eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Augustów › Remont i modernizacja budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Zawodowych oraz zmiana sposobu jego użytkowania na zakład leczniczo-opiekuńczy SPZZOD w Augustowie" Nr projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0072/18Ogłoszenie z dnia 2020-05-19

Ogłoszenie nr 560085841-N-2020 z dnia 19-05-2020 r.

Augustów: Remont i modernizacja budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Zawodowych oraz zmiana sposobu jego użytkowania na zakład leczniczo-opiekuńczy SPZZOD w Augustowie" Nr projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0072/18
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Remont i modernizacja budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Zawodowych oraz zmiana sposobu jego użytkowania na zakład leczniczo-opiekuńczy SPZZOD w Augustowie" Nr projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0072/18

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 638864-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510027390-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej, Krajowy numer identyfikacyjny 79100605600000, ul. ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17, 16-300 Augustów, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 876 434 704, e-mail hospicjum@post.pl, faks 876 434 704.
Adres strony internetowej (url): bip.spzzod.st.augustow.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont i modernizacja budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Zawodowych oraz zmiana sposobu jego użytkowania na zakład leczniczo-opiekuńczy SPZZOD w Augustowie" Nr projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0072/18

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

14/ZP/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Remont i modernizacja budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Zawodowych oraz zmiana sposobu jego użytkowania na zakład leczniczo-opiekuńczy SPZZOD w Augustowie" Nr projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0072/18 o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8


II.4) Główny kod CPV: 45400000-1
Dodatkowe kody CPV:

45310000-3,

45000000-7,

45420000-4,

45421131-1,

45421132-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
11 lutego 2020 r. - 31 maja 2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
07/05/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Na mocy art. 15 r ust3 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązanych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( DZ.U.2020 poz. 374 z pózn. zm) w związku z wnioskiem wykonawcy o zmianę terminu realizacji umowy wprowadzają w umowie następujące zmiany: wydłużono termin realizacji do dnia 31 sierpnia 2020 r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.