eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Iwanowice › "Wykonanie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn: . "Budowa zintegrowanej sieci tras i ścieżek pieszo rowerowych w Gminie Iwanowice " w ramach Osi Priorytetowej 4. Regionalna polityka energetyczna działanie 4.5 niskoemisyjny transport miejski, poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny Transport Miejski SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2019-02-07Ogłoszenie nr 511387-N-2019 z dnia 2019-02-07 r.

Gmina Iwanowice: "Wykonanie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn: . "Budowa zintegrowanej sieci tras i ścieżek pieszo rowerowych w Gminie Iwanowice " w ramach Osi Priorytetowej 4. Regionalna polityka energetyczna działanie 4.5 niskoemisyjny transport miejski, poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny Transport Miejski SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Iwanowice, krajowy numer identyfikacyjny 35155583200000, ul. Iwanowice Włościańskie  99 , 32095   Iwanowice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 123 884 003, e-mail gmina@iwanowice.malopolska.pl, faks 123 884 030.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.iwanowice.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zgodnie z rozdziałem 7 SIWZ
Adres:
Urząd Gminy Iwanowice, Iwanowice Włościanskie 99, 32-095 Iwanowice


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Wykonanie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn: . "Budowa zintegrowanej sieci tras i ścieżek pieszo rowerowych w Gminie Iwanowice " w ramach Osi Priorytetowej 4. Regionalna polityka energetyczna działanie 4.5 niskoemisyjny transport miejski, poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny Transport Miejski SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
Numer referencyjny: IGKR.271.1.7.2019.PM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy budowie ścieżki rowerowej na terenie gminy Iwanowice w ciągu DP K1172 w miejscowości Maszków, Iwanowice Dworskie i Iwanowice Włościańskie a w szczególności: - pełen zakres czynności określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), w tym: 3.2 Pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym obejmować będzie w szczególności następujące obowiązki: o dokładną znajomość dokumentacji projektowej oraz treści umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych, a także treści umowy pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami, o bieżącą kontrolę robót w zakresie zgodności ich wykonywania z dokumentacją projektowo - techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na budowę, normami budowlanymi i przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej, o w ramach uprawnień wynikających z prawa budowlanego - podejmowanie decyzji o prowadzeniu robót budowlanych lub ich wstrzymaniu, w szczególności w przypadku stwierdzenia ich prowadzenia niezgodnie z umową oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, o podejmowanie decyzji dotyczących odbiorów robót po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót gotowości do odbioru, o dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną prawidłowość realizowanej inwestycji, o podejmowanie decyzji i ponoszenie odpowiedzialności za nie, w sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego i postępem robót, o organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób nie powodujący nieuzasadnionej przerwy w realizacji robót przez Wykonawcę lub podwykonawcę, o kontrolowanie jakości stosowanych wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego, żądanie przeprowadzenia dodatkowych badań jakościowych wyrobów budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, oraz obowiązkowe sprawdzenie przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych, o akceptacja materiałów przewidzianych w inwestycji, a dostarczonych przez Wykonawcę, o żądanie usunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych w toku wykonywania robót i wad w wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiającego w przypadku nieusunięcia tych wad, o ustalanie rodzaju i zakresu robót koniecznych do wykonania robót poprawkowych, o dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu w terminach uzgodnionych z Zamawiającym oraz Wykonawcą, o udział w czynnościach odbiorów częściowych i odbioru końcowego, a w ramach tych czynności stwierdzanie gotowości do odbioru, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz faktu usunięcia ewentualnych wad, o potwierdzanie wykonanych robót jako podstawy do sporządzenia faktury przez Wykonawcę celem zapłaty wynagrodzenia, o niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającemu o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, o udział w czynnościach przekazania Wykonawcy terenu budowy i udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji, o uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, o rozpoznanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiającemu proponowanego przez Wykonawcę zakresu robót dodatkowych lub zamiennych, o poświadczenie terminu zakończenia robót, o kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, o rozliczenie umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, o kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska, o uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób, pomiarów i sprawdzeń, wykonywanych w związku z realizowaną inwestycją, o kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy przez Wykonawcę robót budowlanych i dokonywanie w nim wpisów dotyczących wszystkich okoliczności mających znaczenie dla prowadzenia właściwego procesu budowlanego, o obecność na budowie w sposób stały, zapewniający nadzór nad inwestycją - przez stały nadzór rozumie się obecność inspektora nadzoru w branży drogowej oraz pozostałych branżowych inspektorów na każdym etapie procesu technologicznego gwarantującego właściwą realizację inwestycji na placu budowy. o uczestniczenie w naradach roboczych z Inwestorem i Wykonawcą, o udział w pracach zespołu powołanego do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia dotyczącego robót budowlanych związanych z inwestycją o uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych w okresie rękojmi 3.3 Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w województwie małopolskim, na terenie powiatu: krakowskiego, w gminie: Iwanowice. 3.4 Planowana inwestycja obejmować będzie: budowę ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej z zapewnieniem sprawnego odwodnienia proj. powierzchni i terenów przyległych poprzez zaprojektowanie kanalizacji opadowej, przebudowę istniejącego chodnika na ścieżkę rowerową, budowę zatoki autobusowej z peronami, przebudowę kładki nad potokiem Minóżka oraz budowę miejsca obsługi rowerzystów (MOR) oraz wytycznie oznakowaniem pionowym trasy rowerowej po istniejących drogach. 3.5 HARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH o Wymagane parametry dla projektowanej ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej: o klasa : - współpracujące o prędkość projektowa: - pożądane 20 km/h o minimalna szerokości trasy dwukierunkowej : - 2,0m o minimalna szerokość trasy dwukierunkowej pieszo-rowerowej - 3,0m o minimalny promień łuki poziomego: - 20m o odwodnienie inwestycji: - kanalizacja deszczowa Lokalizacja ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo-rowerowej oraz trasy rowerowej. o ścieżka pieszo-rowerowa wg kilometraża roboczego: o km 0+000 - km 0+759,0 - z wyłączeniem ok.20 na obiekcie mostowym nad rzeką Dłubnią o trasa rowerowa wg kilometraża roboczego: o km 0+759,0 - km 3+240,0 o ścieżka rowerowa wg kilometraża roboczego: o km 3+240,00 - km 3+940,0 o trasa rowerowa wg kilometraża roboczego o km 3+940,0 - km 5+352,0 o ścieżka pieszo-rowerowa wg kilometraża roboczego o km 5+352,0 - km 5+440,0 o trasa rowerowa wg kilometraża roboczego: o km 5+440,00 - km 5+552,0 o przebudowa kładki na potoku Minóżka wg kilometraża roboczego: o km 5+552,0 - km 5+562,0 o ścieżka rowerowa wg kilometraża roboczego o km 5+562,0 - km 5+580,0 o Lokalizacja miejsc obsługi rowerzystów (MOR) o MOR typ 2 o zlokalizowany przy ścieżce pieszo-rowerowej na działce nr ewid. 377/1- obręb Iwanowice Dworskie , właściciel Gmina Iwanowice o Lokalizacja zatok autobusowych z peronami: o zatoka prawostronna w kilometrze roboczym 3+325,0 3.6 Przedstawiony roboczy kilometraż trasy rowerowej został opracowany w oparciu o podkłady z map ewidencyjnych. Nie wyklucza się, że podczas opracowywania dokumentacji technicznej/projektowej na mapach do celów projektowych długość (kilometraż) trasy rowerowej i jej poszczególnych odcinków ulegnie zmianie (skróceniu lub wydłużeniu). 3.7 Na terenie objętym przedmiotem zamówienia zlokalizowane są następujące urządzenia obce mogące kolidować z rozbudową drogi: o istniejące sieci uzbrojenia terenu: sieć gazowa, teletechniczna, energetyczna, sieć kanalizacji sanitarnej 3.8 Celem inwestycji jest: 3.8.1 Zwiększenie mobilności rowerzystów oraz poprawę ich bezpieczeństwa i komfortu 3.8.2 Sprawne odwodnienie powierzchni projektowanych i pasa drogowego 3.9 Planowany termin wykonania robót budowlanych to 28 czerwca 2019 r. jednak termin ten może ulec zmianie Realizacja zamówienia współfinansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 3.10 Dokumentacja PFU - do wglądu w siedzibie Zamawiającego* Uwaga: *dokumenty do wglądu w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internatowej https://bip.malopolska.pl/ugiwanowice,a,1430247,budowa-zintegrowanej-sieci-tras-i-sciezek-pieszo-rowerowych-w-gminie-iwanowice.html Realizacja zamówienia współfinansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

II.5) Główny kod CPV: 71247000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71520000-9
71541000-2
71540000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji: 4.1. Od dnia zawarcia umowy w okresie realizacji inwestycji do dnia zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem, ich odbioru końcowego i całkowitego rozliczenia robót. Obecnie obowiązująca umowa na roboty budowlane przewiduje zakończenie robót do 28 czerwca 2019 r. 4.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia, w przypadku wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych, które są przedmiotem pełnienia nadzoru inwestorskiego, 4.3 Wymagany okres rękojmi będzie równy okresowi rękojmi wykonanych robót budowlanych nie krótszy niż 84 m-cy od daty zakończenia świadczenia usługi nadzoru (w okresie rękojmi wymagane pobyty podczas okresowych przeglądów minimum co 12 miesięcy).

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: - Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - Należy przedstawić wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych usług, określających czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. Aby warunek został uznany za spełniony w wykazie należy uwzględnić co najmniej 1 usługę obejmującą prowadzenie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej. Zamawiający wymaga, aby usługa wykazana przez wykonawcę dotyczyła nadzoru nad realizacją zadania polegającego na budowie lub przebudowie lub rozbudowie ścieżek rowerowych lub ciągów pieszych lub dróg gdzie wartość wykonanych i odebranych robót wynosiła minimum 1 000 000,00 zł brutto. Wykaz sporządzić wg. załącznika nr 6 do SIWZ i dołączyć dowody dotyczące najważniejszych usług, określających czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. Warunek udziału w postępowaniu będzie oceniany na podstawie dokumentów i oświadczeń wg formuły "spełnia/nie spełnia". Za najważniejsze usługi uważa się usługi niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w niniejszej SIWZ. W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej - Załącznik nr 6 do SIWZ - Należy przedstawić wykaz osób, Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej następującymi osobami; - zgodnie z wzorem stanowiącym - (Załącznik Nr 7 do SIWZ): Inspektor nadzoru robót budowlanych - wskazana osoba powinna posiadać następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów). Do wykazu osób w stosunku do inspektorów należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zamawiający dopuszcza zmianę ww. osób w trakcie realizacji zamówienia, pod warunkiem posiadania wymaganych uprawnień oraz doświadczenia nie gorszego niż osoby wskazane na etapie składnia ofert.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych usług, określających czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. Aby warunek został uznany za spełniony w wykazie należy uwzględnić co najmniej 1 usługę obejmującą prowadzenie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej. Zamawiający wymaga, aby usługa wykazana przez wykonawcę dotyczyła nadzoru nad realizacją zadania polegającego na budowie lub przebudowie lub rozbudowie ścieżek rowerowych lub ciągów pieszych lub dróg gdzie wartość wykonanych i odebranych robót wynosiła minimum 1 000 000,00 zł brutto. Wykaz sporządzić wg. załącznika nr 6 do SIWZ i dołączyć dowody dotyczące najważniejszych usług, określających czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. Warunek udziału w postępowaniu będzie oceniany na podstawie dokumentów i oświadczeń wg formuły "spełnia/nie spełnia". Za najważniejsze usługi uważa się usługi niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w niniejszej SIWZ. W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej - Załącznik nr 6 do SIWZ b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej następującymi osobami; - zgodnie ze wzorem stanowiącym - (Załącznik Nr 7 do SIWZ): Inspektor nadzoru robót drogowych - wskazana osoba powinna posiadać następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów). Do wykazu osób w stosunku do inspektorów należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zamawiający dopuszcza zmianę ww. osób w trakcie realizacji zamówienia, pod warunkiem posiadania wymaganych uprawnień oraz doświadczenia nie gorszego niż osoby wskazane na etapie składnia ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 1) Wypełniony i podpisany Formularz oferty- zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym ofertę wykonawcy. 2) Wraz z ofertą należy złożyć: a) Oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 oraz załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku, gdy ofertę podpisuje upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy) określające jego zakres. Pełnomocnictwo należy przedłożyć oryginale lub w kopii poświadczonej "za zgodność z oryginałem" przez notariusza. c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której wynikać będzie przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej "za zgodność z oryginałem" przez notariusza. 3) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz należy złożyć przed upływem terminu składania ofert oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w siedzibie Zamawiającego lub dołączyć do oferty zgodnie z warunkami określonym w ust. 8 SIWZ. 6.2.Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 1) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, w szczególności dotyczącej firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego tych informacji, przekazuje Zamawiającemu, bez wezwania, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ). 2) W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca wraz z oświadczeniem może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 3) Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców, 4) Oświadczenie, o którym mowa ust 1, składane jest w oryginale. Oświadczenie sporządzone w języku obcym jest składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 5) Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona jedna oferta, Wykonawca, który ją złożył, nie przekazuje Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w ust. 1.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Częstotliwość wizyt na budowie40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporzą-dzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej. 3. Zmiany warunków umowy mogą być dokonane w następujących zakresach: 1) w przypadku konieczności zastąpienia osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji in-spektora nadzoru inwestorskiego nową osobą. Warunkiem wprowadzenia zmiany jest posiadanie przez nową osobę kwalifikacji nie niższych niż kwalifikacje osoby wymie-nionej w ofercie i umowie; 2) w przypadku zmiany terminów realizacji robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór; 3) w przypadku zmniejszenia zakresu nadzorowanych robót - zmniejszenia wynagro-dzenia Wykonawcy proporcjonalnie do zmniejszenia zakresu robót, 4) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie ule-gnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-15, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.