eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › Zakup i dostawa środków czystości i higieny oraz akcesoriów gospodarczych w 2021 r. (II)

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-05-04

Ogłoszenie nr 510430220-N-2021 z dnia 2021-05-04 r.
21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu:

Zakup i dostawa środków czystości i higieny oraz akcesoriów gospodarczych w 2021 r. (II)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 771777-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, krajowy numer identyfikacyjny 28138539600000, ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska

telefon: 261 313 015
faks: 261 313 304
e-mail: 21wog@ron.mil.pl
www: www.21wog.wp.mil.pl

adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/21wog
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny - 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa środków czystości i higieny oraz akcesoriów gospodarczych w 2021 r. (II)

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 54/SZP/2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa środków czystości i higieny oraz akcesoriów gospodarczych w 2021 r. (II): 1) Część zamówienia nr 1 – Preparaty chemiczne -24 pozycje asortymentowe - szczegółowy wykaz pozycji asortymentowych z wykazaniem ilości w załączniku nr I; 2) Część zamówienia nr 2 –Środki czystości -14 pozycji asortymentowych - szczegółowy wykaz pozycji asortymentowych z wykazaniem ilości w załączniku nr I; 3) Część zamówienia nr 3 – Czyściwa bawełniane -2 pozycje asortymentowe - szczegółowy wykaz pozycji asortymentowych z wykazaniem ilości w załączniku nr I; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, 2a i 5 do SIWZ. Szczegółowy wykaz miejsc dostaw dla poszczególnych pozycji asortymentowych podano w załączniku nr 1 i 6 do SIWZ. Zamówienie będzie realizowane z wykorzystaniem prawa opcji tj. opcja polega na powtórzeniu tego samego asortymentu dla ilości maksymalnych określonych w SIWZ. Jeżeli dla pozycji asortymentowej ilość minimalna jest równa ilości maksymalnej to oznacza, że dla danej pozycji asortymentowej nie stosuje się prawa opcji.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Tak

II.5) Główny kod CPV: 39.83.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

III.3) Informacje dodatkowe:
Termin wykonania zamówienia dla części zamówienia nr 1, nr 2, nr 3 - od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 04.01.2021 r. do dnia 30.11.2021 r.;

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Preparaty chemiczne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/02/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 80103.76 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: PPH TESS Małgorzata i Sławomir Maksymowicz Spółka Jawna
Email wykonawcy: biuro@tess.com.pl
Adres pocztowy: ul. Gen. Okulickiego 3
Kod pocztowy: 73-102
Miejscowość: Stargard
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 107858.70

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 107858.70
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 107858.70
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
IV.8) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia dla części zamówienia nr 1- od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 04.01.2021 r. do dnia 30.11.2021 r.;
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Środki czystości

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/04/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 244652.81 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "ARAMIS" Stanisław Zieliński
Email wykonawcy: aramis@bhpart.com
Adres pocztowy: ul. Rolna nr 243
Kod pocztowy: 10-804
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: warmińsko-mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 244272.47

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 237297.14
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 244272.47
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
IV.8) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia dla części zamówienia nr 2 - od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 04.01.2021 r. do dnia 30.11.2021 r.;
CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: Czyściwa bawełniane

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/02/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 15405.75 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe :ARAMIS" Stanisław Zieliński
Email wykonawcy: aramis@bhpart.com
Adres pocztowy: ul. Rolna 243
Kod pocztowy: 10-804
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: warmińsko-mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 21340.50

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 21340.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 21340.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
IV.8) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia dla części zamówienia nr 3 - od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 04.01.2021 r. do dnia 30.11.2021 r.;

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.