eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pleszew › Zakup wyprawki edukacyjnej dla uczestników Projektu Nowe perspektywy

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-11-20

Pleszew: Zakup wyprawki edukacyjnej dla uczestników Projektu Nowe perspektywy
Numer ogłoszenia: 460802 - 2012; data zamieszczenia: 20.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotnicze Hufce Pracy , Al. Wojska Polskiego 21, 63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie, tel. 062 7420602, faks 062 7420602.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckiw-pleszew.ohp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa podległa Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wyprawki edukacyjnej dla uczestników Projektu Nowe perspektywy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyprawki edukacyjnej w ramach realizacji Projektu Nowe perspektywy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet I, działanie 1.3, poddziałanie 1.3.3. 2) Postępowanie i obejmuje dostawę: 10 książek / ćwiczeń do nauki języka polskiego na poziomie gimnazjum klasy I - III. Wartość tej pozycji ma stanowić 25% wartości oferty. Rok wydania nie wcześniej niż 2010. 10 książek / zbiór zadań do nauki matematyki na poziomie gimnazjum klasy I - III. Wartość tej pozycji ma stanowić 25% wartości oferty. Rok wydania nie wcześniej niż 2010. 20 kompletów przyborów min. (aktówki z rączką A4, długopisy (min. 2 kolory), ołówek, zakreślacz, notatnik w kratkę A4 50 kartkowy, cienkopis). wartość tej pozycji ma stanowić 50% wartości oferty. Wszystkie rzeczy stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe (zdatne do użytku przez okres co najmniej 12 m-cy od daty dostawy) i pochodzić z bieżącej produkcji, oraz muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Dostarczone artykuły szkolne muszą być wysokiej jakości i o wysokich walorach użytkowych. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego własnym staraniem..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.10.00 - Podręczniki szkolne 30.19.00.00 - Różny sprzęt i artykuły biurowe .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku na podstawie oświadczenia załączonego przez Wykonawcę do oferty. Ocena spełnienia warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku na podstawie oświadczenia załączonego przez Wykonawcę do oferty. Ocena spełnienia warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku na podstawie oświadczenia załączonego przez Wykonawcę do oferty. Ocena spełnienia warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku na podstawie oświadczenia załączonego przez Wykonawcę do oferty. Ocena spełnienia warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku na podstawie oświadczenia załączonego przez Wykonawcę do oferty. Ocena spełnienia warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy, Informacja o podwykonawcach

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.ckiw-pleszew.ohp.pl lub www.ckiw-pleszew-bip.ohp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP 63-300 Pleszew, al. Wojska Polskiego 21 - Sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP 63-300 Pleszew, al. Wojska Polskiego 21 - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyprawki edukacyjnej w ramach realizacji Projektu Nowe perspektywy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet I, działanie 1.3, poddziałanie 1.3.3.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.