eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Milejów-Osada › Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.600.000 zł dla Gminy MilejówOgłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.600.000 zł dla Gminy Milejów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Milejów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019550

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Partyzancka 13a

1.5.2.) Miejscowość: Milejów-Osada

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-020

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 814787610

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@milejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.milejow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.600.000 zł dla Gminy Milejów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cafacb02-8f60-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00525839

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00005044/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.600.000 zł dla Gminy Milejów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://milejow.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://milejow.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 11.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej lub poczty elektronicznej.
11.2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Osoba uprawniona do kontaktowania się z wykonawcami: Pani Ewelina Czapkowska – e mail: zamowienia@milejow.pl
11.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę zapisu wiadomości na serwerze odbiorczym. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich rejestracji na Platformie.
11.4. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu
na subdomenie Gminy Milejów: https://milejow.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
11.16. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
11.17. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
11.23. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie składania dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż ofert, które mogą być przekazywane jedynie w sposób wskazany w pkt 11.15 SWZ) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem:
a) Platformy zakupowej: https://milejow.ezamawiajacy.pl
b) poczty elektronicznej: poczty Zamawiającego sekretariat@milejow.pl
Zamawiający przekazuje dokumenty na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę wskazując ten adres w ofercie i zobowiązuje się do utrzymania jego funkcjonalności przez czas trwania postępowania. Domniemywa się, że dokumenty, oświadczenia i wnioski przekazane na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym zostały doręczone skutecznie a wykonawca zapoznał się z ich treścią
Pozostała treść znajduje się w rozdziale 11 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający
informuje, że:
1) jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wynik postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IPR.271.30.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.600.000 zł dla Gminy Milejów”
4.2. Szczegółowy przedmiot zamówienia.
4.2.1 Przedmiot zamówienia obejmuje zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1 600 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.
4.2.2 Charakterystyka kredytu:
1) Okres wykorzystania kredytu do dnia 31.12.2023 r. w całości.
2) Kredyt zostanie wykorzystany zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Milejów Nr LIII/310/22 z dnia 29.12.2022 r.
3) Kredyt będzie przekazany zgodnie z żądaniem Zamawiającego, w całości lub w określonych częściach na jego rachunek prowadzony w banku wybranym do obsługi budżetu gminy.
4) Okres karencji przy spłacie kapitału do 31.12.2034 r.
5) Okres kredytowania od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2038 r.
6) Płatność pierwszej raty kapitału do 31.01.2035 r. Raty płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca.
7) Bazowa stopa oprocentowania oparta będzie na stawce WIBOR 1M na dzień 27.11.2023 r. powiększona o marżę Wykonawcy,
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania części kredytu bez dodatkowych opłat i kosztów,
9) Marża Wykonawcy jest stała w okresie umowy,
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów i opłat,
11) Spłata kapitału nastąpi według harmonogramu stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ.
12) Oprocentowanie i prowizja za udzielenie kredytu stanowią koszty obsługi kredytu,
13) Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanych kwot kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365/366 dni, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie,
14) Za spłatę odsetek od rat kapitału należy przyjąć dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Jeżeli termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek i kredytu następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy.
15) Formę zabezpieczenia kredytu stanowi weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową na sumę odpowiadającą kwocie zadłużenia z tytułu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami oraz innymi kosztami Wykonawcy,
16) Zamawiający nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego,
17) Zakłada się złożenie kontrasygnaty Skarbnika Gminy na dokumentach kredytowych (umowa kredytowa, weksel In blanco, deklaracji wystawienia weksla In blanco),
18) Zamawiający nie korzysta z leasingu oraz emisji papierów dłużnych,
19) Sprawozdania budżetowe oraz uchwały i zarządzenia zmieniające budżet Gminy Milejów dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://ugmilejow.bip.lubelskie.pl
20) Waluta PLN.
4.2.3 Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy i prowadzić go będzie nieodpłatnie w trakcie realizacji niniejszej umowy kredytowej.
4.2.4 Zamawiający oświadcza, że jest rzetelnym klientem i z zaciągniętych zobowiązań wywiązuje się terminowo. W dotychczasowej współpracy z bankami nie wystąpiły zajęcia komornicze ani administracyjne.
4.2.5 Zamawiający nie posiada zobowiązań pozabilansowych, zobowiązań wobec podmiotów powiązanych, zaległości wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie udzielił gwarancji i poręczeń oraz nie korzysta z wykupu wierzytelności. Zamawiający nie był emitentem papierów wierzycielskich.
4.4 Przedmiotowe środki dowodowe.
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
4.5 Uzasadnienie niedokonania podziału zamówienia na części
4.5.1 Wartość zamówienia jest niższa od tzw. progów unijnych które zobowiązują do implementacji dyrektyw UE. Dyrektywa 2014/24/UE w treści motywu 78 wskazuje, że aby zwiększyć konkurencję, instytucje zamawiające należy w szczególności zachęcać do dzielenia dużych zamówień na części. Przedmiotowe zamówienie nie jest dużym zamówieniem w rozumieniu motywu 78 powołanej dyrektywy UE (dyrektywy stosuje się od tzw. progów UE, a dyrektywa posługuje się pojęciem dużego zamówienia na gruncie zamówień podlegających dyrektywie - a więc zamówienia o wartości znacznie przewyższającej tzw. progi UE).
4.5.2 Zamówienie nie zostało podzielone na części z następujących względów:
1) Przedmiot zamówienia dotyczy usługi jaką jest udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Milejów.
2) Zamówienie ma charakter jednorodny, dotyczy finansowania zobowiązań Gminy i umożliwienia Gminie realizacji inwestycji.
3) Wybór kilku Wykonawców, którzy realizowaliby przedmiotowe zamówienie, niewątpliwie prowadziłby do bałaganu organizacyjnego.
4) Podział zamówienia powodowałby nadmierne trudności rozliczeniowe zaciągniętego kredytu.
5) Wykonawcy powielaliby koszty marży, co wpływałoby na koszty wykonania zamówienia i zarazem zwiększyłoby poziom wydatków zamawiającego.
4.5.3 Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp
4.5.4 Podział niniejszego zamówienia na części wiązałby się z nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia w wyznaczonym terminie. Celem wprowadzenia obowiązku podziału zamówień na części jest zwiększenie udziału sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w rynku zamówień publicznych. Brak podziału zamówienia na części nie skutkuje brakiem możliwości złożenia oferty w niniejszym postępowaniu przez małych i średnich przedsiębiorców. Brak konieczności dzielenia niniejszego zamówienia na części jest z przyczyn wyżej wymienionych uzasadniony.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2038-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 100
RAZEM 100

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach podanego kryterium oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

Jako jedyne kryterium oceny ofert zastosowano cenę. Na koszty cyklu życia przedmiotu zamówienia składają się tylko koszty nabycia, czyli cena. Usługa kredytu nie będzie generowała żadnych innych kosztów związanych
z użytkowaniem, utrzymaniem czy wycofaniem z eksploatacji.

Usługa udzielenia kredytu jest usługą o ściśle ustalonych standardach jakościowych, na straży których stoi Komisja Nadzoru Finansowego, sprawująca nadzór nad sektorem bankowym. W opisie przedmiotu zamówienia zawarto standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp.

17.2 Maksymalna ilość punktów według kryterium „Cena” to 100 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Liczba punktów w ramach kryterium „Cena” – (C) zostanie obliczona według wzoru:
Cmin
C = ------- x 100 pkt
Cb
gdzie,

C- ilość punktów za kryterium cena,
Cmin - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty ocenianej.

17.3 Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów C w ustalonym kryterium.
17.4 Punktacja zostanie ustalona do dwóch miejsc po przecinku, z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
17.5 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia w postępowaniu.
10.3 Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

21.1 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
21.1.1 Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu w terminie 2 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania dostarczy Zamawiającemu projekt umowy o udzielnie kredytu dla Gminy Milejów, uwzględniający zapisy niniejszej SWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji szczegółowych zapisów projektu umowy w celu naniesienia niezbędnych poprawek. Poprawki mogą dotyczyć w szczególności warunków umowy, które nie zostały ściśle określone w specyfikacji warunków zamówienia, przy czym ewentualne zmiany treści projektu umowy nie spowodują sprzeczności z zapisami specyfikacji warunków zamówienia.
21.2 Oferta Wykonawcy oraz niniejsza SWZ stanowić będzie integralną część umowy.
21.3 Na warunkach określonych w niniejszej umowie Bank udzieli Kredytobiorcy kredytu długoterminowego do wysokości 1 600 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.
21.4 Istotne postanowienia przyszłej umowy w zakresie zamówienia:
a) Okres kredytowania – od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2038 r.;
b) Okres wykorzystania, w całości do dnia 31.12.2023 r.;
c) Okres karencji przy spłacie kapitału do 31.12.2034 r., pierwsza rata spłaty kapitału nastąpi do 31.01.2035 r.
d) Płatność odsetek następowała będzie w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego, przy czym pierwsza płatność odsetek dokonana będzie ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego w którym wypłacono pierwszą transzę kredytu, kolejne miesięczne (miesiąc kalendarzowy) okresy obrachunkowe liczone są od dnia zakończenia poprzedniego okresu obrachunkowego, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu całkowitej spłaty kredytu.
e) Spłata kapitału następować będzie po upływie okresu karencji w okresach miesięcznych w ratach i okresach spłaty określonych w Zał. Nr 4 - Harmonogram spłaty kredytu, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający ma prawo do zmiany treści umowy w zakresie terminów harmonogramu spłat i ich wysokości bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat i prowizji.
f) W przypadku wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu nie będą pobierane żadne dodatkowe opłaty i prowizje a odsetki naliczane będą tylko od kwoty aktualnego zadłużenia pozostałego do spłaty.
g) Uruchomianie kredytu nastąpi w całości lub w określonych częściach w terminie 3 dni roboczych na podstawie dyspozycji Zamawiającego.
h) Spłata kredytu nastąpi do dnia 31.12.2038 r.
i) Waluta PLN.
j) Prowizja bankowa płatna procentowo od pobranej transzy kredytu w dniu pobrania transzy.
k) Marża banku oraz wysokość prowizji nie mogą ulec zmianie podczas trwania umowy.
l) Oprocentowanie kredytu liczone na podstawie stawki bazowej WIBOR-1M z dnia 27.11.2023 r. powiększone o marżę banku.
Pozostała treść znajduje się w rozdziale 21 SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://milejow.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
a) Okres kredytowania od dnia zawarcia umowy do 31.12.2038 r.
b) Okres wykorzystania kredytu do dnia 31.12.2023 r.
c) Okres karencji przy spłacie kapitału do 31.12.2034 r.

1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.