eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Sukcesywna dostawa części samochodowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie (2 części)Ogłoszenie z dnia 2023-12-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa części samochodowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie (2 części)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690271233

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poniatowskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-026

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wspr@wspr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wspr.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa części samochodowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie (2 części)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ab568a00-29ec-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00542162

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00059542/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Sukcesywna dostawa części samochodowych do pojazdów oraz konserwacja pojazdów"WSPR w Rzeszowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00322751

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WSPR-DT/3113/7/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest: dostawa części samochodowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie:
Część 1 :
1) Dostawa części samochodowych na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie określonych w załączniku nr 2 do SWZ oraz części nie występujących w załączniku nr 3 do SWZ, które Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w cenie określonej w § 3 ust. 4 złącznika nr 4 do SWZ.
2) Części samochodowe dostarczane Zamawiającemu muszą być nowymi częściami samochodowymi. Przez nowe części samochodowe strony uznają:
a) oryginalne części samochodowe (części stosowane do pierwszego montażu) – części zamienne tej samej jakości co komponenty stosowane do montażu pojazdu samochodowego, produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi, ustalonymi przez producenta tych pojazdów do produkcji komponentów lub części zamiennych danego pojazdu samochodowego, w tym części zamienne produkowane na tej samej linii produkcyjnej co komponenty danego pojazdu samochodowego; przyjmuje się, że części zamienne są oryginalne, jeżeli producent tych części zaświadczy, że zostały one wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta danych pojazdów i są one tej samej jakości co części stosowane do montażu tych pojazdów;
b) części zamienne o porównywalnej jakości - części zamienne, których producent zaświadczy, że są one tej samej jakości co komponenty, które są lub były stosowane do montażu danych pojazdów samochodowych.
W przypadku zakończenia produkcji oryginalnych części przez producenta pojazdu, jak i braku występowania na rynku części równoważnych (zamienników), dopuszcza się na zasadzie wyjątku możliwość dostarczenia części regenerowanych, na oddzielne zamówienie.
Wykonawca gwarantuje, iż oferowane przez niego części zamienne do samochodów będących przedmiotem zamówienia spełniają parametry techniczne i jakościowe określone Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane.
4) Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na oferowane części zamienne, Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na oferowane części zamienne z zastrzeżeniem, iż będą one montowane w Dziale Transportu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie (WSPR) ul. Wyzwolenia 4 Rzeszów, przy wykorzystaniu techniki i technologii jaką dysponuje WSPR w Rzeszowie.
5) Części zamienne wymienione w załączniku nr 2 do SWZ, ze względu na specyfikę pracy pojazdów tj. „Ratowanie Życia Ludzi”, muszą być bardzo dobrej jakości i wytrzymałości.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki:
1) Załącznik nr 3 – część 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia tj. formularz asortymentowo-cenowy.
2) Załącznik nr 4 oraz 4a do SWZ pn. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z załącznikami;
3) Załącznik nr 5 do SWZ – Wykaz pojazdów – część 1

4.5.3.) Główny kod CPV: 34300000-0 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

4.5.5.) Wartość części: 205454,77 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest: dostawa części samochodowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie:
1) Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie określonych w załączniku nr 3a do SWZ.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki:
1) Załącznik nr 3a – część 2 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia tj. formularz asortymentowo-cenowy.
2) Załącznik nr 4 oraz 4a do SWZ pn. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z załącznikami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34300000-0 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

4.5.5.) Wartość części: 18861,79 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 268809,84 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 268809,84 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 268809,84 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Szik Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8130008760

7.3.3) Ulica: Grunwaldzka 82

7.3.4) Miejscowość: Tyczyn

7.3.5) Kod pocztowy: 36-020

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 269880,85 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 23200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 23200,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 23200,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Szik Sp. z o.o.,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8130008760

7.3.3) Ulica: Grunwaldzka 82

7.3.4) Miejscowość: Tyczyn

7.3.5) Kod pocztowy: 36-020

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 23249,37 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.