eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rudna › UTRZYMANIE W SPRAWNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ MASZYN, URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I AUTOMATYKI NA OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZGKIM RUDNAOgłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
UTRZYMANIE W SPRAWNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ MASZYN, URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I AUTOMATYKI NA OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZGKIM RUDNA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004058203

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl.Zwycięstwa 5

1.5.2.) Miejscowość: Rudna

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-305

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zgkim@zgkim.rudna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkim.rudna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

UTRZYMANIE W SPRAWNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ MASZYN, URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I AUTOMATYKI NA OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZGKIM RUDNA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-02cf82b4-928a-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00530065

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00063492/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Utrzymanie w sprawnści eksploatacyjnej maszyn, urządzeń elektrycznych i automatyki na obiektach administrowanych przez ZGKiM Rudna

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-02cf82b4-928a-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej: zgkim@zgkim.rudna.pl.
2. Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zgkim@zgkim.rudna.pl ( nie dotyczy składania i wycofania ofert oraz innych czynności które umożliwia platforma e-zamówienia).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e- Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
5. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
6. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
7. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
8. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego.
W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
9. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji musi zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą Pzp.
2. Administrator danych osobowych: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej, Plac Zwycięstwa 5, 59-305 Rudna, tel. 76 746 70 84.
3. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iodo@amt24.biz
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzieleniu zamówienia, prowadzeniu dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obroną przed roszczeniami.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
1. Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
3. Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
4. art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
6. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. W szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych z wyjątkiem danych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych),
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, po tym czasie będą przetwarzane przez okres wymagany przez odrębne przepisy obowiązującego prawa.
8. Posiada Pani/Pan prawo:
1. Prawo żądania dostępu do danych(w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu).
2. Prawo żądania sprostowania danych (wykonanie tego obowiązku nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników).
3. Prawo usunięcia danych w przypadku gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania (wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
12. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
13. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WWK.271.12.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Utrzymanie w sprawności eksploatacyjnej maszyn, urządzeń elektrycznych i automatyki na obiektach administrowanych przez ZGKiM Rudna, tj:
- oczyszczalniach ścieków – 7 obiektów,
- pompowniach ścieków – 99 obiektów,
- hydroforniach (AKSUW, APS)- 11 obiektów,
- studniach głębinowych – 15 obiektów.
1.2. Wykonanie Przedmiotu Zamówienia, o którym mowa w pkt 2.1. obejmuje:
1. Prowadzenie regularnych przeglądów i konserwacji maszyn, urządzeń elektrycznych i automatyki oraz utrzymanie całodobowej sprawności technicznej i dyspozycyjności tych urządzeń.
2. Zapewnienie części zapasowych, materiałów niezbędnych do ciągłego utrzymania maszyn i urządzeń elektrycznych w ruchu technologicznym.
3. Zapewnienie własnego transportu, niezbędnego sprzętu i narzędzi.
4. Zapewnienie do obsługi minimum dwóch osób.
5. Zapewnienie całodobowej dyspozycyjności do świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia.
6. Przystąpienie do usuwania usterek w terminie zadeklarowanym w Formularzu ofertowym, jednak nie dłuższym niż 2 godziny od chwili zgłoszenia i ( niezależnie od sezonu) usunięcie ich nie później niż w ciągu 6 godzin.
7. Zlecanie wszelkich napraw wynikających z umów gwarancyjnych do firm udzielających gwarancji.
8. Prowadzenie zapisów ruchowych w książce eksploatacji, sporządzanie protokołów montażu i uruchomienia urządzeń oraz protokołów z badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów (art. 62 ust.1 pkt.2 Prawo Budowlane).
9. Wykonywanie serwisu i napraw z najwyższą starannością zgodnie z przepisami BHP, ppoż. i sanitarnymi.
10. Utrzymanie ładu i porządku w pomieszczeniach, w których znajdują się maszyny i urządzenia elektryczne, zgodnie z przepisami BHP, ppoż. i sanitarnymi.
2.3. Zakres prac:
2.3.1. Szczegółowy zakres prac obejmuje:
1. Utrzymanie w pełnej sprawności mechanicznej, elektrycznej i automatyki ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków, w szczególności procesu natleniania (sprawność mechaniczna i elektryczna dmuchaw jest niezbędna). Ponadto w harmonogramie oczyszczenia ścieków biorą udział inne urządzenia takie jak, zasuwy (oznaczenia zamknięte/otwarta), krata, pompy, dlatego wymagana będzie dbałość o prawidłowe nastawy i wartości zabezpieczeń, oraz utrzymanie w sprawności sygnalizacji optycznej i akustycznej.
2. Utrzymanie w pełnej sprawności mechanicznej, elektrycznej oraz automatyki procesu przepompowywania ścieków do oczyszczalni ścieków. W szczególności utrzymanie w pełnej sprawności zainstalowanych pomp ściekowych, poprzez pomiary prądów pomp, nastawy wyłączników silnikowych zgodnie z znamionowym prądem danej pompy, utrzymanie odpowiednich poziomów pompowania ścieków za pomocą sond pływakowych MAC3 (gruszki), sprawnej sygnalizacji optycznej i akustycznej.
UWAGA: w pompowniach ścieków przed podjęciem jakichkolwiek prac, należy przewietrzyć studnię zgodnie z wytycznymi BHP. Wymóg- pracę muszą wykonywać co najmniej 2 osoby.
3. Utrzymanie w ciągłym ruchu procesu wydobycia wody. W szczególności dbałość o prawidłowe nastawy zwarciowe, przeciążeniowe według wartości znamionowych pomp, sprawność sond konduktometrycznych [ suchobieg, prawidłowe poziomy wg DTR].
4. W hydroforniach wymagana będzie szczególna uwaga na sondy konduktometryczne SCK, sondy zwieszakowe SW [ poziomy, rdza, kamień] oraz sprawność czujników od suchobiegu pomp sieciowych i głębinowych. Wymagana będzie dbałość o prawidłowe nastawy zwarciowe jak i przeciążeniowe dla poszczególnych pomp oraz sprawną sygnalizację optyczną i akustyczną.
2.4. Ważne informacje dodatkowe:
1) Za części zapasowe i materiały niezbędne do ciągłego utrzymania maszyn i urządzeń elektrycznych w ruchu technologicznym Zamawiający zwróci Wykonawcy koszty zakupu udokumentowane przez odpowiednie faktury zakupu bez jakichkolwiek dodatkowych narzutów lub kosztów, w kwocie nie wyższej od cen katalogowych obowiązujących u danego sprzedawcy i po ich uzgodnieniu z Zamawiającym przed dokonaniem zakupu.
Zwrot kosztów zakupu części i materiałów nastąpi po przedłożeniu faktury w terminie ustalonym w umowie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50532000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie się kierował następującymi kryteriami:

a. Kryterium nr 1: cena brutto (C) - 60%,
b. Kryterium nr 2: termin przystąpienia do usuwania usterek (U) - 40%.

1.1. Opis sposobu oceny wg kryterium nr 1 „Cena” (C):
Kryterium „Cena” (C) będzie rozpatrywane na podstawie ofertowej ceny ryczałtowej brutto za wykonany przedmiot zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu oferty.
Ilości punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C = Cmin./Co. x 60 pkt
gdzie:
Cmin. - cena brutto oferty najtańszej
Co. - cena brutto oferty ocenianej
Przyjmuje się, że 1%= 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów.
W kryterium nr 1 można uzyskać maksymalnie 60,00 pkt.
1.2. Opis sposobu oceny wg kryterium nr 2 „Termin przystąpienia do usuwania usterek” (U):
Kryterium „Termin przystąpienia do usuwania usterek” będzie rozpatrywane na podstawie terminu przystąpienia do usuwania usterek od chwili zawiadomienia o powstałej usterce podanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Najkrótszy możliwy termin określony przez Zamawiającego wynosi 0,5 godziny.
Najdłuższy możliwy termin to 2 godziny.
Wykonawca może zaproponować termin z częstotliwościach co pół godziny (tj. np.: 05, 1, 1,5 i 2 godziny) w przedziale od 0,5 do 2 godzin.
Ilości punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
U = Umin./Uo. x 40pkt
gdzie:
Umin. - najkrótszy termin przystąpienia do usuwania usterek spośród ofert nieodrzuconych (godziny)
Uo. - termin przystąpienia do usuwania usterek zadeklarowanej w ofercie ocenianej (godziny)

UWAGA:
Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin przystąpienia do usuwania usterek krótszy niż minimalny tj. zaoferuje mniej niż 0,5 godziny lub z częstotliwością inną niż co pół godziny lub zaoferuje termin dłuższy niż 2 godziny, to oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona.
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów.
W kryterium nr 2 można uzyskać maks. 40,00 pkt.
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w skali od 0,00 pkt do 100,00 pkt w oparciu o łączną wagę kryteriów równą 100 %. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów (Kryterium nr 1 + Kryterium nr 2).
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym zaoferowanej ceny.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin przystąpienia do usuwania usterek

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
A) jedną osobą posiadającą uprawnienia wymagane przepisami Prawo Energetyczne w zakresie dozoru nad eksploatacją urządzeń elektrycznych i obsługi agregatów prądotwórczych oraz uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji,
B) jedną osobą posiadającą uprawnienia wymagane przepisami Prawo Energetyczne m.in. uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, w tym: Grupa1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną: 2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV; 4) zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW; 10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt: 1,2,4),
C) jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje nadal prace serwisowe polegające na utrzymaniu w sprawności eksploatacyjnej maszyn, urządzeń elektrycznych i automatyki na obiektach takich jak: oczyszczalnie ścieków oraz na Stacjach Uzdatniania Wody funkcjonujących w systemie zaopatrzenia zbiorowego w wodę i odbioru ścieków lub na obiektach o podobnym charakterze.
3. Warunki te w odniesieniu do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie oceniał oddzielnie (każdy Wykonawca musi samodzielnie spełnić te warunki).
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
5. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert -oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – stanowiące załącznik nr 2 do SWZ 2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. Zamawiający, na postawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, obejmują:
1) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane - zgodnie z załącznikiem 3 do SWZ.
2) dowody określające czy te usługi (wykazane w załączniku nr 3 do SWZ) zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
3) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do SWZ.
4) Zamawiający żąda dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, nie będzie wezwany do złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w Rozdziale IX pkt 1 i 3 SWZ.
6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
7. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) wypełniony formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SWZ;
2) oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w Rozdziale IX pkt 1 i 3 SWZ – Załącznik nr 2 do SWZ;
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy);
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz oświadczenie tego podmiotu, o którym mowa w pkt 2) powyżej (jeżeli dotyczy);
5) oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp w zakresie Wykonawców składających ofertę wspólnie – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy).
5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
6. Ofertę oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, zamieścić na wzorach formularzy określonych w załącznikach do SWZ.
7. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
9. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty winno być załączone pełnomocnictwo, które winno być w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie o którym mowa w Rozdziale X pkt 1 SWZ, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X pkt 1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi do realizacji których te zdolności są wymagane,
4. W przypadku, o którym mowa w pkt 3 powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy (wzór – załącznik nr 6 do SWZ).
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy – stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.
2. Umowa oraz wszelkie zmiany wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Strony przewidują możliwość zmiany zapisów umowy m. in. w następujących przypadkach:
a) zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług na przedmiot umowy wówczas cena brutto określona w umowie za okresy realizacji umowy przypadające po wprowadzeniu zmienionej stawki podatku VAT ulegnie w taki sposób, aby cena netto pozostała niezmieniona;
b) zmiany danych Strony umowy,
c) zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez Platformę e-zamówienia. Wszystkie oferty złożone w inny sposób zostaną odrzucone.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.
3. Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (wzór – załącznik nr 2 do SWZ) względem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
5. Zgodnie z art. 122 ustawy Pzp jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na podmioty udostępniającego zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.