eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Iwanowice › "Wykonanie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa zintegrowanej sieci tras i ścieżek pieszo rowerowych w Gminie Iwanowice " w ramach Osi Priorytetowej 4. Regionalna polityka energetyczna działanie 4.5 niskoemisyjny transport miejski, poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny Transport Miejski SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-03-28

Ogłoszenie nr 510060488-N-2019 z dnia 28-03-2019 r.

Gmina Iwanowice: "Wykonanie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn: . "Budowa zintegrowanej sieci tras i ścieżek pieszo rowerowych w Gminie Iwanowice " w ramach Osi Priorytetowej 4. Regionalna polityka energetyczna działanie 4.5 niskoemisyjny transport miejski, poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny Transport Miejski SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 511387-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540024270-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Iwanowice, Krajowy numer identyfikacyjny 35155583200000, ul. Iwanowice Włościańskie 99, 32-095 Iwanowice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 123 884 003, e-mail gmina@iwanowice.malopolska.pl, faks 123 884 030.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Wykonanie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn: . "Budowa zintegrowanej sieci tras i ścieżek pieszo rowerowych w Gminie Iwanowice " w ramach Osi Priorytetowej 4. Regionalna polityka energetyczna działanie 4.5 niskoemisyjny transport miejski, poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny Transport Miejski SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IGKR.271.1.7.2019.PM

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy budowie ścieżki rowerowej na terenie gminy Iwanowice w ciągu DP K1172 w miejscowości Maszków, Iwanowice Dworskie i Iwanowice Włościańskie a w szczególności: - pełen zakres czynności określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), w tym: 3.2 Pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym obejmować będzie w szczególności następujące obowiązki: o dokładną znajomość dokumentacji projektowej oraz treści umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych, a także treści umowy pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami, o bieżącą kontrolę robót w zakresie zgodności ich wykonywania z dokumentacją projektowo - techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na budowę, normami budowlanymi i przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej, o w ramach uprawnień wynikających z prawa budowlanego - podejmowanie decyzji o prowadzeniu robót budowlanych lub ich wstrzymaniu, w szczególności w przypadku stwierdzenia ich prowadzenia niezgodnie z umową oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, o podejmowanie decyzji dotyczących odbiorów robót po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót gotowości do odbioru, o dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną prawidłowość realizowanej inwestycji, o podejmowanie decyzji i ponoszenie odpowiedzialności za nie, w sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego i postępem robót, o organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób nie powodujący nieuzasadnionej przerwy w realizacji robót przez Wykonawcę lub podwykonawcę, o kontrolowanie jakości stosowanych wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego, żądanie przeprowadzenia dodatkowych badań jakościowych wyrobów budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, oraz obowiązkowe sprawdzenie przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych, o akceptacja materiałów przewidzianych w inwestycji, a dostarczonych przez Wykonawcę, o żądanie usunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych w toku wykonywania robót i wad w wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiającego w przypadku nieusunięcia tych wad, o ustalanie rodzaju i zakresu robót koniecznych do wykonania robót poprawkowych, o dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu w terminach uzgodnionych z Zamawiającym oraz Wykonawcą, o udział w czynnościach odbiorów częściowych i odbioru końcowego, a w ramach tych czynności stwierdzanie gotowości do odbioru, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz faktu usunięcia ewentualnych wad, o potwierdzanie wykonanych robót jako podstawy do sporządzenia faktury przez Wykonawcę celem zapłaty wynagrodzenia, o niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającemu o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, o udział w czynnościach przekazania Wykonawcy terenu budowy i udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji, o uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, o rozpoznanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiającemu proponowanego przez Wykonawcę zakresu robót dodatkowych lub zamiennych, o poświadczenie terminu zakończenia robót, o kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, o rozliczenie umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, o kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska, o uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób, pomiarów i sprawdzeń, wykonywanych w związku z realizowaną inwestycją, o kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy przez Wykonawcę robót budowlanych i dokonywanie w nim wpisów dotyczących wszystkich okoliczności mających znaczenie dla prowadzenia właściwego procesu budowlanego, o obecność na budowie w sposób stały, zapewniający nadzór nad inwestycją - przez stały nadzór rozumie się obecność inspektora nadzoru w branży drogowej oraz pozostałych branżowych inspektorów na każdym etapie procesu technologicznego gwarantującego właściwą realizację inwestycji na placu budowy. o uczestniczenie w naradach roboczych z Inwestorem i Wykonawcą, o udział w pracach zespołu powołanego do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia dotyczącego robót budowlanych związanych z inwestycją o uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych w okresie rękojmi 3.3 Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w województwie małopolskim, na terenie powiatu: krakowskiego, w gminie: Iwanowice. 3.4 Planowana inwestycja obejmować będzie: budowę ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej z zapewnieniem sprawnego odwodnienia proj. powierzchni i terenów przyległych poprzez zaprojektowanie kanalizacji opadowej, przebudowę istniejącego chodnika na ścieżkę rowerową, budowę zatoki autobusowej z peronami, przebudowę kładki nad potokiem Minóżka oraz budowę miejsca obsługi rowerzystów (MOR) oraz wytycznie oznakowaniem pionowym trasy rowerowej po istniejących drogach. 3.5 HARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH o Wymagane parametry dla projektowanej ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej: o klasa : - współpracujące o prędkość projektowa: - pożądane 20 km/h o minimalna szerokości trasy dwukierunkowej : - 2,0m o minimalna szerokość trasy dwukierunkowej pieszo-rowerowej - 3,0m o minimalny promień łuki poziomego: - 20m o odwodnienie inwestycji: - kanalizacja deszczowa Lokalizacja ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo-rowerowej oraz trasy rowerowej. o ścieżka pieszo-rowerowa wg kilometraża roboczego: o km 0+000 - km 0+759,0 - z wyłączeniem ok.20 na obiekcie mostowym nad rzeką Dłubnią o trasa rowerowa wg kilometraża roboczego: o km 0+759,0 - km 3+240,0 o ścieżka rowerowa wg kilometraża roboczego: o km 3+240,00 - km 3+940,0 o trasa rowerowa wg kilometraża roboczego o km 3+940,0 - km 5+352,0 o ścieżka pieszo-rowerowa wg kilometraża roboczego o km 5+352,0 - km 5+440,0 o trasa rowerowa wg kilometraża roboczego: o km 5+440,00 - km 5+552,0 o przebudowa kładki na potoku Minóżka wg kilometraża roboczego: o km 5+552,0 - km 5+562,0 o ścieżka rowerowa wg kilometraża roboczego o km 5+562,0 - km 5+580,0 o Lokalizacja miejsc obsługi rowerzystów (MOR) o MOR typ 2 o zlokalizowany przy ścieżce pieszo-rowerowej na działce nr ewid. 377/1- obręb Iwanowice Dworskie , właściciel Gmina Iwanowice o Lokalizacja zatok autobusowych z peronami: o zatoka prawostronna w kilometrze roboczym 3+325,0 3.6 Przedstawiony roboczy kilometraż trasy rowerowej został opracowany w oparciu o podkłady z map ewidencyjnych. Nie wyklucza się, że podczas opracowywania dokumentacji technicznej/projektowej na mapach do celów projektowych długość (kilometraż) trasy rowerowej i jej poszczególnych odcinków ulegnie zmianie (skróceniu lub wydłużeniu). 3.7 Na terenie objętym przedmiotem zamówienia zlokalizowane są następujące urządzenia obce mogące kolidować z rozbudową drogi: o istniejące sieci uzbrojenia terenu: sieć gazowa, teletechniczna, energetyczna, sieć kanalizacji sanitarnej 3.8 Celem inwestycji jest: 3.8.1 Zwiększenie mobilności rowerzystów oraz poprawę ich bezpieczeństwa i komfortu 3.8.2 Sprawne odwodnienie powierzchni projektowanych i pasa drogowego 3.9 Planowany termin wykonania robót budowlanych to 28 czerwca 2019 r. jednak termin ten może ulec zmianie Realizacja zamówienia współfinansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 3.10 Dokumentacja PFU - do wglądu w siedzibie Zamawiającego* Uwaga: *dokumenty do wglądu w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internatowej https://bip.malopolska.pl/ugiwanowice,a,1430247,budowa-zintegrowanej-sieci-tras-i-sciezek-pieszo-rowerowych-w-gminie-iwanowice.html Realizacja zamówienia współfinansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71247000-1


Dodatkowe kody CPV: 71520000-9, 71541000-2, 71540000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 17650
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: P.W.i D.T. JAM CONSULTING Janusz Madej
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Spacerowa 34, 32-200 Miechów
Kod pocztowy: 32-200
Miejscowość: Miechów
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 17650.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 16974.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 31365.00
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.