eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Rebranding marki Uniwersytetu Opolskiego

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-04-11

Ogłoszenie nr 510427808-N-2021 z dnia 2021-04-11 r.
Uniwersytet Opolski:

Rebranding marki Uniwersytetu Opolskiego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Projekt pt. „Włączenie Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego”, Umowa nr MNiSW/2020/364/DIR/KON z dnia 15.10.2020 r.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 777601-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 540405573-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Opolski, krajowy numer identyfikacyjny 13820000000000, Pl. Kopernika 11 A, 45-040 Opole, woj. opolskie, państwo Polska

telefon: 077 5 415977
faks: 775 415 930
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl
www: www.zamowienia.uni.opole.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny - Uczelnia Publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rebranding marki Uniwersytetu Opolskiego

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): U/18/2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia
jest: „Rebranding marki Uniwersytetu Opolskiego”, przebiegający zgodnie z
załącznikiem nr 1A do SIWZ, w następujących po sobie etapach: Etap 1: Badania
wizerunku, analiza potencjalnych odbiorców, konkurencji, trendów,
benchmarkingu Etap 2: Strategia tj, zdefiniowanie marki/pozycjonowanie, ustalenie
reguł komunikacji Etap 3: Rebranding tj. nowa identyfikacja wizualna, logo, księga
znaków, formaty. Etap 4: Opracowanie wspólnego systemu identyfikacji wizualnej,
projekty wzorów materiałów firmowych. Etap 5: Kreacja kampanii informacyjnej,
wypracowanie linii kreatywnej, grafiki kampanii, spotu video i radiowego -
kompleksowa produkcja Etap 6: Przygotowanie schematu nowej strony www

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 79.34.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/03/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 163373.98 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Cięty Język Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@cietyjezyk.pl
Adres pocztowy: ul. Lelewela 4
Kod pocztowy: 53-505
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 196500.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 196500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 196500.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.