eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług w zakresie realizacji projektów kulturalnoperformatywnych w ramach Programów działających w IAM, a w szczególności koordynacja i realizacja projektu EEPAP i Terytoria Choreografii

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-05-17

Ogłoszenie nr 510084277-N-2020 z dnia 17-05-2020 r.

Instytut Adama Mickiewicza: Świadczenie usług w zakresie realizacji projektów kulturalnoperformatywnych w ramach Programów działających w IAM, a w szczególności koordynacja i realizacja projektu EEPAP i Terytoria Choreografii

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 531073-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Instytut Adama Mickiewicza, Krajowy numer identyfikacyjny 14047007100000, ul. ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 224 476 100, e-mail iam@iam.pl, faks 224 476 152.
Adres strony internetowej (url): www.iam.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Państwowa Instytucja Kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usług w zakresie realizacji projektów kulturalnoperformatywnych w ramach Programów działających w IAM, a w szczególności koordynacja i realizacja projektu EEPAP i Terytoria Choreografii

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

10/IAM/2020/03

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług w zakresie realizacji projektów kulturalno-performatywnych w ramach Programów działających w IAM, a w szczególności koordynacja i realizacja projektu EEPAP i Terytoria Choreografii, a w szczególności: 1) współpraca z polskimi i zagranicznymi partnerami, w tym m.in. artystami, menadżerami oraz instytucjami kultury, w zakresie realizacji projektów kulturalnych; 2) w tym w ramach projektu EEPAP: a) Współpraca z przedstawicielami Miasta Lublin, Centrum Kultury w Lublinie oraz Galerii Labirynt w celu ustalenia planów działania EPAP-u na cały rok; zbudowanie zespołu projektowego, koordynacja zadań zespołu, ustalanie szczegółów dotyczących podziału zadań, koordynacja realizacji projektów grantowych UE z Centrum Kultury w Lublinie; b) Przygotowywanie cyklicznych raportów z działań zespołu projektu, przedkładanie harmonogramu delegacji; c) Aktualizacja planów realizowanych w ramach projektu, kontakt z partnerami EEPAP; d) Nadzór i koordynacja działań promocyjnych dotyczących większego dotarcia informacji o EEPAP na świecie, spotkania z ekspertami i producentami odpowiedzialnymi za realizację projektów, poszukiwanie nowych partnerów oraz podtrzymywanie kontaktu z aktualnymi partnerami; 3) w tym w ramach projektu Terytoria Choreografii: a) nadzór i koordynacja projektu Terytoria Choreografii w tym m.in. zbudowanie zespołu projektowego, koordynacja zadań zespołu, ustalanie szczegółów dotyczących podziału zadań pomiędzy IAM a Centrum Kultury w Lublinie, b) znalezienie partnerów projektu w 5 krajach Europy, w których będzie realizowana tegoroczna edycja projektu; c) ustalenie warunków współpracy z partnerami zagranicznymi, ustalenie dat prezentacji, odbycie wizyt w instytucjach zagranicznych w celu ustalenia współpracy (wspólnie z przedstawicielem Centrum Kultury w Lublinie). d) udział w wyjazdach związanych z realizacją i prezentacją wydarzeń na miejscu, e) opracowanie harmonogramu prac w związku z ogłoszeniem konkursu na produkcję spektaklu, który będzie realizowany w ramach kolejnej edycji Terytoriów Choreografii w 2021 roku. 4) organizacja realizowanych/współrealizowanych przez IAM projektów kulturalnych, działań, wydarzeń, w tym: a) opracowywanie koncepcji projektów, b) planowanie, ustalanie harmonogramów projektów, c) przygotowywanie dokumentacji projektów, d) realizacja projektów, rozliczanie i prowadzenie ewaluacji projektów, e) tworzenie i prowadzenie budżetów szczegółowych realizowanych projektów, f) prowadzenie dokumentacji realizowanych projektów w elektronicznym systemie zarządzania projektami (Xpertis), - zgodnie z przyjętymi w IAM procedurami i regulacjami; 5) przygotowanie i koordynacja umów, zamówień, wniosków z zakresu zamówień publicznych, nadzór nad realizacją umów, rozliczenia faktur i sprawozdań oraz archiwizacja dokumentacji, w ramach realizowanych projektów, zgodnie z przyjętymi w IAM procedurami i regulacjami; 6) współpraca z innymi Wydziałami i programami Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie realizacji i komunikacji projektów

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 79.50.00.00 - Dodatkowe usługi biurowe


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 94000
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Katarzyna Tadeusz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Piłsudskiego 25/5
Kod pocztowy: 43-609
Miejscowość: Jaworzno
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 82800
Oferta z najniższą ceną/kosztem 82800
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 82800
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.