eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Milejów-Osada › Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.600.000 zł dla Gminy MilejówOgłoszenie z dnia 2024-01-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.600.000 zł dla Gminy Milejów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Milejów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019550

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Partyzancka 13a

1.5.2.) Miejscowość: Milejów-Osada

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-020

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 814787610

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@milejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.milejow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://milejow.ezamawiajacy.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.600.000 zł dla Gminy Milejów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cafacb02-8f60-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00007233

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-01-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00005044/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.600.000 zł dla Gminy Milejów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00525839

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IPR.271.30.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 951898,39 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.600.000 zł dla Gminy Milejów”
4.2. Szczegółowy przedmiot zamówienia.
4.2.1 Przedmiot zamówienia obejmuje zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1 600 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.
4.2.2 Charakterystyka kredytu:
1) Okres wykorzystania kredytu do dnia 31.12.2023 r. w całości.
2) Kredyt zostanie wykorzystany zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Milejów Nr LIII/310/22 z dnia 29.12.2022 r.
3) Kredyt będzie przekazany zgodnie z żądaniem Zamawiającego, w całości lub w określonych częściach na jego rachunek prowadzony w banku wybranym do obsługi budżetu gminy.
4) Okres karencji przy spłacie kapitału do 31.12.2034 r.
5) Okres kredytowania od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2038 r.
6) Płatność pierwszej raty kapitału do 31.01.2035 r. Raty płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca.
7) Bazowa stopa oprocentowania oparta będzie na stawce WIBOR 1M na dzień 27.11.2023 r. powiększona o marżę Wykonawcy,
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania części kredytu bez dodatkowych opłat i kosztów,
9) Marża Wykonawcy jest stała w okresie umowy,
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów i opłat,
11) Spłata kapitału nastąpi według harmonogramu stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ.
12) Oprocentowanie i prowizja za udzielenie kredytu stanowią koszty obsługi kredytu,
13) Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanych kwot kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365/366 dni, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie,
14) Za spłatę odsetek od rat kapitału należy przyjąć dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Jeżeli termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek i kredytu następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy.
15) Formę zabezpieczenia kredytu stanowi weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową na sumę odpowiadającą kwocie zadłużenia z tytułu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami oraz innymi kosztami Wykonawcy,
16) Zamawiający nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego,
17) Zakłada się złożenie kontrasygnaty Skarbnika Gminy na dokumentach kredytowych (umowa kredytowa, weksel In blanco, deklaracji wystawienia weksla In blanco),
18) Zamawiający nie korzysta z leasingu oraz emisji papierów dłużnych,
19) Sprawozdania budżetowe oraz uchwały i zarządzenia zmieniające budżet Gminy Milejów dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://ugmilejow.bip.lubelskie.pl
20) Waluta PLN.
4.2.3 Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy i prowadzić go będzie nieodpłatnie w trakcie realizacji niniejszej umowy kredytowej.
4.2.4 Zamawiający oświadcza, że jest rzetelnym klientem i z zaciągniętych zobowiązań wywiązuje się terminowo. W dotychczasowej współpracy z bankami nie wystąpiły zajęcia komornicze ani administracyjne.
4.2.5 Zamawiający nie posiada zobowiązań pozabilansowych, zobowiązań wobec podmiotów powiązanych, zaległości wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie udzielił gwarancji i poręczeń oraz nie korzysta z wykupu wierzytelności. Zamawiający nie był emitentem papierów wierzycielskich.
4.4 Przedmiotowe środki dowodowe.
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
4.5 Uzasadnienie niedokonania podziału zamówienia na części
4.5.1 Wartość zamówienia jest niższa od tzw. progów unijnych które zobowiązują do implementacji dyrektyw UE. Dyrektywa 2014/24/UE w treści motywu 78 wskazuje, że aby zwiększyć konkurencję, instytucje zamawiające należy w szczególności zachęcać do dzielenia dużych zamówień na części. Przedmiotowe zamówienie nie jest dużym zamówieniem w rozumieniu motywu 78 powołanej dyrektywy UE (dyrektywy stosuje się od tzw. progów UE, a dyrektywa posługuje się pojęciem dużego zamówienia na gruncie zamówień podlegających dyrektywie - a więc zamówienia o wartości znacznie przewyższającej tzw. progi UE).
4.5.2 Zamówienie nie zostało podzielone na części z następujących względów:
1) Przedmiot zamówienia dotyczy usługi jaką jest udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Milejów.
2) Zamówienie ma charakter jednorodny, dotyczy finansowania zobowiązań Gminy i umożliwienia Gminie realizacji inwestycji.
3) Wybór kilku Wykonawców, którzy realizowaliby przedmiotowe zamówienie, niewątpliwie prowadziłby do bałaganu organizacyjnego.
4) Podział zamówienia powodowałby nadmierne trudności rozliczeniowe zaciągniętego kredytu.
5) Wykonawcy powielaliby koszty marży, co wpływałoby na koszty wykonania zamówienia i zarazem zwiększyłoby poziom wydatków zamawiającego.
4.5.3 Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp
4.5.4 Podział niniejszego zamówienia na części wiązałby się z nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia w wyznaczonym terminie. Celem wprowadzenia obowiązku podziału zamówień na części jest zwiększenie udziału sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w rynku zamówień publicznych. Brak podziału zamówienia na części nie skutkuje brakiem możliwości złożenia oferty w niniejszym postępowaniu przez małych i średnich przedsiębiorców. Brak konieczności dzielenia niniejszego zamówienia na części jest z przyczyn wyżej wymienionych uzasadniony.

4.5.3.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1388135,77 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1388135,77 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1388135,77 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7130206844

7.3.3) Ulica: LUBELSKA 98

7.3.4) Miejscowość: PIASKI

7.3.5) Kod pocztowy: 21-050

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1388135,77 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2038-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.