eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bierutów › "Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Bierutów na podstawie zakupionych biletów miesięcznych"

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Bierutów na podstawie zakupionych biletów miesięcznych"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W BIERUTOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365866610

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kolejowa 7

1.5.2.) Miejscowość: Bierutów

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-420

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cuw@bierutow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://cuwbierutow.bip.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b3263d41-8cb9-11ee-b55a-a22b2d7f700e

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Bierutów na podstawie zakupionych biletów miesięcznych"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b3263d41-8cb9-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00089832

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00065575/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Bierutów na podstawie zakupionych biletów miesięcznych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00516561

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/11/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu usług transportowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół na terenie Miasta i Gminy Bierutów w okresie od 02.01.2024 r. do 31.12.2024 r. na podstawie zakupionych biletów miesięcznych z uwzględnieniem uprawnień do ulgowych przejazdów środkami komunikacji publicznego transportu zbiorowego zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami komunikacji publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 295 ze zm.) w zakresie przewozu dzieci na trasie z domu do szkoły i z powrotem we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2023/2024 oraz 2024/2025, ustalonym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.2023.1211 ze zm.).
2. Gmina ma prawo nabywać ulgowe bilety miesięczne dla dzieci i młodzieży w oparciu o art. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami komunikacji publicznego transportu zbiorowego, który stanowi, że Gmina ma prawo nabywać ulgowe bilety miesięczne z następującą ulgą: W przypadku nabywania przez gminę biletów miesięcznych dla dzieci w celu wykonania obowiązku określonego w art. 32 ust. 5 oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. Z 2023 r., poz. 900 ze zm.) uwzględnia się ulgi, o których mowa w art. 4 ust. 6 i art. 5 ust. 1.
3. Zamówienie będzie realizowane przez okres 9,25 miesięcy od dnia 02.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych i ferii letnich oraz innych dni wolnych od zajęć z zastrzeżeniem, że w przypadku funkcjonowania placówek nieferyjnych (przedszkole lub oddziały przedszkolne) w okresie wakacyjnym i potrzeby dowiezienia tam uczniów liczba biletów zostanie określona indywidualnie w terminie późniejszym.
4. Bilety miesięczne będą odbierane przez osoby uprawnione do 28 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc wykonania zamówienia z zastrzeżeniem miesiąca stycznia 2024 r. Bilety za styczeń 2024 r. będą odebrane i zafakturowane w pierwszych dniach stycznia. Wykonawca umożliwi bezpłatny przejazd uczniom do chwili przekazania im biletów.
5. Ilość pojazdów na danym odcinku należy dostosować do liczby przewożonych uczniów i opiekunów zatrudnionych przez Wykonawcę, pod względem liczby miejsc (siedzących i stojących).
6. Wykonawcy zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie dowozu i w drodze powrotnej, tj. zachowania szczególnego bezpieczeństwa w czasie przewozów przez kierowców autobusów.
7. Usługa obejmuje przejazdy w oparciu o bilety miesięczne. Bilet powinien być wystawiany dla każdego ucznia lub opiekuna imiennie.
8. Dowóz uczniów odbywał się będzie pojazdami dopuszczonymi do ruchu według obowiązujących przepisów o ruchu drogowym i transporcie osób i właściwie oznakowanymi, zapewniającymi niezbędne bezpieczeństwo i komfort jazdy. Pojazdy muszą być utrzymane w czystości z zachowaniem estetyki wewnętrznej i zewnętrznej. Zamawiający zastrzega sobie kontrolę czystości pojazdów.
9. W przypadku awarii wyznaczonego do przewozu uczniów pojazdu, Wykonawca podstawi pojazd zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. Jednocześnie powiadomi osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcą.
10. Zamawiający w załączniku nr 1 do SWZ określa przejazdy wykaz dzieci obowiązujący na dzień sporządzenia SWZ. Zamawiający jednocześnie zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych spowodowanej reorganizacją roku szkolnego (np. zmiana ilości przewożonych dzieci od dnia 29 stycznia 2024 r. oraz 1 września 2024 r.).
11. Wykonawca w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu aktualnych zezwoleń do wykonywania regularnych przewozów na trasach objętych zamówieniem, będących rozkładami jazdy.
12. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudniania opiekunów oraz kierowców z pełnymi kwalifikacjami do kierowania pojazdami przewożącymi uczniów oraz zapewnienia i utrzymania taboru w wielkości umożliwiającej prawidłowe wykonanie umowy. Kierowca nie może być opiekunem dla dzieci podczas przejazdu.
13. Liczba osób dojeżdżających z poszczególnych miejscowości w trakcie realizacji zamówienia może ulec zmianie.
14. Wykonawca wyda na własny koszt osobie korzystającej imienny bilet miesięczny uprawniający do przejazdu na danej trasie.
15. Usługi przewozowe świadczone w ramach niniejszego postępowania, muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 8), ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 2201 z późń. zm.) i ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047).
16. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia pojazdów w pełni sprawnych technicznie. Stan techniczny autobusów świadczących usługę musi zostać potwierdzony odpowiednimi dokumentami przeglądów technicznych. Każdy z pojazdów musi posiadać ważne ubezpieczenie OC i NNW. Dokumenty te powinny być okazane na każde żądanie Zamawiającego, autobusów/busów nie starszych niż z rocznika 2000:
1) Wyposażonych w pasy bezpieczeństwa
2) Odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny pojazdów (zakaz palenia tytoniu w autobusie podczas jazdy oraz w czasie postoju)
3) Przestrzegania ustalonych rozkładów jazdy i tras przejazdów.
4) Wykonawca zobowiązuje swoich kierowców do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
5) Kierowcy autobusów oraz opiekunowie zobowiązani są do kulturalnego traktowania uczniów oraz ich rodziców.
17. W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni miejsca siedzące i stojące oraz odpowiednie warunki przewożonym dzieciom.
18. Wykonawca zapewni uczniom przewożonym warunki bezpieczeństwa oraz wygodę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował autobusami z ilością miejsc w pojazdach i odpowiednią liczbą autobusów, zapewniających dowóz wszystkich uczniów na poszczególnych trasach.
19. Prognozowana liczba dowożonych uczniów i opiekunów do poszczególnych szkół na terenie Miasta i Gminy Bierutów w roku 2024 wraz z trasami i przystankami przedstawia się następująco (załącznik nr 1 do SWZ – formularz oferty):
1) Łączna prognozowana liczba uczniów w roku 2024 wyniesie 355 (290 ulgowych + 65 bez ulgi). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zakupywanych biletów na poszczególnych trasach w trakcie realizacji umowy stosownie do ilości uczniów w danym miesiącu.
2) Opiekunowie wsiadają na przystankach początkowych na danej trasie i wysiadają na przystankach końcowych na danej trasie.
3) Wykonawca, który dysponuje na podanych trasach większą liczbą regularnych kursów niż podaną w przedmiocie zamówienia, umożliwi przejazd w ramach realizowanych kursów na tych samych trasach – wszystkim uczniom posiadającym bilety miesięczne w godzinach 7:00-15:00. 20. W związku z:
1) feriami zimowymi w miesiącu styczeń 2024 r. zamawiający wymaga, aby cena biletu miesięcznego w tym miesiącu obniżona została o 50% dla wszystkich osób objętych zamówieniem.
2) zimową przerwą świąteczną w miesiącu grudniu 2024 r. Zamawiający wymaga, aby cena biletów w tym miesiącu obniżona została o 25 % dla wszystkich osób objętych zamówieniem.
3) w okresie wakacyjnym tj. w miesiącach lipiec oraz sierpień zamawiający nie dokonują zakupu biletów miesięcznych dla uczniów szkół z zastrzeżeniem, że w przypadku funkcjonowania placówek nieferyjnych (przedszkole lub oddziały przedszkolne) w okresie wakacyjnym i potrzeby dowiezienia tam uczniów liczba biletów zostanie określona indywidualnie w terminie późniejszym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

85312110-3 - Usługi opieki dziennej nad dziećmi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 464760,67 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 464760,67 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 464760,67 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Turbo-Trans Przewozy Autokarowe Wioletta Zaborowska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 932837512

7.3.3) Ulica: Dobroszycka 31

7.3.4) Miejscowość: Oleśnica

7.3.5) Kod pocztowy: 56-400

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 464760,67 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2024-01-02 do 2024-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.