eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rembelszczyzna › Budowa stacji gazowej wraz z układem włączeniowym na potrzeby przyłączenia do sieci przesyłowej urządzeń i instalacji gazowych znajd ujących się w Elektrowni Ostrołęka Sp. z o.o. (obecnie CCGT Ostrołęka Sp. z o.o.).Ogłoszenie z dnia 2021-11-29

Nr: NP/2021/11/0622/REM

Przedmiot zamówienia: Budowa stacji gazowej wraz z układem włączeniowym na potrzeby przyłączenia do sieci przesyłowej urządzeń i instalacji gazowych znajd ujących się w Elektrowni Ostrołęka Sp. z o.o. (obecnie CCGT Ostrołęka Sp. z o.o.).

Typ: Nieograniczony

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Roboty

Miasto: Rembelszczyzna

Województwo: mazowieckie

Data publikacji: 2021-11-29

Data wygaśnięcia: 2022-01-12

CPV:

Osoba kontaktowa: Danuta Kępińska (ZA) danuta.kepinska@gaz-system.pl +48 227670811

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Adres ul. Mszczonowska 4 Miejscowość Warszawa Telefon +48 (022) 220 14 49 www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : 1. Przedmiotem Zamówienia jest Budowa stacji gazowej wraz z układem włączeniowym na potrzeby przyłączenia do sieci przesyłowej urządzeń i instalacji gazowych znajdujących się w Elektrowni Ostrołęka Sp. z o.o. (obecnie CCGT Ostrołęka Sp. z o.o.). 2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami ,,Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A." i stosować się do jego postanowień w trakcie realizacji zamówienia. ,,Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A." jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postepowania-dla-dostawcow/. 4. Dopuszcza się rozwiązania równoważne normom, znakom towarowym, patentom lub pochodzeniu, źródłom lub szczególnym procesom zawarte w dokumentacji postępowania. Wykonawca powołujący się na te rozwiązania jest zobowiązany wykazać na etapie realizacji zamówienia, że oferowany przedmiot Zamówienia spełnia określone wymagania.
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl - zakładka ,,przetargi".
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji postępowania i jest wiążąca. 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SWZ. 4. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny ofert, określonych w Sekcji Kryteria oceny ofert poniżej. 5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia przeprowadzenia negocjacji handlowych, o których mowa ust. 4, Zamawiający do ewentualnych negocjacji handlowych zastrzega możliwość zaproszenia maksymalnie trzech Wykonawców, których oferty po wstępnej ocenie będą najkorzystniejsze.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w SWZ. 2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego. 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z Dz. U. 2021 poz. 1129.). 4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności. 5. O zakończeniu postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia: 1) Wykonawców, którym przekazano SWZ - w przypadku zakończenia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia postępowania po upływie terminu składania ofert. 6. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
Dodatkowe informacje : 1. Termin realizacji umowy został szczegółowo opisany w SWZ. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia. 3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną w jednym z wymienionych formatów: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do treści z Formularzem ,,Oferta", stanowiącym załącznik do SWZ.
Warunki udziału w Projekcie : I. 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia. 2) Spełniają warunki udziału w Postępowaniu, tj.: 2.1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali: 2.1.1) co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie i/lub przebudowie obiektu sieci gazowej wysokiego ciśnienia (stacja gazowa, tłocznia gazu, węzeł rozdzielczy lub magazyn gazu) zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013 r.). o przepustowości co najmniej 25 000 m3/h. 2.1.2) co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania polegającego na budowie i/lub przebudowie stacji gazowej wysokiego ciśnienia o przepustowości co najmniej 25 000 m3/h. Zamawiający uzna również spełnienie warunku udziału w postępowaniu jeśli Wykonawca wykaże się zamówieniem spełniającym łącznie wymagania zawarte w pkt 2.1.1) i 2.1.2) powyżej. UWAGA: W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia) oraz w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w ust. 4 poniżej. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane osobiście przez podmiot legitymujący się zrealizowaniem zamówienia, co najmniej w zakresie potwierdzającym spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1.1) powyżej. 2.2) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia, w tym: 2.2.1) Projektantem - posiadającym łącznie następujące kwalifikacje i doświadczenie: ? uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (W sytuacji, kiedy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, wskaże w ,,Wykazie osób" osobę posiadającą uprawnienia budowlane wydane na podstawie innej podstawy prawnej niż aktualnie obowiązująca, Zamawiający wymaga, aby osoba taka posiadała uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie sieci gazowych), ? doświadczenie zawodowe, tj. w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję projektanta przy realizacji co najmniej jednego zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy/przebudowy obiektu sieci gazowej wysokiego ciśnienia (stacja gazowa, tłocznia gazu, węzeł rozdzielczy lub magazyn gazu), o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013 r.), wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 2.2.2) Kierownikiem budowy - posiadającym łącznie następujące kwalifikacje i doświadczenie: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. W sytuacji, kiedy Wykonawca wskaże osobę posiadającą uprawnienia budowlane wydane na podstawie innej podstawy prawnej niż aktualnie obowiązująca, Zamawiający wymaga, aby osoba taka posiadała uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci gazowych. - doświadczenie zawodowe, tj. w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, zdobył doświadczenie w kierowaniu robotami (na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót) dla zamówienia polegającego na budowie/przebudowie obiektu sieci gazowej wysokiego ciśnienia (stacja gazowa, tłocznia gazu, węzeł rozdzielczy lub magazyn gazu). 2.3) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości 1 800 000,00 złotych. II. 1. Oferta Wykonawcy powinna zawierać wypełniony: 1) Formularz ,,Oferta" wraz z oświadczeniem o nie podleganiu wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia niepublicznego (zgodny z treścią Załącznika nr 2 do SWZ). 2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wraz z ofertą: 1) Dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące ofertę w imieniu Wykonawcy były uprawnione do tej czynności (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo). 2) Wykaz wykonanych zamówień spełniających warunek określony w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 ppkt 2.1) SWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SWZ). Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy podać: - przedmiot zamówienia, - przepustowość obiektu sieci gazowej wysokiego ciśnienia, - daty wykonania, tj. rozpoczęcie (dd/mm/rrrr) i zakończenie (dd/mm/rrrr), - podmiot, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane. Do każdego zamówienia należy dołączyć dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane należycie. Ww. dokumenty muszą być wystawione lub potwierdzone przez podmiot na rzecz którego zamówienie zostało wykonane. 3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zgodnie z warunkiem opisanym w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2) ppkt 2.2) SWZ wraz z informacjami na temat ich uprawnień i kwalifikacji zawodowych wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zgodnie z warunkiem opisanym w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2) ppkt 2.2) SWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SWZ). Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające ww. uprawnienia i kwalifikacje (w tym także aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego). 4) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 1 800 000,00 złotych, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzający spełnienie warunku określonego w Rozdziale VI ust. 1) pkt 2) ppkt 2.3) SWZ. 3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, wymóg złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1) powyżej dotyczy każdego z ww. Wykonawców. Pozostałe dokumenty składa łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia. 4. Zamawiający dopuszcza składanie dokumentów w nw. formach elektronicznych: 1) sporządzony w formie pisemnej (papierowej), opatrzony własnoręcznym podpisem, a następnie przetworzony do postaci elektronicznej (skan dokumentu), 2) sporządzony w formie pisemnej (papierowej), a następnie przetworzony do postaci elektronicznej (skan dokumentu) i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 3) wytworzony elektronicznie i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 6. Jeżeli Wykonawca dla wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2) SWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Rozdziale VI ust. 4 SWZ, zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. W tym celu Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą: 1) zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SWZ). Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż ww. zobowiązanie zostało podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu, lub 2) innego dokumentu, z którego będzie jednoznacznie wynikać, że Wykonawca będzie dysponował zasobami podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. III.1. Z Postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy: 1) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, 2) Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności, 3) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo: i) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, ii) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, iii) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2020 poz. 1133), iv) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, v) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, vi) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 poz. 769 ze zm.), vii) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego 4) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 3, 5) Wykonawcę, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, 6) Wykonawcę, jeżeli doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej, w przygotowanie Postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w Postępowaniu, 7) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w Postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w Postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów, 8) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia
9) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia, 10) Wykonawcę, jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia, 11) Wykonawcę wpisanego na Listę Nierzetelnych Dostawców, 12) Wykonawcę, który po upływie terminu składania ofert modyfikuje ofertę na niekorzyść Zamawiającego, 13) Wykonawcę, który nie wykonuje w sposób należyty udzielonego mu przez Zamawiającego Zamówienia, jeśli Zamawiający posiada wiedzę o tej okoliczności. 14) Wykonawcę, jeżeli występuje konflikt interesów, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy. 2. Ponadto z Postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 1) gdy posiada on z Zamawiającym powiązania kapitałowe, osobowe lub innego rodzaju, które prowadzą lub mogłyby prowadzić do braku niezależności lub konfliktu interesów w związku z realizacją przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, 2) gdy znajduje się w sporze z Zamawiającym, w szczególności, jeżeli spór dotyczy dostaw, usług lub robót budowlanych wykonywanych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, 3) gdy Zamawiający, na skutek uwierzytelnionych informacji dotyczących okoliczności związanych z Wykonawcą takich jak niewykonanie umowy lub nienależyte wykonanie lub w znacznym stopniu lub w sposób długotrwały lub w odniesieniu do istotnego elementu umowy zawartej z innym zamawiającym, bądź innego rodzaju poważne naruszenie obowiązków zawodowych, mające miejsce w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, powziął istotne wątpliwości co do rzetelności lub uczciwości Wykonawcy stwarzające poważne ryzyko naruszenia interesu Spółki w przypadku udzielenia zamówienia temu Wykonawcy,
Informacje dotyczące wadium : Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 200 000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych)
Termin realizacji zamówienia : Brak
Data realizacji zamówienia : 22 miesiące od popdpisania umowy
Termin składania ofert : 2022-01-12
Miejsce składania ofert : Oferty składać należy w formie elektronicznej, za pośrednictwem Portalu Zakupowego - https://zakupy.gaz-system.pl
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne.
Okres związania ofertą : 60 dni
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.