eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › DOSTAWA MATERIAŁÓW MALARSKICH W 2021 R.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-04-16

Ogłoszenie nr 510428491-N-2021 z dnia 2021-04-16 r.
21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu:

DOSTAWA MATERIAŁÓW MALARSKICH W 2021 R.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 605638-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 540237910-N-2020, 540532843-N-2020, 540239969-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, krajowy numer identyfikacyjny 28138539600000, ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska

telefon: 261 313 015
faks: 261 313 304
e-mail: 21wog@ron.mil.pl
www: www.21wog.wp.mil.pl

adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/21wog
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny - 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA MATERIAŁÓW MALARSKICH W 2021 R.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 46/SZP/2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów malarskich w 2021 r. w trzech częściach zamówienia: Część zamówienia nr 1 – Dostawa farb, lakierów i rozpuszczalników- 74 pozycje asortymentowe- szczegółowy wykaz pozycji asortymentowych z wykazaniem ilości w załączniku I; Część zamówienia nr 2 – Dostawa wyrobów ściernych- 44 pozycje asortymentowe- szczegółowy wykaz pozycji asortymentowych z wykazaniem ilości w załączniku I; Część zamówienia nr 3 – Dostawa akcesoriów malarskich - 26 pozycji asortymentowych- szczegółowy wykaz pozycji asortymentowych z wykazaniem ilości w załączniku I. Zamówienie realizowane będzie z wykorzystaniem prawa opcji. Opcja polega na powtórzeniu tego samego asortymentu dla ilości maksymalnych. Jeżeli dla pozycji asortymentowej ilość minimalna i maksymalna stanowią taką samą wielkość oznacza to, że dla danej pozycji asortymentowej Zamawiający nie stosuje prawa opcji.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Tak

II.5) Główny kod CPV: 44.80.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

III.3) Informacje dodatkowe:
Wymagany termin wykonania zamówienia: - dla części zamówienia nr 1 - od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 04.01.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.; - dla części zamówienia nr 2 – od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 04.01.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.; - dla części zamówienia nr 3 – od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 04.01.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Dostawa farb, lakierów i rozpuszczalników

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/03/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 69556.61 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: "METALZBYT-HURT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Email wykonawcy: a.lacinska@rel.com.pl
Adres pocztowy: ul. Bardowskiego 2
Kod pocztowy: 43-300
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kraj/woj.: brak danych

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 89719.94

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 89719.94
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 111362.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
IV.8) Informacje dodatkowe: Wymagany termin wykonania zamówienia: - dla części zamówienia nr 1 - od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 04.01.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Dostawa wyrobów ściernych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/02/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 5567.40 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 6

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 6
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: REL LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Email wykonawcy: office@rel.com.pl, a.lacinska@rel.com.pl
Adres pocztowy: ul. Trakt Św. Wojciecha 29
Kod pocztowy: 80-044
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: brak danych

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 6033.55

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 6033.55
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 13851.47
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
IV.8) Informacje dodatkowe: Wymagany termin wykonania zamówienia: - dla części zamówienia nr 2 – od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 04.01.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.
CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: Dostawa akcesoriów malarskich

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/02/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 9569.71 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 5

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: "METALZBYT-HURT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Email wykonawcy: handlowy4@metalzbyt.sklep.pl
Adres pocztowy: ul. Bardowskiego 2
Kod pocztowy: 43-300
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kraj/woj.: brak danych

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 11312.27

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 7103.25
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 16449.05
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
IV.8) Informacje dodatkowe: Wymagany termin wykonania zamówienia: - od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 04.01.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.