eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › Zakup i dostawa środków czystości i higieny oraz akcesoriów gospodarczych w 2021 r.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-11-25Ogłoszenie nr 607349-N-2020 z dnia 2020-11-25 r.

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu: Zakup i dostawa środków czystości i higieny oraz akcesoriów gospodarczych w 2021 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, krajowy numer identyfikacyjny 28138539600000, ul. ul. Kwiatkowskiego  15 , 82-300  Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 261 313 015, e-mail 21wog@ron.mil.pl, faks 261 313 304.
Adres strony internetowej (URL): www.21wog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/21wog
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.21wog.wp.mil.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Tak
adres
https://platformazakupowa.pl/pn/21wog


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie na adres: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Kwiatkowskiego 15, 82- 300 Elbląg
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa środków czystości i higieny oraz akcesoriów gospodarczych w 2021 r.
Numer referencyjny: 49/SZP/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakup i dostawa środków czystości i higieny oraz akcesoriów gospodarczych w 2021 r. z podziałem na trzy części zamówienia. Część zamówienia nr 1 - Akcesoria gospodarcze i materiały higieniczne - 56 pozycji asortymentowych - szczegółowy wykaz pozycji asortymentowych z wykazaniem ilości w załączniku nr I; Część zamówienia nr 2 - Preparaty chemiczne i środki czystości - 38 pozycji asortymentowych - szczegółowy wykaz pozycji asortymentowych z wykazaniem ilości w załączniku nr I; Część zamówienia nr 3 - Czyściwa bawełniane - 2 pozycje asortymentowe - szczegółowy wykaz pozycji asortymentowych z wykazaniem ilości w załączniku nr I. Zamówienie realizowane jest z wykorzystaniem prawa opcji. Opcja polega na powtórzeniu tego samego asortymentu dla ilości maksymalnych określonych w SIWZ. Jeśli ilość minimalna jest równa ilości maksymalnej oznacza to, że dla danej pozycji asortymentowej nie stosuje się prawa opcji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 i 5 do SIWZ. Szczegółowy wykaz miejsc dostaw dla poszczególnych pozycji asortymentowych podano w załączniku nr 1i 6 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 39830000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39224000-8
33760000-5
19620000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin wykonania zamówienia: - dla części zamówienia nr 1 - od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 04.01.2021 r. do dnia 30.11.2021 r.; - dla części zamówienia nr 2 - od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 04.01.2021 r. do dnia 30.11.2021 r.; - dla części zamówienia nr 3 - od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 04.01.2021 r. do dnia 30.11.2021 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Dokumenty, o których mowa w ppkt 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ppkt 2) stosuje się odpowiednio. 4) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty określone w pkt 1 i pkt 2 składa każdy z tych Wykonawców. 4.W przypadku innych podmiotów, na zdolnościach których polega Wykonawca, dokumenty określone w pkt 1 lub 2 składane są dla każdego z tych podmiotów.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto oferty dla ilości minimalnych60,00
Termin realizacji dostaw dla ilości minimalnych i maksymalnych20,00
Ilość dostaw (partii) w trakcie realizacji umowy dla ilości minimalnych20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający przewiduje zmiany umowy w przypadku: 1) zmiany przepisów prawnych, mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy; 2) w przypadku braku możliwości dostarczenia lub wymiany wadliwego przedmiotu umowy z powodu jego niedostępności w sprzedaży na rynku, Wykonawca zaoferuje inny spełniający wymagania techniczno - jakościowe wskazane w załącznikach nr 1 do umowy, co nie może jednak doprowadzić do zwiększenia ceny jednostkowej określonej w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Powyższe możliwe jest na wniosek Wykonawcy (dopuszcza się złożenie wniosku faksem bądź drogą elektroniczną). 3) wystąpi konieczność zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. 4) zmiany wysokości wynagrodzenia w sytuacji, gdy nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT. 2.Zamawiający przewiduje zmiany umowy wynikające z art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg, fax: 261 313 304, e-mail: 21wog@ron.mil.pl; 2. inspektor ochrony danych 21Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Elblągu dostępny jest pod adresem e-mail: 21wog@ron.mil.pl; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) RODO oraz art. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej "ustawa Pzp" w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 49/SZP/2020 na zakup i dostawę środków czystości i higieny oraz akcesoriów gospodarczych w 2021 r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 7. konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu; 8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 9. posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 10. nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. **Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Zamawiający dodatkowo informuje, że: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Akcesoria gospodarcze i materiały higieniczne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część zamówienia nr 1 - Akcesoria gospodarcze i materiały higieniczne - 56 pozycji asortymentowych: Lp./ Nazwa przedmiotu zamówienia/ Jednostka miary/Minimalna ilość zamówienia/Maksymalna ilość zamówienia: 1)Filtr wody do ekspresów ciśnieniowych/szt./ 50/150. 2) Serwetki gastronomiczne białe a500/opak./200/600. 3)Serwetki gastronomiczne kolorowe a20/opak./20/60. 4) Ścierka ostra/szt./100/300. 5)Worki na śmieci 60 l a20/opak/50, 150. 6) Worki na śmieci 120 l a10/opak./50/150. 7) Fartuch ochronny foliowy jednorazowy a100/opak./50/150. 8) Rękawice jednorazowe elastyczne a100/opak./100/300. 9)Szczotka z tworzywa do mycia HACCP/szt./8/24. 10) Ścierka uniwersalna do naczyń/szt./100/ 300. 11) Woreczki śniadaniowe/opak/400/1200. 12)Mop kompletny/szt./8/24. 13)Szczotka do mycia z tworzywa z rączką/szt./50/150. 14)Folia aluminiowa do pieczenia/rolka/50/150. 15) Wkład do mopa/szt./30/90. 16)Woreczki strunowe na próbki żywności 120x180mm z miejscem na opis/szt./1000/3000. 17)Fartuch z polipropylenu długi rękaw/szt./50/150. 18)Szczotka twarda do blatów z tworzywa/szt./20/60. 19)Ścierka z mikro fibry/szt./50/150. 20)Pojemnik do zgrzewu 1-dzielny 227x187x40/szt./1000/3000. 21)Worki na śmieci 180 l a 10/opak./50/ 150. 22)Worki na śmieci 240 l a10/opak/50/150. 23) Ubranie kuchenne ochronne jednorazowe/kpl./50/150. 24) Rękawice termiczne/para/4/12. 25)Worki do pakowarki próżniowej 25x35cm/szt./500/1500. 26) Dozownik do mydła, płynu dezynfekującego/szt./4/ 12. 27)Dozowniki do ręczników papierowych/szt./3/9. 28)Szczotka do szorowania "żelazko"/szt./20/60. 29)Worki do mrożenia produktów spożywczych/opak/ 50/150. 30)Folia spożywcza 45cmx300m/rolka/50/150. 31)Folia STRETCH/rolka/50/150. 32)Gąbka kuchenna zmywak/szt./200/600. 33)Reklamówki jednorazowe/opak/100/300. 34)Ręcznik papierowy składany a200/opak/1000/3000. 35)Papier pakowy do kontaktu z żywnością w arkuszach 70x100cm/kg/10/30. 36)Pojemnik do zgrzewu 2-dzielny 227x187x50/szt./1000/3000. 37)Folia PP do zgrzewu 180mm x 250m/rolka/2/6. 38)Folia PP do zgrzewu 185mm x 200m/rolka/2/6. 39)Ściągacz do wody/szt./20/60. 40)Drążek do ściągacza wody/szt./10/30.41)Szczotka zmiotka z szufelką/szt./120/210. 42)Miotła z trzonkiem/szt./20/60. 43)Szczotka miotła do zamiatania/szt./200/250. 44) Komplet WC (szczotka klozetowa z podstawką) z tworzywa sztucznego w kolorze białym lub beżowym/szt./70/100. 45)Końcówka do MOPA sznurkowa do kija wkręcanego, sznurek min.20 cm/szt./60/100. 46) Ścierka do kurzu o wym. 30x40 cm/szt./350/450. 47)Ścierka do podłogi z mikrofibry o wym. 50x60 cm/szt./200/300. 48) Ręcznik papierowy składany "Z" biały/op./200/300. 49) Papier toaletowy dwuwarstwowy/szt./4000/5000. 50)Worki do segregacji odpadów w kolorze żółtym/op./20/30. 51)Worki do segregacji odpadów w kolorze zielonym/op./20/30. 52)Mydelniczka zamykana/szt./900/1200. 53)Kubek do mycia zębów/szt./900/1200. 54)Szczotka do rąk/szt./900/1200. 55)Szczoteczka do mycia zębów z nakładką ochronną na włosie/szt./900/1200. 56)Kosmetyczka na zamek błyskawiczny/szt./900/1200. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 i 5 do SIWZ. Szczegółowy wykaz miejsc dostaw dla poszczególnych pozycji asortymentowych podano w załączniku nr 6 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39224000-8, 33760000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto oferty dla ilości minimalnych60,00
Termin realizacji dostaw dla ilości minimalnych i maksymalnych20,00
Ilość dostaw (partii) w trakcie realizacji umowy dla ilości minimalnych20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia dla części zamówienia nr 1 - od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 04.01.2021 r. do 30.11.2021 r.


Część nr: 2Nazwa: Preparaty chemiczne i środki czystości
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część zamówienia nr 2 - Preparaty chemiczne i środki czystości - 37 pozycji asortymentowych: Lp./Nazwa przedmiotu zamówienia/Jednostka miary/Minimalna ilość zamówienia/Maksymalna ilość zamówienia: 1) Preparat do programowanego mycia pieca konwekcyjno-parowego/litr/50/150. 2)Produkt do usuwania osadów mineralnych/litr/200/600. 3)Produkt do ręcznego mycia naczyń/litr/1500/4500. 4)Produkt do dezynfekcji powierzchni/litr/150/450. 5)Produkt do dezynfekcji rąk/litr/100/300. 6)Produkt do mycia i dezynfekcji urządzeń chłodniczych/litr/100/300. 7)Mydło w płynie antybakteryjne/litr/100/300. 8)Produkt do usuwania tłuszczu i przypaleń/litr/100/300. 9)Produkt do maszynowego mycia naczyń/litr/300/900. 10)Produkt do nabłyszczania naczyń w zmywarkach/litr/200/600. 11)Produkt do czyszczenia i konserwacji stali nierdzewnej/litr/50/150. 12)Produkt do mycia i dezynfekcji urządzeń/litr/100/300. 13) Produkt do czyszczenia naczyń kuchennych/litr/50/150. 14)Produkt do odtłuszczania powierzchni/litr/200/600. 15)Produkt do czyszczenia aluminium/litr/100/300. 16)Produkt do mycia i czyszczenia sanitariatów/ litr/50/150. 17)Preparat do czyszczenia ekspresów ciśnieniowych/opak/30/90. 18) Preparat do odkamieniania ekspresów ciśnieniowych/litr/20/60. 19) Sól do zmiękczaczy wody w tabletkach/kg/ 1 000/3000. 20)Preparat do dezynfekcji kratek ściekowych/litr/50/150. 21)Neutralizator zapachów kuchennych/szt./50/150. 22)Środek do trudno usuwalnych zabrudzeń do zastosowania w urządzeniach mycia ciśnieniowego/litr/100/300. 23) Preparat do dezynfekcji zbiorników wody/litr/50/150. 24)Płyn do mycia szkła/litr/50/150. 25) Mydło do mycia rąk/kg/2000/4000. 26) Krem nawilżająco-ochronny do rąk/szt./12000/19000. 27)Pasta do obuwia specjalnego z aplikatorem gąbki bezbarwna/szt./8000/12000. 28)Pasta do obuwia czarna/szt./200/400. 29)Pasta do mycia rąk z dodatkiem trącym typu BHP/kg/2000/7000. 30)Kostka zapachowa/szt./150/225. 31)Mleczko o właściwościach antybakteryjnych/szt./120/180. 32)Mleczko do czyszczenia mebli/szt./100/100. 33) Płyn do mycia glazury i terakoty/szt./50/75. 34) Płyn uniwersalny do mycia podłóg/szt./200/250. 35) Preparat do udrażniania rur/szt./60/90. 36)Stojący odświeżacz powietrza do łazienek i pomieszczeń w żelu/szt./80/120. 37)Odświeżacz powietrza w aerozolu/szt./60/90. 38). Mydło do mycia rąk w płynie z dozownikiem/szt./200/200. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 i 5 do SIWZ. Szczegółowy wykaz miejsc dostaw dla poszczególnych pozycji asortymentowych podano w załączniku nr 6 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39830000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto oferty dla ilości minimalnych60,00
Termin realizacji dostaw dla ilości minimalnych i maksymalnych20,00
Ilość dostaw (partii) w trakcie realizacji umowy dla ilości minimalnych20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia dla części zamówienia nr 2 - od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 04.01.2021 r. do 30.11.2021 r.


Część nr: 3Nazwa: Czyściwa bawełniane
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część zamówienia nr 3 - Czyściwa bawełniane - 2 pozycje asortymentowe: Lp./Nazwa przedmiotu zamówienia/Jednostka miary/Minimalna ilość zamówienia/Maksymalna ilość zamówienia: 1) Czyściwo bawełniane/kg/2000/2600. 2) Czyściwo bawełniane białe/kg/1220/1500. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 i 5 do SIWZ. Szczegółowy wykaz miejsc dostaw dla poszczególnych pozycji asortymentowych podano w załączniku nr 6 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 19620000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto oferty dla ilości minimalnych60,00
Termin realizacji dostaw dla ilości minimalnych i maksymalnych20,00
Ilość dostaw (partii) w trakcie realizacji umowy dla ilości minimalnych20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia dla części zamówienia nr 3 - od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 04.01.2021 r. do 30.11.2021 r.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.