eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chojnów › Remont dachu budynku mieszkalno - usługowego przy ul. W. Witosa 22 w Chojnowie . (Nr działki 35/3 obręb 4)Ogłoszenie z dnia 2019-03-11

Ogłoszenie nr 510046383-N-2019 z dnia 11-03-2019 r.

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: Remont dachu budynku mieszkalno - usługowego przy ul. W. Witosa 22 w Chojnowie . (Nr działki 35/3 obręb 4)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 651858-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Krajowy numer identyfikacyjny 39040172200000, ul. ul. Michała Drzymały 30, 59-225 Chojnów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 076 8188370, 8188371, e-mail zamowieniapubliczne@chzgkim.pl, faks 768 188 372.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont dachu budynku mieszkalno - usługowego przy ul. W. Witosa 22 w Chojnowie . (Nr działki 35/3 obręb 4)

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Remont dachu budynku mieszkalno - usługowego przy ul. W. Witosa 22 w Chojnowie . (Nr działki 35/3 obręb 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach do SIWZ tj.: - projekcie budowlanym, - szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. W opisie przedmiotu zamówienia dokumentem pomocniczym jest przedmiar robót. Ofertę należy przygotować po dokonaniu szczegółowej wizji w terenie. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy. Zamówienie obejmuje wykonanie wszelkich zabezpieczeń, zadaszeń od frontu wzdłuż budynku daszek ochronny ciągły na szerokość chodnika , od podwórza daszek ochronny ciągły wzdłuż budynku . Zobowiązuje się oferenta do dokonania wizji lokalnej na obiekcie, gdzie będą prowadzone roboty, zapoznania się z istniejącą dokumentacją oraz do uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania i złożenia oferty. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, dostarczenia certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności dla materiałów budowlanych. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych (równoważnych) tj. nie gorszych niż parametry, jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, element, wskazany w niniejszej SIWZ. Wykonawca obowiązany jest dołączyć certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dla użytych materiałów i urządzeń; Wszystkie roboty muszą odpowiadać Polskim Normom Branżowym oraz Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Okres gwarancji i rękojmi wynosi (zgodnie z deklaracją wykonawcy w formularzu ofertowym) 36, 48 lub 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 145848.84
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: J.K Cubała-dachy Kamil Cubała
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Prusice 5a 59-500 Złotoryja
Kod pocztowy: 59-500
Miejscowość: Prusice 5a
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 157452.92
Oferta z najniższą ceną/kosztem 157452.92
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 157452.92
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.