eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brwinów › Kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie - zagospodarowanie terenów zieleni" nr POIS 02.05.00-00-0171/16" w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Zadanie 2Zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego w Brwinowie - Ogród botaniczny

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-05-11

Ogłoszenie nr 560080538-N-2020 z dnia 11-05-2020 r.

Brwinów: Kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie - zagospodarowanie terenów zieleni" nr POIS 02.05.00-00-0171/16" w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Zadanie 2: Zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego w Brwinowie - Ogród botaniczny
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 634820-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540281543-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510038203-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brwinów, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 7382567, e-mail h.bak@brwinow.pl, faks 7295940.
Adres strony internetowej (url): www.przetargi.brwinow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie - zagospodarowanie terenów zieleni" nr POIS 02.05.00-00-0171/16" w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Zadanie 2: Zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego w Brwinowie - Ogród botaniczny

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.58.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie - zagospodarowanie terenów zieleni" nr POIS 02.05.00-00-0171/16" w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Zadanie 2: Zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego w Brwinowie - Ogród botaniczny, które obejmuje wykonanie: Etap I: 1) rozbudowę oświetlenia parkowego wraz z monitorowaniem terenu, 2) wykonanie przyłącza wodociągowego ze studnią wodomierzową wraz z systemem nawadniania, Etap II: 1) wykonanie małej architektury (budynku gospodarczego do magazynowania narzędzi ogrodniczych, nawierzchni, ogrodzenia), 2) nasadzenie zieleni. 2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie wszystkich robót zgodnie z dokumentacją określoną w ust. 3, normami branżowymi oraz wynikających z przeprowadzonych oględzin i inwentaryzacji w terenie, a w szczególności: 2.1. w zakresie branży elektrycznej - zgodnie z projektem: 1) budowę linii kablowej oświetleniowej kablem YAKXS 4x25 mm2 w ziemi (w tym w rurach osłonowych: rura osłonowa gładka fi=75mm HDPE - 78m) wyprowadzonego z istniejącego słupa oświetleniowego nr 15.3.1/1, 2) budowę stylizowanych stalowych słupów oświetleniowych (h-5m) posadowionych na abizolowanym prefabrykowanym fundamencie, wyposażonym w tabliczkę przyłączeniową z zabezpieczeniem topikowym - stylizacja zgodna z projektem, 3) montaż opraw oświetleniowych stylizowanych - stylizacja, moc oraz źródło światła - zgodnie z projektem 4) uziemienie słupów, 5) budowę kompletnego słupa oświetlenia hybrydowego - stylizacja oraz sposób zasilenia - zgodnie z projektem (panel fotowoltaiczny, turbina wiatrowa), 6) montaż przewodów zasilających (YKY 3x6mm²), konstrukcji, kamer monitoringu wraz z systemem przekazywania obrazu na słupach oświetleniowych, 7) wykonanie pomiarów elektrycznych rezystancji izolacji przewodów roboczych linii oświetleniowej, uziemień ochronnych oraz skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej, 8) rozbudowę monitoringu - monitoring dostosować do istniejącego już monitoringu na terenie miasta Brwinowa tj: kamera kolorowa DZIEŃ/NOC w głowicy 5" szybkoobrotowa matryca 10 MPx do pracy na zewnątrz, funkcja PAN/ZOOM/TIL;530 w trybie kolor, min czułość 0.01lux-monochrom (system DSS), zoomx26 (optyczny 3,5-91 mmm)x12 (cyfrowy): auto-focus: pamięć 128 prepozycji; obrót 360 stopni; 8 tras dozoru; 8 stref prywatności; zasilanie 24VAC. Sygnał wysyłany do Urzędu Gminy Brwinów (dyżurka Straży Miejskiej) za pomocą radio linii w pasmie nielicencjonowanym 5GHz tj. od projektowanego słupa SŻT-8.5 na druga stronę torów do budynku Urzędu Gminy. System należy tak dopasować, aby był kompatybilny z już istniejącym w Straży Miejskiej. Wyposażenie szaf zgodnie z opisem technicznym oraz współczesną wiedzą w zakresie wykonywania instalacji monitoringu. Przy wyposażeniu i montażu zachować przepisy szczegółowe Polskich Norm dotyczących instalacji sieci monitoringu, sieci niskoprądowych oraz sieci nN-0,4kV. 2.2. w zakresie branży sanitarnej - wykonanie zgodnie z projektem obejmuje: a) budowę przyłącza wodociągowego ze studnią wodomierzową wraz z systemem nawadniania, oraz systemu nawadniania na podstawie projektu, b) wykonanie próby szczelności, dezynfekcji, płukania, pomiarów. Przyłącze wodociągowe wykonać na podstawie projektu (z rur PE-HD 100 PN Dz 63 x 3,2. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej PVC DN 280 wykonać za pomocą trójnika równoprzelotowego po czym zamontować zwężkę żeliwną 80/50 i zasuwę klinową D 50. Wbudowanie trójnika w sieć wodociągową za pomocą złączy rurowo-kołnierzowych). 2.3. w zakresie branży architektonicznej i drogowej - wykonanie zgodnie z projektem obejmuje: 2.3.1. Ścieżki i placów o nawierzchni mineralnej - nawierzchnia mineralna dwuwarstwowa grubości warstw 3 cm i 5 cm; - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm; - obramowanie ścieżek i placów obrzeżem chodnikowym 6x20 cm ustawionym na ławie z oporem z betonu C12/15. Do wykonania nawierzchni należy użyć: kamienie naturalne różnej frakcji, łupki wysokogórskie oraz spoiwo grysowe. Parametry techniczne nawierzchni przedstawiono w: - załączniku nr 1 - badania kruszywa 0/16, - załączniku nr 2 - badania kruszywa 0/8. 2.3.2. Piaskownica archeologiczna: - nawierzchnia z piaskowa gr. 30 cm odseparowana od podbudowy geowłókniną; - podbudowa z kruszywa łamanego 4/31,5 mm gr. 20 cm; - obramowanie piaskownicy obrzeżem chodnikowym 6x20x100 cm ustawionym na ławie z oporem z betonu C12/15. W piaskownicy odlewy ze skamielinami 2 szt. o długości 2 m, szer. 1 m. gr 10 cm (wymiary minimalne) Odbite rośliny dowolne plus liść paproci. 2.3.3. Nawierzchnia placu rekreacyjno-zabawowego z mat przerostowych: - nawierzchnia z mat przerostowych gr. 23 cm koloru zielonego ułożona na wyrównanym podłożu gruntowym; - obramowanie placu należy wykonać z obrzeża gumowego koloru zielonego o wymiarach 5x25 cm ustawionego na ławie z oporem z betonu C12/15. 2.3.4. Nawierzchnia ścieżek z bruku drewnianego: - nawierzchnia z bruku drewnianego (krążki o średnicy około 10 cm) gr. 5 cm zaimpregnowane przed ułożeniem nawierzchni; - przestrzeń między krążkami wypełniona piskiem drobnoziarnistym; - warstwa piasku kopalnianego gr. 10 cm odseparowana od podbudowy geowłókniną; - podbudowa z kruszywa łamanego 4/31,5 mm gr. 8 cm; - obramowanie ścieżek obrzeżem chodnikowym 6x20 cm ustawionym na ławie z oporem z betonu C12/15. 2.3.5.Nawierzchnia ścieżki bosych stóp: Poszczególne nawierzchnie oddzielone od siebie obrzeżem chodnikowym 6x20 cm ustawionym na ławie z oporem z betonu C12/15. Wymiar pojedynczych pól nawierzchni szerokość 1,0 m długość 1,4-1,5 m w łuku zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu. Rodzaje poszczególnych nawierzchni: - otoczaki, - imitacja podkładów kolejowych, - żwir kolorowy frakcji 2-8 mm, - cegły, - płyty SBR puzzle lub proste, - kostka granitowa, - bruk drewniany, - piasek, - kora, - trawa z rolki, - płyta ażurowa wypełniona gruntem i obsiana trawą, - grys koloru białego frakcji 8-16 mm. Szczegóły konstrukcyjne nawierzchni podano na rysunku nr A2. 2.3.6. Ogrodzenia ogrodu botanicznego naprzemiennie z paneli stalowych oraz z koszy gabionowych: - ogrodzeń z paneli stalowych o wysokości 150 cm; Ogrodzenie powinno być wykonane wraz z ocynkowanymi stalowymi słupkami kotwionymi w gruncie za pomocą stopy fundamentowej wykonanej z betonu C12/15. Jako fundament pod panelem metalowym należy wykonać ławę z betonu C12/15. Rozstaw słupków na poszczególnych odcinkach ogrodzenia jest różny. - ogrodzeń z koszy gabionowych o wysokości 150 cm i grubości 25 cm; Ogrodzenie powinno być wykonane wraz ze stalowymi słupkami stabilizującymi kotwionymi w gruncie za pomocą stopy fundamentowej wykonanej z betonu C12/15. Kosze gabionowe ustawiane na podbudowie z betonu C12/15 grubości 30 cm. - brama wejściowa szerokości 2,5 m i wysokości 150 cm; Długości poszczególnych odcinków paneli stalowych i paneli z koszty gabionowych podano na rysunku nr A3. 2.3.7.Murki z koszy gabionowych oraz murki z koszy gabionowych z siedziskami z desek: - odcinki murków z koszy gabionowych o wymiarach 40x50x100 cm posadowiony na ławie fundamentowej z betonu C12/15; - siedziska z desek na murkach z koszy gabionowych (na jedno siedzisko przypada 5 szt. desek z drewna modrzewiowego zaimpregnowanych i malowanego na kolor Teak). Do wypełnienia koszy należy użyć twardych, nie zwietrzałych i odpornych na działanie wody i mrozu kamieni. Powinien to być kamień łamany. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie może być mniejszy od wymiaru oczka siatki - czyli 80 mm. Największe używane kamienie nie powinny przekraczać 2,5 - krotnego wymiaru oczka siatki. Kamień użyty do wypełnienia koszy powinien zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga by kamień był koloru szarego. Fotografia gabionów już wykonanych przedstawiona jest na zdjęciu stanowiącym załącznik nr 3. 8) Pozostałe elementy malej architektury m.in.: placyki rekreacyjno - edukacyjne, budynek gospodarczy do magazynowania narzędzi zgodnie z projektem, podwyższone rabaty, altanka, siedziska na placykach, tablica informacyjna (plan ogrodu) - 4 szt., tablica regulaminowa - 1 szt., tablice edukacyjne z ujęciem dendrofonów - 20 szt kostki wiedzy, ławostoły, stół do prezentacji (należy wykonać taki sam jak w zestawie ławostół), trejaże - słup stalowy, ocynkowany i malowany proszkowo 40x60x3mm wys. 220cm,rozstawione w formie łuku co 100cm. Wypełnione drutem pionowym fi 6mm i poziomym fi 8mm, oczko 20x5 cm. Wypełnienie trejaży na zasadzie zgrzewanego panelu jak panel ogrodzeniowy montowany do słupów za pomocą obejm stalowych montażowych co 100cm. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane. Wymiar fundamentu 30x30cm. Pozostałe wymiary pozostają bez zmian; inne elementy edukacyjno - zabawkowe, oznaczenie tabliczkami wybranych gatunków - tabliczki z plexi grubości 4 mm o wymiarach 25x10cm, mocowana na dwóch dystansach, kolor tablicy czarny, napisy białe. Kamienie o średniej wielkości 30 cm szerokości i 30 cm wysokości. Śruby dystansowe należy dostosować do kształtów i wielkości kamieni, druk na płycie tuszem utrwalanym UV, stojaki na rowery, ławki, kosze, budki lęgowe i karmniki dla ptaków, hotele dla owadów z zapleczem roślin pożytecznych, wiklinowe labirynty i altanki. 2.3.9. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia - branża zieleń - wykonanie zgodnie z projektem obejmuje m. in.: pełną inwentaryzację zieleni przed i po wykonaniu inwestycji, gospodarkę drzewostanem wraz z wyborem zieleni istniejącej cennej do oznaczenia i opisania w ogrodzie, uporządkowanie terenu ( prace rozbiórkowe, wywóz gruzu i innych odpadów, roboty ziemne, karczowanie zarośli, wycinka drzew (kpl) w zależności od potrzeb w przypadku kolizji z budową, karczowanie pni, pielęgnacja istniejących drzew, przekopanie gleby z rozbiciem brył, zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy, zagrabienie gleby z powtórnym oczyszczeniem, wymodelowanie terenu wg zaprojektowanego profilu, nawiezienie rozrzucenie ziemi dobranej pod kątem wymagań siedliskowych sadzonych roślin itp., zagospodarowanie zieleni tj. nasadzenia drzew i krzewów, nasadzenia bylin, cebul itp. założenie trawników, nawożenie, korowanie rabat, włókninowanie, palikowanie, oddzielenie rabat od trawników obrzeżem z tworzywa sztucznego wykonanie podniesionych rabat z gotowych modułów modułowych - w załączniku nr 4 - przykładowa karta techniczna gotowych elementów modułowych do wykonania podniesionej rabaty.] Materiał roślinny: a) drzewa powinny mieć o obwód pnia minimum 8-10cm, wysokości minimum 180cm, szerokość korony Ø minimum 60cm: b) krzewy w pojemnikach C3 i C5, c) krzewinki w pojemnikach C 1,5, rośliny zielne, zioła, warzywa pojemniki P9. Dopuszcza się sadzenie drzew i krzewów z bryłą korzeniową u drzew oraz krzewów iglastych. 2.4. Zamówienie obejmuje wykonanie wszystkich robót a w szczególności: a) wykonanie prac związanych z budową kabli energetycznych (oświetlenia), przyłącza (przewodów) wodociągowego; w sąsiedztwie drzewostanu należy wykonać ręcznie lub przewiertem sterowanym, b) połączenia z istniejącymi sieciami - pod nadzorem właścicieli sieci energetycznej, wodociągowej, c) wszystkie inne roboty określone w dokumentacji budowlano - wykonawczej, normach branżowych, oraz wynikające z przeprowadzonych własnych oględzin i inwentaryzacji w terenie, d) zabezpieczenie istniejących drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi, w obrębie pasa robót zgodnie ze sztuką ogrodniczą (drzewostan parku objęty ochroną konserwatorską), e) uzyskanie w imieniu Zamawiającego zezwolenia na usunięcie drzew kolidujących z inwestycją ( od MWKZ), f) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco na swój koszt zbędnych materiałów, nadmiaru urobku oraz ziemi z wykopów, niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, innych pozostałości z usunięcia drzew pni, karpin, gałęzi oraz pozostałych odpadów poza teren budowy przez wyspecjalizowaną firmę i zasypanie dołów. Kartę przekazania odpadu należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej. Drewno nie może zostać sprzedane, może być wywiezione jako odpad lub złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Większe elementy ściętych drzew wykorzystać jako konary drzew dla zabawy dla dzieci zgodnie z rys. A1 dokumentacji, g) wytyczenie geodezyjne i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przedmiotu umowy - w 3 kpl, h) umieszczenie logo Ogrodu botanicznego - na wykonanych z materiałów trwałych (stal nierdzewna, stal, kamień, tworzywo sztuczne itp.), tabliczkach informacyjnych z opisami, tablicach informacyjnych itp.- projekt graficzny do uzgodnienia z Biurem Promocji (e-mail: monika.miziolek@brwinow.pl, tel. 22 738 26 29) - logo w załączeniu, 3. Dopuszczenie złożenia oferty zawierającej materiały lub urządzenia równoważne. 1) Jeżeli w dokumentacji projektowej lub STWiOR pojawiają się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wszelkie materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów, stanowią jedynie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania, standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych. 2) Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 Prawa zamówień publicznych dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej i STWiOR pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej i STWOiR. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o fakcie złożenia oferty równoważnej poprzez złożenie oświadczenia w formularzu oferty. 3) Dokumenty potwierdzające, że zaoferowane materiały i urządzenia spełniają wymogi równoważności tj.: wykaz innych niż w SIWZ materiałów i urządzeń oraz ich parametrów technicznych, karty katalogowe lub temu podobne dokumenty, Wykonawca złoży Zamawiającemu na wezwanie, o którym mowa w rozdz. VIII ust. 3 SIWZ. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art.30 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych). 4. Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia zatrudni na podstawie umowy o pracę przez okres trwania umowy, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy: osoby wykonujące czynności nasadzenia zieleni i nawierzchni. 5. Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy i nie później niż 5 dni od zawarcia umowy, obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 5, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony), lub inne dokumenty. 6. Dokumenty stanowiące dowody zatrudnienia na umowę o pracę ww. osób mogą być przedstawione w formie anonimizowanych kopii, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, itp). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 7. W trakcie realizacji zamówienia na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty, stanowiące dowody zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę: a) o których mowa w ust. 5, b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 8. W sytuacji gdy ww. osoby w okresie realizacji zamówienia rozwiążą umowę lub gdy uczyni to Wykonawca, zobowiązany jest on do zatrudnienia w miejsce tej osoby lub osób, inną osobę, o ile kadra własna Wykonawcy jest niewystarczająca. 9. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 5 skierowanych do realizacji przedmiotu umowy, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia tych osób oraz jako niewypełnienie wymagań umowy. 10. Z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, określonych w ust. 4-8, Wykonawca zapłaci kare umowną w wysokości 100,00 zł za każdą osobę i za każdy dzień wykonywania usług niezgodnie z umową. 11. W umowie z Podwykonawcą powinny znaleźć się odpowiednie zapisy dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 12. Składając ofertę Wykonawca złoży jedynie oświadczenie w zakresie zatrudnienia osób wykonujących prace, o których mowa w ust.4 przy realizacji niniejszego zamówienia, zawarte w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), natomiast dokumentację potwierdzającą spełnianie tych wymogów obowiązany będzie przedstawić zgodnie z postanowieniami ust.5-8, a na etapie realizacji zamówienia, na żądanie Zamawiającego. 13. Wykonawca udzieli - licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy: 1) rękojmi za wady fizyczne: a) na nasadzenia 12 miesięcy, b) na pozostały przedmiot zamówienia 60 miesięcy; 2) gwarancji jakości na nasadzenia 12 miesięcy.


II.4) Główny kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV:

45233161-5,

45111200-0,

45231300-8,

45231400-9,

45231000-5,

45212140-9,

45111291-4,

45112710-5,

77310000-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do dnia 30.10.2020r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
04/05/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Na podstawie art. 15r ust.1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020r. O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020r. Poz. 374 z późn. zm.) w związku z art. 144 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2019r. Poz. 1843 ze zm.) po stwierdzeniu, że okoliczności związane z COVID-19, dotyczące wydłużonych terminów dostaw materiałów, o których mowa w piśmie Wykonawcy z dnia 27 kwietnia 2020 r., mają wpływ na należyte wykonanie umowy, Strony postanawiają zmienić Umowę w ten sposób, że w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie: "§ 2 Terminy realizacji 1. Strony uzgadniają, że realizacja nastąpi wg następujących terminów: 1) rozpoczęcie w terminie 3 dni od przekazania terenu budowy 2) terminy zakończenia: a) do dnia 30.06.2020r. - etap I b) do dnia 30.10.2020r. - etap II.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Na podstawie art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020r. poz. 374 z późn. zm.) Wykonawca SORTED Sp. z o.o. Chyliczki, ul. Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno, poinformował Zamawiającego pismem z dnia 27.04.2020r., o wpływie wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem pandemii COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, dołączając do ww. informacji oświadczenie dostawcy opraw, słupów i fundamentów tj. MERKURION Sp. z o.o. Hurtownia Elektryczna, Grodzisk Mazowiecki , 05-827 , ul Królewska 14 o ograniczeniach produkcyjnych. Zamawiający podstawie art. 15r ust. 3 i 4 ww. ustawy potwierdza, że wskazane powyżej okoliczności mają wpływ na należyte wykonanie umowy. W związku z powyższym Strony na podstawie art. 15 r ust. 4 pkt 1 w/w ustawy postanawiają dokonać zmiany umowy, poprzez zmianę terminu wykonania części umowy tj. Etapu I przewidzianego w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit a) umowy z dnia 29.05.2020 r na dzień 30.06.2020r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.