eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Unieszkodliwianie lub odzysk w I półroczu 2024 r. odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i z obiektów użyteczności publicznejOgłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Unieszkodliwianie lub odzysk w I półroczu 2024 r. odpadów niebezpiecznych
pochodzących z gospodarstw domowych i z obiektów użyteczności publicznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190028643

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Konwaliowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-651

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kzg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzg.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Unieszkodliwianie lub odzysk w I półroczu 2024 r. odpadów niebezpiecznych
pochodzących z gospodarstw domowych i z obiektów użyteczności publicznej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b59acf1f-9027-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00526730

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00004066/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Unieszkodliwianie lub odzysk odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i z obiektów użyteczności publicznej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b59acf1f-9027-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Kanał komunikacji elektronicznej: https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia lub w przypadku awarii systemu e-Zamówienia mail: sekretariat@kzg.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na platformie e-Zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwości komunikowania się za pomocą poczty elektronicznej e-mail Zamawiającego (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu).
2. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (art. 118 ust. 3 ustawy pzp), przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 57 ze zm.).
3. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty wystawione przez nieupoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, inne dokumenty, m.in. dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zawarty w SWZ- rozdział XXI

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zawarte w SWZ- rozdział XXI

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/ZP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych o kodach 20 01 27* i/lub 20 01 28 pochodzących od mieszkańców i z obiektów użyteczności publicznej w procesie D 10 lub odzysku w procesie R 1, które Zamawiający przekaże Wykonawcy w łącznej ilości 49 Mg (+/– 10 Mg) z zachowaniem warunku, że odpady te zostaną poddane wyłącznie wyżej wymienionym procesom unieszkodliwiania lub odzysku.
Odpady będą dostarczone przez Zamawiającego do unieszkodliwiania lub odzysku do wskazanej przez Wykonawcę Instalacji lub do miejsca tymczasowego magazynowania, których odległość od siedziby Zamawiającego do miejsca dostarczania tych odpadów, biorąc pod uwagę aspekty logistyczne i środowiskowe nie może być większa niż 50 km.
Wykonawca zobowiązany będzie przekazywać Zamawiającemu na wymianę zbiorcze pojemniki (mausery, skrzyniopalety itp.) na dostarczane przez niego odpady.
Wykonawca zobowiązany będzie przyjąć każdą przywiezioną przez Zamawiającego ilość odpadów, bez określania minimalnych limitów ilościowych na poszczególne rodzaje dostarczanych odpadów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90513300-9 - Usługi spalania odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych o kodach 20 01 31* i/lub 20 01 32 pochodzących od mieszkańców i z obiektów użyteczności publicznej w procesie D 10 lub odzysku w procesie R 1, które Zamawiający przekaże Wykonawcy w łącznej ilości 12,5 Mg (+/– 2 Mg) z zachowaniem warunku, że odpady te zostaną poddane wyłącznie wyżej wymienionym procesom unieszkodliwiania lub odzysku.
Odpady będą dostarczone przez Zamawiającego do unieszkodliwiania lub odzysku do wskazanej przez Wykonawcę Instalacji lub do miejsca tymczasowego magazynowania, których odległość od siedziby Zamawiającego do miejsca dostarczania tych odpadów, biorąc pod uwagę aspekty logistyczne i środowiskowe nie może być większa niż 50 km.
Wykonawca zobowiązany będzie przekazywać Zamawiającemu na wymianę zbiorcze pojemniki (mausery, skrzyniopalety itp.) na dostarczane przez niego odpady.
Wykonawca zobowiązany będzie przyjąć każdą przywiezioną przez Zamawiającego ilość odpadów, bez określania minimalnych limitów ilościowych na poszczególne rodzaje dostarczanych odpadów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90513300-9 - Usługi spalania odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych o kodach 20 01 26* pochodzących od mieszkańców i z obiektów użyteczności publicznej w procesie D 10 lub odzysku w procesie R 1 lub R9, które Zamawiający przekaże Wykonawcy w łącznej ilości 5,5 Mg (+/– 1 Mg) z zachowaniem warunku, że odpady te zostaną poddane wyłącznie wyżej wymienionym procesom unieszkodliwiania lub odzysku.
Odpady będą dostarczone przez Zamawiającego do unieszkodliwiania lub odzysku do wskazanej przez Wykonawcę Instalacji lub do miejsca tymczasowego magazynowania, których odległość od siedziby Zamawiającego do miejsca dostarczania tych odpadów, biorąc pod uwagę aspekty logistyczne i środowiskowe nie może być większa niż 50 km.
Wykonawca zobowiązany będzie przekazywać Zamawiającemu na wymianę zbiorcze pojemniki (mausery, skrzyniopalety itp.) na dostarczane przez niego odpady.
Wykonawca zobowiązany będzie przyjąć każdą przywiezioną przez Zamawiającego ilość odpadów, bez określania minimalnych limitów ilościowych na poszczególne rodzaje dostarczanych odpadów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90513300-9 - Usługi spalania odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1497);
3) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, wynikającej z odrębnych przepisów, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) złoży oświadczenie zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp;
b) posiada aktualną decyzję administracyjną, pozwalającą na unieszkodliwianie odpadów w procesie D10 lub odzysku R1, R 9 wydaną zgodnie z ustawą o odpadach (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.);
c) posiada aktualną decyzję na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów wydaną zgodnie z art. 41 ustawy o odpadach (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.);
d) ma numer rejestrowy nadany po uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez Marszałka Województwa (numer BDO);
Warunek b) i c) zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca posiada pozwolenie zintegrowane zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz.U. 2022 r. poz. 2556 ze zm.);

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy PZP dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu zapewniające wykonanie zamówienia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
wymagane oświadczenia składa osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Umowa może zostać zmieniona jedynie w zakresie następujących jej postanowień:
a) zmiany oznaczenia kodu Odpadów, na skutek zmiany przepisów powszechnie obowiązujących poprzez dostosowanie oznaczenia do zmian zgodnych ze zmienionymi uregulowaniami prawnymi;
b) zmiany, zawartego w ofercie Wykonawcy, zakresu zobowiązań, które mogą być wykonane przez podwykonawców, jeżeli taka zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub uzasadniona jego interesem związanym z zachowaniem ciągłości wykonania usług terminów wykonywania umowy, poprawy jakości wykonywania zobowiązań umownych (w przypadku nie wskazania w ofercie zakresu prac powierzonych podwykonawcom - zmiany polegającej na wprowadzeniu możliwości wykonywania umowy przez podwykonawców pod warunkiem wskazania zakresu zobowiązań, które mogą być wykonane przez podwykonawców, jeżeli taka zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego lub uzasadniona jego interesem związanym z zachowaniem ciągłości wykonywania usług – odbiorów Odpadów, terminów wykonywania umowy, poprawy jakości wykonywania zobowiązań umownych) a w przypadku zmiany Instalacji (Prowadzącego Instalację) lub miejsca tymczasowego magazynowania Odpadów w sytuacji udowodnienia dokumentami wystąpienia awarii Instalacji albo miejsca tymczasowego magazynowania Odpadów, która uniemożliwia ze względów technicznych lub technologicznych wykonywanie przedmiotu umowy, jednakże bez zmiany innych warunków umowy i z obowiązkiem przedstawienia przed dokonaniem zmiany umowy w tym zakresie, iż proponowana nowa instalacja posiada ważną decyzję na …… Odpadów w procesie D 10/R 1 w rozumieniu ustawy o odpadach;
c) zmiany terminów lub formy i sposobu sporządzania, potwierdzania danych i KPO, na skutek zmian regulacji prawnych w zakresie gospodarowania odpadami;
d) zmiany ceny polegające na obniżeniu wskazanych w § 7 ust.1 stawek jednostkowych za 1 kg Odpadów, w przypadkach dokonania takich zmian u Wykonawcy przez podmioty uprawnione do tego zgodnie ze statutem lub przepisami prawa;
e) zmiany ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT na skutek zmiany przepisów powszechnie obowiązujących poprzez dostosowanie stawki VAT do zmian zgodnych ze zmienionymi uregulowaniami prawnymi;
f) zmiany rachunku bankowego Wykonawcy w przypadku dokonania przez niego zmiany rachunku bankowego dla prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że nowy rachunek będzie zawarty w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z art. 96 b ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.
g) inne zmiany wynikające z art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b, pkt 3 i pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z zachowaniem warunków opisanych w tym uregulowaniu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.