eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › zakup i dostawa środków czystości i higieny oraz akcesoriów gospodarczych w 2021 r. (II)

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-12-30Ogłoszenie nr 771777-N-2020 z dnia 2020-12-30 r.

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu:

zakup i dostawa środków czystości i higieny oraz akcesoriów gospodarczych w 2021 r. (II)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %): 0%

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie
I. 1) NAZWA I ADRES: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, krajowy numer identyfikacyjny 28138539600000, ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska

telefon: 261 313 015
faks: 261 313 304
e-mail: 21wog@ron.mil.pl
www: www.21wog.wp.mil.pl

adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/21wog
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny - 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak, www.21wog.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

Inny sposób: pisemnie

Adres: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup i dostawa środków czystości i higieny oraz akcesoriów gospodarczych w 2021 r. (II)

Numer referencyjny: 54/SZP/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa środków czystości i higieny oraz akcesoriów gospodarczych w 2021 r. (II):
1) Część zamówienia nr 1 – Preparaty chemiczne -24 pozycje asortymentowe - szczegółowy wykaz pozycji asortymentowych z wykazaniem ilości w załączniku nr I;
2) Część zamówienia nr 2 –Środki czystości -14 pozycji asortymentowych - szczegółowy wykaz pozycji asortymentowych z wykazaniem ilości w załączniku nr I;
3) Część zamówienia nr 3 – Czyściwa bawełniane -2 pozycje asortymentowe - szczegółowy wykaz pozycji asortymentowych z wykazaniem ilości w załączniku nr I;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, 2a i 5 do SIWZ.
Szczegółowy wykaz miejsc dostaw dla poszczególnych pozycji asortymentowych podano w załączniku nr 1 i 6 do SIWZ.
Zamówienie będzie realizowane z wykorzystaniem prawa opcji tj. opcja polega na powtórzeniu tego samego asortymentu dla ilości maksymalnych określonych
w SIWZ. Jeżeli dla pozycji asortymentowej ilość minimalna jest równa ilości maksymalnej to oznacza, że dla danej pozycji asortymentowej nie stosuje się prawa opcji.


II.5) Główny kod CPV: 39.83.00.00

Dodatkowe kody CPV:
19.62.00.00


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,00

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 30.11.2021

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia dla części zamówienia nr 1, nr 2, nr 3 - od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 04.01.2021 r. do dnia 30.11.2021 r.;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: brak danych

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - TAK
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp - TAK
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp - TAK

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Dokumenty, o których mowa w ppkt 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ppkt 2) stosuje się odpowiednio. 4) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty określone w pkt 1 i pkt 2 składa każdy z tych Wykonawców.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w części zamówienia nr 1, nr 2, nr 3.
Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
- dla części zamówienia nr 1 – 800,00 PLN,
- dla części zamówienia nr 2 – 4 300,00 PLN,
- dla części zamówienia nr 3 – 350,00 PLN.
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: brak danych

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców:

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: brak danych

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: brak danych

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: brak danych

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: brak danych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: brak danych

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Ilość dostaw (partii) w trakcie realizacji umowy dla ilości minimalnych:20,00
Cena brutto oferty dla ilości minimalnych:60,00
Termin realizacji dostaw dla ilości minimalnych i maksymalnych:20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: brak danych

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: brak danych

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie

Informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: brak danych

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający przewiduje zmiany umowy w przypadku: 1) zmiany przepisów prawnych, mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy;
2) w przypadku braku możliwości dostarczenia lub wymiany wadliwego przedmiotu umowy z powodu jego niedostępności w sprzedaży na rynku, Wykonawca zaoferuje inny spełniający wymagania techniczno – jakościowe wskazane w załącznikach nr 1 do umowy, co nie może jednak doprowadzić do zwiększenia ceny jednostkowej określonej w załączniku nr 2 do umowy. Powyższe możliwe jest na wniosek Wykonawcy (dopuszcza się złożenie wniosku faksem bądź drogą elektroniczną).
3) wystąpi konieczność zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.
4) zmiany wysokości wynagrodzenia w sytuacji, gdy nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT. 2.Zamawiający przewiduje zmiany umowy wynikające z art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym:

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 11.01.2021, godzina: 08:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski - PL

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: brak danych

IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg, fax: 261 313 304,
e-mail: 21wog@ron.mil.pl;
2. Inspektor ochrony danych 21Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Elblągu dostępny jest pod adresem e-mail: 21wog@ron.mil.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) RODO oraz art. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp” w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 54/SZP/2020 na zakup i dostawę środków czystości i higieny oraz akcesoriów gospodarczych w 2021 r. (II) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu;
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Zamawiający dodatkowo informuje, że:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

ZAŁĄCZNIKI

Część nr: 1
Nazwa: Preparaty chemiczne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część zamówienia nr 1 – Preparaty chemiczne -24 pozycje asortymentowe.
Lp.; Nazwa przedmiotu zamówienia; Jednostka miary; Minimalna ilość zamówienia; Maksymalna ilość zamówienia; Miejsce dostawy:82-300 Elbląg, ul. Kwiatkowskiego 15:
1. Preparat do programowanego mycia pieca konwekcyjno-parowego litr 50; 150 Magazyn służby żywnościowej
2. Produkt do usuwania osadów mineralnych litr 200; 600 Magazyn służby żywnościowej
3. Produkt do ręcznego mycia naczyń litr 1500; 4500 Magazyn służby żywnościowej
4. Produkt do dezynfekcji powierzchni litr 150; 450 Magazyn służby żywnościowej
5. Produkt do dezynfekcji rąk litr 100; 300 Magazyn służby żywnościowej
6. Produkt do mycia i dezynfekcji urządzeń chłodniczych litr 100; 300 Magazyn służby żywnościowej
7. Mydło w płynie antybakteryjne litr 100; 300 Magazyn służby żywnościowej
8. Produkt do usuwania tłuszczu i przypaleń litr 100; 300 Magazyn służby żywnościowej
9. Produkt do maszynowego mycia naczyń litr 300; 900 Magazyn służby żywnościowej
10. Produkt do nabłyszczania naczyń w zmywarkach litr 200; 600 Magazyn służby żywnościowej
11. Produkt do czyszczenia i konserwacji stali nierdzewnej litr 50; 150 Magazyn służby żywnościowej
12. Produkt do mycia i dezynfekcji urządzeń litr 100; 300 Magazyn służby żywnościowej
13. Produkt do czyszczenia naczyń kuchennych litr 50; 150 Magazyn służby żywnościowej
14. Produkt do odtłuszczania powierzchni litr 200; 600 Magazyn służby żywnościowej
15. Produkt do czyszczenia aluminium litr 100; 300 Magazyn służby żywnościowej
16. Produkt do mycia i czyszczenia sanitariatów litr 50; 150 Magazyn służby żywnościowej
17. Preparat do czyszczenia ekspresów ciśnieniowych szt. 300; 900 Magazyn służby żywnościowej
18. Preparat do odkamieniania ekspresów ciśnieniowych litr 20; 60 Magazyn służby żywnościowej
19. Sól do zmiękczaczy wody w tabletkach kg 1000; 3000 Magazyn służby żywnościowej
20. Preparat do dezynfekcji kratek ściekowych litr 50; 150 Magazyn służby żywnościowej
21. Neutralizator zapachów kuchennych. szt. 50; 150 Magazyn służby żywnościowej
22. Środek do trudno usuwalnych zabrudzeń do zastosowania w urządzeniach mycia ciśnieniowego litr 100; 300 Magazyn służby żywnościowej
23. Preparat do dezynfekcji zbiorników wody litr 50; 150 Magazyn służby żywnościowej
24. Płyn do mycia szkła litr 50; 150 Magazyn służby żywnościowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, 2a i 5 do SIWZ.
Szczegółowy wykaz miejsc dostaw dla poszczególnych pozycji asortymentowych podano w załączniku nr 1 i 6 do SIWZ.
Zamówienie będzie realizowane z wykorzystaniem prawa opcji tj. opcja polega na powtórzeniu tego samego asortymentu dla ilości maksymalnych określonych
w SIWZ. Jeżeli dla pozycji asortymentowej ilość minimalna jest równa ilości maksymalnej to oznacza, że dla danej pozycji asortymentowej nie stosuje się prawa opcji.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39830000-9

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00

4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 30.11.2021

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Ilość dostaw (partii) w trakcie realizacji umowy dla ilości minimalnych:20,00
Cena brutto oferty dla ilości minimalnych:60,00
Termin realizacji dostaw dla ilości minimalnych i maksymalnych:20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
Termin wykonania zamówienia dla części zamówienia nr 1 - od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 04.01.2021 r. do dnia 30.11.2021 r.;
Część nr: 2
Nazwa: Środki czystości

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część zamówienia nr 2 –Środki czystości -14 pozycji asortymentowych
Lp.; Nazwa przedmiotu zamówienia ; Jednostka miary; Minimalna ilość zamówienia; Maksymalna ilość zamówienia; Miejsce dostawy zgodnie z planem dostaw:
1. Mydło do mycia rąk kg 2000; 4000 Magazyn służby mundurowej
2. Krem nawilżająco-ochronny do rąk szt. 12000; 19000 Magazyn służby mundurowej
3. Pasta do obuwia specjalnego z aplikatorem gąbki bezbarwna szt. 8000; 12000 Magazyn służby mundurowej
4. Pasta do obuwia czarna szt. 200; 400 Magazyn służby mundurowej
5. Pasta do mycia rąk z dodatkiem trącym typu BHP kg 2000; 7000 Magazyn służby mundurowej
6. Kostka zapachowa szt. 150; 225 Magazyn obsługi infrastruktury
7. Mleczko o właściwościach antybakteryjnych szt. 120; 180 Magazyn obsługi infrastruktury
8. Mleczko do czyszczenia mebli szt. 100; 100 Magazyn obsługi infrastruktury
9. Płyn do mycia glazury i terakoty szt. 50; 75 Magazyn obsługi infrastruktury
10. Płyn uniwersalny do mycia podłóg szt. 200; 250 Magazyn obsługi infrastruktury
11. Preparat do udrażniania rur szt. 60; 90 Magazyn obsługi infrastruktury
12. Stojący odświeżacz powietrza do łazienek i pomieszczeń w żelu szt. 80; 120 Magazyn obsługi infrastruktury
13. Odświeżacz powietrza w aerozolu szt. 60; 90 Magazyn obsługi infrastruktury
14. Mydło do mycia rąk w płynie z dozownikiem szt. 200; 200 Magazyn obsługi infrastruktury.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, 2a i 5 do SIWZ.
Szczegółowy wykaz miejsc dostaw dla poszczególnych pozycji asortymentowych podano w załączniku nr 1 i 6 do SIWZ.
Zamówienie będzie realizowane z wykorzystaniem prawa opcji tj. opcja polega na powtórzeniu tego samego asortymentu dla ilości maksymalnych określonych
w SIWZ. Jeżeli dla pozycji asortymentowej ilość minimalna jest równa ilości maksymalnej to oznacza, że dla danej pozycji asortymentowej nie stosuje się prawa opcji.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39830000-9

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00

4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 30.11.2021

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena brutto oferty dla ilości minimalnych:60,00
Ilość dostaw (partii) w trakcie realizacji umowy dla ilości minimalnych:20,00
Termin realizacji dostaw dla ilości minimalnych i maksymalnych:20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
Termin wykonania zamówienia dla części zamówienia nr 2 - od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 04.01.2021 r. do dnia 30.11.2021 r.;
Część nr: 3
Nazwa: Czyściwa bawełniane

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część zamówienia nr 3 – Czyściwa bawełniane -2 pozycje asortymentowe.
Lp.; Nazwa przedmiotu zamówienia; Jednostka miary; Minimalna ilość zamówienia; Maksymalna ilość zamówienia; Miejsce dostawy:
1. Czyściwo bawełniane kg 2000; 2600 Magazyn mundurowy
2. Czyściwo bawełniane białe kg 1220; 1500 Magazyn uzbrojenia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, 2a i 5 do SIWZ.
Szczegółowy wykaz miejsc dostaw dla poszczególnych pozycji asortymentowych podano w załączniku nr 1 i 6 do SIWZ.
Zamówienie będzie realizowane z wykorzystaniem prawa opcji tj. opcja polega na powtórzeniu tego samego asortymentu dla ilości maksymalnych określonych
w SIWZ. Jeżeli dla pozycji asortymentowej ilość minimalna jest równa ilości maksymalnej to oznacza, że dla danej pozycji asortymentowej nie stosuje się prawa opcji.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 19620000-8

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00

4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 30.11.2021

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Termin realizacji dostaw dla ilości minimalnych i maksymalnych:20,00
Cena brutto oferty dla ilości minimalnych:60,00
Ilość dostaw (partii) w trakcie realizacji umowy dla ilości minimalnych:20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
Termin wykonania zamówienia dla części zamówienia nr 3 - od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 04.01.2021 r. do dnia 30.11.2021 r.;

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.