eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego infrastruktury teleinformatycznej sieci projektu "e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"Ogłoszenie z dnia 2022-12-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego infrastruktury teleinformatycznej sieci projektu „e-Świętokrzyskie – budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Usług Miejskich w Kielcach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291054036

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strycharska 6

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-659

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 413676406

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@cum.kielce.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cum.kielce.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://cum.kielce.eu/ogloszenia-przetargi

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego infrastruktury teleinformatycznej sieci projektu „e-Świętokrzyskie – budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1ca06ec9-6f01-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00515291

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025714/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego infrastruktury teleinformatycznej sieci projektu "e-Świętokrzyskie-budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00464492/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IT.262.2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 487804,90 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego infrastruktury teleinformatycznej sieci projektu „e-Świętokrzyskie – budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce” wybudowanej w oparciu o sprzęt Juniper Networks, Hitachi Vantara, HPE, Avaya i AudioCodes.

Zakres oferty obejmuje wykupienie przedłużenia serwisu i wsparcia technicznego producentów posiadanej infrastruktury teleinformatycznej, tj. Juniper Networks, HPE, Avaya i AudioCodes wraz z wykonaniem prac konserwacyjnych, dokonywaniem rekonfiguracji środowiska wynikającej z zaleceń producentów oraz świadczeniem usług serwisowych a także serwis pogwarancyjny dla sprzętu Juniper i Hitachi Vantara będącego w statusie EOS (end-of-support) realizowany jako wymiana uszkodzonych elementów sprzętowych (w tym dysków) na sprawne i wsparcie w zakresie konfiguracji.

Okres trwania serwisu i usług wsparcia technicznego: od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku dla sprzętu, którego obecne gwarancje kończą się 31 grudnia 2022 roku (zgodnie z tabelą nr 2). Ostateczna lista numerów seryjnych sprzętu z uwagi na trwający okres wsparcia technicznego będzie przekazana Usługodawcy na dzień 31 grudnia 2022 roku w postaci zaktualizowanej tabeli nr 2 (zmianie mogą ulec jedynie numery seryjne sprzętu).

4.5.3.) Główny kod CPV: 50332000-1 - Usługi w zakresie konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

50323100-6 - Konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych

50324100-3 - Usługi w zakresie konserwacji systemu

72253200-5 - Usługi w zakresie wsparcia systemu

72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 599748 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 599748 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 599748 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WASKO S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 954-23-11-706

7.3.3) Ulica: Berbeckiego 6

7.3.4) Miejscowość: Gliwice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-100

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 599748 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.