eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dąbrowa Górnicza › Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla zadaniaTermomodernizacja placówek oświatowych - Gimnazjum Nr 3 - Zespół Szkół Muzycznych

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2009-10-13

Dąbrowa Górnicza: Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla zadania: Termomodernizacja placówek oświatowych - Gimnazjum Nr 3 - Zespół Szkół Muzycznych
Numer ogłoszenia: 356660 - 2009; data zamieszczenia: 13.10.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 272784 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, tel. 032 2956700, faks 032 2625032, 2956700.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla zadania: Termomodernizacja placówek oświatowych - Gimnazjum Nr 3 - Zespół Szkół Muzycznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla zadania: Termomodernizacja placówek oświatowych - Gimnazjum Nr 3 - Zespół Szkół Muzycznych 1.Lokalizacja: Oś. Mydlice Płd. w Dąbrowie Górniczej. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 8 i 9 do niniejszej specyfikacji. UWAGA: W zał. nr 8 - Opis skreśla się pkt. 1 (temat i zakres opracowania) z podpunktami. Ponadto należy wykonać audyt energetyczny i charakterystykę energetyczną budynku. 3. Jednostka Projektowa wykona projekt z uwzględnieniem poniższych wymagań: - wykonanie analizy ekonomicznej i wybór wariantu do projektowania ( jeden z dwóch przedstawionych w załączniku nr 8) w oparciu o kryterium - cena, - opracowanie audytu energetycznego i charakterystyki energetycznej budynku, - opracowanie i przekazanie Zamawiającemu komputerowej wizualizacji obiektu - wygląd zewn. po wykonaniu wyboru wariantu rozbudowy obiektu, - opracowanie projektu architektoniczno - budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu na mapie do celów projektowych, - wykonanie projektów budowlano - wykonawczych we wszystkich niezbędnych branżach, - opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, - opracowanie szczegółowych przedmiarów robót do wszystkich projektów wykonawczych (oddzielnie dla prac termomodernizacyjnych i pozostałych robót), - opracowanie kosztorysów inwestorskich (oddzielnie dla prac termomodernizacyjnych i pozostałych robót), - wytyczne do planu BIOZ, - uzyskanie wypisu z planu przestrzennego zagospodarowania miasta lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz niezbędnych opinii, ekspertyz i uzgodnień, -uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci energetycznej,sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, - udział w odbiorze i przekazaniu obiektów do użytkowania oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej (tj. naniesienie ewentualnych zmian w przypadkach koniecznych), - uzgodnienia ZUD, - inne, konieczne uzgodnienia branżowe (energetyka, gazownia, wodociągi, itp. - Jednostka Projektowa ponosi pełne koszty z tym związane). - włączenie do opracowania (jedno zadanie inwestycyjne wraz z przedmiotem niniejszego zamówienia) projektu boisk (załącznik nr 9) - aktualizacja uzgodnień i przedmiarów robót. 4. Obowiązkiem Jednostki Projektowej będzie pełnienie nadzorów autorskich w trakcie realizacji robót prowadzonych na podstawie wykonanej dokumentacji. 5. Jednostka projektowa udzieli gwarancji jakości na okres zadeklarowany w formularzu ofertowym, nie krótszy niż 24 miesiące. 6. Przedmiot umowy należy przekazać Zamawiającemu w następujących ilościach: Dokumentację projektową składającą się na przedmiot zamówienia należy sporządzić w formie papierowej i elektronicznej: - dokumentację techniczną i STWiOR w 6 egzemplarzach w wersji papierowej - w sposób uniemożliwiający dekompletację projektu (każda branża oddzielnie oprawiona), - kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót w 1 egzemplarzu w wersji papierowej, - kosztorysy inwestorskie w 1 egzemplarzu na płycie CD, - dokumentację techniczną, STWiOR i przedmiary robót w 1 egzemplarzu na odrębnej płycie CD. Dokumentacja projektowa w formie elektronicznej winna być przekazana Zamawiającemu na płycie/płytach CD w formie plików w formacie pdf zabezpieczonych przed zmianami i umożliwiających przesłanie dokumentacji drogą elektroniczną . 7. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z: - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami) - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389) - art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami) - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami) - Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r., Nr 169, poz. 1650) 8. Dokumentacja winna spełniać następujące wymagania: - powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć - będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane w oparciu o ustawę Pzp i winna być sporządzona w formie plików w formacie xls, doc lub pdf zabezpieczonych przed zmianami i umożliwiających przesłanie dokumentacji do realizacji (na jej podstawie) pełnego zakresu robót budowlanych niezbędnego dla użytkowania zgodnie z przeznaczeniem - w swej treści powinna określać technologię robót, użyte materiały i zastosowane urządzenia w sposób umożliwiający zachowanie uczciwej konkurencji. Powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii i urządzeń. UWAGA: - Wskazane jest aby Wykonawcy po zapoznaniu się z materiałami przetargowymi dokonali wizji lokalnej na obiekcie..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego 71.24.70.00 - Nadzór nad robotami budowlanymi .

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 98500 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 98500
  • Oferta z najniższą ceną: 98500 oferta z najwyższą ceną: 548000
  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.