eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybnik › Usługa dostępu do elektronicznej informacji prawnej

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-05-26

Ogłoszenie nr 510091027-N-2020 z dnia 26-05-2020 r.

Miasto Rybnik: Usługa dostępu do elektronicznej informacji prawnej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 532356-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540075153-N-2020


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Rybnik, Krajowy numer identyfikacyjny 27625543000000, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48324392302, e-mail zam_pub@um.rybnik.pl, faks +48324224124.
Adres strony internetowej (url): www.rybnik.eu

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa dostępu do elektronicznej informacji prawnej

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.32.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do elektronicznej informacji prawnej. Zakres zamówienia: W wersji on-line (dostępnej w sieci internetowej) - bez limitu, z bieżącą aktualizacją danych. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia. 1. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przeszkolenia 60-90 pracowników urzędu w zakresie obsługi systemu. 2. Szkolenia - w formie warsztatów - mają się odbywać na miejscu u Zamawiającego w grupach max. 10-cio osobowych. 3. Sprzęt (10 komputerów, rzutnik, ekran, łącze internetowe, zasilanie) i jedną salkę szkoleniową na 10 osób zapewni Zamawiający. 4. Czas szkolenia dla jednej grupy nie może być krótszy niż 1,5 godziny. 5. Wykonawca ma przeprowadzić szkolenia przynajmniej w dwóch różnych terminach. Terminy wyznaczy Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą. 6. Szkolenia mają się odbywać u Zamawiającego w godzinach pracy Zamawiającego. 7. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem szkoleń, w tym w szczególności koszty dojazdu, noclegu, przeprowadzenia szkolenia, przygotowania materiałów szkoleniowych, bez wyposażenia sali w sprzęt komputerowy (zapewnia Zamawiający). 8. Wykonawca zapewni w czasie obowiązywania umowy: 1) konsultacje telefoniczne i porady dla administratorów - w godzinach między 8:00 a 15:30 w dni robocze, 2) usuwanie błędów, wad i usterek w funkcjonowaniu systemu. Wymagania w zakresie zawartości Systemu Informacji Prawnej (dalej: SIP): I. Baza SIP musi zawierać: 1. Akty normatywne oraz inne akty prawne publikowane zgodnie Ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461), 2. Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej serii L, C oraz wydanie specjalne (w wersji polskiej), 3. Monitor Sądowy i Gospodarczy (KRS i część ogłoszeniowa), 4. Monitor Spółdzielczy, 5. Monitor Polski B (pełne archiwum do 31.12.2012 r.), 6. Zbiór pełnych roczników dla ww. pozycji z zastrzeżeniem, że: 1) Dziennik Ustaw - komplet od 1918 r. ujednolicone od 1930 r., 2) Monitor Polski - komplet od 1930 r. ujednolicone 1970 r., 3) Prawo Miejscowe - od 1.01.2009 r. czyli od daty wprowadzenia obowiązku publikacji dzienników urzędowych wojewodów w wersji elektronicznej (Zamawiający oczekuje, aby baza SIP w zakresie prawa miejscowego zawierała komplet dokumentów w wersji ujednoliconej). 7. Komplet informacji formalnych o aktach (metryka zawierająca co najmniej: dane promulgacyjne, identyfikator, tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data wejścia w życie, data utraty mocy), 8. Rozwijany spis treści dla aktów prawnych zawartych w bazie SIP, dla aktów obowiązujących, 9. Wszystkie akty obowiązujące, oczekujące oraz archiwalne, 10. Projekty ustaw wraz z uzasadnieniem, od III kadencji Sejmu, 11. Wzajemne powiązania formalne między aktami (co najmniej relacje typu: zmienia-zmieniony przez, uchyla - uchylony przez, wykonuje - wykonywany przez, ujednolica - ujednolicony przez, wprowadza - wprowadzony przez, interpretuje - interpretowany przez), 12. Orzeczenia (zawierające nazwę orzeczenia, określenie Sądu, organu wydającego orzeczenie, sygnatura akt sprawy, do której wydano orzeczenie, miejsce publikacji, teza, uzasadnienie, glosa, oznaczenie aktualności, odesłanie do orzeczeń powiązanych t.j. tych od których środek odwoławczy (zaskarżenie) rozpatrywano, jeżeli były publikowane oraz orzeczeń powoływanych w treści orzeczenia), nie mniej niż 500 tys.: 1) Sądu Najwyższego; 2) Naczelnego Sądu Administracyjnego; 3) Wojewódzkich Sądów Administracyjnych; 4) Trybunału Konstytucyjnego; 5) sądów apelacyjnych; 6) Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministerstwie Finansów. 7) Zespołu Arbitrów/Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych; 8) Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości; 9) Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; 10) Europejskiej Komisji Praw Człowieka; 11) Sądu Pierwszej Instancji; 12) Niepublikowane orzeczenia Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, 13) samorządowych kolegiów odwoławczych; 14) rozstrzygnięć nadzorczych organów nadzoru : wojewodów i regionalnych izb obrachunkowych. 13. Komentarze, monografie i inne opracowania dotyczące prawa polskiego i europejskiego, nie mniej niż 800, 14. Wzory pism, umów, formularzy urzędowych, pism procesowych, decyzji, uchwał/zarządzeń organów stanowiących/wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, 15. Odwołania z poziomu tekstu aktu prawnego do: 1) przywołanych w aktach przepisów innych aktów prawnych; 2) aktów wykonawczych; 3) tez/pism z piśmiennictwa prawniczego; 4) komentarzy oraz monografii; 5) orzeczeń; 6) wzorów pism i formularzy, 7) odpowiedzi na zadane pytania do specjalistów z danej dziedziny prawa, w tym przez Zamawiającego, w ramach wszystkich modułów wymaganych przez Zamawiającego. 16. Klasyfikację przedmiotową (Zamawiający w ramach klasyfikacji przedmiotowej oczekuje jej dostępności we wszystkich wskazanych obszarach Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Dzienników resortowych, Dzienników wojewódzkich, Dzienników Urzędowych Unii Europejskiej serii L, C oraz wydanie specjalne (w wersji polskiej),orzeczeń, komentarzy, tez, wzorów i formularzy) 17. Prezentację aktów zawartych w SIP w wersjach czasowych, 18. Bibliografię prawniczą, 19. Bazę adresową sądów, urzędów centralnych oraz prokuratur (Zamawiający oczekuje możliwości przeszukiwania wskazanej bazy według właściwości miejscowej). 20. Bazę czasopism prawniczych, aktualnie ukazujących się w Polsce. Zamawiający uzna za spełniającą opis z SIWZ bazę programu zawierającą treści artykułów z min. 42 czasopism plus bazę opisów bibliograficznych i tez z ponad 100 tytułów czasopism (Zamawiający dopuszcza aby dostęp do Bazy czasopism prawniczych, aktualnie ukazujących się w Polsce odbywał się poprzez połączenie z Internetem), 21. Kalkulatory co najmniej: odsetek ustawowych, opłat sądowych, w tym co najmniej w postępowaniu cywilnym oraz w postępowaniu sądowo - administracyjnym, podatku od spadków i darowizn, odsetek podatkowych. 22. Przez aktualny stan prawny Zamawiający rozumie teksty aktów prawnych obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, opublikowane w Dziennikach Urzędowych. Opisane wyżej wymagania mają jedynie charakter minimalny. Wykonawca może zaproponować szerszy niż opisany, zakres tematyczny. Wymagania dotyczące funkcjonalności Systemu Informacji Prawnej. 1. Sposoby wyszukiwania: a. Wyszukiwania wg identyfikatora / sygnatury, b. Wyszukiwania wg rocznika, c. Wyszukiwania wg daty wydania/opublikowania/obowiązywania, d. Wyszukiwanie poprzez klasyfikację przedmiotową (dotyczy bazy aktów prawnych i orzeczeń), e. Wyszukiwanie wg słów w treści dokumentów, f. Wyszukiwanie wg numeru: KRS - dla MSiG, PKD - dla MP B, g. Wyszukiwanie po nazwie podmiotu w MSiG, MP B, MS B, h. Wyszukiwanie wg skrótu, i. Wyszukiwanie wg sloganu/hasła. 2. Możliwość porównania treści przepisu aktu prawnego w brzmieniu przed zmianą treści przepisu - po zmianie, w odniesieniu do jednostki redakcyjnej. 3. Wyodrębnienie w zakresie Dz. U. i M.P. osobnych baz z aktami: obowiązującymi, nieobowiązującymi (archiwalnymi) i oczekującymi. 4. Oznaczenie identyfikacji aktów obowiązujących, nieobowiązujących (archiwalne) i oczekujących publikowanych w Dz. U. i M. P. 5. Możliwość kopiowania całości lub części dokumentów bezpośrednio z systemu do edytorów tekstów. 6. Możliwość wydruku z systemu w sposób poprawny (w formacie wyświetlonym na monitorze): całego aktu, jednostek redakcyjnych, zaznaczonego fragmentu, z przypisami i bez przypisów. Zamawiający nie dopuści Systemu, który dla całego aktu prawnego umożliwia wydruk z przypisami lub bez, a dla wydruku fragmentu aktu prawnego umożliwia wydruk bez przypisów i samych przypisów osobno. 7. Możliwość wyświetlenia treści całego aktu prawnego. 8. Możliwością przedstawienia daty obowiązywania na dowolny dzień wybrany przez użytkownika z uwzględnieniem relacji z aktami wykonawczymi. 9. Dane tekstowe zawarte w bazie będą wolne od błędów językowych i merytorycznych, Opisane wyżej wymagania mają jedynie charakter minimalny. Wykonawca może zaproponować szerszą niż opisana funkcjonalność. Wymagania techniczne Systemu Informacji Prawnej: Dostęp do serwisu powinien być realizowany poprzez przeglądarkę WWW Firefox, Chrome, Internet Explorer oraz Edge bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. System powinien działać poprawnie na stacjach roboczych o poniższej specyfikacji: - systemem operacyjnym MS Windows 7 lub nowszy, - procesor 1.8 GHz, - pamięć RAM 2 GB. System powinien umożliwiać jednoczesny dostęp wszystkich użytkownikom końcowym Zamawiającego bez ograniczeń co do adresu IP, z którego się logują. System ma być utrzymywany i dostępny 24 h na dobę, przez 365 dni w roku. Zamawiający musi mieć możliwość zdefiniowania min. 2 kont administratorów do zarządzania uprawnieniami dla użytkowników w ramach zawartej umowy. Zamawiający ma mieć możliwość nadawania uprawnień dla wybranych użytkowników w ilości zgodnej z ilością zakupionych licencji dostępowych. Wymagania w zakresie dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych: zamówienie jest dostosowane do potrzeb wszystkich użytkowników.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 72.26.00.00 - Usługi w zakresie oprogramowania


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 80000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Email wykonawcy: pl.dzp@wolterskluwer.com
Adres pocztowy: ul. Przyokopowa 33
Kod pocztowy: 01-208
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 92496.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 92496.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 92496.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.