eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Pełnienie funkcji trenera podczas zajęć edukacyjnych z uczestnikami (osoby dorosłe) realizowanych w ramach Projektu "Obrabiarki sterowane numerycznie - nowe technologie dla Przemysłu 4.0. Edycja druga



Ogłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie funkcji trenera podczas zajęć edukacyjnych z uczestnikami (osoby dorosłe) realizowanych w ramach Projektu „Obrabiarki sterowane numerycznie – nowe technologie dla Przemysłu 4.0. Edycja druga

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 471390387

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kopcińskiego 29

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-142

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.grzeszczyk@lcdnikp.elodz.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wckp.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji trenera podczas zajęć edukacyjnych z uczestnikami (osoby dorosłe) realizowanych w ramach Projektu „Obrabiarki sterowane numerycznie – nowe technologie dla Przemysłu 4.0. Edycja druga

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d58b3ab1-7268-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474514

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00123798/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Zajęcia szkoleniowe w ramach projektu „Obrabiarki sterowane numerycznie – nowe technologie dla Przemysłu 4.0. Edycja druga”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Obrabiarki sterowane numerycznie – nowe technologie dla Przemysłu 4.0. Edycja druga”, nr umowy RPLD.11.03.02-10-0001/22.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zgodnie z art. 61 ust. 1 oraz art. 63 ust. 2 Upzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu serwisu MiniPortal
https://miniportal.uzp.gov.pl (jedyny dopuszczalny sposób złożenia oferty), ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (z wyłączeniem
złożenia oferty) oraz poczty elektronicznej (z wyłączeniem złożenia oferty): k.grzeszczyk@lcdnikp.elodz.edu.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal dostępnej pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej RODO) informujemy, że:
1.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego z siedzibą w Łodzi, ul. Kopcińskiego 29; (Tel.: (42) 678-33-78; e-mail: kontakt@lcdnikp.elodz.edu.pl).
1.2. W sprawach dotyczących danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych P. Tomasz Krupa e-mail:
iod@lcdnikp.elodz.edu.pl).
1.3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z prowadzonym postępowaniem.
1.4. Dostęp do danych osobowych posiadają upoważnieni pracownicy Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia
Praktycznego oraz upoważnione osoby zatrudnione do zarządzania projektem na podstawie umów cywilno-prawnych.
1.5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
1.6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.
1.7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
1.8. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w przetargu i wynika z przepisów prawa.
1.9. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowania decyzji, ani nie będą profilowane.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Okres przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej Umowy oraz po zakończeniu jej obowiązywania tej Umowy przez okres przewidziany
przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Administratora w zakresie archiwizacji dokumentów, a także przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego. Odbiorcy danych osobowych Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp
podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia i archiwizacji dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CNC4e2.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji trenera podczas zajęć w ramach Projektu „Obrabiarki sterowane numerycznie – nowe technologie dla Przemysłu 4.0. Edycja druga” współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.
2. Opis przedmiotu zamówienia.
2.1. Pełnienie funkcji trenera obejmuje 5 bloków tematycznych:
2.1.1. Moduł 1) Podstawy programowania i użytkowanie obrabiarek CNC.
2.1.1.1. Zajęcia edukacyjne (MODUŁ 1) Podstawy programowania i użytkowanie obrabiarek sterowanych numerycznie obejmują następujący zakres tematyczny:
 dokumentacja techniczna wyrobu,
 wykonywanie i czytanie dokumentacji technicznej,
 narzędzia i przyrządy pomiarowe,
 wykonywanie pomiarów warsztatowych,
 budowa i zasada działania obrabiarek sterowanych numerycznie,
 dobieranie narzędzi i parametrów skrawania do toczenia i frezowania.
2.1.2. Moduł 2) Podstawy programowania robotów przemysłowych.
2.1.2.1. Zajęcia edukacyjne (MODUŁ 2) Podstawy programowania robotów przemysłowych obejmują następujący zakres tematyczny:
 budowa i funkcjonalności podstawowych komponentów robota i kontrolera
 układy współrzędnych robota,
 panel programowania,
 uruchomianie robota w trybie manualnym,
 podstawowe funkcje programowania robota,
 programowanie robota,
 uruchomianie robota w trybie pracy automatycznym.
2.1.3. Moduł 3) Użytkowanie i obsługa obrabiarek CNC. Opis przedmiotu zamówienia – zakres tematyczny oraz sposób prowadzenia zajęć.
2.1.3.1. Zajęcia edukacyjne (MODUŁ 3) Użytkowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie prowadzone będą z wykorzystaniem tokarki sterowanej numerycznie (CNC) firmy Haas model ST10 oraz frezarki sterowanej numerycznie (CNC) firmy Haas model VF1 i obejmują następujący zakres tematyczny:
 systemy narzędziowe i mocowanie narzędzi obróbkowych,
 ustalanie wartości korekcyjnych narzędzi w wykorzystaniem przyrządu do ustalania wartości korekcyjnych narzędzia poza obrabiarką,
 uchwyty obróbkowe i ustalanie punktu zerowego przedmiotu obrabianego,
 edycja i testowanie programu obróbki,
 tryby pracy automatyczny i ręczny obrabiarki,
 wykonywanie programu obróbki na tokarce i frezarce sterowanej numerycznie.
2.1.4. Moduł 4) Programowanie tokarek CNC. Opis przedmiotu zamówienia – zakres tematyczny oraz sposób prowadzenia zajęć.
2.1.4.1. Zajęcia edukacyjne (MODUŁ 4) Programowanie tokarek CNC prowadzone będą z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego firmy MTS CNC w wersji 8.0 i mają na celu przygotowanie uczestników szkolenia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowego przez IHK - Industrie- und Handelskammer Dresden i obejmują następujący zakres tematyczny:
 funkcje pomocnicze i maszynowe stosowane przy programowaniu obrabiarek s.n.,
 funkcje drogi: interpolacja prostoliniowa i kołowa,
 stałe cykle obróbkowe,
 programowanie konturowe,
 tworzenie programów obróbkowych dla tokarek sterowanych numerycznie,
 optymalizacja obróbki,
 NC-TEST system egzaminacyjny dla tokarek sterowanych numerycznie IHK - Industrie- und Handelskammer Dresden.
2.1.5. Moduł 5) Programowanie frezarek CNC. Opis przedmiotu zamówienia – zakres tematyczny oraz sposób prowadzenia zajęć.
2.1.5.1. Zajęcia edukacyjne (MODUŁ 5) Programowanie frezarek CNC prowadzone będą z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego firmy MTS CNC w wersji 8.0 i mają na celu przygotowanie uczestników szkolenia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowego przez IHK - Industrie- und Handelskammer Dresden
i obejmują następujący zakres tematyczny:
 funkcje pomocnicze i maszynowe stosowane przy programowaniu obrabiarek s.n.,
 funkcje drogi: interpolacja prostoliniowa i kołowa,
 stałe cykle obróbkowe,
 programowanie konturowe,
 tworzenie programów obróbkowych dla frezarek sterowanych numerycznie,
 optymalizacja obróbki,
 NC-TEST system egzaminacyjny dla frezarek sterowanych numerycznie IHK - Industrie- und Handelskammer Dresden.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80210000-9 - Usługi edukacji technicznej i zawodowej na poziomie szkoły średniej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która spełnia postawione
warunki, nie została odrzucona, nie została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu oraz która uzyska największą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert. Zamawiający wyznaczył kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednie wagi punktowe i przyjął, że w zakresie
każdego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej 1% wagi kryterium = 1 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Kompetencje trenera” (KT_1): Doświadczenie zawodowe trenera - w części dot. MODUŁU nr 4 lub nr 5.

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 (przesłanki obligatoryjne) oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 (przesłanki fakultatywne) Upzp;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej.
1.1 Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny spełniania warunków dotyczących:
a) posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
b) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
d) zdolności technicznej,
1.2 Na potrzeby udziału w przedmiotowym postępowaniu, za wystarczające w odniesieniu do warunków o których mowa powyżej w lit. a)-d), Zamawiający uzna złożenie przez Wykonawcę własnego oświadczenia o treści potwierdzającej, iż posiada potencjał techniczny oraz że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej w stopniu niezbędnym do prawidłowego wykonywania i ukończenia realizacji usługi zgodnie z wymogami Zamawiającego i niniejszej SWZ. Formularz wzoru oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
2. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym tj.:
- że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej czterema osobami (minimum po jednej osobie do realizacji szkoleń w modułach 1, 2 i 3 oraz co najmniej jedną osobą do realizacji szkolenia w modułach 4 i 5) odpowiedzialnymi za prowadzenie szkoleń w sposób opisany w SWZ – patrz Dział III) oraz zdolnymi do wykonania zamówienia w sposób profesjonalny i na warunkach określonych przez Zamawiającego, z których każda posiada (..):
2.1. MODUŁ 1) osoba skierowana do realizacji zamówienia w Module nr 1
a) (..) przygotowanie pedagogiczne dające kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych,
b) (..)wykształcenie wyższe zawodowe lub studia podyplomowe o specjalności mechanicznej, mechatronicznej lub automatyki przemysłowej,
c) (..) min. 5 letnie, udokumentowane doświadczenie potwierdzające prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie objętym programem modułu,
2.2. MODUŁ 2) osoba skierowana do realizacji zamówienia w Module nr 2:
a) (..) przygotowanie pedagogiczne dające kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych,
b) (..) wykształcenie wyższe zawodowe lub studia podyplomowe o specjalności mechanicznej, mechatronicznej lub automatyki przemysłowej,
c) (..) min. 5 letnie, udokumentowane doświadczenie potwierdzające prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie objętym programem modułu.
2.3. MODUŁ 3) osoba skierowana do realizacji zamówienia w Module nr 3:
a) (..) wykształcenie średnie techniczne, wyższe zawodowe lub studia podyplomowe o specjalności mechanicznej, mechatronicznej lub automatyki przemysłowej,
b) (..) min. 3 letnie, udokumentowane doświadczenie potwierdzające prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie objętym programem modułu,
c) (..) świadectwo autoryzacji nadane przez producenta lub dystrybutora obrabiarek Haas potwierdzające kompetencje w obsłudze i użytkowaniu obrabiarek sterowanych numerycznie firmy Haas: tokarki model ST10 oraz frezarki model VF1.
2.4. MODUŁ 4) osoba skierowana do realizacji zamówienia w Module nr 4:
a) (..) przygotowanie pedagogiczne dające kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych,
b) (..) wykształcenie wyższe zawodowe lub studia podyplomowe o specjalności mechanicznej, mechatronicznej lub automatyki przemysłowej,
c) (..) min. 5 letnie udokumentowane doświadczenie potwierdzające prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym co najmniej 100 godzin dydaktycznych, w zakresie objętym programem modułu,
d) (..) świadectwo autoryzacji nadane przez firmę MTS - Mathematisch Technische Software-Entwicklung Berlin potwierdzające kompetencje do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zastosowaniem systemu do uczenia się programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC MTS wersja 8.0.
e) (..) znajomość systemu informatycznego NC-Test do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje w obszarze programowania obrabiarek sterowanych numerycznie przeprowadzanego przez IHK - Industrie-und Handelskammer Dresden potwierdzoną świadectwem autoryzacji wystawionym przez producenta systemu firmę Mathematisch Technische Software-Entwicklung Berlin.
2.5. MODUŁ 5) osoba skierowana do realizacji zamówienia w Module nr 5:
a) (..) przygotowanie pedagogiczne dające kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych,
b) (..) wykształcenie wyższe zawodowe lub studia podyplomowe o specjalności mechanicznej, mechatronicznej lub automatyki przemysłowej,
c) (..) min. 5 letnie udokumentowane doświadczenie potwierdzające prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym co najmniej 100 godzin dydaktycznych, w zakresie objętym programem modułu
d) (..) świadectwo autoryzacji nadane przez firmę MTS - Mathematisch Technische Software-Entwicklung Berlin potwierdzające kompetencje do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zastosowaniem systemu do uczenia się programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC MTS wersja 8.0.
e) (..) znajomość systemu informatycznego NC-Test do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje w obszarze programowania obrabiarek sterowanych numerycznie przeprowadzanego przez IHK - Industrie- und Handelskammer Dresden potwierdzoną świadectwem autoryzacji wystawionym przez producenta systemu NC-Test firmę Mathematisch Technische Software-Entwicklung Berlin.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach wymienionych w Rozdziale XIV i XV SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 Upzp na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Upzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten powinien potwierdzać brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa
w pkt. 1 także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu.
B. DOKUMENTY SKŁADANE PO OTWARCIU OFERT:
1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:
1) brak podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,
o których mowa w art. 108 i 109 Upzp tj.:
a) art. 108 ust. 1 pkt. 5 Upzp - oświadczenia wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2021.0.275 t.j.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
b) art. 109 ust. 1 pkt. 4 Upzp – odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 Upzp,
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty, o których mowa w powyższym punkcie składa każdy z nich.
1.1.) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1 lit. b), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, że jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, że jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani że nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu ich złożenia.
1.2.) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1 lit. b), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 4 Upzp zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Upzp dotyczące spełniania warunku udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten powinien potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1 , także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4. W celu oceny, czy Wykonawca, polegając na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dołączenia do oferty dokumentów, o których mowa w Dziale XII pkt. 2 ppkt. 1-3 SWZ.
B. DOKUMENTY SKŁADANE PO OTWARCIU OFERT:
1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności zawodowej Wykonawcy:
a) wykaz osób (załącznik nr 6 do SWZ), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w celu potwierdzenia, że wskazane tam osoby spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ poz. Dział X pkt. 2 odpowiednio dla danego Modułu – dotyczy wszystkich osób wymienionych w wykazie,
b) dowody potwierdzające że osoba/-y wymieniona/-e przez Wykonawcę
w treści załącznika nr 6 do SWZ , spełnia/-ją:
- warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ poz. Dział X pkt. 2 odpowiednio dla danego Modułu (nr 4 i nr 5)
- warunki przyznania punktów dodatkowych w pozacenowych kryteriach oceny ofert określonych w SWZ poz. Dział XXII pkt. 3 ppkt. 3.1.1. lub 3.1.2. lub 3.1.3. lub 3.1.4.
- przy czym zapis ten dotyczy wyłącznie Wykonawców ubiegających się
o przyznanie punktów dodatkowych w pozacenowych kryteriach oceny ofert.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawców, ubiegających się o przyznanie punktów dodatkowych w pozacenowych kryteriach oceny ofert, przedłożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) Imienny Wykazu osób (będących w dyspozycji Wykonawcy i którym zostanie powierzone świadczenie usługi w module nr 4 i 5) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
2) Złożony wraz z ofertą wykaz osób o którym mowa w pkt. 1, będzie następnie podstawą do ustalenia przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej. Przepisy dotyczące procedury badania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz warunków przyznania punktów dodatkowych opisane zostały w SWZ poz. Dział XXII w pkt. 4 z podpunktami.
3) Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia dokumentu o którym mowa w pkt. 1 ppkt. 1) po upływie terminie składania ofert lub wezwania Wykonawcy do jego uzupełnienia w przypadku złożenia dokumentu niekompletnego.
4) W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży wraz z ofertą dokumentu o którym mowa w pkt. 1 ppkt. 1) lub złoży dokument niekompletny, Zamawiający nie przyzna Wykonawcy punktów dodatkowych w pozacenowych kryteriach oceny ofert.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W określonych przypadkach tego wymagających, Wykonawca wraz z ofertą składa także:
1) pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawca samodzielnie składający ofertę jest reprezentowany przez pełnomocnika;
a) Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
b) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
c) Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać
w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
d) Jeżeli pełnomocnictwo zostało wystawione jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. W przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował jedynie pełnomocnictwem w formie papierowej, przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
e) Wyżej wymienionego poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w lit. d), w przypadku dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie, który każdego z nich dotyczy.
f) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może dokonać również notariusz.
2. Zamawiający informuje, iż przedmiotowa usługa podlega zwolnieniu z naliczenia podatku VAT na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2022.931 t.j.).
2.1 W przypadku naliczenia przez Wykonawcę podatku VAT, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie lub inne dokumenty potwierdzające podstawę prawną do podjęcia takiego działania. W sytuacji, gdy Wykonawca nie złoży oświadczenia o którym mowa w zdaniu poprzednim i na wezwanie Zamawiającego Wykonawca nie złoży wyjaśnień lub złoży wyjaśnienia nieprzekonywujące, wówczas Zamawiający uprawniony będzie do odrzucenia oferty na podstawie art. 226 pkt. 1 ppkt. 10) Upzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłożą wraz z ofertą stosowny dokument (pełnomocnictwo) potwierdzający umocowanie pełnomocnika, o którym mowa w pkt 1;
3) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika);
4) korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z Wykonawcą występującym jako Pełnomocnik pozostałych.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, musi wyraźnie wskazać w formularzu oferty, jaką część/zakres zamówienia będzie wykonywać podwykonawca oraz podać nazwę ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. W przypadku,
gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca pozostawi ten punkt formularza ofertowego nie wypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Upzp, w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia go
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający, przed zawarciem umowy, zażąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:
1) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy,
2) zmiana Wykazu osób
3) wystąpienia siły wyższej - jako „siły wyższe" uznaje się klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, pandemia, wojna i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron („siła wyższa" - to zdarzenie (a) zewnętrzne, (b) niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, (c) którego skutkom nie można zapobiec); wystąpienie siły wyższej może być podstawą zmian postanowień zawartej umowy np. w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy;
2. Zamawiający także dopuszcza możliwość zmiany umowy poprzez wprowadzenie wykonywania usługi z wykorzystaniem środków kształcenia na odległość w przypadku braku prawnej możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej lub w przypadku konieczności zawieszenia realizacji usługi w formie stacjonarnej.
3. Zmiany postanowień zawartej umowy, z wyjątkiem zmian wskazanych w pkt. 1 ppkt. 3), wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony. Sporządzenie aneksu będzie poprzedzone podpisaniem protokołu wskazującego okoliczności uzasadniające zmianę umowy.
4. Zmiany umowy dot. terminu jej realizacji:
4.1. Zamawiający przewiduje realizację umowy przy założeniu że Wykonawcy przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po zawarciu umowy – co nie wyklucza możliwości zaistnienia sytuacji w której planowane terminy rozpoczęcia realizacji usług mogą ulec przesunięciu.
4.2. Ustalone terminy realizacji całości zamówienia o których mowa w pkt. 1 mogą ulec przesunięciu także w przypadku wystąpienia:
a) działania innej siły wyższej niż określona w pkt. 2, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia wyłącznie w stopniu którego profesjonalnie działający Wykonawca, przy zachowaniu należytej staranności, nie mógł przewidzieć.
b) wystąpienia okoliczności, których Strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
4.3. W przypadku zaistnienia okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności i których strony, przy zachowaniu należytej staranności nie mogły przewidzieć przy zawieraniu umowy, a które mogą skutkować niemożnością dotrzymania terminów umownych, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego na piśmie o ich wystąpieniu. Wówczas Zamawiający może wyrazić zgodę na wyznaczenie nowego terminu wykonania prac, który w stosunku do terminów poprzednich może być przesunięty o czas nie dłuższy niż czas trwania tychże okoliczności.
4.4. Zmiana terminu wykonania zamówienia o którym mowa w § 5 pkt. 1 w związku z wystąpieniem okoliczności przywołanych w pkt. 4.1. oraz pkt. 4.2. następuje na pisemny wniosek Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wraz z wnioskiem wiarygodne i obiektywne dowody potwierdzające zaistnienie okoliczności o których mowa w pkt. 4.1.lub pkt. 4.2.
4.5. Zmiany umowy dotyczące terminu realizacji, powodujące i skutkujące wydłużeniem terminu realizacji Przedmiotu Umowy (wykonania Umowy) w zakresie czasowym wykraczającym poza ramy realizacji Projektu, będą możliwe jedynie w przypadku, gdy Zamawiający uzyska zgodę na wydłużenie terminu realizacji Projektu. Zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy nie mają wypływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.
(...)
Kontynuacja postanowień określających warunki zmian umowy, z uwagi na ograniczenia formularza (limit znaków) znajduje się w sekcji IX
(...)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu MiniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 15:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Kontynuacja zapisów Ogłoszenia (SEKCJA VII - pkt. 7.4.)
(...)
5. Postanowienia dotyczące waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, wprowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. 2022 poz. 2185):
5.1. Niezależnie od okoliczności, o których mowa w § 13 pkt. 2-3, wysokość wynagrodzenia określonego
w § 7 pkt. 2, może ulec zmianie na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy.
5.2. Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy raz w trakcie realizacji Umowy, po 6 (sześciu) miesiącach od dnia zawarcia Umowy (początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie miesiąc kalendarzowy następujący po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące zmianę).
5.3. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego
w złożonej przez niego ofercie, lub w przypadku kolejnej zmiany, względem cen materiałów lub kosztów ustalonych przy ostatniej takiej zmianie.
5.4. Zmiany cen lub kosztów, o których mowa w pkt. 5.3. ustalane będą z uwzględnieniem odpowiednich wskaźników tych pozycji ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a w wypadku braku takich wskaźników, z uwzględnieniem wskaźników na które obydwie Strony wyrażą zgodę.
5.5. Strony przewidują zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wzrostu cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy o co najmniej 30% względem poziomu tych cen lub kosztów związanych
z realizacją Umowy, jakie powinny były być wzięte pod uwagę przez Wykonawcę przy sporządzaniu oferty stanowiącej podstawę do zawarcia Umowy wg stanu na miesiąc złożenia oferty, a w przypadku kolejnej zmiany, względem cen materiałów lub kosztów ustalonych przy ostatniej takiej zmianie. Zmiana wynagrodzenia w tym trybie nie może prowadzić do wzrostu zysku Wykonawcy, a jedynie do zrekompensowania kosztów jakie będzie ponosił w związku z realizacją Umowy.
5.6. W celu wykazania wpływu zmian, o których mowa w pkt. 5.5., na koszty realizacji Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, wraz z wnioskiem o zmianę, dowody, w szczególności szczegółową kalkulację cen materiałów lub kosztów według stanu sprzed danej zmiany cen materiałów lub kosztów oraz szczegółową kalkulację cen materiałów lub kosztów według stanu po danej zmianie cen materiałów lub kosztów oraz wskaże kwotę o jaką wynagrodzenie powinno ulec zmianie i uzasadnienie zmiany (w szczególności wskaźnik, o którym mowa w pkt. 5.4.).
5.7. W przypadku obniżenia cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy o co najmniej 30% względem poziomu tych cen lub kosztów związanych z realizacją Umowy, jakie powinny były być wzięte pod uwagę przez Wykonawcę przy sporządzaniu oferty stanowiącej podstawę do zawarcia Umowy wg stanu na miesiąc złożenia oferty, a w przypadku kolejnej zmiany, względem cen materiałów lub kosztów ustalonych przy ostatniej takiej zmianie, Wykonawca zobowiązany będzie, na wezwanie Zamawiającego, przedstawić kalkulację, o której mowa w pkt. 5.6. i odpowiednio zastosować się do przyjętego w tym postanowieniu trybu.
5.8. Łączna wartość obniżenia lub wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy, wynikającego z waloryzacji, podczas całej realizacji Umowy, nie może być wyższa niż suma równa 50% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 7 pkt. 2 w momencie zawarcia Umowy.

Postanowienia te zostały szczegółowo uregulowane w Projekcie Umowy. Zapisy tam zawarte (§ 9) mają pierwszeństwo wobec zapisów zawartych w niniejszym Ogłoszeniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.