eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów" - etap II, polegająca na modernizacji budynku głównego Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" dotyczącej wymiany instalacji elektrycznej, sanitarnej oraz robót budowlanych związanych z modernizacją pomieszczeń.Ogłoszenie z dnia 2019-03-22

Ogłoszenie nr 560056086-N-2019 z dnia 22-03-2019 r.

Warszawa: Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów" - etap II, polegająca na modernizacji budynku głównego Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" dotyczącej wymiany instalacji elektrycznej, sanitarnej oraz robót budowlanych związanych z modernizacją pomieszczeń.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 588445-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500276126-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami", Krajowy numer identyfikacyjny 63771310000000, ul. ul. Bohaterów , 03-007 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 228 114 485, e-mail zaopatrz.dpsbrzozy@wp.pl, faks 228 114 485.
Adres strony internetowej (url): www.dpspodbrzozami.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów" - etap II, polegająca na modernizacji budynku głównego Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" dotyczącej wymiany instalacji elektrycznej, sanitarnej oraz robót budowlanych związanych z modernizacją pomieszczeń.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

PN/DPS/02/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów" - etap II, polegająca na modernizacji budynku głównego Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" dotyczącej wymiany instalacji elektrycznej, sanitarnej oraz robót budowlanych związanych z modernizacją pomieszczeń. Wykaz dokumentów określających opis przedmiotu zamówienia w ramach dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych określa Załącznik nr 1 do SIWZ.


II.4) Główny kod CPV: 45.00.00.00 - Roboty budowlane
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
14.11.2018 - 10.09.2019

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów" - etap II
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 09/11/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

ELTIM Przedsiębiorstwo Ogólno-Budowlane i Inwestycyjne Waldemar Kurkiewicz, , ul. Gustawa Morcinka 5 lok 36, 01-496, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 2185185.18 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
30/01/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiana wartości umowy (zwiększenie) o kwotę netto: 253973.59 PLN, co stanowi nie więcej niż 11,62% wartości zawartej umowy. Wydłużenie terminy wykonania zamówienia do dnia 21.11.2019 r. Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie dodatkowych robót budowlanych, nie objętych dokumentacją projektowo-kosztorysową inwestycji: Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów" - etap II, polegająca na modernizacji budynku głównego Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" dotyczącej wymiany instalacji elektrycznej, sanitarnej oraz robót budowlanych związanych z modernizacją pomieszczeń. Konieczność wykonania ww robót dodatkowych wraz z ich uzasadnieniem zawiera protokół konieczności z dnia 29.11.2018 r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.