eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bierutów › "Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Bierutów na podstawie zakupionych biletów miesięcznych"Ogłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Bierutów na podstawie zakupionych biletów miesięcznych"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W BIERUTOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365866610

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kolejowa 7

1.5.2.) Miejscowość: Bierutów

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-420

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cuw@bierutow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://cuwbierutow.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Bierutów na podstawie zakupionych biletów miesięcznych"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b3263d41-8cb9-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00516561

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b3263d41-8cb9-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl .

2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.p l oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
1. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
3. Dokumenty elektroniczne , o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. 1. Wykaz poszczególnych dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu oraz ich forma, sposób sporządzania i przekazywania zostały określone przez Zamawiającego w rozdz. VIII SWZ. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
4. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
7. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia.
8. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b3263d41-8cb9-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Jeżeli Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe osób fizycznych w celu realizacji zamówienia, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Bierutowie; ul. Kolejowa 7, 56-420 Bierutów;
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
2) Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Centrum Usług Wspólnych w Bierutowie jest inspektor danych osobowych Marek Adamaszek, adres e-mail: abi@adametronics.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy Pzp i aktów wykonawczych;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku
informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/11/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu usług transportowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół na terenie Miasta i Gminy Bierutów w okresie od 02.01.2024 r. do 31.12.2024 r. na podstawie zakupionych biletów miesięcznych z uwzględnieniem uprawnień do ulgowych przejazdów środkami komunikacji publicznego transportu zbiorowego zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami komunikacji publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 295 ze zm.) w zakresie przewozu dzieci na trasie z domu do szkoły i z powrotem we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2023/2024 oraz 2024/2025, ustalonym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.2023.1211 ze zm.).
2. Gmina ma prawo nabywać ulgowe bilety miesięczne dla dzieci i młodzieży w oparciu o art. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami komunikacji publicznego transportu zbiorowego, który stanowi, że Gmina ma prawo nabywać ulgowe bilety miesięczne z następującą ulgą: W przypadku nabywania przez gminę biletów miesięcznych dla dzieci w celu wykonania obowiązku określonego w art. 32 ust. 5 oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. Z 2023 r., poz. 900 ze zm.) uwzględnia się ulgi, o których mowa w art. 4 ust. 6 i art. 5 ust. 1.
3. Zamówienie będzie realizowane przez okres 9,25 miesięcy od dnia 02.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych i ferii letnich oraz innych dni wolnych od zajęć z zastrzeżeniem, że w przypadku funkcjonowania placówek nieferyjnych (przedszkole lub oddziały przedszkolne) w okresie wakacyjnym i potrzeby dowiezienia tam uczniów liczba biletów zostanie określona indywidualnie w terminie późniejszym.
4. Bilety miesięczne będą odbierane przez osoby uprawnione do 28 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc wykonania zamówienia z zastrzeżeniem miesiąca stycznia 2024 r. Bilety za styczeń 2024 r. będą odebrane i zafakturowane w pierwszych dniach stycznia. Wykonawca umożliwi bezpłatny przejazd uczniom do chwili przekazania im biletów.
5. Ilość pojazdów na danym odcinku należy dostosować do liczby przewożonych uczniów i opiekunów zatrudnionych przez Wykonawcę, pod względem liczby miejsc (siedzących i stojących).
6. Wykonawcy zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie dowozu i w drodze powrotnej, tj. zachowania szczególnego bezpieczeństwa w czasie przewozów przez kierowców autobusów.
7. Usługa obejmuje przejazdy w oparciu o bilety miesięczne. Bilet powinien być wystawiany dla każdego ucznia lub opiekuna imiennie.
8. Dowóz uczniów odbywał się będzie pojazdami dopuszczonymi do ruchu według obowiązujących przepisów o ruchu drogowym i transporcie osób i właściwie oznakowanymi, zapewniającymi niezbędne bezpieczeństwo i komfort jazdy. Pojazdy muszą być utrzymane w czystości z zachowaniem estetyki wewnętrznej i zewnętrznej. Zamawiający zastrzega sobie kontrolę czystości pojazdów.
9. W przypadku awarii wyznaczonego do przewozu uczniów pojazdu, Wykonawca podstawi pojazd zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. Jednocześnie powiadomi osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcą.
10. Zamawiający w załączniku nr 1 do SWZ określa przejazdy wykaz dzieci obowiązujący na dzień sporządzenia SWZ. Zamawiający jednocześnie zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych spowodowanej reorganizacją roku szkolnego (np. zmiana ilości przewożonych dzieci od dnia 29 stycznia 2024 r. oraz 1 września 2024 r.).
11. Wykonawca w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu aktualnych zezwoleń do wykonywania regularnych przewozów na trasach objętych zamówieniem, będących rozkładami jazdy.
12. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudniania opiekunów oraz kierowców z pełnymi kwalifikacjami do kierowania pojazdami przewożącymi uczniów oraz zapewnienia i utrzymania taboru w wielkości umożliwiającej prawidłowe wykonanie umowy. Kierowca nie może być opiekunem dla dzieci podczas przejazdu.
13. Liczba osób dojeżdżających z poszczególnych miejscowości w trakcie realizacji zamówienia może ulec zmianie.
14. Wykonawca wyda na własny koszt osobie korzystającej imienny bilet miesięczny uprawniający do przejazdu na danej trasie.
15. Usługi przewozowe świadczone w ramach niniejszego postępowania, muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 8), ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 2201 z późń. zm.) i ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047).
16. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia pojazdów w pełni sprawnych technicznie. Stan techniczny autobusów świadczących usługę musi zostać potwierdzony odpowiednimi dokumentami przeglądów technicznych. Każdy z pojazdów musi posiadać ważne ubezpieczenie OC i NNW. Dokumenty te powinny być okazane na każde żądanie Zamawiającego, autobusów/busów nie starszych niż z rocznika 2000:
1) Wyposażonych w pasy bezpieczeństwa
2) Odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny pojazdów (zakaz palenia tytoniu w autobusie podczas jazdy oraz w czasie postoju)
3) Przestrzegania ustalonych rozkładów jazdy i tras przejazdów.
4) Wykonawca zobowiązuje swoich kierowców do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
5) Kierowcy autobusów oraz opiekunowie zobowiązani są do kulturalnego traktowania uczniów oraz ich rodziców.
17. W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni miejsca siedzące i stojące oraz odpowiednie warunki przewożonym dzieciom.
18. Wykonawca zapewni uczniom przewożonym warunki bezpieczeństwa oraz wygodę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował autobusami z ilością miejsc w pojazdach i odpowiednią liczbą autobusów, zapewniających dowóz wszystkich uczniów na poszczególnych trasach.
19. Prognozowana liczba dowożonych uczniów i opiekunów do poszczególnych szkół na terenie Miasta i Gminy Bierutów w roku 2024 wraz z trasami i przystankami przedstawia się następująco (załącznik nr 1 do SWZ – formularz oferty):
1) Łączna prognozowana liczba uczniów w roku 2024 wyniesie 355 (290 ulgowych + 65 bez ulgi). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zakupywanych biletów na poszczególnych trasach w trakcie realizacji umowy stosownie do ilości uczniów w danym miesiącu.
2) Opiekunowie wsiadają na przystankach początkowych na danej trasie i wysiadają na przystankach końcowych na danej trasie.
3) Wykonawca, który dysponuje na podanych trasach większą liczbą regularnych kursów niż podaną w przedmiocie zamówienia, umożliwi przejazd w ramach realizowanych kursów na tych samych trasach – wszystkim uczniom posiadającym bilety miesięczne w godzinach 7:00-15:00. 20. W związku z:
1) feriami zimowymi w miesiącu styczeń 2024 r. zamawiający wymaga, aby cena biletu miesięcznego w tym miesiącu obniżona została o 50% dla wszystkich osób objętych zamówieniem.
2) zimową przerwą świąteczną w miesiącu grudniu 2024 r. Zamawiający wymaga, aby cena biletów w tym miesiącu obniżona została o 25 % dla wszystkich osób objętych zamówieniem.
3) w okresie wakacyjnym tj. w miesiącach lipiec oraz sierpień zamawiający nie dokonują zakupu biletów miesięcznych dla uczniów szkół z zastrzeżeniem, że w przypadku funkcjonowania placówek nieferyjnych (przedszkole lub oddziały przedszkolne) w okresie wakacyjnym i potrzeby dowiezienia tam uczniów liczba biletów zostanie określona indywidualnie w terminie późniejszym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

85312110-3 - Usługi opieki dziennej nad dziećmi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru oferty spośród nieodrzuconych, ważnych i zgodnych z treścią niniejszej SWZ ofert.
2. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
Cena ofertowa brutto - 60 % (pkt.)
Termin płatności faktury - 20% (pkt.)
Czas podstawienia taboru zastępczego - 20% (pkt.)

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta ważna, która otrzyma najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria, wg poniższego wzoru:

Sk = ilość punktów w kryterium cena ofertowa brutto (Co) + ilość punktów w kryterium termin płatności faktury (Tp) + ilość punktów czas podstawienia taboru (Ct)

Sk - suma punktów końcowa

Sposób obliczania:
Oferty będzie się porównywać za cenę ogółem brutto wg następującego wzoru:

a) Co = (C min : C oceniana) x 100 x 60%

gdzie:
Co - ilość punktów w kryterium cena
C min - najniższa cena ogółem brutto spośród oferowanych ważnych ofert,
C oceniana - cena ogółem brutto ocenianej oferty.

b) Tp = (termin płatności badanej oferty : najdłuższy zaoferowany termin płatności) x 100 x 20%,

gdzie:
Tp - ilość punktów w kryterium termin płatności faktury
termin płatności zaproponowany w ofercie nie może być krótszy niż 14 dni
najdłuższy zaoferowany termin płatności nie może być dłuższy niż 30 dni

c) Ct = czas podstawienia taboru zastępczego

Punktacja za wskazany czas podstawienia taboru zastępczego w przypadku awarii: - czas ten nie może być krótszy niż 10 minut ani dłuższy niż 45 minut
Ct = Tmin:To *100*20%

gdzie:
Ct— ilość punktów w kryterium czas podstawienia zastępczego
Tmin -najkrótszy czas zaoferowany przez Wykonawcę wyrażony w minutach
To- czas podstawienia autobusu w ofercie badanej wyrażony w minutach

1) Do obliczenia kryterium ceny, wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający przyjmie podaną przez Wykonawcę w druku oferty ogólną kwotę brutto za całość zamówienia.
2) W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający, na podstawie art. 223 ust. 1 Pzp, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przypadki określone w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
4) Do obliczenia kryterium termin płatności, wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający przyjmie podaną przez Wykonawcę w druku oferty ilość dni, po upływie których nastąpi przez Zamawiającego zapłata dostarczonej i prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5) Zaoferowanie przez Wykonawcę krótszego niż 14 dniowy termin zapłaty faktury spowoduje przyznanie przez Zamawiającego 0 punktów w kryterium termin płatności faktury, a faktyczna zapłata faktury nastąpi nie wcześniej niż po upływie 14 dni od jej dostarczenia do Zamawiającego. Zaoferowanie przez Wykonawcę dłuższego terminu zapłaty faktury niż 30 dni spowoduje, że do przeliczenia punktów w kryterium termin płatności faktury zamawiający przyjmie 30 dniowy termin płatności.
6) Do obliczenia kryterium czasu podstawienia taboru zastępczego w razie awarii zamawiający przyjmie podaną przez Wykonawcę liczbę minut potrzebnych do podstawienia taboru zastępczego. W przypadku wskazania liczby minut poniżej 10 albo powyżej 45 zamawiający przyzna 0 punktów w powyższym kryterium czasu podstawienia taboru.
7) Jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą ilość punktów w kryteriach oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród nich ofertę z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia taboru zastępczego

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 Pzp dotyczących:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to bz odrębnych przepisów:
Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje ważną licencją lub obowiązującym zezwoleniem na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 919 z późń. zm.).
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000 zł.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej :
W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że:
a) Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał realizację przynajmniej 2 usług dowozu dzieci do szkół o łącznej liczbie nie mniejszej niż 300 dzieci oraz o wartości rocznej nie mniejszej niż 200.000,00 zł (wg załącznika nr 4 do SWZ);
b) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym tj. warunek ten zostanie spełniony gdy Wykonawca wykaże posiadanie taboru autobusowego w niezbędnej ilości tj. Wykonawca dysponuje 3 autobusami posiadającymi nie mniej niż 55 miejsc siedzących i 2 autobusami posiadającymi nie mniej niż 50 miejsc siedzących oraz dysponuje 2 rezerwowymi autobusami. (wg załącznika nr 5 do SWZ),
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – załącznik nr 8 do SWZ. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia, w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty opisane w rozdziale VIII.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
a) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz.275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik Nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 5 Pzp o przynależności do tej samej grupy kapitałowej – oświadczenie stanowi załącznik nr 6 do SWZ;
3) Zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 919 z późń. zm.)
4) Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał realizację przynajmniej 2 usług dowozu dzieci do szkół o łącznej liczbie nie mniejszej niż 300 dzieci oraz o wartości rocznej nie mniejszej niż 200.000,00 zł (wg załącznika nr 4 do SWZ);
– oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, powyższy wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył - wzór wykazu stanowi (wg załącznika nr 3 do SWZ);
5) Wykaz odpowiedniego potencjału technicznego tj. warunek ten zostanie spełniony gdy Wykonawca wykaże posiadanie taboru autobusowego w niezbędnej ilości tj. 5 autobusów (3 autobusy z 55 miejscami siedzącymi i 2 autobusy z 50 miejscami siedzącymi) oraz 2 rezerwowymi autobusami. (wg załącznika nr 5 do SWZ),
6) Polisa, a w razie jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarantowaną 1 000 000 zł

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
2. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, powyższy wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył - wzór wykazu stanowi (wg załącznika nr 3 do SWZ)
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6. Pełnomocnictwo do reprezentowania albo reprezentowania i zawarcia umowy Wykonawców składających ofertę wspólnie podpisane kwalifikowanym podpisem - jeżeli dotyczy;
7. oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy składający ofertę wspólnie, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pełnomocnika - jeżeli dotyczy;
8. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Okoliczności dokonania zmian postanowień umowy opisuje §9 Umowy - Załącznik nr 2 do SWZ.
1. Zamawiający przewiduje następujące możliwości i okoliczności dokonania zmian postanowień umowy:
1) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy;
2) w sytuacji konieczności zapewnienia transportu nowym dzieciom, przy zachowaniu jednostkowych cen brutto za trasy przejazdu określonych w niniejszej umowie;
3) terminów realizacji przedmiotu umowy - w przypadkach zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej, nieprzewidzianej, spowodowanej czynnikami zewnętrznymi, w szczególności związanej z wprowadzeniem na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemicznego lub innego stanu nadzwyczajnego, której skutkiem będzie zamknięcie szkół;
4) z powodu przerw w nauczaniu stacjonarnym i brakiem potrzeby zakupu biletów miesięcznych przez Zamawiającego,
5) zmiany średniej dziennej ilości kilometrów wskazanych w § 2 ust 3 oraz załączniku nr 1 do SWZ zmiana tras,
2. W przypadku zmian, o których mowa w ust 1 pkt 5–6 Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oraz wykazania Zamawiającemu za pomocą odpowiednich dokumentów, w jaki sposób te zmiany wpływają na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
3. Ponad zmiany określone w ust. 1, strony przewidują zmiany w zakresie wynagrodzenia, przypadku konieczności przerwania usługi dowozów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego (m.in. zamknięcie szkół z powodu epidemii lub zawieszenia zajęć dla części uczniów).
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 4 Umowy w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia - poziom zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 15% w stosunku do poziomu cen tych kosztów z dnia składania ofert. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu Wynagrodzenia ceny kosztów związanych z realizacją zamówienia o 15%.
5. W sytuacji wzrostu kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15%, Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.
6. W sytuacji spadku kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15%, Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie kosztów związanych z realizacją zamówienia. Informacja powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.
7. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie waloryzacji o zmianę wskaźnika cen, ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”.
8. Wniosek o którym mowa w ust 6 i 7 można złożyć nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia).
9. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 5 na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 Umowy, należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.
10. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 5 to 5% wynagrodzenia za zakres przedmiotu Umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę przed dniem złożenia wniosku.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-05 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.