eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › Zakup i dostawa środków czystości i higieny oraz akcesoriów gospodarczych w 2021 r.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-02-03

Ogłoszenie nr 510412233-N-2021 z dnia 2021-02-03 r.
21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu:

Zakup i dostawa środków czystości i higieny oraz akcesoriów gospodarczych w 2021 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 607349-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 540531125-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYInformacje dodatkowe:
Wymagany termin wykonania zamówienia: - dla części zamówienia nr 1 - od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 04.01.2021 r. do dnia 30.11.2021 r.; - dla części zamówienia nr 2 – od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 04.01.2021 r. do dnia 30.11.2021 r.; - dla części zamówienia nr 3 – od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 04.01.2021 r. do dnia 30.11.2021 r.

I. 1) NAZWA I ADRES:
21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, krajowy numer identyfikacyjny 28138539600000, ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska

telefon: 261 313 015
faks: 261 313 304
e-mail: 21wog@ron.mil.pl
www: www.21wog.wp.mil.pl

adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/21wog
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny - 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa środków czystości i higieny oraz akcesoriów gospodarczych w 2021 r.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 49/SZP/2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakup i dostawa środków czystości i higieny oraz akcesoriów gospodarczych w 2021 r. z podziałem na trzy części zamówienia. Część zamówienia nr 1 – Akcesoria gospodarcze i materiały higieniczne - 56 pozycji asortymentowych - szczegółowy wykaz pozycji asortymentowych z wykazaniem ilości w załączniku nr I; Część zamówienia nr 2 – Preparaty chemiczne i środki czystości - 38 pozycji asortymentowych - szczegółowy wykaz pozycji asortymentowych z wykazaniem ilości w załączniku nr I; Część zamówienia nr 3 – Czyściwa bawełniane - 2 pozycje asortymentowe - szczegółowy wykaz pozycji asortymentowych z wykazaniem ilości w załączniku nr I. Zamówienie realizowane jest z wykorzystaniem prawa opcji. Opcja polega na powtórzeniu tego samego asortymentu dla ilości maksymalnych określonych w SIWZ. Jeśli ilość minimalna jest równa ilości maksymalnej oznacza to, że dla danej pozycji asortymentowej nie stosuje się prawa opcji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 i 5 do SIWZ. Szczegółowy wykaz miejsc dostaw dla poszczególnych pozycji asortymentowych podano w załączniku nr 1 i 6 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Tak

II.5) Główny kod CPV: 39.83.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

III.3) Informacje dodatkowe:
Wymagany termin wykonania zamówienia: - dla części zamówienia nr 1 - od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 04.01.2021 r. do dnia 30.11.2021 r.; - dla części zamówienia nr 2 – od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 04.01.2021 r. do dnia 30.11.2021 r.; - dla części zamówienia nr 3 – od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 04.01.2021 r. do dnia 30.11.2021 r.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Akcesoria gospodarcze i materiały higieniczne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/01/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 100340.98 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: PPHU "DAFI" ADAM ŁOBODZIŃSKI
Email wykonawcy: handel2@dafipapier.pl
Adres pocztowy: ul. Kombatantów nr 1
Kod pocztowy: 15-110
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 102920.43

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 102920.43
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 211544.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
IV.8) Informacje dodatkowe: Wymagany termin wykonania zamówienia dla części zamówienia nr 1 - od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 04.01.2021 r. do 30.11.2021 r.

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Preparaty chemiczne i środki czystości;

Postępowanie / część zostało unieważnione: tak

Podstawa i przyczyna unieważnienia postępowania:
Unieważnienia dokonano na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. W postępowaniu dla części zamówienia nr 2 cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: Czyściwa bawełniane

Postępowanie / część zostało unieważnione: tak

Podstawa i przyczyna unieważnienia postępowania:
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w części zamówienia nr 3, uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z uwagi na to, że była to jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu w tej części postępowania, Zamawiający nie ma możliwości wyboru kolejnej oferty, w związku z czym unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) w związku z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp, tj.: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeśli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu oraz jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.