eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Rebranding marki Uniwersytetu Opolskiego

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-12-31Ogłoszenie nr 777601-N-2020 z dnia 2020-12-31 r.

Uniwersytet Opolski:

Rebranding marki Uniwersytetu Opolskiego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Projekt pt. „Włączenie Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego”, Umowa nr MNiSW/2020/364/DIR/KON z dnia 15.10.2020 r., okres realizacji od 01.06.2020 – 31.10.2021
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %): 0%

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Opolski, krajowy numer identyfikacyjny 13820000000000, Pl. Kopernika 11 A, 45-040 Opole, woj. opolskie, państwo Polska

telefon: 077 5 415977
faks: 775 415 930
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl
www: http://www.zamowienia.uni.opole.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny - Uczelnia Publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak, http://zamowienia.uni.opole.pl/zamowienia.php?id=1554 - - nieograniczony dostęp do dokumentacji przetargowej

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak, http://zamowienia.uni.opole.pl/zamowienia.php?id=1554

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

Inny sposób: forma pisemna

Adres: Uniwersytet Opolski, Biuro Zamówień Publicznych, 45-052 Opole, ul. Oleska 48, pokój nr 26-27

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rebranding marki Uniwersytetu Opolskiego

Numer referencyjny: U/18/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: „Rebranding marki Uniwersytetu Opolskiego”, przebiegający zgodnie z załącznikiem nr 1A do SIWZ, w następujących po sobie etapach:
Etap 1: Badania wizerunku, analiza potencjalnych odbiorców, konkurencji, trendów, benchmarkingu
Etap 2: Strategia tj, zdefiniowanie marki/pozycjonowanie, ustalenie reguł komunikacji
Etap 3: Rebranding tj. nowa identyfikacja wizualna, logo, księga znaków, formaty.
Etap 4: Opracowanie wspólnego systemu identyfikacji wizualnej, projekty wzorów materiałów firmowych.
Etap 5: Kreacja kampanii informacyjnej, wypracowanie linii kreatywnej, grafiki kampanii, spotu video i radiowego - kompleksowa produkcja
Etap 6: Przygotowanie schematu nowej strony www


II.5) Główny kod CPV: 79.34.00.00


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,00

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 31.03.2021

II.9) Informacje dodatkowe: 1.Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy maksymalnie do trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku [ 31.03.2021 ] roku.
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia w rozumieniu niniejszej SIWZ, rozpoczyna się w dniu podpisania umowy i trwa do zakończenia realizacji etapu nr 6, natomiast dodatkowo Wykonawca zapewnia wsparcie i opiekę serwisową przez osobę / osoby posiadające doświadczenie w koordynowaniu procesu brandingowego do maksymalnie 1 roku od dnia podpisania umowy
3. W rozumieniu niniejszej SIWZ wykonaniem przedmiotowego zamówienia jest przeprowadzenie procesu brandingowego marki Uniwersytetu Opolskiego, zgodnie z wymaganiami i etapami określonymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1A do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: nie określono

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: nie określono

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu określony w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy – dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli:
2. w okresie ostatnich trzech [ 3 ] lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca należycie wykonał minimum dwie [ 2] usługi w zakresie prowadzenia kampanii wizerunkowych lub rekrutacyjnych dowolnej uczelni wyższej, instytucji kulturalnej, sportowej lub miejskiej każda o wartości co najmniej 40 000 brutto każda
3. Wykonawca dysponuje co najmniej cztero- [ 4 ] -osobowym zespołem realizatorów, składającym się z co najmniej:
a. Jednej [ 1 ] osoby z zakresu socjologii komunikowania, który posiada:
 wykształcenie wyższe z co najmniej tytułem naukowym doktora w dziedzinie nauk społecznych
 co najmniej pięcio [ 5 ] - letnie doświadczenie zawodowe w zakresie socjologii komunikowania
b. Jednej [ 1 ] osoby z zakresu komunikacji wizerunkowej, który posiada:
 wykształcenie wyższe z co najmniej tytułem naukowym magistra nauk humanistycznych kierunku filologia i/ lub dyscypliny naukowej – nauki o komunikacji społecznej i mediach
 co najmniej pięcio [ 5 ] - letnie doświadczenie zawodowe w zakresie komunikacji wizerunkowej
c. Jednej [ 1 ] osoby - konsultanta koordynującego proces brandingowy, który posiada:
 wykształcenie co najmniej średnie
 co najmniej trzy [ 3 ] - letnie doświadczenie w zakresie koordynacji procesu brandingowego
d. Jednej [ 1 ] osoby – konsultanta w zakresie świadczenia usługi help desk, zapewniającego wsparcie i opiekę serwisową do maksymalnie 1 roku od dnia podpisania umowy, który posiada:
 wykształcenie co najmniej średnie
 co najmniej jedno [ 1 ] - roczne doświadczenie w zakresie świadczenia usługi help desk/ wsparcia i/ lub opieki serwisowej


Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj.: spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22. ust. 1b pkt 3 ustawy, tj.: zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:
1. Wykaz usług (sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2. Wykaz osób (sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ) – skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
I. ZAWARTOŚĆ OFERTY:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) WRAZ Z ZAŁĄCZONYMI DO OFERTY DWOMA [ 2 ] przykładowymi zleceniami przed i po realizacji prac brandingowych dowolnej uczelni wyższej, instytucji kulturalnej, sportowej lub miejskiej, które powinny obejmować identyfikację marki przed rebrandingiem, nowe propozycje przygotowane przez Wykonawcę (w tym przynajmniej logo, claim, brand mantrę/koncepcję marki), opis założeń rebrandingu oraz identyfikację marki po rebrandingu
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5.2. SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ).
3. Pełnomocnictwo* podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy).
4. Pełnomocnictwo* dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).
5. Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów – załącznik nr 7 do SIWZ (jeżeli dotyczy).
*Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
II. 7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOTYCZY WSZYSTKICH WYKONAWCÓW):
Wykonawca, w terminie trzech [ 3 ] dni od dnia otwarcia ofert, tj. od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj.: Protokołu z otwarcia ofert), zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia Zamawiający udostępni Wykonawcom w dniu otwarcia ofert wraz z Protokołem z otwarcia ofert), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: brak danych

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: brak danych

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców:

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: brak danych

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: brak danych

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: brak danych

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: brak danych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: brak danych

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena:40,00
Ocena portfolio prac rebrandingowych:60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: brak danych

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: brak danych

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: brak danych

Informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: brak danych

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany w umowie reguluje § 15 Projektu umowy - Załącznik nr 3 do SIWZ:
1. W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zdarzeń zewnętrznych, niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od Stron, których skutkom normalnie istniejącymi środkami nie da się zapobiec (siła wyższa), o ile wpływają one na wykonanie przedmiotu umowy, Strony mogą dokonać zmian zapisów umowy w sposób przewidziany w niniejszym paragrafie. Przez siłę wyższą Strony rozumieją w szczególności zdarzenia takie jak: kataklizmy lub analogiczne zdarzenia wywołane przez siły naturalne, wojnę, strajki, ataki terrorystyczne, zdarzenia medyczne i epidemiologiczne, inne zdarzenia losowe, akty władzy państwowej, akty organów unijnych, jak również działania producentów urządzeń i ich części zamiennych, które uniemożliwiają należyte wykonanie umowy.
2. Strona zgłasza zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o ich wystąpieniu i zakresie oddziaływania na realizację umowy, pod rygorem utraty uprawnienia do powoływania się na te okoliczności.
3. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji dotyczącej okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej, Strona otrzymująca przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem.
4. Zmiana umowy może nastąpić poprzez:
a) zmianę terminu wykonywania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części, lub/i
b) zmianę sposobu wykonywania umowy, lub/i
c) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającej jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy
- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.
5. W oparciu o zapisy niniejszego paragrafu Strony mogą wprowadzać zmiany w umowie wielokrotnie.
6. Zamawiający decyduje o wpływie okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należytą realizację umowy, tym samym fakt, że Strona zgłasza zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 1, nie obliguje żadnej ze Stron do wyrażenia zgody na zmianę zapisów umowy i nie będzie traktowane jako automatyczna zmiana zapisów umowy.
7. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, mają charakter fakultatywny, tym samym nie stanowią zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i stosownej zmiany postanowień umowy.
8. Strony, w uprzednim uzgodnieniu, dokonają zmian, o których mowa w niniejszym paragrafie, w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym:

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 13.01.2021, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): brak danych

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Język Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.