eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Usługi doradcze dotyczące organizacji finansowania budowy nowego szpitala wojewódzkiego we Wrocławiu wraz z wyposażeniem.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2010-10-13

Wrocław: Usługi doradcze dotyczące organizacji finansowania budowy nowego szpitala wojewódzkiego we Wrocławiu wraz z wyposażeniem.
Numer ogłoszenia: 284347 - 2010; data zamieszczenia: 13.10.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 246131 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Nowy Szpital Wojewódzki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 7359301, faks 71 7359300.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Prawa Handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi doradcze dotyczące organizacji finansowania budowy nowego szpitala wojewódzkiego we Wrocławiu wraz z wyposażeniem..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi doradcze dotyczące organizacji finansowania Inwestycji (budowy nowego szpitala wojewódzkiego we Wrocławiu wraz z wyposażeniem) wraz ze wsparciem Województwa Dolnośląskiego, w tym przygotowanie we współpracy z Zamawiającym struktury finansowania Inwestycji oraz wykonanie usług prawnych zapewniających Zamknięcie Finansowania, rozumianego jako podpisanie wszelkich umów i dokumentów niezbędnych do uruchomienia finansowania Inwestycji przez instytucję finansującą. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do świadczenia usług w następującym zakresie: 1) udział w procedurze wyboru instytucji finansującej Inwestycję poprzez emisję obligacji; 2) doradztwo prawne na rzecz Zamawiającego w procesie uzgadniania koncepcji finansowania Inwestycji z instytucją finansującą i jej przedstawicielami (w tym doradcą prawnym), a także organami Zamawiającego; 3) weryfikacja, negocjacje oraz uzgodnienie z instytucją finansującą i jej doradcą prawnym, a także organami Zamawiającego ostatecznej treści wszelkich, niezbędnych dokumentów dotyczących finansowania Inwestycji, przygotowanych przez doradcę prawnego instytucji finansującej, w interesie i na rzecz Zamawiającego (w tym uczestniczenie w spotkaniach, udzielanie wyjaśnień i porad prawnych dotyczących uzasadnienia przyjętych rozwiązań umownych, skutków prawnych wynikających z przyjęcia alternatywnych postanowień, itp.); 4) przygotowanie, opiniowanie, uzgadnianie oraz weryfikacja dokumentów, związanych z udziałem Województwa Dolnośląskiego w Inwestycji, w tym projektów uchwał, decyzji i innych; 5) przygotowywanie projektów uchwał, zgód i zezwoleń organów Zamawiającego; 6) przygotowanie lub weryfikacja dokumentacji zabezpieczeń i uzgodnienie ich treści w imieniu Zamawiającego z instytucją finansującą i jej doradcą prawnym, a także organami Zamawiającego; 7) przygotowywanie projektów pism w toku postępowań administracyjnych, sądowych oraz skierowanych do kontrahentów Zamawiającego oraz osób trzecich, związanych z Zamknięciem Finansowania; 8) zastępstwo procesowe w postępowaniu cywilnym, administracyjnym i przed innymi organami orzekającymi związanych z Zamknięciem Finansowania; 9) przygotowanie dokumentów związanych z notyfikacją pomocy publicznej, jeśli okaże się to konieczne; 10) sprawdzenie i potwierdzenie skuteczności ustanowionych zabezpieczeń wobec instytucji finansującej, w imieniu Zamawiającego; 11) wystawienie standardowej opinii prawnej oczekiwanej przez instytucję finansującą, dotyczącej zgodności z prawem, ważności i skuteczności dokumentacji finansowej; 12) inne usługi prawne, niezbędne do Zamknięcia Finansowania Inwestycji. Zamawiający zakłada równoczesne prowadzenie procesu organizacji finansowania Inwestycji poprzez emisję obligacji oraz poprzez uzyskanie kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (zwanego dalej EBI), usługi objęte przedmiotem zamówienia będą świadczone dla każdego z tych procesów (w zakresie określonym powyżej za wyjątkiem pkt. 1), który dotyczy tylko emisji obligacji), w tym jednocześnie - w ramach zaoferowanego przez Wykonawcę całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie dotyczącym procesu organizacji finansowania Inwestycji poprzez uzyskanie kredytu z EBI, w przypadku odmowy Komitetu Kredytowego EBI na finansowanie Inwestycji. Usługi objęte przedmiotem zamówienia będą świadczone na żądanie Zamawiającego w jego siedzibie lub innym miejscu przez niego wskazanym, w siedzibie instytucji finansowych lub miejscu przez nich wskazanym. Wszelkie dokumenty, opinie, projekty uchwał, zgód i zezwoleń, projekty pism oraz innych dokumentów, których przygotowanie leży po stronie Wykonawcy, winny być dostarczone Zamawiającemu w ilości egzemplarzy oraz formie (wersja elektronicznej i lub papierowa) - zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez Strony w trybie roboczym w trakcie wykonania przedmiotu zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.41.20.00 - Usługi doradcze w zakresie zarządzania finansami 79.11.10.00 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 315000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 244000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 244000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 732000,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.