eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gniezno › Kompleksowe ubezpieczenie majątku, mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Gniezna oraz pojazdów stanowiących własność Miasta Gniezna

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2022-02-20

Ogłoszenie nr 510001512-N-2022 z dnia 2022-02-20 r.
Gmina Miasto Gniezno:

Kompleksowe ubezpieczenie majątku, mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Gniezna oraz pojazdów stanowiących własność Miasta Gniezna

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 765377-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasto Gniezno, krajowy numer identyfikacyjny 63125784500000, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie, państwo Polska

telefon: +48614260400
faks: +48614260500
e-mail: zamowienia@gniezno.eu
www: www.gniezno.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowe ubezpieczenie majątku, mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Gniezna oraz pojazdów stanowiących własność Miasta Gniezna

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WAK.271.5.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia, OC działalności oraz pojazdów należących do Miasta Gniezna, tj. Urzędu Miejskiego w Gnieźnie i innych jednostek organizacyjnych. 2. CZĘŚĆ I Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe ubezpieczenie majątku, mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Gniezna, tj. Urzędu Miejskiego i pozostałych jednostek organizacyjnych Miasta Gniezna, zakładu budżetowego i jednostek kultury Miasta Gniezna, zwanych dalej „Jednostkami”. Wykaz jednostek organizacyjnych, zakładu budżetowego i jednostek kultury Miasta Gniezna stanowi załącznik nr 1 do siwz. CZĘŚĆ II Przedmiot ubezpieczenia obejmuje ubezpieczenie pojazdów stanowiących własność Miasta Gniezna.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 66.51.52.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/01/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 671666.66 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 162
Kod pocztowy: 02-342
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 595291.32

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 419292.01
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 595291.32
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.