eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mikołów › Zaprojektowanie i budowa zielonego parkingu przy ul. Karola Miarki i ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie.Ogłoszenie z dnia 2022-12-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i budowa zielonego parkingu przy ul. Karola Miarki i ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mikołów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257630

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 16

1.5.2.) Miejscowość: Mikołów

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-190

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam@mikolow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mikolow.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie i budowa zielonego parkingu przy ul. Karola Miarki i ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-da916dcb-869b-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00521734

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021756/21/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 MIKOŁÓW DLA KLIMATU - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno- zielonej infrastruktury w mieście – budowa zielonego parkingu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt „Mikołów dla Klimatu – wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście” realizowany w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” Mechanizm finansowy EOG na lata 2014–2021.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

portal.smartpzp.pl/mikolow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu środka komunikacji elektronicznej – Portalu https://portal.smartpzp.pl/mikolow/
Porozumiewanie się z Zamawiającym w inny sposób niż opisany powyżej jest niedopuszczalne i nie wywiera żadnych skutków faktycznych ani prawnych.
Za datę wpływu ofert, oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania na serwerach. Aktualny data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy.
Ofertę, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jako załącznik.

Korzystanie z platformy jest bezpłatne, podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 7.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, rejestruje się na platformie – zakładając konto - pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/mikolow/ klikając przycisk „Załóż konto”.
Szczegółowa instrukcja dotycząca tworzenia konta Wykonawcy, oraz złożenia oferty dostępna jest w zakładce E-learning.
Konto Wykonawcy tworzone jest tylko raz, w kolejnych postępowaniach wykorzystuje się już istniejące konto.
Po zalogowaniu się i przejściu do konkretnego postępowania Wykonawca składa ofertę w zakładce „Oferty”. Szczegółowa instrukcja składania oferty znajduje się w zakładce elearning.
Wykonawca ma dostęp do formularzy umożliwiających wykonanie wszystkich czynności w postępowaniu, a w szczególności złożenia oferty.
Przed terminem składania ofert wykonawca ma możliwość wycofania bądź zmiany oferty (poprzez jej wycofanie oraz złożenie nowej oferty – z uwagi na zaszyfrowaną ofertę brak możliwości edycji złożonej oferty). Wykonawca loguje się na stronę https://portal.smartpzp.pl/mikolow/, wyszukuje dane postępowanie a następnie po przejściu do zakładki „Oferta”, wycofuje ją przy pomocy przycisku „Wycofaj ofertę”. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykonania tych czynności znajdują się w „Instrukcji obsługi Portalu e-Usług SmartPZP”, dostępnej na stronie Platformy pod adresem https://portal.smartpzp.pl/mikolow/elearning
Korzystanie z platformy jest bezpłatne, podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.
Za datę złożenia oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów uważa się datę złożenia ich na Portalu.
Dokumenty elektroniczne w tym oferta, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są jako załączniki, formularz oferty pod rygorem nieważności musi być złożony jako załącznik w formie elektronicznej
z podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Nie jest wystarczające podpisanie czynności wysłania oferty. Należy podpisać elektroniczny formularz oferty i złożyć jako załącznik korzystając z zakładki ZAŁĄCZNIKI i przycisku Dodaj plik. Zamawiający po wykonaniu czynności otwarcia ofert musi mieć możliwość zapoznania się z treścia oferty oraz weryfikacji podpisu elektronicznego na złożonym załączniku formularza oferty.
We wszelkiej korespondencji elektronicznej związanej z postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem identyfikacyjnym:
TP1.20-2022
Dokumenty elektroniczne w tym oferta, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są jako załączniki.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieterminowe złożenie oferty. Zaleca się, aby założyć profil Wykonawcy i rozpocząć składanie oferty z odpowiednim wyprzedzeniem.
Szczegółowe informacje dot. sposobu wykonania tych czynności znajdują się w „Instrukcja obsługi Portalu e-Usług SmartPZP”, dostępnej na stronie Platformy pod adresem https://portal.smartpzp.pl/mikolow/elearning

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Mikołów z siedzibą
43-190 Mikołów, Rynek 16, reprezentowaną przez Burmistrza Mikołowa;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w jest Grzegorz Szymański – tel. 32 3248422,
e-mail grzegorz.szymanski@mikolow.eu;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a je-żeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9. nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP1.20-2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zaprojektowanie i budowa zielonego parkingu przy ul. Karola Miarki i ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie.
Należy zaprojektować i wybudować parking zielony z nawierzchni trawiastej z jezdnią manewrową łączącą ulice Żwirki i Wigury z ul. Karola Miarki. Dodatkowo należy rozbudować chodniki zgodnie z przedstawioną koncepcją w PFU.
Zamówienie obejmuje:
- wykonanie koncepcji i uzgodnienie z Gminą Mikołów,
- wykonanie oświetlenia,
- wykonanie kanalizacji deszczowej,
- wycinka niezbędnej ilości drzew,
- wykonanie zbiorników na wody deszczowe pod powierzchniami zielonymi,
- wykonanie projektów organizacji ruchu stałej i czasowej oraz uzyskanie wymaganych opinii i zatwierdzenia,
- budowę sugerowanych przejść dla pieszych w rejonie wjazdów i dojść do budynków.
- przebudowę kolidujących sieci lub ich zabezpieczenie (poczyniono wstępne
uzgodnienie które załączono jako załączniki Z6-Z10 do PFU),
- wykonanie dokumentacji budowlano-technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
- wykonanie specyfikacji technicznej,
- utylizacja nawierzchni asfaltowych (przekazanie Gminie materiału nadającego się do ponownej zabudowy),
- wykonanie geodezji powykonawczej wykonanych obiektów wraz z naniesieniem ich na mapę w zasobach geodezyjnych z zachowaniem prawidłowej topologii obiektów,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- wykonanie na koniec budowy kosztorysu powykonawczego z podziałem na sieci drogę parkingi chodniki.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Sposób wykonania koncepcji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

15.1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
15.1.1.1. Posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – są wpisani do rejestru handlowego lub zawodowego
15.1.1.2. Posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: nie dotyczy.
W/w warunek jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których te zdolności są wymagane.
15.1.1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej: nie dotyczy.
15.1.1.4. Posiadają zdolność techniczną lub zawodową:

1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu drogi, węzła drogowego dowolnej klasy zjazdu lub drogi lub skrzyżowania dróg dowolnej klasy o wartości min. 350 000,00 zł brutto. Zamawiający nie uznaje robót polegających na wykonaniu wyłącznie przepustów, umacniania rowów, budowy chodników, dróg rowerowych, oświetlenia ulicznego, mostów, wiaduktów, estakad.

2) skierują do realizacji zamówienia:
- jedną osobę, odpowiedzialną za projektowanie, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej,
- jedną osobę z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 16.1. Stosownie do zapisu art. 273 ust. 1 ustawy zamawiający nie żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.
14.4 Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (DzU z 2022, poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.
W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 16.2. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, aktualne na dzień składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia te składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby wykonawca załącza również oświadczenia podmiotów udostępniających zasoby.
16.3. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
16.3.1. wykazu robót budowlanych (wskazanych w 15.1.1.4 pkt 1), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty
16.3.3. wykazu osób (wskazanych w 15.1.1.4 pkt 2), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych lub usług wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykazy, o których mowa powyżej dotyczą robót budowlanych lub usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie:
1) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie do wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z
uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z tym za-strzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie;
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobligowany ponieść w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finan-sowanych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w od-niesieniu do osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie;
e) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym za-strzeżeniem, że:
– minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 % w stosunku do cen lub kosztów wskazanych w kosztorysie o którym mowa w § 1 ust 6 pkt 4) niniejszej umowy;
– poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany ceny produkcji budowlano-montażowej ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym został sporządzony kosztorys , o którym mowa w § 1 ust 6 pkt 4) niniejszej umowy;
– maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający, to łącznie 10 % w stosunku do wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy;
2) zmiany zakresu/sposobu realizacji świadczenia, w przypadku:
a) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych związanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;
b) wycofania z produkcji materiałów przyjętych w dokumentacji;
3) zmiany terminu realizacji, w przypadku:
a) działania organów administracji lub gestorów sieci związanego z przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania wymaganych w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;
b) w przypadku zawarcia umowy z wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą – o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: portal.smartpzp.pl/mikolow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-27 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dalszy ciąg opisu zmian w umowie wskazanych w sekcji VII 7.4.)
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e, mogą być wprowadzane w następujących okresach:
a) 5 miesięcy od podpisania umowy.
b) 10 miesięcy od podpisania umowy,
poprzez zestawienie cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia tj. wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym został sporządzony kosztorys. Zmiana wynagrodzenia może polegać zarówno na jego wzroście jak i obniżeniu.
4. Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a, będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystąpienia opisanych oko-liczności uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem okresu wstrzymania robót wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu konieczności – zatwierdzone-go przez zamawiającego.
5. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 1 ust. 5 umowy, z zastrzeżeniem że w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na konieczność wstrzymania robót, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego nastąpi nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia wykonawcy na teren robót.
6. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. e – zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją za-mówienia – wykonawca jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów i kosztów zobowiązania podwykonawcy.
7. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

18. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone.

18.1. Cena za wykonanie całości zamówienia – 60 pkt

18.2. Sposób wykonania koncepcji – 20 pkt, tj.:
- koncepcja tradycyjna - 0 pkt
- koncepcja za pomocą oprogramowania BIM - 20 pkt

18.2. Długość okresu rękojmi i gwarancji – 20 pkt, tj.:
5 lat – 0 pkt
6 lat – 10 pkt
7 lat i więcej – 20 pkt

Minimalna długość okresu rękojmi i gwarancji wynosi 5 lat.

Jeżeli wykonawca nie wskaże w/w informacji, wskaże okres gwarancji i rękojmi krótszy niż 5 lat, zamawiający uzna, że treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji warunków zamówienia i odrzuci ofertę.

Punktacja wg wzoru:
CN/CO x 60 pkt + dodatkowa ilość pkt za sposób wykonania koncepcji + długość okresu rękojmi i gwarancji = ............... punktów

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Ilość punktów zostanie wyliczona i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.