eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wodzisław Śląski › DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ ON-GRID O MOCY DO 40 KW NA BUDYNKU WODZISŁAWSKIEGO CENTRUM KULTURY

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-05-31

Ogłoszenie nr 510094092-N-2020 z dnia 31-05-2020 r.

Wodzisławskie Centrum Kultury: DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ ON-GRID O MOCY DO 40 KW NA BUDYNKU WODZISŁAWSKIEGO CENTRUM KULTURY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 529621-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540070878


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Wodzisławskie Centrum Kultury, Krajowy numer identyfikacyjny 82160700000000, ul. ul. Płk. Ks. W. Kubsza 17, 44-300 Wodzisław Śląski, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 455 28 74, e-mail ksiegowosc@wck.wodzislaw.pl, faks 32 455 48 55.
Adres strony internetowej (url): http://bip.wck.wodzislaw-slaski.pl/zamowienia-publiczne/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ ON-GRID O MOCY DO 40 KW NA BUDYNKU WODZISŁAWSKIEGO CENTRUM KULTURY

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres przedmiotu zamówienia dla zadania obejmuje: Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej on-grid o mocy do 40 kW na budynku Wodzisławskiego Centrum Kultury z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 44-300 przy ul. ks. płk. W. Kubsza 17 W ramach przedmiotu zamówienia zadanie obejmuje wykonanie następujących prac: a). demontaż instalacji odgromowej, b). ustawienie konstrukcji wsporczych paneli PV, c). ułożenie tras kablowych i kabli, d). montaż i łączenie paneli, rozdzielnic DC, montaż instalacji odgromowej i iglic, e). prace w pomieszczeniu rozdzielni głównej i wpięcie instalacji PV do istniejącej instalacji elektrycznej, f). wykonanie prób instalacji oraz sprawdzenie prawidłowości działania całego układu, g). uruchomienie instalacji, h). sporządzenie niezbędnej dokumentacji powykonawczej, i) zgłoszenie instalacji do dostawcy energii Tauron Dystrybucja S.A. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi projekt wykonania instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy w przedziale 39,44 - 40 kWp przyłączonej do sieci elektroenergetycznej, usytuowanej na połaciach dwóch dachów budynku WCK o niewielkim nachyleniu (dach płaski). System fotowoltaiczny składał się będzie z dwóch instalacji "A" oraz "B". Wielkość powierzchni planowanej do realizacji instalacji fotowoltaicznej wynosi: dach A 464 m2, dach B 490 m2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił możliwość prowadzenia monitoringu, pomiarów efektu ekologicznego wszystkich wykonanych instalacji w celu bieżącego monitorowania efektów ich pracy. Wykonawca zapewni nieodpłatnie dostęp do platformy internetowej z możliwością obserwacji pracy wszystkich elementów systemu oraz nadzorowania pracy inwerterów i generatorów fotowoltaicznych i gromadzenia danych w okresie 25 lat. W okresie 7 lat od daty odbioru instalacji fotowoltaicznej Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do przeprowadzenia dwa razy w roku przeglądów kontrolnych (wiosną i jesienią) materiałów i części eksploatacyjnych wraz z umyciem powierzchni paneli oraz do przeprowadzania pomiarów instalacji elektrycznej zgodnie z przepisami i wymogami producenta urządzenia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 09331200-0


Dodatkowe kody CPV: 09332000-5, 45310000-3, 45312310-3, 45311100-1, 45261215-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 256992.92
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 14
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 11
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 6

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Eltech Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Żelazna 6
Kod pocztowy: 41-709
Miejscowość: Ruda Śląska
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 216154
Oferta z najniższą ceną/kosztem 172200
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 387099.50
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.