eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › Remont systemów ochrony technicznej w kompleksie w Braniewie przy ul. Wojska Polskiego.Ogłoszenie z dnia 2021-02-10

Ogłoszenie nr 510414411-N-2021 z dnia 2021-02-10 r.
21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu:

Remont systemów ochrony technicznej w kompleksie w Braniewie przy ul. Wojska Polskiego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 570553984-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, krajowy numer identyfikacyjny 28138539600000, ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska

telefon: 261 313 015
faks: 261 313 304
e-mail: 21wog@ron.mil.pl
www: www.21wog.wp.mil.pl

adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/21wog
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny - 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont systemów ochrony technicznej w kompleksie w Braniewie przy ul. Wojska Polskiego.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 53/SZP/OiB/2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest „Remont systemów ochrony technicznej w kompleksie w Braniewie przy ul. Wojska Polskiego” poprzez wykonanie prac budowlanych w pomieszczeniach magazynowych w budynku nr 1 oraz prac instalacyjnych w budynku nr 2 spełniających wymogi Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych, sygn. Sz. Gen. 1686/2017 w zakresie zabezpieczeń mechanicznych oraz Wymagania eksploatacyjno-techniczne dla XIX grupy SpW - systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów w zakresie systemu alarmowego i telewizyjnego systemu nadzoru TSN. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKÓW Budynki sztabowo-biurowe murowane, podpiwniczone, wyposażone w instalacje elektryczne, wod-kan, c.o. i instalacje odgromowe. W części pomieszczeń znajdują się instalacje teleinformatyczne i alarmowe. ZAKRES RZECZOWY ZADANIA W zakresie zabezpieczeń mechanicznych: - wymiana zamków i wkładek w drzwiach; - wymiana krat i siatek w otworach okiennych W zakresie systemu alarmowego: - zamontowanie czujek kontaktronowych w oknach; - zamontowanie sygnalizatorów optyczno-akustycznych; - zamontowanie pilotów napadowych przewodowych; - wyposażenie w piloty napadowe bezprzewodowe; - zamontowanie koncentratorów i modułów rozszerzeń; - wykonanie okablowania zamontowanych elementów; - włączenie elementów do istniejącej w bud. nr 1 instalacji; - włączenie do istniejącej w bud. nr 2 centrali alarmowej; W zakresie Telewizyjnego Systemu Nadzoru: - zamontowanie kamer; - wykonanie okablowania transmisyjnego; - montaż rejestratora i stanowiska nadzoru WARUNKI OGÓLNE ZAMÓWIENIA 1) Prace należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy prawa budowlanego, o ochronie przeciwpożarowej oraz postanowienia PN. 2) W wykonaniu zabezpieczeń mechanicznych uwzględnić wykonanie obróbki budowlanej i odnowienie powłok malarskich. 3) Dokumentację powykonawczą opracować w formie papierowej w 2 egzemplarzach dla pełnego zakresu robót – dodatkowo na płytach CD/DVD w formacie pdf i w wersji edytowalnej w 2 egzemplarzach. 4) Zaproponowana przez wykonawcę cena ryczałtowa (netto i brutto) musi obejmować wykonanie całości zadania i zawierać wszystkie niezbędne koszty konieczne do jego wykonania. 5) Wszystkie osoby biorące udział w realizacji zadania, w tym osoby upoważnione do bieżących kontaktów roboczych w imieniu Wykonawcy związanych z dostępem do informacji niejawnych obowiązani są do posiadania aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemnego upoważnienia uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone”, wydanego przez kierownika jednostki organizacyjnej wraz z aktualnym zaświadczeniem o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742 t. j. z późn. zm.). Rozpoczęcie robót będzie możliwe po pisemnym zgłoszeniu pracowników Wykonawcy do 21 WOG. W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię tych osób, numer dowodu osobistego i numer poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemnego upoważnienia uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone”. Poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie wraz zaświadczeniem o odbyciu przeszkolenia należy posiadać do wglądu w czasie realizacji umowy. 6) Dokumentację powykonawczą rysunkową wytworzoną w wyniku realizacji umowy należy oznaczyć klauzulą „Zastrzeżone”.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 45.31.20.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione: tak

Podstawa i przyczyna unieważnienia postępowania:
Unieważnienia dokonano na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.