eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sosnowiec › Doposażenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu w branży odzieżowej.Ogłoszenie z dnia 2020-05-29

Ogłoszenie nr 560093685-N-2020 z dnia 29-05-2020 r.

Sosnowiec: Doposażenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu w branży odzieżowej.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Projekt "Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego - II etap" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 11.2.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 513720-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510062527-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64, Krajowy numer identyfikacyjny 24332720100000, ul. Ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 64, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 266 06 82, e-mail anna.madej@ckziu.sosnowiec.pl, faks 32 291 20 94.
Adres strony internetowej (url): www.ckziu.com

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Doposażenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu w branży odzieżowej.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

CKZiU. 271.2.02.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Doposażenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu w branży odzieżowej. Przedmiot postępowania podzielony został na 3 części: 1. Maszyny i urządzenia szwalnicze. 2. Stanowisko do komputerowego przygotowania produkcji odzieży. 3. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni odzieżowej. Przedmiot oraz ilości stanowiące asortyment zamówienia oraz graniczne (odcinające) parametry techniczne poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia w poszczególnych częściach zostały zawarte w ZAŁĄCZNIKACH NR 1A, 1B, 1C do SIWZ.


II.4) Główny kod CPV: 39162100-6
Dodatkowe kody CPV:

42715000-1,

42700000-3,

42717000-5,

30200000-1,

48000000-8,

39162110-9,

39162200-7

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
30 dni od daty zawarcia umowy

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Maszyny i urządzenia szwalnicze.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 23/03/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

FUH SEMACO Jerzy Skałoń, Marek Strojniak Spółka Jawna, j.balon@semaco.com.pl, oś. Szkolne 19A 31-977 Kraków, 31-977, Kraków, kraj/woj. małopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 89450 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
17/04/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
przedłużenie terminu realizacji dostawy dwóch pozycji przedmiotu zamówienia (określonego w załączniku nr 1A do SIWZ) do dnia 15 maja 2020 r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Strony działając na podstawie art. 15r ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w związku z art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz § 7 ust. 2 i 3 Umowy nr 5/2020 zawartej w dn. 23 marca 2020 r., ze względu na wprowadzenie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz występującymi w następstwie powyższego utrudnieniami w dostawie towarów i realizacji usług transportowych, w drodze Aneksu dokonały zmian w umowie, przedłużając termin realizacji dostawy przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1A do SIWZ, tj.: Poz. 1 Maszyna stębnówka płaska przemysłowa + oprzyrządowanie - 8 szt. i Poz. 9 Maszyna stebnówka słupkowa do trudnych materiałów - transport rolkowy i igłowy - 1 szt. do dnia 15 maja 2020 r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.