eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa udostępnienia skróconego numeru dostępowego 19524 i kierowanie połączeń telefonicznych przychodzących do numeru 19524 za pomocą dostarczonych przez Wykonawcę dwóch łączy dostępowychOgłoszenie z dnia 2020-07-03

Ogłoszenie nr 560119427-N-2020 z dnia 03-07-2020 r.

Warszawa: Usługa udostępnienia skróconego numeru dostępowego 19524 i kierowanie połączeń telefonicznych przychodzących do numeru 19524 za pomocą dostarczonych przez Wykonawcę dwóch łączy dostępowych
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 550254625-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510323428-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna, Krajowy numer identyfikacyjny 70012800000000, ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 578 47 01/02, e-mail komendaglownaohp@ohp.pl, faks 22 578 47 47.
Adres strony internetowej (url): www.bip.ohp.pl
Adres profilu nabywcy: www.ohp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka budżetowa podległa MPRiPS

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa udostępnienia skróconego numeru dostępowego 19524 i kierowanie połączeń telefonicznych przychodzących do numeru 19524 za pomocą dostarczonych przez Wykonawcę dwóch łączy dostępowych

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

17/B/KGOHP/2019/ZL

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi udostępnienia skróconego numeru dostępowego 19524 i kierowanie połączeń telefonicznych przychodzących do numeru 19524 za pomocą dostarczonych przez Wykonawcę dwóch łączy dostępowych. W ramach usługi Numer Skrócony 19524 (AUS) Zamawiający wymaga zapewnienia świadczenia krajowej usługi telekomunikacyjnej, polegająca na kierowaniu, inicjowanych przez użytkowników, połączeń telefonicznych do Numeru Skróconego 19524 dostępnego w wszystkich strefach numeracyjnych na terenie kraju. Zamawiający wymaga kierowania połączeń telefonicznych do zasobów Systemu Zielona Linia/ECAM i dostępnych w ramach tegoż systemu treści, w układzie: 24 godziny, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Połączenia telefoniczne do numeru skróconego 19524 muszą być dostępne w automatycznym ruchu krajowym oraz międzynarodowym. Numer skrócony 19524 musi być dostępny dla użytkowników we wszystkich strefach numeracyjnych w kraju.


II.4) Główny kod CPV: 64.20.00.00 - Usługi telekomunikacyjne
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Usługa udostępnienia skróconego numeru dostępowego 19524 i kierowanie połączeń telefonicznych przychodzących do numeru 19524 za pomocą dostarczonych przez Wykonawcę dwóch łączy dostępowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 31/12/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Orange Polska S.A, Jakub.Flaszczynski@orange.com, Al. Jerozolimskie 160, 02-326, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 169332.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
21/05/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Skrócenie czasu obowiązywania umowy oraz zwiększenie wynagrodzenia.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z powierzeniem Zespołowi Zielonej Linii KG OHP dodatkowych obowiązków związanych z informowaniem przedsiębiorców o Tarczy Antykryzysowej nastąpił radykalny wzrost liczby połączeń, a tym samym wzrost kosztów. Przyczyną dokonania zmiany w umowie jest powierzenie KG OHP zwalczania skutków społeczno-gospodarczych COVID-19(art. 15 r ust. 4 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Zmiana umowy została zawarta po przeanalizowaniu opinii UZP "dopuszczalność zmiany umowy zawartej po przeprowadzeniu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamawiający ocenił, że niniejsza zmiana wypełnia wymogi opisane w ww. opinii w tym wobec zmiany spełnione są przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 3 PZP(wyjątkowa sytuacja, niewynikająca z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć oraz wymagane jest natychmiastowe wykonanie zmiany umowy).

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.