawia wykonawcom jakieś
warunki udziału w postępowaniu, powinien bezwzględnieżądaćna potwierdzenie tej
okoliczności dokumentów. W zamówieniach o wartości poniżej tych progów zamawiający
przy weryfikacji spełniania warunków udziału w postępowaniu może poprzestaćjedynie na
oświadczeniu wykonawcy".

Wybierając ofertęwykonawcy, który powinien byćwykluczony, dokonał zamawiający
rażącego naruszenia prawa mającego wpływ na wynik postępowania, co powoduje,że
umowa z takim wykonawcąbędzie nieważna po myśli art. 146 ust. 1 pkt 5 i 6 P.z.p.
Zaniechanieżądania dokumentów, bezwzględnie narusza postanowienia art. 26 ust. 1
ustawy Pzp i w konsekwencji, w ocenie Protestującego, prowadzi do konieczności
unieważnienia postępowania zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 146 ust. 1 pkt 5
ustawy Pzp.
(...)”

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU
W związku z brakiem rozstrzygnięcia protestu w terminie określonym w art. 183 ust. 1 pkt 3
ustawy, zgodnie z art. 183 ust. 3 protest należało uznaćza oddalony w dniu 02.06.2009 r.

ODWOŁANIE
Wobec oddalenia protestu, w dniu 05.06.2009 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
"CZYŚCIOCH BIS" Sp. z o.o. z Suwałk wniosło odwołanie do Prezesa UZP.

W odwołaniu zarzucono zamawiającemu naruszenie:

art. 22 ust. 1 pkt 2, art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy, pkt.7.2.3 SIWZ, pkt.7.2.2 SIWZ,
pkt.8.2.2 SIWZ , pkt.8.2.3 SIWZ., pkt.3.9 Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Robót Zimowego Utrzymania Dróg. Zadanie nr 1, załącznik do SIWZ.

art. 26 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 8 Pzp, § 1 ust 2 pkt 2 ,§ 1 ust. 2 pkt 3a i § 1 ust. 2
pkt 5a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich możeżądaćzamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogąbyćskładane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 ze zm.),

art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy, art. 26 ust. 1 w zw. z
art. 11 ust. 8 Pzp, § 1 ust. 2 pkt. 2, § 1 ust. 2 pkt 3a i § 1 ust. 2 pkt 5a, ww.
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów.

Odwołujący wniósł o:
1. uwzględnienie odwołania.
2. nakazanie powtórzenia czynności badania, oceny ofert oraz wykluczenie z udziału w
postępowaniu Henryka Chylińskiego działającego pod nazwą: Firma Usługowa
Chyliński Henryk, ul. Chopina 19/10 , 19-300 Ełk wraz z odrzuceniem jego oferty ,
3. nakazanie powtórzenia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty .

ewentualnie
4. nakazanie unieważnienia postępowania,
5. obciążenie Zamawiającego kosztami postępowania odwoławczego i nakazanie
dokonania zwrotu tych kosztów przez Zamawiającego na rzecz Strony Odwołującej
się.

Odwołujący podtrzymał wnioski i argumenty zawarte w proteście.
Dodatkowo w uzasadnieniu dla twierdzenia, iżwybrany wykonawca złożył nieprawdziwe
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, odwołujący podniósł,że
Henryk Chyliński „(...) nie dysponował potencjałem technicznym do wykonania zamówienia i
przedstawił nieprawdziwe zobowiązanie innych podmiotów do udostępnieniaśrodków
transportu i urządzeń.
Zgodnie z pkt.7.2.3 SIWZ "Wykonawca musi dysponowaćnarzędziami i urządzeniami orazśrodkami transportu, wymienionymi w formularzu cenowym lub przedstawićpisemne
zobowiązanie innych podmiotów do ich udostępnienia".
Oferent przedstawił pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnieniaśrodków
transportu i urządzeń, które w ocenie Odwołującego sąnieprawdziwe. Leszek D., Marek S. i
Mirosław J. złożyli oświadczenie,że udostępniąśrodki transportu, stanowiące ich własność.
(...)”
Tymczasem z informacji posiadanych przez odwołującego, co zostało przedstawione jużw
proteście, ma wynikać, iżww. osoby nie dysponująwskazanymi pojazdami.
Następnie odwołujący wskazał, iżwybrany wykonawca „(...) nie dysponował wystarczającą
liczbąosób zdolnych do wykonania zamówienia.
Zgodnie z pkt.7.2.2 SIWZ "Wykonawca musi miećdo dyspozycji osoby legitymujące się
doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do funkcji, jakie zostanąim powierzone lub
przedstawićpisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób.
Wykonawca przedstawi w ofercie osoby do obsługi sprzętu (kierowcy i operatorzy), na każdą
jednostkęsprzętową, w ilości zgodnej z ilościąsprzętu przewidzianego do wykonania usługi
na poszczególnych zadaniach".

Oferent wskazał 14 osób do wykonania zamówienia. Liczba ta jest niedostateczna do
wykonania zamówienia, ponieważnie uwzględnia zmianowości obsługi sprzętu.
Zgodnie z pkt.3.9 Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Robót Zimowego Utrzymania Dróg.
Zadanie nr 1 "Wymagana jest całodobowa dyspozycyjnośćsprzętu. Zarówno przy
odśnieżaniu jak i zwalczaniuśliskości. Nośniki musząposiadaćcałodobowa obsadę
(operatorów)".
Czternaście osób nie zapewni całodobowej obsady sprzętu w sposób zgodny z ustawąz
dnia 16 kwietnia 2004r. o czasie pracy kierowców (Dz.U nr 192, poz. 879 ze zm.).

Ponadto oferent nie wskazał w formularzu 3.2. Potencjał Kadrowy kwalifikacji zawodowych
osób, zdolnych do wykonania zamówienia.(...)”

Uwzględniając dokumentację postępowania, a także stanowiska i oświadczenia stron
złożone w trakcie rozprawy, Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje.

Na wstępie Krajowa Izba Odwoławcza stwierdza,że odwołujący legitymuje sięinteresem
prawnym w korzystaniu ześrodków ochrony prawnej, o których stanowi art. 179 ust. 1 Pzp.

W ocenie Izby zarzuty protestu i odwołania sąniezasadne i jako takie nie zasługująna
uwzględnienie.
W pierwszej kolejności Izba rozważyła zarzuty protestu dotyczące naruszenia art. 22 ust. 1 i
2 ustawy w uzasadnieniu protestu sprowadzone, a w odwołaniu ograniczone do wskazania
naruszenia art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp. Odwołujący w proteście stwierdził, iżFirma Usługowa
Chylińskiego Henryka w Ełku nie może ubiegaćsięo udzielenie zamówienia, ponieważnie
spełnia wymogów określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 2 Pzp, t.j : nie posiada niezbędnej wiedzy
i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także nie dysponuje dostatecznąilością
osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Naruszenie, to miałoby więc polegaćna dopuszczeniu przez zamawiającego do udziału w
postępowaniu wykonawcy, który nie spełnia warunków sformułowanych w powołanym wyżej
przepisie, a ponadto przedstawił nieprawdziwe informacje w tym przedmiocie (poświadczył
nieprawdę).
Po pierwsze, zdaniem odwołującego, wybrany wykonawca nie spełnia warunku posiadania
odpowiedniego doświadczenia, gdyżw przeciągu trzech lat przed wszczęciem postępowania
o udzielenie zamówienia nie realizował usług odpowiadających zakresem i wartością

usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Na dowód czego odwołujący przedstawił
faktury VAT dotyczące usług o innym charakterze, które Henryk Chylińskiświadczył na rzecz
odwołującego.
Pomijając fakt, iżdowód ten nie dowodzi niczego poza tym,że Henryk Chyliński wykonywał
na rzecz odwołującego usługi w fakturach opisane (w szczególności nie przesądza o innej
działalności przedsiębiorcy), nie ma onżadnego znaczenia w sprawie. W związku z
charakterem regulacji ustawowej w tym zakresie oraz postanowieniami siwz, stwierdzić
należy, iżwykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu nie musieli wykazywać
siężadnąwiedząi doświadczeniem związanymi z wykonywaniem usług tego typu.
Konstrukcja norm zawartych w art. 22 ust. 1 Pzp przesądza, iżjedynie warunki wskazane w
pkt 1 i 4 tego przepisu mającharakter warunków determinowanych i określanych (w różny
sposób) przez odpowiednie przepisy. W przypadku wskazanego w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy potencjału podmiotowego wykonawcy, uprawnieniem zamawiającego jest określenie
minimalnego poziomu wiedzy, doświadczenia czy ilościśrodków finansowych (etc.) jaki
uznaje za niezbędne dla wykonawcy dopuszczonego do ubiegania sięo jego zamówienie.
Jest to uprawnienie ograniczone tylko niejako „od góry” - zgodnie z ust. 2 art. 22 określając
warunki udziału w postępowaniu zamawiający nie może naruszaćkonkurencji i ograniczać
dostępu do zamówienia ponad miarę, tzn. wyjśćpoza ich niezbędne minimum uzasadnione
rodzajem i zakresem przedmiotu zamówienia. Z drugiej strony zamawiający ma pełną
swobodęw rozszerzaniu kręgu podmiotów, które dopuszcza do wykonania swojego
zamówienia, tzn. może nie stawiaćżadnych warunków udziału w postępowaniu w tym
zakresie – uznając je np., za zbędne w danym przypadku z punktu widzenia ochrony jego
interesów związanych z wykonaniem zamówienia, a niosące nadmierne ryzyko zawyżenia
cen zamówienia... itp. To zamawiający decyduje o „niezbędności” czy „dostateczności”, o
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp, i które należy przypisaćwykonawcom w odniesieniu
do danego zamówienia i z punktu widzenia interesów zamawiającego. Natomiast ewentualne
ograniczenia dla braku jakichkolwiek restrykcji w dostępie do zamówienia należałoby szukać
w zasad wyrażonych w ustawie o finansach publicznych, a nie w Pzp.
Tym samym, wobec braku w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jakichkolwiek
wymagań, co do doświadczenia i wiedzy wykonawcy, stwierdzićnależy, iżkażdy wykonawca
spełniający pozostałe warunki udziału w postępowaniu, nawet nie wykonujący dotychczas
usług o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, będzie uprawniony do ubiegania
sięo przedmiotowe zamówienie, a brak tego typu doświadczenia nie stanowi naruszenia
przepisów art. 22 ust. 1 i 2 Pzp.

W odniesieniu do podnoszonego przez odwołującego poświadczenia nieprawdy w
przedmiocie dysponowania sprzętem wykazanym przez wybranego wykonawcę, tzn. jakoby

wskazane w proteście i odwołaniu osoby – wbrew załączonym do oferty, własnoręcznie
podpisanym deklaracjom – nie były właścicielami podanych pojazdów, Izba stwierdziła, iż
powyższe wżaden sposób nie zostało dowiedzione. Odwołujący poprzestał jedynie na
gołosłownych twierdzeniach, iżopiera sięna „posiadanych informacjach”. Pomijając brak
dowodu na powyższąokoliczność, odwołujący nie wskazał nawet charakteru czyźródła
swoich wiadomości w tym przedmiocie. Biorąc pod uwagęogólne reguły dowodzenia
wynikające zasady ciężaru dowodu, Izba uznała powyższy zarzut za niepotwierdzony.

Zarzut, iżwybrany wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu wynikających
z art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp ponieważnie dysponował wystarczającąliczbąosób zdolnych do
wykonania zamówienia jest chybiony wświetle wymagańsiwz w tym zakresie oraz
przepisów ustawy regulujących kwestiępotwierdzania i oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w artykułach 22, 24, 25 i 26 i 44 ustawy oraz zgodności
treści zobowiązania wykonawcy (treści oferty) z wymaganiami zamawiającego (treściąsiwz),
których dotycząart. 87 i 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.
Zgodnie z pkt 7.2.2 siwz, według którego „Wykonawca musi miećdo dyspozycji osoby
legitymujące siędoświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do funkcji, jakie zostanąim
powierzone lub przedstawićpisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych
osób. Wykonawca przedstawi w ofercie osoby do obsługi sprzętu (kierowcy i operatorzy), na
każdąjednostkęsprzętową, w ilości zgodnej z ilościąsprzętu przewidzianego do wykonania
usługi na poszczególnych zadaniach.”
Wświetle pierwszego zdania pkt 7.2.2 siwz, za spełniającego warunek uznany byćpowinien
wykonawca posiadający jakąkolwiek osobęo jakichkolwiek kwalifikacjach, byle
odpowiadających funkcji, która zostanie mu powierzona. Jeżeli natomiast zdanie drugie
uznaćza doprecyzowanie i rozwinięcie powyższego, czyli dookreślenie o jakiego rodzaju
„funkcje” chodzi oraz wiążącego liczbęosób, którymi ma dysponowaćwykonawca z liczbą
sprzętu, który sam w ofercie do wykonania zamówienia przewidział, to stwierdzićnależy, iż
Henryk Chyliński tak postawiony warunek jednoznacznie spełnia – przedstawił liczbęosób
dokładnie odpowiadającąilości jednostek sprzętowych, które przewidział do realizacji
zamówienia (14). Spełnia więc jedyny warunek udział w postępowaniu w rozumieniu art. 22
ust. 1 pkt 2 dający sięzrekonstruowaćna podstawie powołanych postanowieńsiwz.
Zdaniu drugie cytowanego punktu siwz posiada jednak równieżaspekt inny (zwłaszcza wświetle sformułowańużytych w formularzu 3.2 „Potencjał kadrowy” - załącznik do siwz, który
stanowi, iżwymienionymi osobami wykonawca nie tylko dysponuje, ale równieżużyje je do
wykonania zamówienia), nie odnoszący siędo instytucji podmiotowych warunków udziału w
postępowaniu, ale dotyczący zobowiązania wykonawcy do określonego sposobu realizacji
zamówienia przy pomocy konkretnych, wskazanych osób. W ten sposób warunki udziału w

postępowaniu przypisane do wykonawcy i dotyczący jego podmiotowych, umożliwiających
mu ubieganie sięo udzielenie danego zamówienia właściwości, przenoszone sądo sfery
przedmiotowej – przyszłych zobowiązańwykonawcy, co do wykonania zamówienia – niejako
transponowane do treści oferty.
Zobowiązania wykonawcy wyrażone w oświadczeniu woli co do sposobu wykonania
zamówienia jakim jest oferta, należy oceniaćwświetle regulacji art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W
takim zakresie i w odniesieniu do dyspozycji ww. przepisu należałoby oceniaćspełnianie
przez składane oferty (podawane w nich informacje i zobowiązania) wymagańwynikających
ze specyfikacji technicznych ZUD o całodobowej dostępności sprzętu w trakcie realizacji
zamówienia i wynikającej z tego konieczności zapewnienia jego obsady. Zaproponowany
przez wykonawcęsposób wykonania zamówienia, który ma gwarantowaćspełnienie
przedmiotowych wymagańzamawiającego co do jakości, czasu trwania czy sposobu
wykonania (itp.) zamawianych usług, stanowi element treści oferty, i jako taki powinien być
oceniany pod kątem zgodności treści oferty z treściąsiwz, nie podlega natomiast regulacji
przepisów dotyczących spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający w
przedmiotowym posteopwaniu nie postawiłżadnych warunków udziału odnoszących się
zapewnienia całodobowej dyspozycyjności sprzętu i związanej z tym wymaganiem jego
odpowiedniej obsady.
W związku z powyższym, w odniesieniu do podnoszonego, iżliczba osób przedstawionych
do obsługi sprzętu przedstawiona przez Henryka Chylińskiego „jest niedostateczna do
wykonania zamówienia, ponieważnie uwzględnia zmianowości obsługi sprzętu”, co ma być
niezgodne z dyspozycjąart. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp, Izba stwierdziła brak zarzucanego
naruszenia przepisu. Jak jużwskazano, kwestiętakąnależałoby oceniaćwświetle
ewentualnej zgodności/niezgodności oferty z treściąsiwz. Zarzut zaniechania odrzucenia
oferty ze względu na tego typu okoliczność, tj. naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy poprzez
zaproponowanie sposobu wykonania zamówienia uniemożliwiającego jego prawidłowąi
zgodnąz siwz realizację, nie został jednak sformułowany w odwołaniu i proteście, i tym
samym nie podlegał rozpatrywaniu przez Izbę.

W odniesieniu do zarzutu braku podania przez wybranego wykonawcęinformacji na temat
kwalifikacji osób, które będąuczestniczyćw wykonywaniu zamówienia, wymaganych w pkt
8.2.2. siwz i załączniku do siwz - Formularzu 3.2 (Potencjał kadrowy), Izba ustaliła, iż
odwołujący ani w proteście, ani w odwołaniu czy w trakcie rozprawy nie wskazał na czym
miałby polegaćów brak wskazania kwalifikacji zawodowych, np. czy sąto informacje
fałszywe, nieadekwatne, niewłaściwe, które nie odpowiadająwymaganiom siwz w tym
zakresie…(?) etc…

W związku z powyższym oraz z faktem, iżpewne informacje nt. kwalifikacji osób referujące
do ich doświadczenia w rubryce „Kwalifikacje zawodowe” odpowiedniego załącznika do
oferty sięznajdują, Izba uznała ww. zarzut za niepotwierdzony.

Zarzuty naruszenia art. 26 ust. 1 ustawy poprzez zaniechanie przez zamawiającegożądania
przedłożenia wszystkich dokumentów wymienianych w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich możeżądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogąbyćskładane, w
związku z faktem, iżwartośćszacunkowa zamówienia przekracza kwoty wskazane w
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, nie znajdują
potwierdzenia wświetle norm prawnych rzeczywiście wynikających z cytowanych przepisów.
Niewątpliwie zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 zobowiązany jest dożądania
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a nie tylko
oświadczeńw postępowaniach o wartości w przepisach wskazanych. Niemniej jednak
powyższe dotyczy obowiązkużądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu wynikających z samych przepisów, tj. warunków o których mowa w
art. 22 ust. 1 pkt 1 i 4 Pzp (czyli dokumentów wymienionych w § 1 ust. 1 ww.
rozporządzenia) oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, które w ogóle w
postępowaniu występują(dokumenty wymienione w § 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia).śądanie
dokumentów zbędnych, np. potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
które nie zostały przez zamawiającego postawione, należałoby ocenićjako niezgodne z art.
25 ust. 1 ustawy.

W związku z faktem, iżnie potwierdziły sięwskazywane zarzuty naruszenia przepisów w
trakcie prowadzonego postępowania, Izba nie dopatrzyła sięwystąpienia przesłanek art. 93
ust. 1 pkt 7 ustawy, tj. konieczności unieważnienia postępowania jako obarczonego wadą
uniemożliwiającązawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.
Ponadto Izba wskazuje, iżze względu na charakter regulacji art. 146 ust. 1 Pzp jako
przepisu dotyczącego zawartych umów o udzielenie zamówienia, do orzekania o jego
naruszeniach i zastosowaniu powołane sąsądy powszechne.

Zgodnie z art. 191 ust. 3 ustawy Izba nie może orzekaćco do zarzutów, które nie były
zawarte w proteście, tym samym wszystkie inne zarzuty naruszenia przepisów wskazane w
odwołaniu, a nie sformułowane w proteście, pozostawiono bez rozpoznania.

Uwzględniając powyższe, na podstawie art. 191 ust. 1 ustawy, orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 191 ust. 6 i 7 ustawy
Pzp, czyli stosownie do wyniku postępowania.

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówieńpublicznych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych do Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Przewodniczący:

………………………………

Członkowie:

………………………………

………………………………

Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie