eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Świadczenie usług deratyzacji, dezynsekcji i dezynfekcji w nieruchomościach zarządzanych przez KZGM w KatowicachOgłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług deratyzacji, dezynsekcji i dezynfekcji w nieruchomościach zarządzanych przez KZGM w Katowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 241031620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Michała Grażyńskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-126

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kzgm.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzgm.katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług deratyzacji, dezynsekcji i dezynfekcji w nieruchomościach zarządzanych przez KZGM w Katowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e2155c4-8e91-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00527247

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00034790/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.21 Świadczenie usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w budynkach KZGM

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kzgm_katowice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kzgm_katowice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania dokumentów oraz udzielania wyjaśnień dotyczących treści SWZ - opisane są w Rozdziale XII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”
Zamawiający informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w
Katowicach, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, Telefon: 32 258 20 21 do 25 lub 32/416 32 91, Fax:
32/258 20 25;
2. z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować pod nr tel.: 032 416 32 85,
e‑mail: iod@kzgm.katowice.pl lub pisemnie na adres Zamawiającego.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede
wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba
że przepisy szczególne stanowią inaczej;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Prawo zamówień publicznych;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania
od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO**; • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NZ.231.093.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 77895,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie:
1) deratyzacji,
2) dezynsekcji,
3) dezynfekcji i dezodoryzacji,
4) usuwania gniazd owadów np. os i szerszeni lub przeniesienie w inne miejsce gniazd pszczół lub trzmieli,
5) dezynfekcji, dezynsekcji i dezodoryzacji po zgonie,
6) dezynfekcji i dezodoryzacji po zalaniu nieczystościami ciekłymi wraz z usunięciem pozostałych nieczystości i ich utylizacją,
7) usuwania martwych ptaków, gryzoni i zwierząt domowych oraz nieczystości po nich (w tym odchodów, gniazd ptasich, itp.) wraz z ich utylizacją oraz dezynfekcją, dezynsekcją, dezodoryzacją oraz doczyszczeniem powierzchni będących przedmiotem zabiegów,
8) usuwania z lokali porzuconych przez użytkowników produktów żywnościowych wraz ze sprzętami w których były przechowywane i uległy zepsuciu, stwarzając zagrożenie epidemiologiczne, ich wywóz i utylizacja oraz przeprowadzenie w razie konieczności dezynsekcji, dezynfekcji i dezodoryzacji pomieszczenia,
9) dezynfekcji pomieszczeń, sprzętów oraz pojazdów (szczególnie samochodów), w których wystąpiło zakażenie wirusami będącymi zagrożeniem dla życia i zdrowia.
2. W zakresie używanych środków Zamawiający wymaga, aby były wpisane do Wykazu Produktów Biobójczych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz bezpiecznych dla ludzi i niewymagających zmywania. Środki należy stosować zgodnie z określonym przez producenta przeznaczeniem i sposobem użycia.
3. Usługi zlecane przez Zamawiającego wykonywane będą w:
1) nieruchomościach zarządzanych przez Zamawiającego (powierzchnie wewnętrzne i tereny zewnętrzne),
2) lokalach zarządzanych przez Zamawiającego, a znajdujących się w nieruchomościach zarządzanych przez inne podmioty (w szczególności przez wspólnoty mieszkaniowe),
3) nieruchomościach oddanych Zamawiającemu do zabezpieczenia, które nie są zarządzane przez Zamawiającego (powierzchnie wewnętrzne i tereny zewnętrzne).
4. Przedmiot umowy określony w ust. 1 realizowany będzie w oparciu o podpisane przez Kierownika lub upoważnionego pracownika danego Oddziału Eksploatacji Budynków zlecenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1. W celu potwierdzenia odbioru zlecenia, Wykonawca zobowiązany jest odesłać jego podpisany przez siebie skan e-mailem do Zamawiającego w terminie 4 godzin od chwili jego przesłania przez Zamawiającego.
5. W przypadku niedochowania terminu wskazanego w ust. 3, zlecenie uważa się za odebrane i przyjęte do realizacji w tym terminie. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku niezwłocznego dostarczenia podpisanego przez siebie skanu zlecenia e-mailem do Zamawiającego.
6. Zamawiający przewiduje następujące tryby zlecania usług :
1) okresowy - obejmuje deratyzację wykonywaną w terminach określonych corocznie w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Katowice w sprawie przeprowadzenia akcji odszczurzania na terenie miasta Katowice, w nieruchomościach wymienionych w ust. 2 pkt. 1 i 3. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie wykonywania usługi e-mailem na 7 dni przed przystąpieniem do realizacji usługi,
2) doraźny – obejmuje wszystkie rodzaje usług wymienionych w ust. 1, przy czym świadczenie usługi realizowane będzie w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zlecenia e-mailem. Za datę otrzymania zlecenia przyjmuje się datę skutecznego dostarczenia go e-mailem,
3) awaryjny – obejmuje wszystkie rodzaje usług wymienionych w ust. 1, a świadczenie usługi realizowane będzie całodobowo, siedem dni w tygodniu, także w dni ustawowo wolne od pracy przez cały okres obowiązywania umowy, przy czym rozpoczęcie realizacji usługi nastąpi do 3 godzin po telefonicznym (potwierdzonym e-mailem) zgłoszeniu przez przedstawiciela Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 2.
7. Zlecenia awaryjne wystawiane będą w nagłych przypadkach, w szczególności:
a) stwarzających zagrożenie dla zdrowia mieszkańców, szczególnie dla dzieci, osób starszych oraz o osłabionym układzie odpornościowym (np. ujawnienie zwłok w lokalu, których stan wskazuje na ich zaawansowany rozkład, gniazda owadów w elewacji budynku, martwe ptaki i gryzonie),
b) stwarzających zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub w wyniku których powstać mogą znaczne straty materialne i finansowe np. wskutek niszczenia elementów konstrukcji budynków, sprzętu (np. gniazda gryzoni w lokalach mieszkalnych, przegryzanie przewodów elektrycznych, niszczenie mebli itp.).
8. Zlecenie określać będzie m. in.:
a) rodzaj, miejsce wykonania usługi (adres) oraz powierzchnię, na której dana usługa ma być wykonana lub ilość w przypadku, gdy usługa dotyczy gniazd owadów,
b) termin realizacji usługi (uwzględniający datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji usługi, specyfikę danej nieruchomości i zakres zgłoszonych do realizacji prac),
c) wynagrodzenie za usługę wyliczone w oparciu o powierzchnie (lub ilość) i stawki wskazane w ofercie, której kopia stanowi załącznik nr 3.
9. W przypadku, gdy zlecenie dotyczyć będzie terenów zewnętrznych, jako powierzchnię, na której ma być wykonana usługa zostanie wskazana powierzchnia np. boksu śmietnikowego albo innego obiektu, którego dotyczyć będzie zlecenie. W sytuacji konieczności użycia pułapek na gryzonie przeznaczonych do terenów zewnętrznych zastosowany zostanie przelicznik: jedna pułapka - 10 m².
10. Zlecenie może obejmować jedną lub więcej nieruchomości. W przypadku gdy zlecenie obejmować będzie więcej niż jedną nieruchomość Zamawiający załączy do zlecenia stosowną specyfikację. Zamawiający będzie wystawiał zlecenia odrębnie dla nieruchomości Skarbu Państwa i pozostałych nieruchomości.
11. W przypadku nieuzasadnionej odmowy wykonania zlecenia w trybie awaryjnym Zamawiający uprawniony jest do zlecenia wykonania zastępczego, bez odrębnego wezwania, na koszt Wykonawcy.
12. Zamawiający przewiduje skorzystanie z instytucji PRAWA OPCJI.
13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają projektowane postanowienia umowy wraz z załącznikami (Załączniki nr 4 do SWZ).
14. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z najwyższą starannością, przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (pracownicy/osoby faktycznie realizujące zlecenie powinny być w tym zakresie przeszkolone) oraz zapewnić Zamawiającemu dostęp za pośrednictwem telefonu/e-maila i pozostawać do jego dyspozycji w godzinach pracy Zamawiającego.
15. Wszelkie obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia, sposób rozliczania zawierają projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 4 do SWZ.
16. Przedmiotowe środki dowodowe. Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.
17. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ( aspekty społeczne):
Wymagania zamawiającego w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawarte są w § 3 projektowanych postanowień umowy. (Załącznik nr 4 do SWZ).
19. Wymóg spełniania wymagań określonych przez przepisy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2022 poz. 1083 z późn. zm.) został określony w § 5 projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 4 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90921000-9 - Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90923000-3 - Usługi odszczurzania

90670000-4 - Usługi w zakresie dezynfekcji oraz tępienia szkodników na obszarach miejskich lub wiejskich

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku zwiększenia:
a) liczby metrów kwadratowych powierzchni nieruchomości, w których wykonywane są usługi, w przypadku, np. objęcia do zarządzania lub zabezpieczenia nieruchomości przez Zamawiającego (deratyzacja okresowa),
b) ilości poszczególnych usług będących przedmiotem umowy określonych w § 2 ust. 2 oraz wykorzystania całej kwoty wynikającej z zamówienia gwarantowanego, tj. kwoty wskazanej w § 9 ust. 2 lit. b).
Zamówienie może się zwiększyć maksymalnie do ilości wskazanych w poniższej tabeli w kolumnie „ilość maksymalna”. Zamawiający jednak zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości zamówienia stanowiącej maksymalną ilość, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tego tytułu. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest pisemne złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. Zasady dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia obligatoryjnego i polegać będą na powtórzeniu podobnych usług.
Maksymalna wartość opcji zgodnie z §2 ust. 3 i określona w § 9 ust. 2 lit. a) umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy polegających na powtórzeniu podobnych usług. Zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych usług tj. usług w zakresie deratyzacji, dezynsekcji i dezynfekcji. Zamawiający przewiduje, że następujące szacowane ilości tych zamówień wyniosą:
1) deratyzacja obowiązkowa – 21000 m2,
2) deratyzacja doraźna – 600 m2,
3) dezynsekcja doraźna – 12000 m2,
4) dezynfekcja i dezodoryzacja doraźna – 9000 m2,
5) usuwanie gniazd owadów lub przeniesienie ich w inne miejsce – 12 szt.,
6) dezynfekcja, dezynsekcja i dezodoryzacja po zgonie - 3600 m2,
7) dezynfekcja i dezodoryzacja po zalaniu nieczystościami ciekłymi wraz z usunięciem pozostałych nieczystości i ich utylizacją – 900 m2,
8) usuwanie martwych ptaków, gryzoni i zwierząt domowych oraz nieczystości po nich (w tym odchodów, ptasich gniazd itp.) wraz z utylizacją oraz dezynfekcją, dezynsekcją i dezodoryzacją – 360 m2,
9) usuwanie porzuconych produktów żywnościowych wraz ze sprzętami, w których były przechowywane i uległy zepsuciu, ich wywóz i utylizacja i przeprowadzenie w razie konieczności dezynsekcji, dezynfekcji i dezodoryzacji pomieszczenia - 750 m2,
10)  dezynfekcja pomieszczeń oraz sprzętów, w których wystąpiło zakażenie wirusami będącymi zagrożeniem dla życia i zdrowia niezależnie od kubatury nieruchomości/ lokalu – 3000 m2,
11) awaryjne wykonanie deratyzacji gryzoni wraz z ich utylizacja – 1200 m2,
12) awaryjne wykonanie dezynsekcji – 1200 m2,
13) awaryjne wykonanie dezynfekcji i dezodoryzacji – 1200 m2,
14)  awaryjne usunięcie gniazd owadów lub przeniesienie ich w inne miejsce – 6 szt.,
15)  awaryjne wykonanie dezynfekcji, dezynsekcji i dezodoryzacji po zgonie – 1200 m2,
16)  awaryjne wykonanie dezynfekcji i dezodoryzacji po zalaniu nieczystościami ciekłymi wraz z usunięciem pozostałych nieczystości i ich utylizacją – 1200 m2,
17)  awaryjne usuwanie martwych ptaków, gryzoni i zwierząt domowych oraz nieczystości po nich (w tym odchodów, ptasich gniazd itp.) wraz z utylizacją oraz dezynfekcją, dezynsekcją i dezodoryzacją – 360 m2,
18)  awaryjne usuwanie porzuconych produktów żywnościowych wraz ze sprzętami, w których były przechowywane i uległy zepsuciu, ich wywóz i utylizacja i przeprowadzenie w razie konieczności dezynsekcji, dezynfekcji i dezodoryzacji pomieszczenia - 450 m2,
19)  awaryjne wykonanie dezynfekcji pomieszczeń oraz sprzętów, w których wystąpiło zakażenie wirusami będącymi zagrożeniem dla życia i zdrowia niezależnie od kubatury nieruchomości/ lokalu – 1500 m2.
Zamówienia udzielone zostaną w przypadku wyczerpania kwoty wynikającej z prawa opcji, przedłużania się procedury udzielenia kolejnego zamówienia w trybie podstawowym, po uprzednim przeprowadzeniu zamówienia z wolnej ręki.
Zamawiający udzieli zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy na następujących warunkach:
1) wykonawca realizował dotychczasowe zamówienie w terminie i z najwyższą starannością,
2) wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonania nowego zamówienia niż podstawowego,
3) strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie i termin wykonania nowego zamówienia.
4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
5. Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
6. Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 261 ustawy).

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza oferta według kryteriów określonych w SWZ (Rozdział
XVIII "Opis kryteriów oceny ofert i sposobu oceny ofert")

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu usług z zakresu deratyzacji lub/i dezynsekcji lub/i dezynfekcji lub/i dezodoryzacji o łącznej wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto (dla jednego Zamawiającego).
UWAGA:
a) W przypadku wykonywania i nie zakończenia świadczenia usługi/usług wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie usług, jaką wartość ma/ją usługa/i zrealizowana/e, do momentu upływu terminu składania ofert z tym, że wartość wykonanej/ych usług/i nie może być mniejsza niż 100 000,00 zł brutto dla jednego Zamawiającego;
b) Przez jedną usługę Zamawiający rozumie wykonanie/wykonywanie usługi/usług dla jednego Zmawiającego w ramach jednej/kilku umowy/umów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (Rozdział VIII pkt 2 SWZ) zostanie wezwany do przedłożenia następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:
oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; Ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (Rozdział VIII pkt 2 i 3 SWZ) zostanie wezwany do przedłożenia następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:
wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym celu Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, przedłożą wraz z ofertą:
1) stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z Rozdziałem XV SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
UWAGA: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę
2) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (Rozdział XV pkt 2 ppkt 1 SWZ) oraz oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XV pkt 2 ppkt 5 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
b) Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie.
3) oświadczenie, z którego wynika, które roboty, usługi lub dostawy wykonają poszczególni wykonawcy, w sytuacji określonej w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy.
5. Zasady rozliczania prac pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, w tym zasady wystawiania faktur na rzecz Zamawiającego, należy określić w umowie regulującej współpracę tych Wykonawców, przy czym:
1) Zamawiający zaleca, aby podmiotem uprawnionym do wystawiania faktur na rzecz Zamawiającego, przyjmowania płatności i dokonywania rozliczeń był Lider* Konsorcjum**
2) Zamawiający dopuszcza, aby faktury na rzecz Zamawiającego, były wystawiane przez poszczególnych członków Konsorcjum, pod warunkiem, że umowa Konsorcjum będzie zawierać odpowiednie zapisy w tym zakresie i wskazywać zakres prac wykonywanych przez poszczególnych członków Konsorcjum.
6. W przypadku, gdy umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia, nie będzie zawierała zasad rozliczania prac pomiędzy tymi Wykonawcami, w tym zasad wystawiania faktur na rzecz Zamawiającego, Zamawiający przyjmie, że jedynym Wykonawcą uprawnionym do wystawiania faktur będzie Lider* Konsorcjum**.
* Wykonawca wskazany jako pełnomocnik lub jeden z Wykonawców (wskazany przez pozostałych) wspólnie ubiegających się o zamówienie
** Wykonawcy występujący wspólnie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, których charakter oraz warunki wprowadzania są określone w projektowanych postanowieniach umowy w szczególności w § 14 projektowanych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kzgm_katowice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawcę wyklucza się w przypadkach określonych w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) zwanej dalej Ustawą Przeciw Agresji.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.