eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › "Roboty górnicze dla Oddziału KWK "Centrum" na lata 2019 - 2021 r. w tymEtap IPrzebudowa skrzyżowania przekopu wschodniego z przecinką do przekopu wschodniego, na dł. 10,0 m, przebudowa odcinka przekopu wschodniego do przekopu wodnego Etap IIPrzebudowa odcinka przecinki przekopu wschodniego, odcinaka przekopu wodnego, skrzyżowań przekopu wodnego z osadnikami 1, 2 ,5 i chodnikiem wodnym Etap IIIPrzebudowa odcinka przekopu wodnego"Ogłoszenie z dnia 2019-12-23

Ogłoszenie nr 560280175-N-2019 z dnia 23-12-2019 r.

Bytom: "Roboty górnicze dla Oddziału KWK "Centrum" na lata 2019 - 2021 r. w tym: Etap I: Przebudowa skrzyżowania przekopu wschodniego z przecinką do przekopu wschodniego, na dł. 10,0 m, przebudowa odcinka przekopu wschodniego do przekopu wodnego Etap II: Przebudowa odcinka przecinki przekopu wschodniego, odcinaka przekopu wodnego, skrzyżowań przekopu wodnego z osadnikami 1, 2 ,5 i chodnikiem wodnym Etap III: Przebudowa odcinka przekopu wodnego"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 614186-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510279834-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 27690250400000, ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48323513364, e-mail przetargi@srk.com.pl, faks +48323513369.
Adres strony internetowej (url): www.srk.com.pl
Adres profilu nabywcy: www.srk.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Roboty górnicze dla Oddziału KWK "Centrum" na lata 2019 - 2021 r. w tym: Etap I: Przebudowa skrzyżowania przekopu wschodniego z przecinką do przekopu wschodniego, na dł. 10,0 m, przebudowa odcinka przekopu wschodniego do przekopu wodnego Etap II: Przebudowa odcinka przecinki przekopu wschodniego, odcinaka przekopu wodnego, skrzyżowań przekopu wodnego z osadnikami 1, 2 ,5 i chodnikiem wodnym Etap III: Przebudowa odcinka przekopu wodnego"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP-C-0015/19-1

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Roboty górnicze dla Oddziału KWK Centrum na lata 2019-2021r. w tym: Etap I - Przebudowa skrzyżowania przekopu wschodniego z przecinką do przekopu wschodniego na dł. 10,0m, przebudowa odcinka przekopu wschodniego do przekopu wodnego Etap II - Przebudowa odcinka przecinki przekopu wschodniego, odcinka przekopu wodnego, skrzyżowań przekopu wodnego z osadnikami 1, 2, 5 i chodnikiem wodnym Etap III - Przebudowa odcinka przekopu wodnego


II.4) Główny kod CPV: 45.25.55.00 - Roboty wiertnicze i górnicze
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od daty zawarcia umowy (tj. 20.11.2019 r.) do dnia 31.03.2021 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
17/12/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zmiana zakresu rzeczowego poprzez przesunięcie prac między etapami realizacji przedmiotu zamówienia

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Przeniesienie zakresu robót na 2021 rok jest konieczne ze względu na prowadzenie przez Wykonawcę robót górniczych z wykorzystaniem spągoładowarki, które to urządzenie w wyniku wykonywanych prac mogłoby doprowadzić do uszkodzenia zamontowanego zgodnie z terminem wynikającym z umowy torowiska, wylewek i ścieków prefabrykowanych. Stąd też w pełni uzasadnione jest i zasadne przeniesienie powyższego zakresu robót do Etapu III.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.