eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Pełnienie funkcji trenera podczas zajęć edukacyjnych z uczestnikami (osoby dorosłe) realizowanych w ramach Projektu "Obrabiarki sterowane numerycznie - nowe technologie dla Przemysłu 4.0. Edycja drugaOgłoszenie z dnia 2022-12-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Pełnienie funkcji trenera podczas zajęć edukacyjnych z uczestnikami (osoby dorosłe) realizowanych w ramach Projektu „Obrabiarki sterowane numerycznie – nowe technologie dla Przemysłu 4.0. Edycja druga

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 471390387

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kopcińskiego 29

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-142

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.grzeszczyk@lcdnikp.elodz.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wckp.lodz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji trenera podczas zajęć edukacyjnych z uczestnikami (osoby dorosłe) realizowanych w ramach Projektu „Obrabiarki sterowane numerycznie – nowe technologie dla Przemysłu 4.0. Edycja druga

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d58b3ab1-7268-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00527000

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00123798/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Zajęcia szkoleniowe w ramach projektu „Obrabiarki sterowane numerycznie – nowe technologie dla Przemysłu 4.0. Edycja druga”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Obrabiarki sterowane numerycznie – nowe technologie dla Przemysłu 4.0. Edycja druga”, nr umowy RPLD.11.03.02-10-0001/22.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474514/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CNC4e2.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji trenera podczas zajęć w ramach Projektu „Obrabiarki sterowane numerycznie – nowe technologie dla Przemysłu 4.0. Edycja druga” współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.
2. Opis przedmiotu zamówienia.
2.1. Pełnienie funkcji trenera obejmuje 5 bloków tematycznych:
2.1.1. Moduł 1) Podstawy programowania i użytkowanie obrabiarek CNC.
2.1.1.1. Zajęcia edukacyjne (MODUŁ 1) Podstawy programowania i użytkowanie obrabiarek sterowanych numerycznie obejmują następujący zakres tematyczny:
 dokumentacja techniczna wyrobu,
 wykonywanie i czytanie dokumentacji technicznej,
 narzędzia i przyrządy pomiarowe,
 wykonywanie pomiarów warsztatowych,
 budowa i zasada działania obrabiarek sterowanych numerycznie,
 dobieranie narzędzi i parametrów skrawania do toczenia i frezowania.
2.1.2. Moduł 2) Podstawy programowania robotów przemysłowych.
2.1.2.1. Zajęcia edukacyjne (MODUŁ 2) Podstawy programowania robotów przemysłowych obejmują następujący zakres tematyczny:
 budowa i funkcjonalności podstawowych komponentów robota i kontrolera
 układy współrzędnych robota,
 panel programowania,
 uruchomianie robota w trybie manualnym,
 podstawowe funkcje programowania robota,
 programowanie robota,
 uruchomianie robota w trybie pracy automatycznym.
2.1.3. Moduł 3) Użytkowanie i obsługa obrabiarek CNC. Opis przedmiotu zamówienia – zakres tematyczny oraz sposób prowadzenia zajęć.
2.1.3.1. Zajęcia edukacyjne (MODUŁ 3) Użytkowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie prowadzone będą z wykorzystaniem tokarki sterowanej numerycznie (CNC) firmy Haas model ST10 oraz frezarki sterowanej numerycznie (CNC) firmy Haas model VF1 i obejmują następujący zakres tematyczny:
 systemy narzędziowe i mocowanie narzędzi obróbkowych,
 ustalanie wartości korekcyjnych narzędzi w wykorzystaniem przyrządu do ustalania wartości korekcyjnych narzędzia poza obrabiarką,
 uchwyty obróbkowe i ustalanie punktu zerowego przedmiotu obrabianego,
 edycja i testowanie programu obróbki,
 tryby pracy automatyczny i ręczny obrabiarki,
 wykonywanie programu obróbki na tokarce i frezarce sterowanej numerycznie.
2.1.4. Moduł 4) Programowanie tokarek CNC. Opis przedmiotu zamówienia – zakres tematyczny oraz sposób prowadzenia zajęć.
2.1.4.1. Zajęcia edukacyjne (MODUŁ 4) Programowanie tokarek CNC prowadzone będą z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego firmy MTS CNC w wersji 8.0 i mają na celu przygotowanie uczestników szkolenia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowego przez IHK - Industrie- und Handelskammer Dresden i obejmują następujący zakres tematyczny:
 funkcje pomocnicze i maszynowe stosowane przy programowaniu obrabiarek s.n.,
 funkcje drogi: interpolacja prostoliniowa i kołowa,
 stałe cykle obróbkowe,
 programowanie konturowe,
 tworzenie programów obróbkowych dla tokarek sterowanych numerycznie,
 optymalizacja obróbki,
 NC-TEST system egzaminacyjny dla tokarek sterowanych numerycznie IHK - Industrie- und Handelskammer Dresden.
2.1.5. Moduł 5) Programowanie frezarek CNC. Opis przedmiotu zamówienia – zakres tematyczny oraz sposób prowadzenia zajęć.
2.1.5.1. Zajęcia edukacyjne (MODUŁ 5) Programowanie frezarek CNC prowadzone będą z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego firmy MTS CNC w wersji 8.0 i mają na celu przygotowanie uczestników szkolenia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowego przez IHK - Industrie- und Handelskammer Dresden
i obejmują następujący zakres tematyczny:
 funkcje pomocnicze i maszynowe stosowane przy programowaniu obrabiarek s.n.,
 funkcje drogi: interpolacja prostoliniowa i kołowa,
 stałe cykle obróbkowe,
 programowanie konturowe,
 tworzenie programów obróbkowych dla frezarek sterowanych numerycznie,
 optymalizacja obróbki,
 NC-TEST system egzaminacyjny dla frezarek sterowanych numerycznie IHK - Industrie- und Handelskammer Dresden.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80210000-9 - Usługi edukacji technicznej i zawodowej na poziomie szkoły średniej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 192000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 256000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 192000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ABPLANALP Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 011076925

7.3.3) Ulica: ul. Kostrzyńska 36

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-979

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 192000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-06-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.