eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Starachowice › Remont rurociągu technologicznego R4 -etap III.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-05-17Ogłoszenie nr 540728-N-2020 z dnia 2020-05-17 r.

Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach: Remont rurociągu technologicznego R4 -etap III.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach, krajowy numer identyfikacyjny 29265028900000, ul. ul. Wielkopiecowa  1 , 27-200  Starachowice, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 412 754 083, e-mail mpt@ekomuzeum.pl, faks 412 754 083.
Adres strony internetowej (URL): https://www.e-bip.org.pl/ekomuzeum/6710
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samorządowa instytucja kultury

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://www.e-bip.org.pl/ekomuzeum/6710


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont rurociągu technologicznego R4 -etap III.
Numer referencyjny: A.26.5.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie polega na naprawie i konserwacji rurociągu stanowiącego element ciągu technologicznego zabytkowego wielkiego pieca w Starachowicach (adres: Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice, obręb 02, dz.nr ew. 1146/2), wpisanego do rejestru zabytków pod nr A.823/1-17. Roboty będą prowadzone na obiekcie udostępnionym dla zwiedzających, wobec tego Wykonawca musi uwzględnić wynikające stąd ograniczenia i konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń. Zamówienie obejmuje w szczególności: czyszczenie z ognisk korozji, wymianę zniszczonych elementów nienadających się do naprawy z uwagi na stopień naturalnego zniszczenia, zabezpieczenie przed dalszą korozją, gruntowanie oraz malowanie kolorem RAL 7015,

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45212313-3
45110000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6). Ustawy Pzp dotychczasowemu wykonawcy polegających na powtórzeniu określonych w opisie przedmiotu zamówienia podobnych robót budowlanych, stanowiących nie więcej niż 5 % wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 60
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. dysponują lub będą dysponować osobą posiadającą: o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń o aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, o co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury - zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 t.j.). 2. W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na remoncie/konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych brutto).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału 2. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
Gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie: a. zmiana wynagrodzenia umownego; b. zmiana terminu wykonania Umowy; c. zmiana sposobu wykonania Umowy; d. zmiana organizacji spełnienia świadczenia; e. zmiana stawki VAT wraz z wiążącą się z nią zmianą wynagrodzenia. 3. Warunki wprowadzenia zmian: a. Zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku: a.1. Gdy na skutek dokonania zmiany Umowy w innym wymienionym w ust. 2 zakresie, koszty wykonania Przedmiotu umowy ulegną zmianie w stosunku do oszacowanych na etapie złożenia oferty. W takim przypadku, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość robót zaniechanych albo o wartość robót dodatkowych. Różnica pomiędzy wartościami robót niezbędnymi do wykonania w wyniku ww. zmiany a przewidzianymi do wykonania Dokumentacją projektową i Umową zostanie określona na podstawie kosztorysu zamiennego i o tę różnicę zmienione zostanie wynagrodzenie Wykonawcy. Kosztorys zamienny zostanie opracowany przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej na podstawie składników cenotwórczych (R, M, S, Kp, Z) na średnich stawkach z kwartału Sekocenbud z dnia sporządzenia kosztorysów zamiennych oraz nakładów rzeczowych zgodnie z odpowiednimi Katalogami (KNR). W przypadku jeżeli nie będzie możliwe zastosowanie zasad określonych powyżej, brakujące ceny materiałów zostaną przyjęte jako średnie ceny rynkowe dla danego materiału, podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wytycznych producenta. Tak sporządzony kosztorys zamienny zostanie przedstawiony do weryfikacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, który uprawniony jest do wprowadzenia wiążącej korekty ceny jednostkowej. Następnie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przedstawi Zamawiającemu kosztorys do akceptacji, a.2. Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 j.t.). Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących pracę do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących pracę odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. a.3. Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym pracę. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących pracę, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. W przypadkach, o których mowa w pkt (a.2) i (a.3), Wykonawca zobowiązany jest przedstawić szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. b. Zmiana terminu realizacji Umowy jest możliwa w następujących przypadkach: b.1. gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie Robót budowlanych, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej, w szczególności, gdy: o temperatura powietrza spadnie poniżej 5 stopni Celsjusza o godzinie 11:00 w miejscu prowadzenia robót, o ile będą w tym czasie prowadzone na zewnątrz; o wystąpią intensywne opady deszczu lub śniegu lub gradu przez które rozumie się opady trwające nieprzerwanie co najmniej 4 godziny w oknie czasowym 7.00-19.00, w miejscu prowadzenia robót.; o silny wiatr przekraczający 70 km/h trwający nieprzerwanie co najmniej 5 godzin w oknie czasowym 7.00-19.00 w miejscu prowadzenia robót,; Termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, o ile utrzymywały się niekorzystne warunki atmosferyczne w miejscu prowadzenia Robót; b.2. gdy wystąpią klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trąba powietrzna itp. w miejscu prowadzenia robót lub w miejscu prowadzenia działalności przez Wykonawcę, pod warunkiem, że jest to działalność mająca wpływ na wykonanie Umowy. Termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, o ile trwała klęska żywiołowa lub usuwanie jej skutków wpływające na możliwość prowadzenia robót przez Wykonawcę; b.3. gdy możliwość prowadzenia robót zostanie wstrzymana ze względu na działania organów administracji, w szczególności budowlanych lub konserwatora zabytków, co może mieć miejsce w przypadku: o przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.; o konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego lub Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków itp., wydanych po upływie terminu składania ofert; o odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej; o wydania postanowienia o wstrzymaniu Robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego; o konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu Umowy; o konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania Umowy; Termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, ile trwało wstrzymanie Robót ze względu na ww. okoliczności. b.4. gdy nastąpi konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej lub doboru innych urządzeń niż przewidziane SIWZ, w szczególności gdy po dokonaniu rozbiórek stwierdzone zostaną odmienności w konstrukcji w stosunku do zakładanego na etapie opracowania Dokumentacji projektowej. Termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, przez ile Wykonawca doznawał przeszkód w wykonaniu robót ze względu na wprowadzanie zmian w Dokumentacji projektowej; b.5. w przypadku kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi inwestycjami. Termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, o ile trwało usunięcie skutków kolizji; b.6. w przypadku konieczności powierzenia Wykonawcy wykonania dodatkowych Robót budowlanych lub dostaw nieobjętych zamówieniem podstawowym, jeżeli stały się niezbędne do wykonania robót objętych pierwotną umową i zachodzą łącznie przesłanki: zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych i spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, a wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie; b. 7. z uwagi na okoliczności związane z dokonanymi w trakcie robót odkryciami, czasem prowadzenia badań z nimi związanych a także decyzjami i zaleceniami konserwatorskimi wydanymi odpowiednio przez Wojewódzkiego Konserwatora, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. Zmiana ta może skutkować także koniecznością zmiany wynagrodzenia Wykonawcy i terminu wykonania zamówienia; b.8. z powodu stwierdzenia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, o ile wartość zmiany nie przekracza 25% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie. b.9. w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w akapitach następnych. c. Zmiana sposobu wykonania Umowy lub zakresu rzeczowego jest możliwa w następujących przypadkach: c.1. zmian technologicznych, w szczególności: o niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji, wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń albo też ich czasową niedostępnością trwającą dłużej niż 1 tydzień. W takim przypadku Wykonawca może przedstawić Zamawiającemu materiał/urządzenie będące produktem zastępującym produkt wycofywany przez producenta np. kolejna seria, nowy model tego samego produktu lub materiał/urządzenie równoważne pod względem funkcjonalności i zastosowanych materiałów oraz zbliżone wyglądem; o pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy; o pojawienie się nowszej technologii wykonania Przedmiotu umowy pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy; o konieczność zrealizowania Robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy lub ponoszeniem nadmiernych kosztów na etapie eksploatacji Przedmiotu umowy w stosunku do kosztów ponoszonych perzy zastosowaniu tych innych rozwiązań, o konieczność zrealizowania Robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich niewyartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania Umowy; c.2. w przypadku konieczności powierzenia Wykonawcy wykonania dodatkowych Robót budowlanych lub dostaw nieobjętych zamówieniem podstawowym, jeżeli stały się niezbędne do wykonania Robót i spełnione zostały łącznie następujące przesłanki: zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych i spowodowałaby istotna niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, a wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie; d. Zmiana organizacji spełniania świadczenia tj.: o zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług lub robót, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego; o zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy; e. zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany podatku VAT o wysokość podatku zmienionego w wyniku zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W przypadku ww. zmiany, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 4. Zmianę umowy mogą powodować: a. siła wyższa (np. zamachy terrorystyczne, zamieszki, wojna, gwałtowne zmiany pogody, przedłużające się ponad zwykłe o danej porze roku opady atmosferyczne, zmiany w organizacji, finansowaniu i sposobie funkcjonowania organizatora Zamawiającego tj. Powiatu Starachowickiego, epidemie w tym COVID 19 i związane z nimi ograniczenia faktyczne i prawne dotyczące np. dostępności siły roboczej, sprzętu, materiałów i innych czynników wpływających na wykonywanie zamówienia) uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, b. zamiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy od dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, c. rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. 5. W niniejszym paragrafie opisano zmiany, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego, jak i przez Wykonawcę. 6. Zmiany są możliwe z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-01, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.