eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2009 › Sygn. akt: KIO/UZP 739 /09
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2009-06-26
rok: 2009
sygnatury akt.:

KIO/UZP 739 /09

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Jolanta Markowska Członkowie: Andrzej Niwicki, Luiza Łamejko Protokolant: Dorota Witak

po rozpoznaniu na rozprawie

w dniu 25 czerwca 2009 r. w Warszawie odwołania
wniesionego przez Magdalenę Zantara prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą
MZ SERWIS Magdalena Zantara, ul. Rzeczna 6, 03-794 Warszawa
od rozstrzygnięcia
przez
zamawiającego
Szkoła
Główna
Gospodarstwa
Wiejskiego

SZP
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
protestu z dnia 20 maja 2009 r.

przy udziale wykonawcy xxx zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego
po stronie odwołującego,
przy udziale wykonawcy xxx zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego
po stronie zamawiającego.

orzeka:
1. oddala odwołanie,


2. kosztami postępowania obciąża Magdalenę Zantara prowadzącą działalność
gospodarczą pod firmą MZ SERWIS Magdalena Zantara, ul. Rzeczna 6, 03-794
Warszawa
i nakazuje:

1)
zaliczyćna rzecz Urzędu ZamówieńPublicznych koszty w wysokości 4574 zł
00 gr (słownie: cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote zero groszy)
z kwoty wpisu

uiszczonego

przez Magdalenę Zantara prowadzącą
działalność gospodarczą pod firmą MZ SERWIS Magdalena Zantara,
ul. Rzeczna 6, 03-794 Warszawa,

2)
dokonaćwpłaty kwoty 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych
zero
groszy)
przez
Magdalenę
Zantara
prowadzącą
działalność
gospodarczą pod firmą MZ SERWIS Magdalena Zantara, ul. Rzeczna 6,
03-794 Warszawa
na rzecz Szkoły Główna Gospodarstwa Wiejskiego
- SZP ul. Nowoursynowska 166, 02-676 Warszawa
stanowiącej
uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika,

3)
dokonaćwpłaty kwoty 0 zł 0 gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz Urzędu
ZamówieńPublicznych na rachunek dochodów własnych UZP,

4)
dokonaćzwrotu kwoty 2 926 zł 00 gr (słownie: dwa tysiące dziewięćset
dwadzieścia sześćzłotych zero groszy) z rachunku dochodów własnych
Urzędu ZamówieńPublicznych na rzecz Magdaleny Zantara prowadzącej
działalność gospodarczą pod firmą MZ SERWIS Magdalena Zantara, ul.
Rzeczna 6, 03-794 Warszawa.


U z a s a d n i e n i eZamawiający Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
„sukcesywne dostawy papierniczych artykułów higienicznych dla SGGW”. Ogłoszenie

o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie ZamówieńPublicznych pod nr 57939
w dniu 2 kwietnia 2009 r.
Zamawiający przekazał wykonawcom informacjęo wyborze oferty najkorzystniejszej
złożonej przez firmęKrystyna Prus, Grzegorz Prus Spółka Jawna Przedsiębiorstwo
Przemysłowo Handlowo Usługowe „WOLPRES” z siedzibąw Radomiu oraz o odrzuceniu
oferty złożonej przez MagdalenęZantaręprowadzącądziałalnośćgospodarcząpod nazwą
MZ SERWIS z siedzibąw Warszawie, zwanądalej „odwołującym”, na podstawie art. 89 ust.
1 pkt 2 Pzp, z uwagi na fakt, iżtreśćoferty nie odpowiada treści opisu przedmiotu
zamówienia, zawartego w poz. 2, 8, 10, 12 i 14 załącznika nr 6 do siwz „opis przedmiotu
zamówienia Specyfikacja techniczna”.
Odwołujący wniósł protest wobec powyższych czynności, zarzucając zamawiającemu
naruszenie art. 7 ust. 1, art. 26 ust. 3, art. 29 ust. 3, art. 87 ust. 1, art. 89 ust 1 pkt 2, art. 91
ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 2 i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówieńpublicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwanej dalej Pzp,
poprzez odrzucenie oferty odwołującego oraz zaniechanie wykluczenia wykonawcy PPHU
WOLPRES z postępowania i zaniechanie odrzucenia oferty tego wykonawcy jako,że treść
oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Odwołujący wniósł
w proteście o odrzucenie oferty PPHU WOLPRES, ponownąocenęofert, wezwanie
odwołującego do złożenia wyjaśnień, wybór oferty odwołującego jako najkorzystniejszej.
W uzasadnieniu odwołujący zarzucił, iżoferta wybrana jako najkorzystniejsza:
-

w poz. 2 zawiera nieprawdziwe informacje dotyczące produktu – producent ręcznika
o symbolu 36180 tj. firma Metsa Tissue posiada produkt dostępny wyłącznie
w gramaturze 2 x 24g/m
2
,
-

w poz. 4 załączono próbkęręcznika papierowego, która nie posiada minimalnej
wymaganej przez zamawiającego gramatury tj. 39,2 g/m
2
, ponadto karta
charakterystyki produktu dla tej pozycji została opatrzona pieczęciąfirmy GPT
pomimo,że producentem wyrobu jest Metsa Tissue, natomiast parametry produktu
(wskazany wymiar 230 x 250 mm) opisane w karcie nie pokrywająsię
z asortymentem produktów firmy Metsa Tissue dostępnym na rynku (wymiar 232 x
230 mm). Powyższe oznacza,że złożona w ofercie karta charakterystyki nie dotyczy
załączonej próbki.
-

w poz. 14 załączono próbkępapieru, który nie jest wykonany z krepy i nie posiada
perforacji,
-

w poz. 11 załączona próbka posiada wagę1,11 kg podczas, gdy zamawiający
wymagał - 1,66 kg,
-

w poz. 3 i 11 załączone karty charakterystyki nie posiadająznamionżadnego
producenta – sąjedynie opatrzone pieczątkąfirmy BOJ, która nie jest producentem.

Odwołujący podniósł równieżzarzuty wobec odrzucenia jego oferty, jak niżej:
-

w poz. 2 - zamawiający nie uwzględnił zaoferowanego przez odwołującego produktu,
dopuszczając jednocześnie taki sam produkt zaoferowany przez PPHU WOLPRES,
z tym,że odwołujący podał prawdziwe parametry produktu, posiadającego gramaturę
wyższąniżwymagana, a zatem odpowiadający definicji produktu równoważnego
zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp,
-

w poz. 8 - zaoferowano ręcznik o wysokości 22,3 cm i długości 13 mb podczas, gdy
zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia podał dwa rozbieżne wymiary tj. 23 x
28 cm oraz min. 22,3 x 25 cm i długośćmin. 12 m.,
-

w poz. 10 - zaoferowany ręcznik posiada parametry wyższe od wymaganych,
co odpowiada definicji produktu równoważnego, zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp,
-

w poz. 12 - zaoferowano produkt wykonany z trzywarstwowej celulozy
z dwukolorowym nadrukiem kwiatowym, o rumiankowym zapachu, o szerokości 9,7
cm, posiadający ilośćlistków oraz gramaturęmieszczącąsięw dopuszczalnej
tolerancji,
-

w poz. 14 - produkt posiada parametry wyższe od wymaganych w siwz, a zatem
odpowiada definicji produktu równoważnego, zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp
Zamawiający nie dokonał rozstrzygnięcia protestu w terminie określonym w art. 183
ust. 1 Pzp, a tym samym, stosownie do art. 183 ust. 3 Pzp, protest należy uznaćza
oddalony.
Odwołujący wniósł odwołanie wobec oddalenia protestu. Podtrzymał w odwołaniu
wszystkie zarzuty zawarte w proteście wnosząc o nakazanie powtórzenia czynności oceny
ofert, wykluczenie wykonawcy PPHU WOLPRES i/lub odrzucenie oferty tego wykonawcy,
wezwanie odwołującego do złożenia wyjaśnieńtreści złożonej oferty.

Krajowa Izba Odwoławcza, w wyniku analizy dokumentów przedłożonych do akt
sprawy, oryginalnej dokumentacji postępowania oraz wyjaśnieństron postępowania
odwoławczego złożonych na rozprawie, ustaliła i zważyła, co następuje:

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.


W pierwszej kolejności KIO stwierdziła,że odwołujący w momencie rozpoznawania
odwołania nie legitymuje sięinteresem prawnym w rozumieniu art. 179 ust. 1 Pzp.
Izba ustaliła, na podstawie akt sprawy i wyjaśnieństron złożonych na rozprawie,
że zamawiający w dniu 4 czerwca 2009 r. unieważnił przedmiotowe postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego, na którąto czynnośćżaden z wykonawców
uczestniczących w postępowaniu, w tym odwołujący, nie wniósł protestu i w konsekwencji –
odwołania. W tym stanie rzeczy czynnośćunieważnienia postępowania stała sięostateczna.
Niezależnie zatem od treści rozstrzygnięcia wniesionego odwołania odwołujący nie ma
możliwości uzyskania przedmiotowego zamówienia, pomimo, iżw momencie wniesienia
odwołania interes prawny odwołującego w uzyskaniu zamówienia był zachowany.
Odwołujący złożył bowiem w przedmiotowym postępowaniu ofertęz najniższącenąprzy
kryterium oceny ofert ustalonym w siwz – cena 100%. Brak interesu prawnego, który stanowi
materialno-prawnąprzesłankęrozpoznania odwołania, stanowi podstawęoddalenia
odwołania.
Niezależnie od powyższego, Izba odniosła siędo zarzutów podniesionych przez
odwołującego.
Zważywszy,że wartośćprzedmiotowego zamówienia jest mniejsza niżkwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, stosownie do brzmienia art. 184 ust.
1a Pzp wykonawcy, który wniósł protest, nie przysługuje odwołanie od rozstrzygnięcia
protestu dotyczącego zaniechania wykluczenia innego wykonawcy lub teżzaniechania
odrzucenia oferty złożonej przez innego wykonawcę. Stosownie do brzmienia art. 184 ust. 1a
pkt 3 i 4 Pzp odwołanie przysługuje od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego czynności
zamawiającego polegającej na wykluczeniu wykonawcy odwołującego sięz postępowania
lub teżczynności polegającej na odrzuceniu oferty złożonej przez wykonawcęodwołującego
się.
Biorąc pod uwagępowyższe, Izba nie rozpoznawała zarzutów dotyczących
zaniechania
przez
zamawiającego
wykluczenia
wykonawcy
PPHU
WOLPRES
z postępowania z uwagi na złożenie nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik
postępowania tj. naruszenia przez zamawiającego art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp oraz w zakresie
zaniechania odrzucenia oferty złożonej przez tego wykonawcę, której treśćnie odpowiada
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. naruszenia przez zamawiającego
przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. Izba rozpoznała natomiast zarzuty dotyczące naruszenia
przepisów art. 7 ust. 1, art. 26 ust. 3, art. 29 ust. 3, art. 87 ust. 1, art. 89 ust 1 pkt 2, art. 91
ust. 1 Pzp, poprzez odrzucenie oferty złożonej przez odwołującego.

Izba uznała za niezasadny zarzut naruszenia przez zamawiającego przepisu art. 89
ust. 1 pkt 2 Pzp, poprzez bezpodstawne odrzucenie oferty odwołującego. Treśćzłożonej
przez odwołującego oferty w zakresie przedmiotu zamówienia nie spełnia wymagań
określonych przez zamawiającego w załączniku nr 6 opis przedmiotu zamówienia. Izba nie
stwierdziła równieżnaruszenia przez zamawiającego przepisu art. 29 ust. 3 Pzp.

W pkt IX.1.3a siwz zamawiający postanowił, iż„w zakresie potwierdzenia,że oferowane dostawy odpowiadająwymaganiom określonym przez zamawiającego
(załącznik nr 6 do siwz – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja
Techniczna) należy złożyćpróbki proponowanych papierniczych artykułów higienicznych
ponumerowanych zgodnie z tabelą– kalkulacja cenowa stanowiąca załącznik nr 6 do siwz.
Próbki materiałów dostarczone przez wykonawców pozostająu zamawiającego jako część
oferty. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia kart charakterystyk oferowanych
papierniczych artykułów higienicznych”.
W załączniku nr 6 zamawiający przedstawił wymagane parametry techniczne dla
poszczególnych rodzajów zamawianych produktów.
W poz. 2 zamawiający opisał parametry dotyczące ręczników makulaturowych,
składanych w Z-Z wodoutrwalonych. Zamawiający wymagał min., aby produkt spełniał
parametr gramatury 2 x 20 g/m
2
z tolerancją(+/-3%). Odwołujący zaoferował w tej pozycji
produkt o gramaturze wyższej niżwymagana tj. 2 x 24 g/m
2
. Powyższy parametr został
potwierdzony w treści karty katalogowej złożonej przez odwołującego zarówno w ofercie
(str. 6 oferty) oraz jak i dołączonej do odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do
uzupełnienia dokumentów (pismo z dnia 23 kwietnia 2009 r.). W toku rozprawy odwołujący
przyznał ten fakt. Odwołujący twierdził dodatkowo,że nie jest możliwe spełnienie wszystkich
określonych przez zamawiającego w tej pozycji parametrów technicznych jednocześnie,
w tym parametru gramatury, biorąc pod uwagęw szczególności, określone przez
zamawiającego wymiary listka 230 x 232 mm charakterystyczne wyłącznie dla produktu firmy
Metsa Tissue. Izba uznała powyższe twierdzenie za niezasadne. Z treści specyfikacji wynika
jednoznacznie,że zamawiający wskazał wymiary listka 230 x 232mm, jako minimalne,
co oznacza,że dopuścił możliwośćzaoferowania produktów o różnych wymiarach równych
lub wyższych od wskazanych.
W poz. 8 zamawiający opisał parametry dotyczące ręczników papierowych, super
chłonnych, dwuwarstwowych, perforowanych, wskazując dwa rozbieżne wymiary tj. 23 x
28cm oraz min. 22,3 x 25cm oraz długośćmin. 12m. Odwołujący zaoferował ręcznik
o wysokości 22,3cm i długości 13m. Na potwierdzenie spełniania powyższych wymagań
odwołujący dołączył kartęcharakterystyki produktu, w której wskazano wymiar ręcznika 22,3
x 24,1cm (str. 12 oferty) - niespełniający wymagania zamawiającego. Wświetle powyższego
należało uznać,że odwołujący nie złożył dokumentów potwierdzających spełnianie ww.
wymogu.
W odniesieniu do poz. 10 zamawiający w toku rozprawy oświadczył,że wycofuje się
z podjętej decyzji, iżzaoferowany przez odwołującego w tej pozycji produkt nie spełnia

wymagańspecyfikacji technicznej. W ocenie Izby, oznacza to uwzględnienie przez
zamawiającego zarzutu dotyczącego tej pozycji.
W poz. 12 zamawiający opisał parametry techniczne papieru toaletowego
rumiankowego, poprzez wskazanie m.in., minimalnej szerokości 9,7cm i minimalnej długości
19,6m.
Odwołujący
zaoferował
produkt
wykonany
z
trzywarstwowej
celulozy
z dwukolorowym nadrukiem kwiatowym, o rumiankowym zapachu, o szerokości 11,8cm oraz
długości 40,50m, posiadający ilośćlistków i gramaturęmieszczącąsięw dopuszczalnej
tolerancji. Według wyjaśnieńzamawiającego po zbadaniu jednak załączonej próbki
zamawiający stwierdził, iżrzeczywista szerokośćpapieru wynosi 9,5cm, a długość18,1m,
co nie potwierdza spełniania wymagańzawartych w specyfikacji. Izba stwierdziła,że treść
protokołu z oceny ofert z dnia 17 kwietnia 2009 r. znajdującego sięw aktach sprawy,
przywołanego przez zamawiającego na potwierdzenie negatywnych wyników badania próbki
produktu w zakresie szerokości i długości papieru, potwierdza złożone przez zamawiającego
wyjaśnienia w tym zakresie.
W poz. 14 zamawiający opisał parametry techniczne papieru toaletowego
makulaturowego w banderoli, wskazując m.in. parametr gramatury 1 x 33 g/m
2
. Odwołujący
zaoferował papier toaletowy o gramaturze wyższej niżwymagana tj. 1 x 38 g/m
2
. Załączona
do oferty karta charakterystyki potwierdza gramaturęzaoferowanego produktu w wysokości
38 – 42 g/m
2
.(str. 17 oferty) tj. wyższa niżwymagana.
W odniesieniu do pozycji 2 i 14 odwołujący podnosił ponadto,że zaoferowany wyrób
posiada parametry wyższe od wymaganych, a zatem odpowiada definicji produktu
równoważnego, zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp. W odpowiedzi na wezwanie zamawiającego
z dnia 22 kwietnia 2009 r. do uzupełnienia dokumentów odwołujący wyjaśnił (pismo z dnia 23
kwietnia 2009 r.), ponadto,że „w rozumieniu ustawy większa gramatura jest parametrem
lepszym, gdyżzapewnia większąwydajnośći trwałość, co wiąże sięze spełnieniem definicji
równoważności”, wobec czego zaoferowany produkt jest lepszy, bardziej trwały i wydajny.
Przepis art. 29 ust. 3 Pzp ma zastosowanie w przypadku, gdy specyfika przedmiotu
zamówienia uzasadnia opisanie go za pomocąpatentów, znaków towarowych
lub pochodzenia albo, gdy nie można opisaćprzedmiotu zamówienia za pomocą
dostatecznie dokładnych określeń. Wówczas opisowi przedmiotu zamówienia musi
towarzyszyćzwrot „lub równoważny”. W przedmiotowym postępowaniu zamawiający opisał
przedmiot zamówienia za pomocąparametrów technicznych, wskazując wymagania ostre,
minimalne lub graniczne z zachowaniem pewnych tolerancji. Przedmiot oferty powinien
spełniaćwymagania określone przez zamawiającego w specyfikacji technicznej. Każdy
produkt spełniający określone w ten sposób wymagania jest równoważny innemu produktowi
spełniającymi te wymagania. Zaoferowanie natomiast przedmiotu zamówienia o innych
(tj. wyższych lub niższych) parametrach niżdopuszczone przez zamawiającego

w specyfikacji stanowi o niezgodności treści oferty z treściąspecyfikacji i zarazem podstawę
do odrzucenia oferty stosownie do art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp. Nie ma przy tymżadnego
znaczenia pogląd wykonawcy na kwestięjaki produkt, o jakich parametrach technicznych
jest lepszy w jego ocenie. Pogląd prezentowany przez odwołującego, iżprodukt o wyższej
gramaturze niżwymagana przez zamawiającego jest lepszy i spełnia wymóg art. 29 ust. 3
Pzp jako „równoważny”, nie znajduje właściwego usprawiedliwienia. Ocena odwołującego
w powyższym zakresie jest subiektywna i nie ma oparcia w treści siwz. Opisu przedmiotu
zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dokonuje wyłącznie
zamawiający - stosownie do swoich potrzeb. Może tego dokonaćpoprzez opisanie
parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, tak jak w przedmiotowym postępowaniu.
Taki opis obowiązuje w sposób równy i obiektywny wszystkich wykonawców, niezależnie od
prezentowanych przez tych wykonawców poglądów. Użyty przez zamawiającego w opisie
tabeli (zał. nr 6 do siwz) zwrot „nie gorsze niż” należy rozumiećwyłącznie jako możliwość
zaoferowania przedmiotu przewyższającego wymagania określone jako minimalne.
Odnosząc siędo zarzutu dotyczącego naruszenia przez zamawiającego art. 26 ust. 3
Pzp Izba uznała,że zamawiający wypełnił obowiązek wezwania odwołującego do
uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagańdotyczących parametrów
technicznych przedmiotu zamówienia w zakresie pozycji 2 i 14 specyfikacji technicznej.
Zamawiający w dniu 22 kwietnia 2009 r. wezwał odwołującego do „uzupełnienia opisu
przedmiotu zamówienia” tj. załącznika nr 6 do siwz w zakresie pozycji nr 2, 3 i 14 oraz do
uzupełnienia kart charakterystyk dla ww. pozycji. Odwołujący w odpowiedzi na wezwanie
przedłożył jednak ponownie te same dokumenty, które zostały złożone w ofercie. Biorąc pod
uwagępowyższe nie jest możliwe ponowne wezwanie odwołującego do uzupełnienia
dokumentów w tym samym zakresie. Zamawiający zaniechał natomiast wezwania
odwołującego do uzupełnienia dokumentów wymaganych na potwierdzenie zgodności oferty
z wymaganiami pozycji 8, co stanowi naruszenie art. 26 ust. 3 Pzp.
Izba stwierdziła ponadto,że zamawiający naruszył przepis art. 26 ust. 3 Pzp poprzez
wezwanie odwołującego do uzupełnienia załącznika nr 6 do siwz tj. opisu przedmiotu
zamówienia. Opis ten wypełniony przez wykonawcęstanowi bowiem integralnąi istotną
cześćzłożonej oferty w rozumieniu art. 66 k.c., zawierającąokreślenie parametrów
oferowanego przedmiotu zamówienia. Nie jest to wżadnym razie opis w rozumieniu § 3 ust.
1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich możeżądaćzamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogąbyćskładane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 ze zmianami), który może podlegać
uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. Stosownie do treści art. 87 ust. 1 zdanie drugie Pzp
niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w treści oferty z zastrzeżeniem
ust. 1a i 2 tego przepisu. Izba nie znalazła jednak podstaw do stwierdzenia naruszenia

art. 87 ust. 1 Pzp. Pomimo błędnego wezwania przez zamawiającego do uzupełnienia oferty
nie dokonano w jego wyniku niedozwolonych zmian w treści oferty odwołującego. Ponadto,
izba stwierdziła,że w ustalonym stanie rzeczy nie wystąpiły przesłanki do zastosowania
przez zamawiającego trybu dotyczącego wyjaśnienia treści oferty.

Biorąc pod uwagępowyższe Izba uznała,że przedmiot zamówienia zaoferowany
przez odwołującego w pozycji 2, 8 i 14 specyfikacji technicznej nie spełnia wymagań
określonych przez zamawiającego, a tym samym treśćoferty odwołującego nie odpowiada
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W konsekwencji, pomimo uwzględnienia
przez zamawiającego zarzutu dotyczącego pozycji 10, oferta złożona przez odwołującego
w przedmiotowym postępowaniu podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

Wobec powyższych ustaleń, Izba nie znalazła podstaw do stwierdzenia naruszenia
przez zamawiającego przepisu art. 7 ust. 1 i art. 91 ust. 1 Pzp, poprzez odrzucenie oferty
złożonej przez odwołującego.

Omówione okoliczności sprawy uzasadniały oddalenie odwołania, jako pozbawionego
usprawiedliwionych podstaw. Izba wzięła przy tym pod uwagę,że uwzględnienie przez
zamawiającego zarzutu dotyczącego pozycji 10 oraz naruszenie przez zamawiającego
przepisu art. 26 ust. 3 Pzp w zakresie omówionym powyżej, stosownie do brzmienia art. 191
ust. 1a Pzp, nie stanowiąpodstawy uwzględnienia odwołania, gdyżnie miały i nie mogąmieć
wpływu na wynik postępowania.

Biorąc za podstawęstan rzeczy, ustalony w toku postępowania, Izba orzekła jak
w sentencji na podstawie art.191 ust.1 w zw. z art. 191 ust. 1a Pzp.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 191 ust. 6 i 7
ustawy Prawo zamówieńpublicznych stosownie do wyniku postępowania. Izba uwzględniła
koszty wynagrodzenia pełnomocnika zamawiającego w wysokości 3 600,00 zł, na podstawie
faktury złożonej do akt sprawy stosownie do brzmienia § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania
wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (Dz. U. Nr 128, poz. 886 ze zm.).

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówieńpublicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:

………………………………

Członkowie:

………………………………

………………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie