eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kępno › Utrzymanie czystości i porządku na wybranych nieruchomościach i obiektach położonych na obszarze miasta Kępno w 2024r.Ogłoszenie z dnia 2023-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Utrzymanie czystości i porządku na wybranych nieruchomościach i obiektach położonych na obszarze miasta Kępno w 2024r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kępno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854731

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Kępno

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-600

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 5909400

1.5.8.) Numer faksu: 5909402

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kepno@um.kepno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kepno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie czystości i porządku na wybranych nieruchomościach i obiektach położonych na obszarze miasta Kępno w 2024r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9129cb0d-94e9-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00538871

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00024467/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Utrzymanie czystości i porządku na wybranych nieruchomościach i obiektach położonych na obszarze miasta Kępno w 2024 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego zgodnie z wymaganiami określonymi w tym zakresie przez Zamawiającego w dokumencie SWZ. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: stały dostęp do sieci Internet; posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera); włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesyłanego za pośrednictwem Platformy wynosi 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami przechowywane są na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej, a Zamawiający otrzyma dostęp do plików dopiero po upływie terminu otwarcia ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie "Data przesłania"; o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kępno. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp, a także art. 6 Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony powyżej. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą do nich obowiązki informacyjne z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego oraz art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że: udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie; udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia; w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania; w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WR.271.40.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Utrzymanie czystości i porządku na wybranych nieruchomościach
i obiektach położonych na obszarze miasta Kępno w 2024r.

I. Zakres zamówienia obejmuje:

1. Utrzymanie porządku na terenach gminnych placów zabaw.
2. Koszenie trawy na terenach placów zabaw.
3. Grabienie, zamiatanie i usuwanie opadłych liści, gałęzi na terenach placów zabaw.
4. Usuwanie odpadów zgromadzonych w koszach ulicznych usytuowanych na terenach zieleni miejskiej i placach zabaw.
5. Usuwanie odpadów zgromadzonych w pojemnikach na psie odchody.
6. Usługa tzw. "pogotowia śmieciowego".
7. Utrzymanie porządku na terenie boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Ruchu Oporu.
8. Transport zebranych odpadów do RIPOK-u, a w przypadku awarii do innej instalacji zastępczej wskazanej przez ZZO Olszowa Sp. z o.o.

II. Szczegółowy zakres umowy obejmuje wykonanie następujących prac:

1. Utrzymanie porządku na terenach gminnych placów zabaw poprzez:
a) bieżącą kontrolę placów zabaw i jego wyposażenia poprzez niezwłoczne zgłaszanie usterek i nieprawidłowości Zamawiającemu. W przypadku wystąpienia usterki powodującej zagrożenie bezpieczeństwa, elementy uszkodzone, bądź sprzęt należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający jego użytkowanie, np. unieruchamiając go lub usuwając, a fakt usterki bezzwłocznie przekazać Zamawiającemu.
b) dbałość o czystość i porządek na terenach placów zabaw, w tym sprzątanie odpadów
i innych zanieczyszczeń wraz z ich utylizacją,
c) bieżące odchwaszczanie, usuwanie samosiewów i odrostów korzeniowych, zwłaszcza w obrębie ogrodzenia, urządzeń zabawowych, koszy na odpady i innych urządzeń małej architektury krajobrazu,
d) usuwanie posuszu i połamanych gałęzi opadłych na teren placów zabaw,
e) w celu zapobiegania zanieczyszczeniom odzwierzęcym jednokrotna wymiana piasku w 10 piaskownicach zamontowanych na placach zabaw rozmieszczonych na terenie Gminy Kępno w terminie do 30 kwietnia 2024r. Zastosować należy piasek kopany, z niskim wskaźnikiem cząstek iłowych spełniający wymagania Polskiej Normy PN-EN 1176-1:2009 w zakresie jego granulacji. Usługa polega na wybraniu z piaskownicy zanieczyszczonego piasku wraz z jego utylizacją i dostawa czystego piasku w ilości zapewniającej zapełnienie piaskownicy do minimum 2/3 wysokości;
f) usuwanie skutków zdarzeń innych (zdarzeń związanych z siłami przyrody oraz dewastacji urządzeń zabawowych i urządzeń) - usługa nie obejmuje naprawy, remontu lub wymiany elementów urządzeń;
g) usuwanie odpadów, a w szczególności szkła, niedopałków papierosów, plastików, papieru, odchodów itp. z terenów objętych niniejszą umową, a w przypadku placu zabaw przy ul. Spółdzielczej w Kępnie zanieczyszczenia w postaci ziemi, piasku, błota lub śniegu w celu ochrony nawierzchni EPDM przed zniszczeniem usuwać niezwłocznie;
h) pielęgnację żywopłotów i krzewów poprzez ukształtowanie pokroju naturalnego
lub sztucznego polegająca na cięciu pędów niezdrewniałych wraz z odchwaszczeniem i wywozem odpadów;
i) oczyszczanie ławek parkowych na "mokro" w ilości 45 szt. z zanieczyszczeń wraz z demontażem i utylizacją uszkodzonych elementów konstrukcyjnych ławek;
j) Czyszczenie z zanieczyszczeń, elementów placów zabaw w tym bezpiecznej nawierzchni syntetycznej SBR+EPDM ułożonej na placu zabaw przy ul. Spółdzielczej i al. Marcinkowskiego (skrzyżowanie ul. Sportowej i ul. Tysiąclecia) w Kępnie poprzez cztero-krotne w skali roku mycie nawierzchni wodą pod ciśnieniem, a w przypadku silnych zabrudzeń dopuszcza się użycie płynów codziennego użytku (np. płyn do naczyń).
2. Koszenie trawy na terenach placów zabaw w taki sposób:
a) aby wysokość trawy po skoszeniu wynosiła od 4 do 8 cm, przy równoczesnym podkoszeniu trawy przy elementach architektonicznych i urządzeniach zabawowych nawierzchniach, drzewach, skupinach krzewów, rabatach itp.,
b) trawę należy kosić w okresie od maja do października, 2 razy w miesiącu ( najlepiej w 2 i 4 tygodniu miesiąca, uwzględniając warunki pogodowe)
c) przy użyciu odpowiednich środków technicznych przystosowanych do wykonywania tego rodzaju prac,
d) zbieranie i wywożenie skoszonej trawy po każdej wykonanej usłudze koszenia.
e) pierwsze wiosenne koszenie traw należy zrealizować najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2024r.
3. Grabienie, zamiatanie i usuwanie opadłych liści, gałęzi, w tym nagromadzonych w trakcie prac jak i opadłych na teren placów zabaw niżej wymienionych. Usługa obejmuje:
a) wiosenne wygrabienie, wymiatanie liści i zanieczyszczeń pozimowych spod drzew, skupin krzewów i z trawników wraz z wywozem, które należy zrealizować najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2024r.,
b) jesienne systematyczne wygrabienie, wymiatanie liści i innych zanieczyszczeń wraz z ich wywozem, które należy zrealizować najpóźniej do dnia 15 grudnia 2024r.
c) w przypadku placu zabaw przy ul. Spółdzielczej w Kępnie w celu usuwania opadłych liści lub innych odpadów używać należy narzędzi czyszczących niepowodujących uszkodzeń nawierzchni np. szczotki z miękkim włosiem, dmuchawy spalinowej lub myjki ciśnieniowej.
4. Usuwanie odpadów zgromadzonych w koszach ulicznych usytuowanych na terenach zieleni miejskiej poprzez opróżnienie i utylizację odpadów w RIPOK-u, a w przypadku awarii do innej instalacji zastępczej wskazanej przez ZZO Olszowa Sp. z o.o.
5. Usuwanie odpadów zgromadzonych w pojemnikach na psie odchody poprzez opróżnienie i utylizację odpadów w RIPOK-u, a w przypadku awarii do innej instalacji zastępczej wskazanej przez ZZO Olszowa Sp. z o.o.. Usługa obejmuje również bieżące uzupełnianie podajników w woreczki do zbierania psich odchodów, których stosowną ilość Zamawiający będzie dostarczać na bieżąco.
6. Usługa tzw. "pogotowia śmieciowego" polegająca na zapewnieniu pojazdu o pojemności skrzyni ładunkowej 1-2 m3, który w dni powszednie w godzinach 10.00-15.00,
na zgłoszenie przedstawiciela UMiG Kępno, dokona ręcznego zebrania, załadunku
i utylizacji odpadów z nieruchomości gruntowych, w szczególności na terenach nieobjętych umownym utrzymaniem porządku.

Zamawiający szacuje, że w okresie obowiązywania umowy łączna liczba wyjazdów i realizacji usługi "pogotowia śmieciowego" wyniesie 30 razy.

7. Utrzymanie porządku na terenie boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Ruchu Oporu.
a) bieżącą kontrolę boiska i jego wyposażenia poprzez niezwłoczne zgłaszanie usterek i nieprawidłowości Zamawiającemu. W przypadku wystąpienia usterki powodującej zagrożenie bezpieczeństwa, elementy uszkodzone, bądź sprzęt należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający jego użytkowanie, np. unieruchamiając go lub usuwając, a fakt usterki bezzwłocznie przekazać Zamawiającemu.
b) dbałość o czystość i porządek na terenie boiska oraz wokół niego, w tym sprzątanie odpadów i innych zanieczyszczeń wraz z ich utylizacją, koszenie trawy;
c) usuwanie odpadów, a w szczególności szkła, niedopałków papierosów, plastików, papieru, odchodów itp. z terenu boiska oraz zanieczyszczenia w postaci ziemi, piasku, błota lub śniegu w celu ochrony sztucznej nawierzchni przed zniszczeniem, usuwać niezwłocznie;
d) czyszczenie z zanieczyszczeń, nawierzchni syntetycznej boiska przy ul. Ruchu Oporu w Kępnie poprzez dwu-krotne w skali roku mycie nawierzchni wodą pod ciśnieniem, a w przypadku silnych zabrudzeń dopuszcza się użycie płynów codziennego użytku (np. płyn do naczyń).

8. Transport zebranych odpadów poprzez zebranie i wywiezienie do RIPOK-u wszelkich zanieczyszczeń i odpadów powstałych i zebranych podczas wykonywania usługi.
Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 7 do SWZ - SOPZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej dwóch usług których czas trwania wynosił co najmniej 9 miesięcy polegających na utrzymaniu czystości i porządku na terenach zieleni miejskiej lub placach zabaw w tym koszeniu trawy, grabieniu i usuwaniu opadłych liści, gałęzi oraz usuwaniu odpadów zgromadzonych w koszach o wartości minimum 110.000 zł brutto każda (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie); wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wykaz usług - załącznik nr 5)
b) Warunek ten, w zakresie narzędzi dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia następującymi pojazdami (załącznik nr 6)
Wymagania minimalne dotyczące sprzętu:
1) kosiarka samojezdna - 1 szt.,
2) kosiarki spalinowe - 2 szt.;
3) samochód dostawczo-transportowy - 1 szt.
4) kosa spalinowa - 4 szt.;
5) piła spalinowa - 1 szt.;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.; Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw lub usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wzór oferty na usługi; Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.; Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2 500.00 PLN

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie postępowania udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy, wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalność i zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia określa załacznik nr 4 - umowa

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.