eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › "Wykonanie archeologicznych badań ratowniczych na stanowiskach archeologicznych odkrytych podczas inwestycji "Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn-gr. woj. łódzkiego/śląskiego. Odc. A 335+937,65-351+800. Odc. B 351+800-376+000. Odc. C 376+000-392+720. Odc. D 392+720-399+742,51" wraz z opracowaniem wyników badańOgłoszenie z dnia 2020-03-13

Ogłoszenie nr 560046919-N-2020 z dnia 13-03-2020 r.

Łódź: "Wykonanie archeologicznych badań ratowniczych na stanowiskach archeologicznych odkrytych podczas inwestycji "Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn-gr. woj. łódzkiego/śląskiego. Odc. A 335+937,65-351+800. Odc. B 351+800-376+000. Odc. C 376+000-392+720. Odc. D 392+720-399+742,51" wraz z opracowaniem wyników badań
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 603821-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500258953-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, Krajowy numer identyfikacyjny 01751157500154, ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 233 96 06, e-mail przetargi_lodz@gddkia.gov.pl, faks 42 233 96 08; 233 96 75.
Adres strony internetowej (url): www.gddkia.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa centralna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Wykonanie archeologicznych badań ratowniczych na stanowiskach archeologicznych odkrytych podczas inwestycji "Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn-gr. woj. łódzkiego/śląskiego. Odc. A 335+937,65-351+800. Odc. B 351+800-376+000. Odc. C 376+000-392+720. Odc. D 392+720-399+742,51" wraz z opracowaniem wyników badań

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

O.Ł.D3.2413.15.2018.vk

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

"Wykonanie archeologicznych badań ratowniczych na stanowiskach archeologicznych odkrytych podczas inwestycji "Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn-gr. woj. łódzkiego/śląskiego. Odc. A 335+937,65-351+800. Odc. B 351+800-376+000. Odc. C 376+000-392+720. Odc. D 392+720-399+742,51" wraz z opracowaniem wyników badań


II.4) Główny kod CPV: 71.35.19.14 - Usługi archeologiczne
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
66 miesięcy

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
06/03/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Wykonanie robót dodatkowych polegających na wykonaniu badań wykopaliskowych

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Przedmiotem aneksu jest wykonanie badań wykopaliskowych określonych w decyzjach WKZ w Łodzi z dnia 15 stycznia 2020 r. WUOZ-ZA.5161.1248.2019.KB, z dnia 30 grudnia 2019 r WUOZ-ZA.5161.1268.2019.KB, z dnia 16 grudnia 2019 r. WUOZ-ZA.5161.1218.2019.KB, z dnia 16 grudnia 2019 r. WUOZ-ZA.5161.1217.2019.KB

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Wartość umowy wynikająca z niniejszego zamówienia dodatkowego wzrosła o 177 068,13 zł brutto

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Usługi archeologiczne »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.