eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › DOSTAWA MATERIAŁÓW MALARSKICH 2021 R.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetargu



Ogłoszenie z dnia 2020-11-23



Ogłoszenie nr 605638-N-2020 z dnia 2020-11-23 r.

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu: DOSTAWA MATERIAŁÓW MALARSKICH 2021 R.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, krajowy numer identyfikacyjny 28138539600000, ul. ul. Kwiatkowskiego  15 , 82-300  Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 261 313 015, e-mail 21wog@ron.mil.pl, faks 261 313 304.
Adres strony internetowej (URL): www.21wog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/21wog
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.21wog.wp.mil.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Tak
adres
https://platformazakupowa.pl/pn/21wog


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie na adres: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Kwiatkowskiego 15, 82- 300 Elbląg
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA MATERIAŁÓW MALARSKICH 2021 R.
Numer referencyjny: 46/SZP/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:



II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów malarskich w 2021 r. w trzech częściach zamówienia: Część zamówienia nr 1 - Dostawa farb, lakierów i rozpuszczalników- 74 pozycje asortymentowe- szczegółowy wykaz pozycji asortymentowych z wykazaniem ilości w załączniku I; Część zamówienia nr 2 - Dostawa wyrobów ściernych- 44 pozycje asortymentowe- szczegółowy wykaz pozycji asortymentowych z wykazaniem ilości w załączniku I; Część zamówienia nr 3 - Dostawa akcesoriów malarskich - 26 pozycji asortymentowych- szczegółowy wykaz pozycji asortymentowych z wykazaniem ilości w załączniku I. Zamówienie realizowane będzie z wykorzystaniem prawa opcji. Opcja polega na powtórzeniu tego samego asortymentu dla ilości maksymalnych. Jeżeli dla pozycji asortymentowej ilość minimalna i maksymalna stanowią taką samą wielkość oznacza to, że dla danej pozycji asortymentowej Zamawiający nie stosuje prawa opcji

II.5) Główny kod CPV: 44800000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
44810000-1
44832000-1
14810000-2
39224210-3
14522400-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-09-30

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin wykonania zamówienia: - dla części zamówienia nr 1 - od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 04.01.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.; - dla części zamówienia nr 2 - od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 04.01.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.; - dla części zamówienia nr 3 - od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 04.01.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)




III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:1)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2)Dokumenty, o których mowa w ppkt 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3)Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ppkt 2) stosuje się odpowiednio. 4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty określone w pkt 1 lub 2 składa każdy z tych Wykonawców.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy w części zamówienia nr 1 odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca składa:Karty techniczne produktów dla pozycji 1-74.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: a) dla części zamówienia nr 1 - 1 650,00 PLN; b)dla części zamówienia nr 2- nie wymagane; b)dla części zamówienia nr 3- nie wymagane.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto oferty dla ilości minimalnych60,00
Termin realizacji dostawy dla ilości minimalnych40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje zmiany umowy w przypadku: 1)miany przepisów prawnych, mających wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia; 2)zmiany wysokości wynagrodzenia w sytuacji, gdy nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT; 3)wystąpi konieczność zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje zmiany umowy wynikające z art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-01, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg, fax: 261 313 304, e-mail: 21wog@ron.mil.pl; 2. Inspektor ochrony danych 21Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Elblągu dostępny jest pod adresem e-mail: 21wog@ron.mil.pl; 3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) RODO oraz art. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej "ustawa Pzp" w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 46/SZP/2020 na dostawę materiałów malarskich w 2021 r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 7. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu; 8.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 9.Posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; -na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 10. Nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; -na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Zamawiający dodatkowo informuje, że: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH



Część nr: 1Nazwa: Dostawa farb, lakierów i rozpuszczalników
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów malarskich w 2021 r. w części zamówienia nr 1 - Dostawa farb, lakierów i rozpuszczalników- w 74 pozycjach asortymentowych: nazwa przedmiotu zamówienia (asortymentu)/jednostka miary/ ilość minimalna/ilość maksymalna:1)Emalia nitro CZARNA - kolor: CZARNY - pojemność opakowania: 1,0 litr./LITR/46/66; 2)Emalia nitro BIAŁA - pojemność opakowania: 1,0 litr./LITR/16/21; 3) Emalia nitro - kolor: BRĄZOWA - pojemność opakowania: 1,0 litr. /LITR/30/45; 4) Emalia nitro KHAKI - kolor: KHAKI - pojemność opakowania: 1,0 litr. /LITR/38/53; 5) Farba specjalna brązowa - kolor: BRĄZOWY 8027; - opakowanie ciśnieniowe z rozpylaczem: 400ml - 500ml/SZT./40/45; 6) Farba specjalna zielona- kolor: ZIELONY 6031; - opakowanie ciśnieniowe z rozpylaczem: 400 ml - 500 ml/SZT./50/60; 7) Farba specjalna czarna- kolor: CZARNY 9021; - opakowanie ciśnieniowe z rozpylaczem: 400 ml -500ml/SZT./40/50; 8) Farba maskująca - kolor: ZIELONY - pojemność opakowania: 1,0; 5,0 lub 10,0 litr/-ów. /LITR/20/25; 9) Farba maskująca - kolor: BRĄZOWY - pojemność opakowania: 1,0; 5,0 lub 10,0 litr/-ów. /LITR/20/25; 10) Farba maskująca -kolor: CZARNY - pojemność opakowania: 1,0; 5,0 lub 10,0 litr/-ów. /LITR/25/30; 11) Farba ftalowa - modyfikowana nawierzchniowa (tzw. olejna) - KOLOR KHAKI (PÓŁMAT)Pojemność opakowania : 1,0 litr/LITR/60/70; 12)Farba ftalowa - modyfikowana nawierzchniowa (tzw. olejna) - KOLOR BIAŁY- pojemność opakowania : 1,0 litr. /LITR/10/15; 13) EMALIA OLEJNA - KOLOR SZARY RAL 7040 Pojemność opakowania: 1,0 litr/LITR/15/20; 14) EMALIA OLEJNA - KOLOR ŻÓŁTY Pojemność opakowania: 1,0 litr/LITR/5/10; 15) EMALIA OLEJNA - KOLOR CZARNY Pojemność opakowania : 1,0 litr/LITR/5/10; 16)Farba ftalowa - kolor: czerwona jasna; - pojemność opakowania : 1,0 litr. /LITR/5/10; 17) Farba podkładowa szara spray 400 ml. -KOLOR SZARY Pojemność opakowania : 0,4 litra/SZT./30/35; 18) Farba w aerozolu o wysokim połysku -KOLOR BIAŁA Pojemność opakowania : 0,4 litra/SZT./20/25; 19) FARBA AKRYLOWA SPRAY - KOLOR CZARNA MAT Pojemność opakowania : 0,4 litra./SZT./40/50; 20)Emalia chlorokauczukowa (BIAŁA) RAL 9010 Pojemność opakowania:1 litr./LITR/10/15; 21) FARBA PROSZKOWA MAT - kolor KHAKI RAL 6014 - opakowanie: 1,5,10,20 kg/KG/20/25; 22)Lakier bezbarwny SPRAY. - KOLOR BEZBARWNY Pojemność opakowania : 0,4 litra (400 ml)/SZT./20/25; 23)Rozpuszczalnik nitro - pojemność opakowania : 0,5 - 1,0 L.;- opakowanie szklane./LITR/55/70; 24) Rozpuszczalnik ftalowy do rozcieńczania farb i lakierów ftalowych, olejnych i bitumicznych oraz do mycia narzędzi malarskich;- pojemność opakowania szklanego: 0,5 ÷ 1,0 litr/LITR/61/79; 25) Rozpuszczalnik akrylowy do rozcieńczania farb akrylowych - Pojemność opakowania: 0,5÷1,0 L /LITR/15/20; 26) Rozpuszczalnik POLIURETANOWY Pojemność opakowania plastikowego: 0,5,1 lub 5 L/LITR/15/20; 27)Rozpuszczalnik chlorokauczukowy Pojemność opakowania szklanego: 0,5 - 1,0 litr/LITR/20/25; 28) Rozpuszczalnik uniwersalny - pojemność opakowania : 0,5 l. - 1,0 l.; - opakowanie szklane/LITR/5/10; 29) Utwardzacz do farb poliuretanowych -pojemność opakowania: 1 L/LITR/16/20; 30) Farba podkładowa antykorozyjna nitro pojemność opakowania: 1 litr/LITR/20/30; 31) Farba ftalowa - kolor: khaki; - pojemność opakowania : 1,0 litr/LITR/20/30; 32) Farba podkładowa antykorozyjna ftalowa, kolor: czarny; - pojemność opakowania: 1,0 litr/LITR/20/30; 33)Szpachlówka uniwersalna - opakowanie: 500 g./SZT./20/30; 34) Rozpuszczalnik uniwersalny - pojemność opakowania : 0,5 l. - 1,0 l.; - opakowanie szklane/LITR/20/30; 35)Rozpuszczalnik do farb kamuflażowych - Pojemność opakowania szklanego: 0,5÷1,0 L /LITR/80/100; 36) EMALIA NITRO - kolor: czarny; - pojemność opakowania: 1,0 litr/LITR/20/25; 37) EMALIA NITRO - kolor: khaki; - pojemność opakowania: 1,0 litr/LITR/25/30; 38) FARBA AKRYLOWA SPRAY -KOLOR CZARNA MAT Pojemność opakowania : 0,4 litra/SZT./15/20; 39)Farba podkładowa antykorozyjna nitro pojemność opakowania: 1 litr/LITR/15/20; 40) Farba SPRAY matowa - kolor: biały; - pojemność opakowania: 400 ml. /SZT./25/30; 41) Farba SPRAY matowa - kolor: czarny; - pojemność opakowania: 400 ml./SZT./20/25; 42) Farba SPRAY matowa - kolor: zielony; - pojemność opakowania: 400 ml./SZT./15/20; 43) Emalia chlorokauczukowa (BIAŁA) RAL 9010 Pojemność opakowania: 1 ÷ 5 litra/LITR/25/30; 44) FARBA SPRAY połysk - kolor: czerwony; - pojemność opakowania: 400 ml./SZT./10/15; 45) FARBA AKRYLOWA SPRAY SIWA MAT 400ML - pojemność opakowania: 400 ml./SZT./5/10; 46) FARBA AKRYLOWA SPRAY ŻÓŁTA MAT 400ML matowa ; - pojemność opakowania: 400 ml. /SZT./10/15; 47) FARBA AKRYLOWA SPRAY CZERWONA MAT 400ML - kolor: czerwony; - pojemność opakowania: 400 ml./SZT./5/10; 48) Farba antykorozyjna czerwona tlenkowa do metalu antykorozyjna, ftalowa (alkidowa) - kolor: czerwona tlenkowa; - pojemność opakowania : 0,8 - 1 litr./LITR/80/100; 49) Farba ftalowa - modyfikowana nawierzchniowa (tzw. olejna); - kolor: biały; - pojemność opakowania : 1,0 litr./LITR/45/55; 50) Farba ftalowa - modyfikowana nawierzchniowa (tzw. olejna) - kolor: brązowy; - pojemność opakowania : 1,0 litr./LITR/60/65; 51)Farba ftalowa - kolor: czarny; - pojemność opakowania : 1,0 litr./LITR/45/50; 52)Farba ftalowa - kolor: czerwona; - pojemność opakowania : 1,0 litr./LITR/20/30; 53) Farba ftalowa - kolor: khaki; - pojemność opakowania : 1,0 litr./LITR/150/170; 54) Farba ftalowa - kolor: niebieski; - pojemność opakowania : 1,0 litr./LITR/15/20; 55) Farba ftalowa - (tzw. olejna) - kolor: szary; - pojemność opakowania : 1,0 litr./LITR/15/20; 56) Farba ftalowa - (tzw. olejna)- kolor: zielony; - pojemność opakowania : 1,0 litr. /LITR/15/20; 57) Farba ftalowa - (tzw. olejna) - kolor: żółty; - pojemność opakowania : 1,0 litr./LITR/10/15; 58) Farba nitro - kolor: biały; - pojemność opakowania: 1,0 litr. /LITR/2/7; 59) Farba podkładowa antykorozyjna ftalowa, - kolor: czarny; - pojemność opakowania: 1,0 litr./LITR/35/40; 60) Farba maskująca specjalna - farba poliuretanowa nawierzchniowa do malowania maskującego, - kolor: brązowy; - pojemność opakowania: 1,0 litr./LITR/70/100; 61) Farba maskująca specjalna - farba poliuretanowa nawierzchniowa do malowania maskującego; - kolor: czarny; - pojemność opakowania: 1,0 litr./LITR/70/100; 62) Farba maskująca specjalna - farba poliuretanowa nawierzchniowa do malowania maskującego, - kolor: zielony; - pojemność opakowania: 1,0 litr./LITR/70/100; 63) Farba specjalna brązowa - farba maskująca dwuskładnikowa farba specjalna do malowania maskującego - kolor: brązowy 8027; - opakowanie ciśnieniowe z rozpylaczem: 400 ml./SZT./50/55; 64) Farba specjalna czarna - farba maskująca dwuskładnikowa farba specjalna do malowania maskującego - kolor: czarny 9021; - opakowanie ciśnieniowe z rozpylaczem: 400 ml./SZT./50/55; 65) Farba specjalna zielona - farba maskująca dwuskładnikowa farba specjalna do malowania maskującego, - kolor: zielony 6031; - opakowanie ciśnieniowe z rozpylaczem: 400 ml./SZT./12/15; 66) FARBA AKRYLOWA BIAŁA. Poj. opak. 1 L/LITR/5/8; 67)Srebrzanka żaroodporna silikonowa; - pojemność opakowania 0,5 ÷ 1 litr. /LITR/52/56; 68) Szpachlówka uniwersalna - opakowanie: 500 g./SZT./40/45; 69) Utwardzacz - przeznaczony do specjalnych farb poliuretanowych maskujących; - pojemność: 1,0 litr./LITR/50/60; 70) Rozcieńczalnik do farb poliuretanowych; - pojemność opakowania: 0,5 l. - 1,0 l./LITR/230/235; 71)Rozpuszczalnik ftalowy; - do farb i lakierów olejnych, ftalowych i asfaltowych, - pojemność: 0,5 ÷ 1 litr; - opakowanie szklane /LITR/380/400; 72) Rozpuszczalnik nitro; - pojemność opakowania : 0,5 l. - 1,0 l.; - opakowanie szklane./LITR/140/145; 73) Rozpuszczalnik uniwersalny;- pojemność opakowania : 0,5 l. - 1,0 l.; - opakowanie szklane/LITR/120/125; 74)Rozpuszczalnik chlorokauczukowy; Pojemność opakowania: 0,5 - 1,0 litr/LITR/30/35.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, 2a 5 do SIWZ. Zamówienie przewiduje wykorzystanie przez Zamawiającego prawa opcji tj. opcja polega na powtórzeniu tego samego asortymentu dla ilości maksymalnych określonych w SIWZ. Jeżeli dla pozycji asortymentowej ilość minimalna i maksymalna stanowią taką samą wielkość oznacza to, że dla danej pozycji asortymentowej Zamawiający nie stosuje prawa opcji. Wykonawca udziela gwarancji na asortyment wyszczególniony w zamówieniu na okres wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy producent udziela gwarancji dłuższej niż wskazany okres w opisie przedmiotu zamówienia, gwarancja kończy się w terminie przez niego ustalonym. Oferowany asortyment jest fabrycznie nowy, wolny od wad jakościowych. Wykonawca będzie dostarczać zamówiony asortyment w odpowiednim opakowaniu zabezpieczającym go przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Koszt tego opakowania będzie wliczony w cenę ofertową asortymentu przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy na własny koszt i ryzyko oraz rozładować we wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ magazynach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44800000-8, 44810000-1, 44832000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto oferty dla ilości minimalnych60,00
Termin realizacji dostawy dla ilości minimalnych40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia:- dla części zamówienia nr 1 - od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 04.01.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.


Część nr: 2Nazwa: Dostawa wyrobów ściernych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów malarskich w 2021 r. w części zamówienia nr 2 - Dostawa wyrobów ściernych: zawiera 44 pozycje asortymentowe,których jednostką miary jest sztuka: nazwa przedmiotu zamówienia (asortymentu)/ilość minimalna/ilość maksymalna:)Dysk szlifierski na rzep, - grubość 10 mm; - mocowanie gwint M14./5/10; 2)Krążek ścierny na rzep 150 mm P120;- granulacja: 120;- ziarno: elektrokorund; - średnica krążka: 150 mm/100/130; 3) Krążek ścierny na rzep 150 mm P180 - granulacja: 180; - ziarno: elektrokorund; - średnica krążka: 150 mm/100/130; 4) Krążek ścierny na rzep 150 mm P240 - granulacja: 240; - ziarno: elektrokorund; - średnica krążka: 150 mm/100/130; 5)Krążek ścierny na rzep;- granulacja: 60; - ziarno: elektrokorund; - średnica krążka: 125 mm, bez otworów/600/730; 6)Krążek ścierny na rzep; - granulacja: 80; - ziarno: elektrokorund; - średnica krążka: 125 mm, bez otworów/600/730; 7) Krążek ścierny na rzep:- granulacja: 100; - ziarno: elektrokorund; - średnica krążka: 125 mm, bez otworów/600/730; 8) Krążek ścierny na rzep:- granulacja: 120; - ziarno: elektrokorund; - średnica krążka: 125 mm, bez otworów/600/730; 9) Krążek ścierny na rzep:- granulacja: 240;- ziarno: elektrokorund;- średnica krążka: 125 mm, bez otworów/500/600; 10) Papier ścierny: - granulacja:40;- wymiar arkusza: 230x280 mm/100/130; 11)Papier ścierny: - granulacja:60;- wymiar arkusza: 230x280 mm/100/130; 12)Papier ścierny:-granulacja:80; - wymiar arkusza: 230x280 mm/120/150; 13) Papier ścierny:- granulacja:100;- wymiar arkusza: 230x280 mm/ 120/150; 14) Papier ścierny: - granulacja:120; - wymiar arkusza: 230x280 mm/120/150; 15) Papier ścierny: - granulacja: 150; - wymiar arkusza: 230x280 mm/100/130; 16)Papier ścierny: - granulacja: 180; - wymiar arkusza: 230x280 mm/100/130; 17)Papier ścierny: - granulacja: 220 ; - wymiar arkusza: 230x280 mm/100/130; 18)Papier ścierny:- granulacja: 240; - wymiar arkusza: 230x280 mm/100/130; 19)Papier ścierny:- granulacja:320; - minimalny wymiar arkusza: 230x280 mm/10/10; 20) Papier ścierny wodny 230x280 mm - 400; - granulacja P400; - wymiar arkusza 230x280 mm./140/200; 21) Papier ścierny wodny 230x280 mm - 600; - granulacja P600;- wymiar arkusza 230x280 mm./40/50; 22) Papier ścierny wodny: - granulacja P1000; - wymiar arkusza 230x280 mm/50/75 23)Płótno ścierne: - 230 x 280 mm; - granulacja 80/200/250; 24)Płótno ścierne - 230 x 280 mm; - granulacja 100/200/250; 25) Płótno ścierne - 230 x 280 mm; - granulacja 120/200/250; 26)Płótno ścierne: - 230 x 280 mm; - granulacja 150/320/420; 27) Płótno ścierne: - 230 x 280 mm; - granulacja 180/200/250; 28) Płótno ścierne - 230 x 280 mm; - granulacja 320/100/150; 29) Płótno ścierne - 230 x 280 mm; - granulacja 400/100/150; 30) Płótno ścierne - 230 x 280 mm; - granulacja 1000; - spoiwo żywica syntetyczna; - ziarno elektrokorund; - nasyp pełny; - podłoże płótno./50/75; 31) Szczotka druciana mosiężna - szczotka druciana z trzema rzędami mosiężnych drutów mocowanych w drewnianej rękojeści/20/30; 32)Szczotka druciana 3-rzędowa/20/30; 33)Szczotka druciana 4-rzędowa/10/10; 34)Szczotka druciana 5-rzędowa/140/185; 35) Ściernica listkowa 125 mm o gramaturze 60./60/65; 36)Ściernica listkowa 125 mm o gramaturze 80./50/65; 37)Tarcza lamelowa 125-127/22,2/60. /50/60; 38) Tarcza lamelowa 125-127/22,2/80./50/60; 39) Tarcza lamelowa 125-127/22,2/100./50/60; 40) Tarcza lamelowa 125-127/22,2/120./50/60; 41)Tarcza ścierna listkowa 125x22 GR120./60/75; 42)Tarcza do cięcia metalu 125/1/22./450/515; 43) Tarcza do cięcia metalu 125/1,2/22./250/285; 44)Tarcza do cięcia metalu 125/1,6/22./300/320.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, 2a, 5 do SIWZ. Zamówienie przewiduje wykorzystanie przez Zamawiającego prawa opcji tj. opcja polega na powtórzeniu tego samego asortymentu dla ilości maksymalnych określonych w SIWZ. Jeżeli dla pozycji asortymentowej ilość minimalna i maksymalna stanowią taką samą wielkość oznacza to, że dla danej pozycji asortymentowej. Zamawiający nie stosuje prawa opcji. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na asortyment wyszczególniony w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy producent udziela gwarancji dłuższej niż 12 miesięcy, gwarancja kończy się w terminie przez niego ustalonym. Oferowany asortyment jest fabrycznie nowy, wolny od wad jakościowych. Wykonawca będzie dostarczać zamówiony asortyment w odpowiednim opakowaniu zabezpieczającym go przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Koszt tego opakowania będzie wliczony w cenę ofertową asortymentu przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy na własny koszt i ryzyko oraz rozładować we wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ magazynach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14810000-2, 14522400-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto oferty dla ilości minimalnych60,00
Termin realizacji dostawy dla ilości minimalnych40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia: - dla części zamówienia nr 2 - od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 04.01.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.


Część nr: 3Nazwa: Dostawa akcesoriów malarskich
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów malarskich w 2021 r. w części zamówienia nr 3 - Dostawa akcesoriów malarskich - zwiera 26 pozycji asortymentowych, których jednostką miary jest sztuka: Nazwa przedmiotu zamówienia (asortymentu)/ ilość minimalna/ ilość maksymalna: 1) Folia PCV do piaskarki:- przeźroczysta, Wymiary:- grubość - min. 0,22 mm; - szerokość - 50 cm;- wysokość - 35 cm./100/130; 2)Filtr wymienny do okularów z półmaską/100/130; 3)Kombinezon malarski XL jednorazowy/20/25; 4) Kubek lakierniczy z podziałką 750 ml - przeźroczysty/50/65; 5) Okulary z półmaską przeciwpyłową/12/15; 6)Pędzel angielski 1/2" (20 mm)/40/60; 7) Pędzel angielski 1" (25 mm)/40/60; 8) Pędzel kaloryferowe 1" (25mm)/30/45; 9) Pędzel kaloryferowe 2" (45mm)/20/30; 10) Pędzel okrągły fi 10 mm/50/65; 11) Pędzel okrągły fi 20 mm/150/195; 12) Pędzel okrągły fi 25 mm/40/60; 13) Pędzel okrągły fi 30 mm/50/70; 14)Pędzel okrągły fi 35 mm/100/135; 15) Pędzel okrągły fi 50 mm/10/10; 16) Pędzel płaski 63 mm/10/10; 17)Pędzel płaski 20 mm/50/65; 18)Pędzel płaski 25 mm50/60; 19) Pędzel płaski 35 mm/60/75; 20)Pędzel płaski 40 mm/40/52; 21) Rękawice do piaskowania/4/5; 22) Taśma lakiernicza 25mm. Taśma papierowa przylepna o szerokości 25 mm. Długość min. 50 m/70/90; 23) Taśma malarska maskująca Taśma papierowa przylepna o szerokości 48mmx25m/70/90; 24) Taśma malarska maskująca - taśma samoprzylepna; - szerokość 48 mm; - długość min. 25 mb/120/140; 25) Taśma malarska maskująca - taśma samoprzylepna;- szerokość 19 mm; - długość min. 50 mb/100/110; Taśma malarska maskująca - taśma samoprzylepna; - szerokość 25 - 30 mm; - długość min. 45 mb/70/80. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, 2a, 5 do SIWZ. Zamówienie przewiduje wykorzystanie przez Zamawiającego prawa opcji tj. opcja polega na powtórzeniu tego samego asortymentu dla ilości maksymalnych określonych w SIWZ. Jeżeli dla pozycji asortymentowej ilość minimalna i maksymalna stanowią taką samą wielkość oznacza to, że dla danej pozycji asortymentowej Zamawiający nie stosuje prawa opcji. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na asortyment wyszczególniony w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy producent udziela gwarancji dłuższej niż 12 miesięcy, gwarancja kończy się w terminie przez niego ustalonym. Oferowany asortyment jest fabrycznie nowy, wolny od wad jakościowych. Wykonawca będzie dostarczać zamówiony asortyment w odpowiednim opakowaniu zabezpieczającym go przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Koszt tego opakowania będzie wliczony w cenę ofertową asortymentu przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy na własny koszt i ryzyko oraz rozładować we wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ magazynach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39224210-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto oferty dla ilości minimalnych60,00
Termin realizacji dostawy dla ilości minimalnych40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia: - dla części zamówienia nr 3 - od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 04.01.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.






Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.