eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radzików › "Świadczenie usługi prawnego wsparcia pracowników zajmujących się zamówieniami publicznymi w IHAR PIB - Radzików"Ogłoszenie z dnia 2023-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Świadczenie usługi prawnego wsparcia pracowników zajmujących się zamówieniami publicznymi w IHAR PIB – Radzików”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000079480

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Radzików 05-870 Błonie

1.5.2.) Miejscowość: Radzików

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-870

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.barcikowska@ihar.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ihar.edu.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ihar.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/409718/swiadczenie-uslugi-prawnego-wsparcia-pracownikow-zajmujacych-sie-zamowieniami-publicznymi-w-ihar-pib-radzikow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Podmiot prawa publicznego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Naukowo-badawcxza

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usługi prawnego wsparcia pracowników zajmujących się zamówieniami publicznymi w IHAR PIB – Radzików”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b8ed2fc8-56c2-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00536294

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00402483

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 11/ZP/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 442666,67 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Świadczenie usługi prawnego wsparcia pracowników zajmujących się zamówieniami publicznymi w IHAR PIB – Radzików”

4.5.3.) Główny kod CPV: 79100000-5 - Usługi prawnicze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79111000-5 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 172200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 542430,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 172200,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Kancelaria Radcy Prawnego Kinga Krzyżewsk

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Kancelaria Radcy Prawnego Iwona Dmochowsk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 527234408

7.3.3) Ulica: Konstantów 19 e

7.3.4) Miejscowość: Konstantów

7.3.5) Kod pocztowy: 05-870

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 172200,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2025-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.