eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dąbrowa Górnicza › Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla zadaniaTermomodernizacja placówek oświatowych - Gimnazjum Nr 3 - Zespół Szkół Muzycznych.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2009-08-10

Dąbrowa Górnicza: Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla zadania: Termomodernizacja placówek oświatowych - Gimnazjum Nr 3 - Zespół Szkół Muzycznych.
Numer ogłoszenia: 272784 - 2009; data zamieszczenia: 10.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski , ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, tel. 032 2956700, faks 032 2625032, 2956700.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.dabrowa-gornicza.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla zadania: Termomodernizacja placówek oświatowych - Gimnazjum Nr 3 - Zespół Szkół Muzycznych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 206 000 euro zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) na zad. pn.: Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla zadania: Termomodernizacja placówek oświatowych - Gimnazjum Nr 3 - Zespół Szkół Muzycznych. 1. Lokalizacja: Oś. Mydlice Płd. w Dąbrowie Górniczej. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 8 i 9 do niniejszej specyfikacji. UWAGA: W zał. nr 8 - Opis- skreśla się pkt. 1 (temat i zakres opracowania) z podpunktami. Ponadto należy wykonać audyt energetyczny i charakterystykę energetyczną budynku. 3. Jednostka Projektowa wykona projekt z uwzględnieniem poniższych wymagań: - wykonanie analizy ekonomicznej i wybór wariantu do projektowania ( jeden z dwóch przedstawionych w załączniku nr 8) w oparciu o kryterium - cena, - opracowanie audytu energetycznego i charakterystyki energetycznej budynku, - opracowanie i przekazanie Zamawiającemu komputerowej wizualizacji obiektu - wygląd zewn. po wykonaniu wyboru wariantu rozbudowy obiektu, - opracowanie projektu architektoniczno - budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu na mapie do celów projektowych, - wykonanie projektów budowlano - wykonawczych we wszystkich niezbędnych branżach, - opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, - opracowanie szczegółowych przedmiarów robót do wszystkich projektów wykonawczych (oddzielnie dla prac termomodernizacyjnych i pozostałych robót), - opracowanie kosztorysów inwestorskich (oddzielnie dla prac termomodernizacyjnych i pozostałych robót), - wytyczne do planu BIOZ, - uzyskanie wypisu z planu przestrzennego zagospodarowania miasta lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz niezbędnych opinii, ekspertyz i uzgodnień, -uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci energetycznej,sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, - udział w odbiorze i przekazaniu obiektów do użytkowania oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej (tj. naniesienie ewentualnych zmian w przypadkach koniecznych), - uzgodnienia ZUD, - inne, konieczne uzgodnienia branżowe (energetyka, gazownia, wodociągi, itp. - Jednostka Projektowa ponosi pełne koszty z tym związane). - włączenie do opracowania (jedno zadanie inwestycyjne wraz z przedmiotem niniejszego zamówienia) projektu boisk (załącznik nr 9) - aktualizacja uzgodnień i przedmiarów robót. 4. Obowiązkiem Jednostki Projektowej będzie pełnienie nadzorów autorskich w trakcie realizacji robót prowadzonych na podstawie wykonanej dokumentacji. 5. Jednostka projektowa udzieli gwarancji jakości na okres zadeklarowany w formularzu ofertowym, nie krótszy niż 24 miesiące. 6. Przedmiot umowy należy przekazać Zamawiającemu w następujących ilościach: Dokumentację projektową składającą się na przedmiot zamówienia należy sporządzić w formie papierowej i elektronicznej: - dokumentację techniczną i STWiOR w 6 egzemplarzach w wersji papierowej - w sposób uniemożliwiający dekompletację projektu (każda branża oddzielnie oprawiona), - kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót w 1 egzemplarzu w wersji papierowej, - kosztorysy inwestorskie w 1 egzemplarzu na płycie CD, - dokumentację techniczną, STWiOR i przedmiary robót w 1 egzemplarzu na odrębnej płycie CD. Dokumentacja projektowa w formie elektronicznej winna być przekazana Zamawiającemu na płycie/płytach CD w formie plików w formacie pdf zabezpieczonych przed zmianami i umożliwiających przesłanie dokumentacji drogą elektroniczną . 7. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z: - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami) - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389) - art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami) - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami) - Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r., Nr 169, poz. 1650) 8. Dokumentacja winna spełniać następujące wymagania: - powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć - będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane w oparciu o ustawę Pzp i winna być sporządzona w formie plików w formacie xls, doc lub pdf zabezpieczonych przed zmianami i umożliwiających przesłanie dokumentacji do realizacji (na jej podstawie) pełnego zakresu robót budowlanych niezbędnego dla użytkowania zgodnie z przeznaczeniem - w swej treści powinna określać technologię robót, użyte materiały i zastosowane urządzenia w sposób umożliwiający zachowanie uczciwej konkurencji. Powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii i urządzeń. UWAGA: - Wskazane jest aby Wykonawcy po zapoznaniu się z materiałami przetargowymi dokonali wizji lokalnej na obiekcie..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego 71.24.70.00 - Nadzór nad robotami budowlanymi .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani wnieść wadium zgodnie z art. 45 ust.1 Ustawy w wysokości 5 600,00 PLN (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych) w formach określonych w art. 45 ust. 6 Ustawy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń, wykazów i dokumentów opisanych w pkt. 11 SIWZ wg formuły - spełnia/nie spełnia..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 Ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy następujących dokumentów: 1.1. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.2. Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Ustawy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ) - wskazana data podpisania. 1.3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje lub za zgodą innych podmiotów będzie dysponował potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy następujących dokumentów: 2.1.Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia - warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże się realizacją co najmniej 2 projektów (dokumentacja architektoniczno - budowlana i wykonawcza wraz z STWiOR, przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi), których przedmiotem była budowa lub rozbudowa budynku wraz z termomodernizacją, uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu o wartości min.100 000 zł. brutto każdy (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ) - wskazana data podpisania. 2.2. Referencje lub inne dokumenty wystawione przez poprzednich Zamawiających potwierdzające należyte wykonanie lub wykonywanie usług, o których mowa w pkt. 11.2.1. SIWZ 2.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, tj.: minimum 4 osoby z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej i uprawnieniami budowlanymi do projektowania w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych. Do wykazu należy załączyć kserokopie dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia oraz aktualne dokumenty potwierdzające przynależność tych osób do właściwej dla danej specjalności Izby Samorządu Zawodowego- (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ) - wskazana data podpisania. 2.4. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonywania zamówienia, jeżeli w wykazie o którym mowa w pkt. 11.2.3 SIWZ, wykonawca wskazał osobę którą będzie dysponował za zgodą innych podmiotów - (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ) - wskazana data podpisania. Ponadto do oferty należy załączyć: 3.Formularz ofertowy - wskazana data podpisania formularza (wzór formularza stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ). 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania 4.1. wymagane w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje w przetargu osoba bądź osoby, których uprawnienie do reprezentacji nie wynika bezpośrednio z innych załączonych dokumentów, przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 4.2 wymagane w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy również spółki cywilnej), przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 5. Wycena oferty sporządzona zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ 6.Kserokopia wniesienia wadium zgodnie z wymaganiami w pkt. 13 SIWZ Uwagi: 1. Złożone dokumenty winny być zgodne z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 87 poz. 605 z późn. zm.). 2. Wykonawca składa oświadczenia i dokumenty przetargowe pod odpowiedzialnością karną /dotyczącą składania nieprawdziwych zeznań i oświadczeń/ wynikającą z art. 297 Kodeksu Karnego. W razie stwierdzenia, że złożone przez wykonawcę informacje są nieprawdziwe Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 304 k.p.k. - zawiadomi o tym fakcie właściwy organ ścigania. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 11.1.1 i 11.1.3 SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 3.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu ofert. 3.2 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3.3 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 uwag, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy określone w pkt 3 uwag stosuje się odpowiednio..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dabrowa-gornicza.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, Wydział Inwestycji Miejskich, II piętro, pokój nr 222.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2009 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, Wydział Inwestycji Miejskich, II piętro, pokój nr 222.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: I. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1.Zamawiający zażąda od Wykonawcy przed podpisaniem umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto zadeklarowanego w ofercie przetargowej. II.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie 10 SIWZ. W przypadku wymogów dot. potencjału sprzętowego, ekonomicznego i kadrowego, a także doświadczenia realizacyjnego wystarczające jest łącznie ich spełnienie przez wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę . 2.Dokumenty wymagane w pkt. 11.1.1. i 11.1.3. SIWZ Wykonawcy składają odrębnie, dokumenty wymienione w pkt. 11.2. SIWZ co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Formularz ofertowy (pkt. 11.3. SIWZ), wycena ofertowa (pkt. 11.5. SIWZ) i Oświadczenie wymienione w pkt.11.1.2. SIWZ winny być podpisane przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawców lub wspólnie /na jednym druku/ przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 3.Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Preferowane jest, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo winno zostać dołączone do oferty. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonej przez notariusza. 4.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem . 5.Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia będą odpowiedzialni solidarnie za wypełnienie zobowiązań umownych. III. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z następujących okoliczności: 1.wystąpienia siły wyższej. Siła wyższa oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, 2.konieczności wykonania zamówień dodatkowych (art.67 ust 1 pkt.5 ustawy Pzp), których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi, w związku z przedłużeniem tego terminu, 3.zmiana przepisów mających wpływ na treść zawartej umowy. IV. Uściślenie terminu zakończenia realizacji zamówienia: Do 30.11. 2009r.- projekt architektoniczno - budowlany Do 28.02.2010 - całość dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi uzgodnieniami Termin obowiązywania umowy - do dnia przekazania obiektu wykonanego na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy do użytkowania (nie później niż 10 grudzień 2010r.).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.