eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Wdrożenie systemu zarządzania dokumentami i zadaniami pracowników eDOK dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wraz z migracją danych oraz asystą techniczną

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2019-07-25

Ogłoszenie nr 550154945-N-2019 z dnia 25-07-2019 r.

Kielce: Wdrożenie systemu zarządzania dokumentami i zadaniami pracowników eDOK dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wraz z migracją danych oraz asystą techniczną OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 29101900500000, ul. al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3421901, e-mail marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl, faks 41 3445265.
Adres strony internetowej (url): www.sejmik.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wdrożenie systemu zarządzania dokumentami i zadaniami pracowników eDOK dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wraz z migracją danych oraz asystą techniczną
Numer referencyjny OK-III.272.1.43.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu zarządzania dokumentami i zadaniami pracowników eDOK dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wraz z migracją danych oraz asystą techniczną. Etapy realizacji Zadania do wykonania przez Wykonawcę zostaną podzielone na etapy: 1. Etap I - Analiza przedwdrożeniowa 2. Etap II - Szkolenia 3. Etap III - Instalacja i uruchomienie systemu 4. Etap IV - Migracja danych 5. Etap V - Asysta techniczna (utrzymanie systemu)

II.5) Główny Kod CPV: 72.00.00.00 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 656444.00
Waluta:
PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Na mocy umowy zawartej z Ministerstwem Cyfryzacji Zamawiający otrzymał nieodpłatnie bezterminową sublicencję na użytkowanie systemu eDOK. System ten wytworzony został przez jednostkę podlegającą Ministerstwu Cyfryzacji - Centralny Ośrodek Informatyki (COI), Aleje Jerozolimskie 132-136, 02-305 Warszawa, który jako właściciel ma prawo rozporządzać ww. systemem (prawo własności wynikające z kodeksu cywilnego) oraz posiada do niego autorskie prawa majątkowe (ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych), podlegające ochronie praw wyłącznych na mocy ww. przepisów. Żaden inny podmiot nie ma prawa do wprowadzania zmian do systemu, dekompilowania i dezasemblowania systemu oraz odtwarzania kodu źródłowego. Nie ma także możliwości samodzielnego lub poprzez inne podmioty przeprowadzania aktualizacji systemu, wprowadzania zmian w celu dostosowania systemu do obowiązujących przepisów prawa oraz sprawowania nadzoru nad poprawnością działania systemu. Na podstawie umowy sublicencyjnej Urząd uprawniony jest do uruchomienia programu na serwerach Urzędu i udostępnienia go do użytkowania 900 pracownikom, a także przechowywania i instalacji systemu na urządzeniach służących do przechowywania danych w ramach posiadanej wewnętrznej sieci oraz używania systemu wyłącznie na swoje własne potrzeby. Nie ma zatem możliwości udzielenia tego zamówienia innemu podmiotowi, ani wykonania zadania własnymi zasobami. COI jest obiektywnie jedynym podmiotem, który jest w stanie sprostać realizacji przedmiotu zamówienia bez naruszenia praw wyłącznych określonych w przepisach prawa, a tym samym jedynym wykonawcą mogącym realizować przedmiotowe zamówienie. Nie znajduje tu uzasadnienia żadne inne rozwiązanie, gdyż wiązałoby się ono z poniesieniem przez Zamawiającego niewspółmiernie wysokich kosztów, co w okolicznościach posiadania przez niego nieodpłatnych licencji do systemu eDOK stałoby w sprzeczności z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych, czyli byłoby działaniem nieracjonalnym oraz ekonomicznie i organizacyjnie bezpodstawnym. Nie istnieje zatem rozsądne rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, a okoliczność istnienia praw wyłącznych chronionych przepisami prawa, a tym samym brak konkurencji, nie wynika z zaniechań czy celowego zawężania parametrów zamówienia, lecz z opisanej powyżej sytuacji. Centralny Ośrodek Informatyki jest jedynym Wykonawcą, który może wykonać zamówienie polegające na wdrożeniu systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją eDOK dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, wraz z migracją danych oraz asystą techniczną. W związku z wypełnieniem przesłanki zawartej w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b w/w ustawy, uzasadnionym jest udzielenie zamówienia Centralnemu Ośrodkowi Informatyki w trybie z wolnej ręki.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Centralny Ośrodek Informatyki , , Aleje Jerozolimskie 132-136, 02-305, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.